SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VAN HUFFEL, Mary-Anne Plaatjies. Michel Foucault se historiografiese benadering as lens in historiese ondersoeke. Acta theol. [online]. 2012, vol.32, n.1, pp.78-95. ISSN 2309-9089.

  ADONIS, J.C. 1982. Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou. Amsterdam: Editions Rodopi. [ Links ]

  BAKKER, R. 1973. Het Anonieme denke: Michel Foucault en het strukturalisme. Baarn: Wereldvenster. [ Links ]

  BERMAN, A. 1988. From the new criticism to deconstruction: the reception of structuralism and post-structuralism. Urbana: University of Illinois Press. [ Links ]

  BESLEY, C. 2002. Poststructuralism A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Poststructuralist analysis. Political Studies 41:42-53. [ Links ]

  BOTHA, A.J. 1965. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk as afsonderlike instituut. On-gepubliseerde magister verhandeling. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  COOLE, D. 1993.Constructing and deconstructing liberty: A feminist and poststructuralist analysis. Political Studies 41(1):83-95. [ Links ]

  DANAHER, G., SCHRATO, T, & WEBB, J. 2000. Understanding Foucault. London: Sage Publications. [ Links ]

  DREYFUS, H.L. 1982. Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics. Brighton: Harvester Press. [ Links ]

  ELS, P.J.J.S. 1971.Kerkplanting by die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap. 'n Sending-wetenskaplike ondersoek na gemeentevorming in die Suid-Afrikaanse Gestig. Ongepubliseerde doktorale proefskrif. Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  ERWEE, A.J.C. 1980. Die sendingtaak van die Nederduits Gereformeerde Kerk onder die inboor-lingvolke van die Noordwes-Kaapland, Stellenbosch: Universiteit Stellenbosh. [ Links ]

  FOUCAULT, M. 1970. Order of things: An archaeology of human science, Vertaal deur AM Sheridan Smith. New York: Vintage Books. [ Links ]

  __________. 1972. The birth of a clinic: an archaeology of medical perception, Vertaal deur A.M. Sheridan Smith. New York: Tavistock. [ Links ]

  __________. 1976. History of sexuality Vol 1. An introduction. Vertaal deur Hurley in 1978. New York: Vintage Books. [ Links ]

  __________. 1977 (a). Discipline and punish: The birth of a prison vertaal deur A.M. Sherridan Smith in 1979. New York: Pantheon. [ Links ]

  __________. 1977 (b). Language, counter-memory, practices: Selected essays and interviews (red) DF Bouchard. New York: University press. [ Links ]

  __________. 1980.Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Vertaal deur C Gordon. New York: Pantheon. [ Links ]

  GAVEY, N. 1989. Feminist poststructuralism and discourse analysis. Psychology of Woman Quarterly 13:462 [ Links ]

  GRASSIE, W. 1997. Postmodernism: What one needs to know. Zygon 32(1):84-86. [ Links ]

  HARLAND, R. 1987. Super structuralism: the philosophy of structuralism and post-structuralism. New York: Methuen. [ Links ]

  KRIEL, C.J. 1963. Die geskiedenis van die Ned Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1956. 'n Historiese studie van die sendingwerk onder die Kleurling-bevolking van Kaapland. Paarl:Paarldrukpers. [ Links ]

  LOFF, C.J.A. 1981.Dogter of verstoteling? Kantaantekeninge by die geskiedenis van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika. Paarl: Paarldrukpers. [ Links ]

  MOORREES, A. 1937. Die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1652-1873, Kaapstad. [ Links ]

  PONT, A.D. 1972. Kerkgeskiedenis - 'n oorsig van die Algemene Kerkgeskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika. Pretoria: NGK Boekhandel. [ Links ]

  RICOEUR, P. 2004. Memory, history, forgetting. Translated by Kathleen Blamey and David Pellauer. The University of Chicago Press: Chicago and London. [ Links ]

  RUEMANN, J. 1992. After historical criticism, what? Trends in Biblical interpretation and ecumenical, interfaith dialogues. Journal of Eucumenical Studies 29:64-65. [ Links ]

  SCHWARTZ, R.M. 1992. Poststructuralism as exegesis. Seimeia 54:35-37. [ Links ]

  SOLOMONS, R.C. HIGGINS, K.M. 1996. A short history of philosophy. New York: Oxford University Press. [ Links ]

  STRATHERN, P. 2002. The essential Foucault. London: Virgin Books Ltd. [ Links ]

  VAN DER WATT, P.B. 1977. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Drie dele. Pretoria: NGK Boekhandel. [ Links ]

  VAN TONDER, H. 2010. Engaging Paul Ricoeur's work on memory, history, and forgetting: in search of an adequate methodology for church and theological historiography. Ongepubliseerde MTh thesis. Stellenbosch: Stellenbosch University. [ Links ]

  WEEDON, C. 1997. Feminist practice and poststructuralist theory. Cambridge: Blackwell. [ Links ]