SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VAN HUFFEL, Mary-Anne Plaatjies. Die stryd om die aard en omvang van die tugreg by die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881-1994). Herv. teol. stud. [online]. 2012, vol.68, n.1, pp.129-137. ISSN 2072-8050.

  Acta van die Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 1834, I. Hofmeyer's Chambers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 1837, I. Hofmeyer's Chambers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 1857, I. Hofmeyer's Chambers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1880, I. Hofmeyer's Chambers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1909, Van de Sandt & de Villiers Drukpers,Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1891, Townshend en Zoon Drukkers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1908, Townshend en Zoon Drukkers, Kaapstad. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1916, Paarldrukpers, Paarl. Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1932, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1937, Paarldrukpers, Paarl. Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1974, Paarldrukpers, Paarl. Acta van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1978, Paarldrukpers, Paarl. Acta VGKSA Algemene Sinode 1994, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Adonis, J.C., 1982, Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou, Editions Rodopi, Amsterdam. [ Links ]

  Adonis, J.C., 2003, 'Sending en ekumene in die familie van die Nederduitse Kerk', besigtig 15 Junie 2010, by http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/geskiedenis/docs/adonis_hannes.pdf [ Links ]

  Almanak voor de Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika voor het jaar 1908: 59ste jaargang,Van de Sandt & de Villiers Drukpers, Kaapstad. Bepalinge en reglemente van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1970, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Botha, D.P., 1981, 'Kerkregtelike selfverwesenliking', in C.J. Kriel (red.) 1981, Die eerste eeu: Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika, 5 Oktober 1881 - 5 Oktober 1981, pp. 158-154, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Bouwman, M., 1937, Voetius over het gezag der synoden, S.J.P. Bakker, Amsterdam. [ Links ]

  Bouwman, M., 1944, Tweërlei kerkrecht? Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeer, S.J.P. Bakker, Amsterdam. [ Links ]

  Kerkorde Algemene Sinode VGKSA, 2006, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkorde Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1974, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkorde Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1978, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkorde Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1982, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkorde Streeksinode Kaapland Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika, 1994, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkwet Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1917, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkwet Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1950, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kerkwet Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1970, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kleynhans, E.P.J., 1985, Gereformeerde kerkreg, deel I, II en III, NGK Boekhandel, Pretoria. [ Links ]

  Kriel, C.J., 1956, Gedenkskrif NGSK. Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kriel, C.J., 1963, Die geskiedenis van die Ned Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1956, 'n Historiese studie van die sendingwerk onder die Kleurlingbevolking van Kaapland, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kriel, C.J., 1978, Seuns in Sy wingerd, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Kriel, C.J., 1981, Die eerste eeu: Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika, 5 Oktober 1881 - 5 Oktober 1981, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Loff, C.J.A., 1981, Dogter of verstoteling? Kantaantekeninge by die geskiedenis van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Nederduitse Gereformeerde Kerk Wetboek, 1915, Van de Sandt & de Villiers Drukpers, Kaapstad. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1937, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1966, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1974, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1978, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1982, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Skema van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk, 1986, Paarldrukpers, Paarl. [ Links ]

  Van Lonkhuyzen, J., 1924, Verzoek der eerste Christian Gereformeerde Gemeente van Chicago om het uitspraak der synode, TU, Chicago, IL. [ Links ]

  Wette en bepalinge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1953, Nasionale drukpers, Kaapstad. [ Links ]