SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

HENDRICKS, Frank. Om die miskende te laat ken: 'n blik op Adam Small se literĂªre verrekening van Kaaps. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.1, pp.95-114. ISSN 2309-9070.

  Jansen, Chris en Adam Small. Oos wes tuis bes Distrik Ses. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973. [ Links ]

  Small, Adam. "Adam Small in gesprek met Ronnie Belcher." Gesprekke met Skrywers 2. Kaapstad, Johannesburg: Tafelberg-Uitgewers, 1972. 93-105. [ Links ]

  ______. "Die baklei om uit die slaweding te kom." Die reis na Paternoster. Reds. Hein Willemse, Marion Hattingh, Steward van Wyk en Pieter Conradie. Bellville: U van Wes-Kaapland, 1995. 40-46. [ Links ]

  ______. Kanna hy kô hystoe. 1965. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers, 1975. [ Links ]

  ______. "Kanna, kô hystoe!" 1964. Syferfonteine. Reds. Tony Links en Wium van Zyl. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers, 1993. 59-63. [ Links ]

  ______. Kitaar my Kruis. 1961. Kaapstad, Pretoria: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1973. [ Links ]

  ______. "Klein Kytie." Windroos. Johannesburg: Afrikaanse Pers-boekhandel, 1964. 73-84. [ Links ]

  ______. "Krisis van 'n swart Sestiger." Die Sestigers. Verslag van die simposium oor die sestigers gehou deur die Departement Buitemuurse Studies van die Universiteit van Kaapstad, 12-16 Februarie 1973. Red. James Polley. Kaapstad: Human & Rousseau. 1973. 140-48. [ Links ]

  ______. Sê sjibbolet. 1963. Johannesburg, Kaapstad: Perskor, 1981. [ Links ]

  ______. "Stryd, op my manier." Die reis na Paternoster. Reds. Hein Willemse, Marion Hattingh, Steward van Wyk en Pieter Conradie. Bellville: U van Wes-Kaapland, 1995. 218-25. [ Links ]

  Antonissen, Rob. Die Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede. Kaapstad, Bloemfontein: Nasou, 1973. [ Links ]

  Carstens, W. A. M. Norme vir Afrikaans: Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans. Pretoria, Kaapstad: Academica, 2003. [ Links ]

  Coetzee, Ampie. "Small het Kaaps in Afrikaanse poësie gevestig." Die Burger 5 Nov. 2001, 11. 5 Okt. 2011. <http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2001/11/05/11/1.html>. [ Links ]

  Coetzee, Anna. "Dialekmerkers in die Afrikaanse literatuur." Tydskrif vir Taalonderrig 39.1 (2005): 35-50. ______. "Nederlands se Afrikaanse Kreool-kinders." Wroclaw Universiteit, Pole. 2002. 5 Okt. 2011. <http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Afrikaans/Grammatika/Bydraes/Anna_ Coetzee_Ned... 4/2/2008>. Referaat. [ Links ]

  [ Links ]

  Davids, Achmat. "The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915: a socio-linguistic study." MA tesis. U van Natal, 1991. [ Links ]

  Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Kaapstad, Bloemfontein: Nasou, 1970. [ Links ]

  Devarenne, Nicole. "The Language of Ham and the Language of Cain: "Dialect" and the Linguistic Hybridity in the Work of Adam Small." The Journal of Commonwealth Literature 45.3 (2010): 389-408. <http://jcl.sagepub.com/content/45/3/389>. [ Links ]

  De Vries, Anastasia. "'Kaap-se-taal' allermins net 'n mistykie." 30 Aug. 2011. Burger, Landelik 2001, 9. <http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2001/06/26/9/10.html>. [ Links ]

  ______. "Kaaps, taal van my HART." 30 Aug. 2011. Perspektief, Rapport, 23 Jul. 2006. [ Links ]

  Du Plessis, Hans. Variasietaalkunde. Pretoria: Serva Uitgewers, 1987. [ Links ]

  Ernest, D. S. H. "Meaning in Small, Snyders and Pearce: An application of Lotman's Semiotics to 'Coloured' Literature." MA tesis. U van Pretoria, 2004. [ Links ]

  Hendricks, F. S. "'n Sinchronies-diachroniese studie van die taalgebruik in die drama Kanna hy kô hystoe van Adam Small." MA tesis. U van Wes-Kaapland, 1978. [ Links ]

  ______. "Kaaps: afwisseling met Engels is spontaan." Afrikaans Vandag. Sept. 1996. 8-9. [ Links ]

  Hendricks, Frank. "Op die taalspore van S.V. Petersen: 'n blik op sy verrekening van taaldiversiteit." Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 17.2 (2010): 21-37. [ Links ]

  ______. "Hoe gemaak met die ánder Afrikaans?" Hangende, 2011. [ Links ]

  ______. "Die potensiële nut van 'n gelykevlak-perspektief op die variëteite van Afrikaans." Hangende, 2011. [ Links ]

  Kannemeyer, J. C. Die stem in die literêre kunswerk. Kaapstad, Bloemfontein: Nasou, 1965. [ Links ]

  ______. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur, Band 2. Pretoria: Academica, 1983. [ Links ]

  Kotzé, E. F. "Afrikaans in die Maleierbuurt: 'n Diachroniese perspektief." Tydskrif vir Geesteswetenskappe 24.1 (1984): 41-73. [ Links ]

