SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

JANSEN, H.P.. Faith development of the teenager during the Sunday evening worship service. Acta theol. [online]. 2012, vol.32, n.2, suppl., pp.86-102. ISSN 2309-9089.

  BABIN, P. 1991. The new era in religious communication. Minneapolis: Fortress Press. [ Links ]

  BARNA, G. 2007. Barna Update - 10/08/2007 - What Teenagers Look for in a Church. [ Links ]

  BARNARD, A.C. 1985. Die erediens. Pretoria: NG Kerkboekhandel. [ Links ]

  BARNARD, M. 2000. Liturgiek als wetenschap van christelijk riten en symbolen. Amsterdam: Vossiuspers. [ Links ]

  BLUMER, D. Montorius, G. & Davies, K. 2005. The Interictal Dysphoric Disorder. Epilepsy & Behavior. 5. 826-840. [ Links ]

  BORGMAN, D. 1999. When Kumbaya is not enough. Massachusetts: Hendrikson Publishers Inc. [ Links ]

  Boshoff, C.H. 1985. Beeld van die kerklike jongmens van die tagtigerjare. In Nel, M. (red.) Kerkjeug antwoord (Pretoria: Oosterlig), pp. 1-12. [ Links ]

  BROWNING, R.L. & Reed, R.A. 1985. The Sacraments in Religious, Education and Liturgy. Birmingham, Alabama: Religious Education Press [ Links ]

  CILLIERS, J. 1998. Die uitwysing van God op die kansel. Kaapstad: Lux Verbi. [ Links ]

  CLARK, C. 2006. How kids are changing and what it means for youth workers. [Online] Retrieved from: http://www.youthspecialities.com/articles/topics/culture/changing.php. [2012, 29 September] [ Links ]

  DANNEELS, G.C. 2001. Opening address, BOEVE, L. & LEIJSSEN, L. (red.). Sacramental presence in a postmodern context. Leuven: Leuven University Press. [ Links ]

  DE LA REY, R.P. 1992. Die tienerondersoek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk: n Gedragswetenskaplike benadering. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ph.D. Proefskrif). [ Links ]

  DE WET, F.J. 2006. Die aanwending van Rolf Zerfass se handelingswetenskaplike model. In die Skriflig 40 (1): 57-87. [ Links ]

  DINGEMANS, G.D.J. 1991. Als hoorder onder de hoorders. Hermeneutiese homelitiek. Kampen: Kok. [ Links ]

  Dreyer, T.F.J. 1991. Eerste tree in die praktiese teologie - waarheen? Hervormde Teologiese Studies. 47:(3) 605. [ Links ]

  DU TOIT, P.A. 2004. Lynnwoodrif se geskenk aan volgende generasie. Kerkbode. 173 (6). p. 4. [ Links ]

  FARRIS, S. 1993. Reformed Identity and Reformed Worship, Reformed World 43:69-76. [ Links ]

  HEITINK, G. 1993. Praktische theologie. Geschiedenis-theorie-handelingsvelden. Kampen: Kok. [ Links ]

  HUTCHCRAFT, R. 1998. 12 Sentences that defines a generation. [Online.] Retrieved from: http://home.pix.za/gc/ge 12/papers/p 101 O.htm. [2006, 8 February. [ Links ]

  IMMINK F.G. & VERWEIJ, A. 2006. Dealing with the suffering of Jesus in the Context of a suffering world. An Example of Homiletics. Paper delivered at the Conference of the Societas Homiletica. Pretoria. [ Links ]

  JANSE VAN RENSBURG, J. 2000. Theology and economics - Pastoral care and poverty. Theological Forum XXVIII (1, 2). May. [ Links ]

  JANSEN, H.P. 2004. Prediking aan die adolessent in die nuwe millennium. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (MA. Verhandeling) [ Links ]

  JONES, A. 2001. Alternative worship. Cutting Edge. pp. 19-23. [ Links ]

  JONKER, W.D. 1968. Theologie en praktijk. Kampen: Kok. [ Links ]

  LAUBSCHER, J.A. 1987. Vastheid en variasie binne die liturgiese ordes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (DD. Proefskrif). [ Links ]

  LEEDY, P. 1993. Practical Research. Planning and Design. New York: McMillan Publishing. [ Links ]

  LONG, T.G. 2001. Beyond the worship wars. The Alban Institute Inc. [ Links ]

  MILLER, G & DINGWALL, R. (eds). 1997. Context and Method in Qualitative Research. London: Sage. [ Links ]

  MULLER, J.C. 1996. Vernuwing in die erediens. In: Smuts, A.J., Vos, C. J. A. & Nel, M. In gesprek oor die erediens. (Pretoria: NG Kerkboekhandel), pp. 106-120. [ Links ]

  OOSTHUIZEN, J. 2004. Kerke moet besef note leer bid. Kerkbode. 173 (6): 3. [ Links ]

  OUWENEEL, W.J. 1978. Jeugd in een sterwende eeuw: het lot van jonge mensen in een evolutionistische kuituur. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. (red.), 2001. Desmond Tutu's message. A Qualitative Analysis. Leiden-Boston-Koln. [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 1991. Gemeente en prediking. Pretoria: NG Kerkboekhandel [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 1992. 'n Prakties-Teologiese kommunikasieteorie vir die prediking. Praktiese Teologie in Suid-Afrika 7(1). [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 1993. Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie. Pretoria: RGN-Uitgewers. [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 1998. A Theological Theory of Communicative Actions, Religion and Theology. 2 (1): 176 - 194. [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 2005. Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking, In die Skriflig. 39 (3):409-422. [ Links ]

  PIETERSE, H.J.C. 2009. Prediking wat God ter sprake bring in die Suid-Afrikaanse konteks van regstellende aksie. In: Immink, F.G. & Vos, C.J.A. God in 'n kantelende wêreld. (Pretoria: Protea Boekhuis), pp. 250-273. [ Links ]

  RICE, H. 1991. Reformed Spirituality. An introduction for believers. Louisville: John Knox Press. [ Links ]

  RICOEUR, P. 1981. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  STEVENSON, K. 1981. Family Services. London: SPCK. [ Links ]

  STROMMEN, M.P. & Hardel, R.A. (editors) 2000. Passing on the faith: A radical new model for youth and family ministry. Winona: Saint Mary's Press. [ Links ]

  SWEET, LI. 2000. Postmodern pilgrims. First Century Passion for the 21st Century World. Nashville: Broadman & Holman. [ Links ]

  VAN DER VEN, J.A. 1993. Practical theology: An empirical approach. Kampen: Kok [ Links ]

  VAN TONDER, B.J. 2001. Kerkmusiek vir hedendaagse tieners. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Diac. Verhandeling). [ Links ]

  WAGNER-FERREIRA, E.C. 2005. ' n Empiriese navorsing rakende die bedieningsbehoeftes van die tieners in die NG Gemeente Waverley met spesifieke verwysing na die erediens. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (M.A. Verhandeling). [ Links ]

  WALCOTT, H.F. 1994. Transforming qualitative data. Thousand Oaks: Sage Publications. [ Links ]

  WILLIG, C. 2001. Introducing qualitative research in psychology. Philidelpia: Open University Press. [ Links ]

  YORK, T.W. 2000. Cross-generational worship. Journal of family worship 14(1):10-19. [ Links ]

  ZERFASS, R. 1974. Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. In: Klostermann, F. & Zerfass, R. (Hrsg.) Praktische Teologie heute. (München/Mainz: Kaiser/ Grunewald). pp. 164-177. [ Links ]