SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

RAATH, Andries W.G.. Gereformeerde mistiek en die neerslag daarvan in piƫtistiese ego-tekste van manlike gelowiges in die Suid-Afrikaanse pionierslewe. Herv. teol. stud. [online]. 2012, vol.68, n.1, pp.155-164. ISSN 2072-8050.

  Á Brakel, W., [1700] 1726, Redelyke Godtsdienst, ln welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke aangedrongen: Als mede ... een verklaringe van de Openbaringe Johannes, deel 2, 10de druk, Hendrik vanden Aak, Rotterdam. [ Links ]

  Á Brakel, W., [1700] 1739, Redelyke Godtsdienst, In welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, ende tot de praktycke aangedrongen deel 1, 14de druk, Hendrik vanden Aak, Rotterdam. [ Links ]

  Á Kempis, T., 1680, Eenige Tractaetjes ... Bestaende in Het Hof der Roosen: Het dal der Lelien. De drie Tabernakelen. D Alleensprake der Zielen. En de Boetveerdige Tranenene, Johannes Wasteliers, Amsterdam. [ Links ]

  Á Kempis, T., 1687, Navolginge Christi door Th A Kempis verrijkt met het vierde Boek, uit het Frans vertaalt door A G, Júriaen van Poolsúm, Utrecht. [ Links ]

  Barnstone, W. (ed.), 2005, The other Bible: Ancient Scriptures: Gnostic Gospels, Dead Sea Scrolls, Visionary wisdom texts, Christian Apocrypha, Jewish Pseudepigrapha, Kabbalah, Harper Collins Publishers, San Franciso. [ Links ]

  Bijl, W., 1981, Krachtdadige bekeering van Willem Bijl. Manuskrip. Gepubliseer as Krachtdadige bekering van Willem Bijl: W H Hazejager, Puttershoek. [ Links ]

  Broes, P., 1904, De Peinzende Christen, of Bundel van Stichtelijke Gedachten voor de Eenzaamheid: Met eene Voorrede van J P Hasebroek, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, Kaapstad. [ Links ]

  Campbell, K.J. & Zaleski, C., 1991, German mystical writings, Continuum, New York. [ Links ]

  Crane, F. (ed.), 1974, The lost books of the Bible and the forgotten books of Eden, Meridian Books, Boston. [ Links ]

  Bothma, J.D., 1801, Brief aan sy vader, Cornelis Bothma (27 Junie 1801). (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Brienen, T., 1978, Bevinding - aard en funktie van de geloofsbeleving, J.H. Kok, Kampen. [ Links ]

  De Goede, E., 1868, Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. De Goede, scheepstimmerman te Doesbogh, 1845 (overleden 2 mei 1852), 2de druk, J.C. van Schenk Brill, Doesburg. [ Links ]

  De Jongh, C., 1987, Sarel Cilliers, Perskor, Johannesburg. [ Links ]

  De Korte, C., 1781, Brief van Cornelis de Korte, landman onder Mariekerke, in den eilande van Walceheren, geschreven aan zijne kinders, over den bekeeringsweg welken God met hen heeft ingeslagen, Dirk Schuuring, Amsterdam. [ Links ]

  De Niet, C.A., 1997, '"Nu ken ik ten dele" - Voetius over de mystiek', Documentatieblad Nadere Reformatie 21(1), 55-66. [ Links ]

  De Reuver, A., 1997, 'Een mystike ader in de Nadere Reformatie', Documentatieblad Nadere Reformatie 21(1), 1-54. [ Links ]

  Du Plessis, J., 1920, HetLeven van AndrewMurray, Zuid-Afrikaansche Bijbelvereniging, Kaapstad. [ Links ]

  Eckhart, M., 2009, The sermons and collations of Meister Eckhart, Kessinger Publishing, La Vergne. [ Links ]

  Faure, A., 1733, 'Onderrig- en Oordenkingsbundel', ongepubliseerde manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Fokkert, J.B., s.a., Schrift van Jan Barte Fockert, geboren in het yaar 1721 den 10 yuly, manuskrip. [ Links ]

  Gosen, D., c. 1820, Oordenkingsbundel, manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Hellenbroek, A., 1745, De Kruis Triomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; den Heere Jezus Christus. Volgens vereenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt, Adrianus Douci, Amsterdam. [ Links ]