  Kotzé, Ernst. "'n Perspektief op diachroniese prosesse in Afrikaans." Reds. Adelia Carstens en Heinrich Grebe. Taallandskap: Huldigingsbundel vir Christo van Rensburg. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 2001. 103-11. [ Links ]

  "Kaapsers maak lang vokale kort. Dit was beslis die laaste hanekloot." Burger Landelik, 21 Mei 2002, 11. 9 Jun. 2011. <http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2002/05/21/11/1.html>. [ Links ]

  "Kort vokale so eg Kaaps as kan kom." Burger Landelik, 23 April 2002, 9. 9 Jun. 2011. <http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2002/04/23/9/19.html>. [ Links ]

  Labuschagne, F. J. en L. C. Eksteen. Verklarende Afrikaanse Woordeboek. 8ste hersiene en uitgebreide uitg. Pretoria: J. L. van Schaik, 1993. [ Links ]

  Miles, J. D. "Om die nate te versit." Die Sestigers. Verslag van die simposium oor die Sestigers gehou deur die Departement Buitemuurse Studies van die Universiteit van Kaapstad, 12-16 Februarie 1973. Red. James Polley. Kaapstad: Human & Rousseau. 1973. 32-41. [ Links ]

  Oliphant, Andries Walter. Swart literatuur in Suid-Afrika, 2011. 2 Mar. 2011. <http://literaryterminology.com/s/242-swart-literatuur-in-suid-afrika>. [ Links ]

  Petersen, S.V. As die son ondergaan. 1945. Port Elizabeth, Kaapstad: Unie-Volkspers Bpk., 1946. [ Links ]

  Pokpas, Larry. "Afrikaans en Gemeenskapspublikasies." Swart Afrikaanse Skrywers. Verslag van 'n simposium gehou by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville op 26-27 April 1985. Reds. Julian F. Smith, Alwyn van Gensen en Hein Willemse. Bellville: U van Wes-Kaapland: Bellville, 1985. 40-51. [ Links ]

  Ponelis, F. A. "Die eenheid van die Afrikaanse taalgemeenskap." Afrikaans en Taalpolitiek: 15 opstelle. Reds. Hans du Plessis en Theo du Plessis. Pretoria: HAUM, 1987. 3-15. [ Links ]

  Retief, P. J. B. "Die Kleurling en die Afrikaanse Letterkunde." Die kleurlingbevolking van Suid-Afrika. Red. Erika Theron. Stellenbosch, Grahamstad: Universiteits-Uitgewers, 1964. 164-70. [ Links ]

  Rive, Richard. "Culture, Colouredism, Kaaps." Swart Afrikaanse Skrywers. Verslag van 'n simposium gehou by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville op 26-27 April 1985. Reds. Julian F. Smith, Alwyn van Gensen en Hein Willemse. Bellville: U van Wes-Kaapland: Bellville, 1985. 62-68. [ Links ]

  Van de Rheede, I. "Kaapse Afrikaans: 'n sosio-politieke perspektief." Swart Afrikaanse Skrywers. Verslag van 'n simposium gehou by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville op 26-27 April 1985. Reds. Julian F. Smith, Alwyn van Gensen en Hein Willemse. Bellville: U van Wes-Kaapland: Bellville, 1985. 34-39. [ Links ]

  Van Rensburg, Christo (red.), Achmat Davids, Jeanette Ferreira, Tony Links en Karel Prinsloo. Afrikaans in Afrika. Pretoria: Van Schaik, 1997. [ Links ]

  Van Rensburg, F. I. J. Die smal baan. Kaapstad, Johannesburg: Tafelberg-Uitgewers, 1971. [ Links ]

  Van Rensburg, M. C. J. "Soorte Afrikaans." Inleiding tot die Afrikaanse Taalkunde. Red. T. J. R. Botha. 2de hersiene uitg. Pretoria: Academica, 1989. 436-67. [ Links ]

  Van Wyk, Steward. "Mulat-estetiek: 'n Analise van Small se dramas." 2004. 27 Jan. 2011. <http://www.thefreelibrary.com/Mulatestetiek%3A+'n+Analise+van+Adam+Small+se>. [ Links ]

  ______. "Die Groot Small-oor die lewe en werk van Adam Small. " LitNet-SeminaarKamer. Woordfees, Stellenbosch. 7. Mar. 2006. 30 Aug. 2011. <http://www.oulitnet.co.za/seminaar/vanwyk_small.asp>. Feesrede. [ Links ]

  Verhage, J. A. Sonde met die bure. Herrie op die ou tremspoor. Pretoria, Kaapstad: Academica, 1970. Blokboek. [ Links ]

  Vermeulen, H. J. Kanna hy kô hystoe: Adam Small. Pretoria: Academica. 1987. Reuse-blokboeke 21. [ Links ]

  Weideman, C. "Die bydrae van die Kleurlinge tot die Afrikaanse Letterkunde." MA tesis U van die Witwatersrand, 1964. [ Links ]

  Wicomb, Zoë. "Shame and Identity: The Case of the Coloured in South Africa." Writing South Africa: Literature, Apartheid, and Democracy, 1970-1995. Reds. Derek Attridge en Rosemary Jolly. Cambridge: Cambridge UP, 1998. 91-107. [ Links ]

  Willemse, Hein, Marion Hattingh, Steward van Wyk en Pieter Conradie, reds. Die reis na Paternoster. 'n Verslag van die tweede swart Afrikaanse skrywersimposium gehou op Paternoster vanaf 29 September tot 1 Oktober 1995. Bellville: U van Wes-Kaapland, 1997. [ Links ]