SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

WIUM VAN, Zyl. Adam Small, Kanna en 'daardie morele moment'. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.1, pp.40-50. ISSN 2309-9070.

  Antonissen, Rob. Spitsberaad. Kaapstad: Nasou, 1966. [ Links ]

  Booth, Wayne C. Rhetoric of Fiction. Chicago, Londen: The U of Chicago P, 1961. [ Links ]

  Brink, André P. Aspekte van die nuwe drama. Pretoria en Kaapstad: Academica, 1974. [ Links ]

  ______. Aspekte van die nuwe prosa. Pretoria en Kaapstad: Academica, 1967. [ Links ]

  Collins, D. "Adam Smith's Social Contract: The Proper Role of Individual Liberty and Government in 18th Century Society." Business 7 Professional Ethics Journal 6.3-4 (1988): 119-46. [ Links ]

  February, V. A. 1981. Mind your Colour, the "Coloured" Stereotype in South African Literature. Londen, Boston: Kegan Paul International Ltd, 1981. [ Links ]

  Kannemeyer, J. C. Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur II. Pretoria, Kaapstad, Johannesburg: Academica, 1983. [ Links ]

  Louw, N. P. van Wyk. 1956. Germanicus. Kaapstad, Bloemfontein, Port Elizabeth, Johannesburg: Nasionale Boekhandel Bpk., 1956. [ Links ]

  Olivier, Fanie. "Adam Small." Perspektief en profiel, 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis, Deel 1. Red. H. P. van Coller. Pretoria: J. L. van Schaik Uitgewers, 1988. 565-77. [ Links ]

  Opperman, D. J. 1954. Periandros van Korinthe. Kaapstad: Nasionale Boekhandel Beperk, 1954. [ Links ]

  Pretorius, Rena: Oog en spel, opstelle oor die drama. Pretoria: J. L. van Schaik (Edms) Bpk., 1987. [ Links ]

  Small, Adam. "Adam Small 'bewoë' terug." Oggendblad 11 Mei 1976: 3. [ Links ]

  ______. "Adam Small in gesprek met Ronnie Belcher." Gesprekke met skrywers 2. Kaapstad en Johannesburg: Tafelberg, 1972. 93-105. [ Links ]

  ______. "Adam Small is nie 'kerk-Christen' nie, maar het 'gereformeerde' aard." Onderhoud met Erika van Rooyen. Algemene Kerkbode 11 Nov. 1995: 5. [ Links ]

  ______. "Brief aan N. P. van Wyk Louw". N. P. van Wyk Louw-versameling 158. K. S. 32. (7), J. S. Gerickebiblioteek, U van Stellenbosch, 1966. Brief. [ Links ]

  ______. "Cheers Mnr. De Klerk, maar ..." Ekstra-Rapport 17 Mrt. 1991: 21. [ Links ]

  ______. Die eerste steen? Kaapstad, Pretoria: HAUM, 1961. [ Links ]

  ______. Kanna hy kô hystoe, 'n drama. 1965. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers Beperk, 2007. [ Links ]

  ______. Die Krismis van Map Jacobs. Kaapstad: Tafelberg, 1983. [ Links ]

  ______. "'n Mens kan nie inhaal op die leuens wat jy verwoes het nie." Vrye weekblad 7-13 Jun. 1991: 28-29. [ Links ]

  ______. "Om 'n mopshondjie lief te hê." Rapport 26 Nov 1995: 29. [ Links ]

  Smith, Julian. 1990. Toneel en politiek. Bellville: U van Wes-Kaapland. [ Links ]

  Van Gorp, H. e.a., red. Lexicon van literaire termen. Derde herziene en aanzienlijk vermeerderde druk. Groningen: Wolters Noordhoff, 1986. [ Links ]

  Van Wyk, Steward. "Adam Small: Apartheid en skrywerskap." DLitt diss. U van Wes-Kaapland, 1999. [ Links ]

  Van Zyl, D. P. "Afrikaans in die media." Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch, 2010. Studiegids. [ Links ]

  Vermeulen, H. J. Kanna hy kô hystoe: Adam Small. Pretoria: Academica. 1987. Reuse-blokboeke 21. [ Links ]

  Weideman, C. 1964. "Die bydrae van die Kleurlinge tot die Afrikaanse Letterkunde." MA tesis. Johannesburg: U van die Witwatersrand, 1964. [ Links ]