  Heppe, H., 1879, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche, namentlich der Niederlande, E.J. Brill, Leiden. [ Links ]

  Hermsen, H., 1757, De uitnemende kracht van Christus liefde, zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der ziele Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, Rotterdam, Het Volksblad, 1857, 10 September, n.p. [ Links ]

  Krúger, D.W., 1961, PaulKruger, deel 1 & 2, Dagbreek Boekhandel, Johannesburg. [ Links ]

  Kruger, H.S., c. 1780, 'Oordenkingsbundel', ongepubliseerde manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Langelaar, T.H.H., 1997, '"Krank van liefde" - de gelukzalige ongezondheid van Theodorus á Brakel', Documentatieblad Nadere Reformatie 21(1), 67-76. [ Links ]

  Mahrholtz, W., 1919, Deutsche Selbskenntnisse: Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbiographie von der Mystik bis zum Pietismus, Furche-Verlag, Berlin. [ Links ]

  McGinn, B., 1991, The presence of God: A history of Western Christian mysticism: Vol. I: The foundations of mysticism: Origins to the Fifth Century, Crossroads, New York. [ Links ]

  McGinn, B., 1994, The presence of God: A history of Western Christian mysticism: Vol. II: The growth of mysticism. Gregory the Great through the 12th century Crossroads, New York. [ Links ]

  McGinn, B., 1998, The presence of God: A history of Western Christian mysticism: Vol. III: The flowering of mysticism: Men and women in the new mysticism - 1200-1350, Crossroads, New York. [ Links ]

  McGinn, B., 2005, The presence of God: A history of Western Christian mysticism: Vol. IV: The harvest of mysticism in Medieval Germany, Crossroads, New York. [ Links ]

  Mense, W. & Teuling, C., 1877, Zin en zaakrijk verhaal, of Bekeeringsweg, Wilhelm, Vrijhoeven-Capelle. [ Links ]

  Newton, J., 1764, Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Marthinus de Bruyn, Amsterdam. [ Links ]

  Op 't Hof, W.J., 1987, Engelse Piëtistiese Geschriften in het Nederlands, 1589-1622, Lindenberg, Rotterdam. [ Links ]

  Pamans, G., 1775, Egt verhaal van geestelijke bevindingen, Simon Clemen, Zwolle. [ Links ]

  Proost, P., 1880, Jodocus van Lodenstein, J. Brandt & Zoon, Amsterdam. [ Links ]

  Raath, A.W.G., 2003, 'Eensaam in die Voortrekkergemeenskap: Askese en geloofsbelewing in die teologie van die Voortrekkervrou Susanna Smit (1799-1836)', HTS Teologiese Studies/Theological Studies 59(1), 121-150. [ Links ]

  Raath, A.W.G., 2004, 'Covenant, Calling and Democracy: The foundations of Paul Kruger's political Theology', Studia Historiae Ecclesiastica XXX(2), 134-191. [ Links ]

  Ravestijn, H., 1746, De Nazireer Gods tot den Heiligen Dienst Bevordert, volgens eene Zekere Ordere in den Loop der Bedieninge Bestiert, en Door eenige Proef-stukken, aangaande de Agtbaarheit van Gods Woodt, en de Bevindelyke Sterkte van Godts Volk, Vooral in Tyden van Beproevinge, voorgeligt, uit Jer. XXIII. vs. 28. 29. en Ps. LXII. vs. 12, Adriaan Wor, en de Erve G. Onder de Linden, Amsterdam. [ Links ]

  Retief, F., c. 1830, 'Oordenkingsbundel en Liedboek', ongepubliseerde manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Roestijne, A.v.D., 1766, Tot eer van God en ter gedagtenis van Adriaan van de Roestijne, geboren te Westersouburg den 16 december 1712, overleden den ... [nie ingevul - Raath] en te Westersouburg begraven den 28 april 1779. Manuskrip, 1766. Gemeente Argief Vlissingen, Argief Hervormde Gemeente Westersouburg. (inventarisnommer 68). [ Links ]

  Schoeman, K., 1995, Die Wêreld van Susanna Smit 1799-1863, Human & Rousseau, Kaapstad/Johannesburg/Pretoria. [ Links ]

