ISSN 0041-4751 printed version

ISSN 2224-7912 online version

EDITORIAL BOARD

 

Editor–in–Chief

Prof. RC (Ina) Wolfaardt–Gräbe
Email: publikasies@akademie.co.za
The South African Academy for Science and Arts, Engelenburg House, 574 Ziervogel Street, Private Bag X11, Arcadia, 0007, South Africa

 

Editorial Board

 • AE (Arend) Carl – Opvoedkunde; Kurrikulumstudie/Education; Curriculum Studies
 • WAM (Wannie) Carstens – Taalkunde/ Linguistics
 • CS (Fanie) de Beer – Filosofie, Inligtingkunde/Philosophy, Information Science
 • LM (Lourens) du Plessis – Regsfilosofie/Philosophy of Law
 • PJ (Pieter) Fourie – Kommunikasiewetenskap/Communication Science
 • DP (Danie) Goosen – Godsdienswetenskap/Religious Studies
 • IJ (Izak) Grové – Musiekwetenskap/Musicology
 • EF (Ernst) Kotzé – Toegepaste Linguistiek/Applied Linguistics
 • DS (Dave) Lubbe – Rekeningkunde/Accountancy
 • JD (Tom) McLachlan – Taalpraktisyn/Language practitioner
 • FJ (Ferdinand) Potgieter – Filosofie van die Opvoedkunde/ Philosophy of Education
 • F (Fransjohan) Pretorius – Geskiedenis; Erfenisstudies/History; Heritage Studies
 • DFM (Danie) Strauss – Filosofie/Philosophy
 • HP (Hennie) van Coller – Letterkunde/Literature
 • J (Jacques) van der Elst – Nederlandse Letterkunde/Dutch Literature
 • L (Louise) Viljoen – Afrikaanse Letterkunde; Algemene Literatuurwetenskap/Afrikaans Literature/Theory of Literature
 • AJ (Albert) Venter – Politieke Wetenskap/Political Science
 • MP (Marié) Wissing – Psigologie/Psychology

 

Advisory Editorial Board

National Board:

 • W (Willie) Burger – Afrikaanse Letterkunde/Afrikaans Literature
 • JS (Jaco) Dreyer – Praktiese Teologie/Practical Theology
 • LK (Lambert) Engelbrecht – Maatskaplike Werk/Social Work
 • ME (Eduard) Fourie – Sielkunde/Psychology
 • JG (Kobus) Maree – Lewensontwerpberading; Beroepsvoorligting/Life Design Counselling; Career Counselling
 • JC (Jean) Sonnekus – Privaatreg/Private Law
 • JW (Johan) Strydom – Sakebestuur/Business Management
 • GB (Gerhard) van Huyssteen – Taalwetenskap/Linguistics
 • LJ (Louis) van Niekerk – Onderwysersopleiding/Teacher Education
 • G (Grietjie) Verhoef – Geskiedenis/History
 • Y (Yusef) Waghid – Opvoedkundige Beleidstudies; Filosofie van Opvoedkunde; Demokratiese Burgerskapsonderwys/Educational Policy Studies; Philosophy of Education; Democratic Citizenship Education

International Board:

 • James Athanasou – Psigometrie/Psychometrics (University of Technology, Sydney, Australia)
 • Reuven Bar–On – Emosionele Intelligensie/Emotional Intelligence (University of Texas, Medical Branch USA)
 • P (Petra) Engelbrecht – Opvoedkunde/Education (Canterbury, UK) Jaap Goedegebuure – Letterkunde/Literature (Leiden Universiteit, Nederland)
 • E (Ena) Jansen – Letterkunde/Literature (Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 • Sebastian Kortmann – Regswetenskap/Law (Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland)
 • Paul T Roberge – Taalkunde/Linguistics (University of North Carolina, Chapel Hill, USA)
 • WL (Willie) van der Merwe – Godsdiensfilosofie en –wetenskap/Philosophy of Religion and Religious Studies (Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland)
 • Paul van Tongeren – Filosofie/Philosophy (Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland)
 • Georgi Verbeeck – Historiografie/History (Universiteit van Maastricht en Katholieke Universiteit Leuven, België)
 • Belle Wallace – Onderwys vir begaafde leerders/Education for gifted learners (Oxford, UK)
 • Ex officio: D (Dionē) Prinsloo – Hoof Uitvoerende Beampte/Chief Executive Officer

 

Editorial production

 • Text editing, preparation and copydesk:
  Prof. R.C. Gräbe
 • Typeset/Layout:
  V&R Printing, Pretoria

 

[Home] [About the journal] [Instructions to authors] [Subscriptions]


© 2015 Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Private Bag X11, Arcadia, Pretoria, Gauteng, ZA, 0007, +27 12 328 5082publikasies@akademie.co.za