  Schoeman, K., 1997, 'Vroeë geskrifte deur Suid-Afrikaanse vroue, 1749-1865', Suid-Afrikaanse Historiese Joernaal 36(Mei), 24-47. [ Links ]

  Schúrmann, R., 2001, Wandering Joy: Meister Eckhart's Mystical Philosophy, Lindesfarne Books, Great Barrington. [ Links ]

  Simond, P., 1699, 'Uitgesproken aan de Kaap de Goede Hoop op Sondag 25 Januarie 1699, herhaal te Amsterdam op 17 Oktober 1706 - Die ware aanbidding en die ware aanbidders Leerrede oor Johannes 4: 23 & 24: "Maar daar kom 'n uur, en dit is nou"', ongepubliseerde preek. (Kopie, vert. A.W.G. Raath). [ Links ]

  Smijtegelt, B., 1740, Des Christens Heilen Cieraat, P. Van Thol & A.L. en M.H. Callenfels, 's-Gravenhage-Middelburg. [ Links ]

  Smijtegelt, B., 1837, Maandagsche Katechisatiën naar het geloof van de Heidelbergsche Catechismus, H. Den Ouden, Amsterdam. [ Links ]

  Smijtegelt, B., 1856, Het Gekrookte Riet of Honderd Vijf en Veertig Predikatien over Matth. XII:20, 21, I.J. Malga, Nijkerk. [ Links ]

  Smijtegelt, B., 1857, Een Woord op Zijn Tijd, of Zeven en Veertig Predikatien, naar Tijdsomstandigheden geschikt, en behelzende Trouwhartige Vermaningen en Opwellende Besturingen, om Zich onder Gods Slaande Hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren ... Met eene Voorrede over de Bevindinge van de Werkingen des H. Geestes, van Cornelis van Velsen, Dl. II. Nijkerk, I.J. Malga. [ Links ]

  Smit, E., 1972, The Diary of Erasmus Smit, ed. H.F. Schoon, transl. W.G.A Mears, C Struik, Kaapstad. Staats Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek, 1859, 22 April, n.p. [ Links ]

  Steenkamp, A., c. 1870, 'Joernaal', ongepubliseerde Manuskrip. (Versameling A.W.G. Raath). [ Links ]

  Strijdom, D., c. 1820, 'Oordenkingsbundel', ongepubliseerde manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Tauler, J., 1961, Predigten, vertl. G. Hoffman, Herder, Freiburg. [ Links ]

  Van der Groe, E., 1838, Bekeeringsweg van Eva van der Groe, zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Door haarzelve beschreven, J. Van der Vliet Cz., Rotterdam. [ Links ]

  Van der Spek, P.C., 1850, Een boek ter beschrijvinge van eenige zaken en eenige weegen die de Heere met mij gehouden heeft zo lighamelijk als geestelijke van mijn 7 de jaar af tot mijn 86 ste door mij Paulus Abrahamse v[an] d[er] Spek, gebooren onder Ruyven den 10e Maart 1725 en thans wonende op Delfgaauw. Den 10 maart 1809 op het 86ste jaar mijnes ouderdoms. Paulus Abrahamse van der Spek. Gemeente Argief Delft. [ Links ]

  Van der Walt, C., 1797, 'Oordenkingsbundel', ongepubliseerde manuskrip. (Kopie in die versameling van A.W.G. Raath). [ Links ]

  Van Diesbach, J., 1770, Eenen Wandelaar naar den Heemel Pieter Brouwer, 's-Gravenhage. [ Links ]

  Van Lieburg, F.A., 1991, Levens van vromen: Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw, De Groot Goudriaan, Kampen. [ Links ]

  Van 't Spijker, W., 1989, 'Bronnen van de Nadere Reformatie', in T. Brienen, K. Exalto, J. van Genderen et. al. (reds.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, pp. 5-51, Uitgeverij Boekencentrum, 's-Gravenhage. [ Links ]

  Visagie, J.C., 2011, Voortrekkerstamouers 1835-1845, Protea-Boekhuis, Pretoria. [ Links ]

  Vrystaatse Argiefbewaarplek: GS 968 (01 Jan. 1858 - 07 Mrt. 1858). [ Links ]

  Vrystaatse Argiefbewaarplek (VAB): Goewermentsekretaris (GS) 968. [ Links ]