SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VAN NIEKERK, Jacomien. Verstedeliking, Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks. Tydskr. letterkd. [online]. 2011, vol.48, n.2, pp.50-70. ISSN 2309-9070.

  Bassnett, S. 1993. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell. [ Links ]

  Chapman, M. 2003. Southern African Literatures. Pietermaritzburg: University of Natal Press. [ Links ]

  Coetzee, A. 1996a. Oorgangsliteratuurgeskiedenis: die illusie van 'n nasionale Suid-Afrikaanse letterkunde. Literator, 18(3): 41-55. [ Links ]

  _____. 1996b. Rethinking South African national literary history. South Africa? History? Literary History? In Smit, J. A., Van Wyk, J. and Wade, J. (eds.) Rethinking South African Literary History. Durban: Y Press, 10-19. [ Links ]

  _____. 2000. 'n Hele os vir 'n ou broodmes. Grond en die plaasnarratief sedert 1595. Pretoria / Kaapstad: Van Schaik / Human en Rousseau. [ Links ]

  Coetzee, J. M. 1988. White Writing: On the Culture of Letters in South Africa. New Haven: Yale University Press. [ Links ]

  De Kock, L. 1996. The pursuit of smaller stories: Reconsidering the limits of literary history in South Africa. In Smit, J.A., Van Wyk, J. and Wade, J. (eds.) Rethinking South African Literary History. Durban: Y Press, 85-92. [ Links ]

  _____. 1997. An impossible history. English in Africa, 24(1): 103-17. [ Links ]

  Gérard, A. S. et al. 1993. Comparative Literature and African Literatures. Pretoria: Via Afrika. [ Links ]

  Giliomee, H. en Mbenga, B. 2007. Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Gray, S. 1979. Southern African Literature: An Introduction. Cape Town: David Philip. [ Links ]

  _____. 1985. Third world meets first world. The theme of 'Jim comes to Joburg' in South African English fiction. Kunapipi, VII (1): 61-80. [ Links ]

  Green, M. 1996. Resisting a national literary history. In Smit, J.A., Van Wyk, J. and Wade, J. (eds.) Rethinking South African Literary History. Durban: Y Press, 224-35. [ Links ]

  _____. 1997. Novel Histories. Past, Present and Future in South African Fiction. Johannesburg: Witwatersrand University Press. [ Links ]

  Hall, S. 1997. The work of representation. In Hall, S. (ed.) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, 1-64. [ Links ]

  Heywood, C. 2004. A History of South African Literature. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Lubbe, H. en Wiehahn, R. 2000. Die Afrikaanse plaasroman in die twintigste eeu. Stilet, 12(1): 153-67. [ Links ]

  Meijer, M. 1996. In tekst gevat: Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam: Amsterdam University Press. [ Links ]

  Mokitimi, M. I. P. 2004. Swerfsange. Liedere van Basotho-mynwerkers. Vert. Malefetsane Lenake en Chris Swanepoel. Pretoria: Van Schaik. [ Links ]

  Ntuli, D. B. Z. en Swanepoel, C. F. 1993. Southern African Literature in African Languages: A Concise Historical Perspective. Pretoria: Acacia. [ Links ]

  Ohlhoff, C. H. F. 1995. Trekkerswee: Tagtig jaar later. In Bosman, N. (red.) 'n Man van woorde: feesbundel vir Louis Eksteen. Pretoria: Van Schaik, 65-74. [ Links ]

  Smit, J. A., Van Wyk, J. and Wade, J. (eds.) Rethinking South African Literary History. Durban: Y Press. [ Links ]

  Spies, L. 1981. Die stad in die Afrikaanse poësie: Vervreemdingsoord en onderdak. Van Jaarsveld, F. A. (red.) Verstedeliking in Suid-Afrika. Pretoria: Universiteit van Pretoria. [ Links ]

  Stahle, N. 2001. The road returning: A post-apartheid perspective of country and city in Paton's Cry, The Beloved Country, Abrahams's Mine Boy and Venter's Swart Pelgrim. In: Van der Merwe, C. N. (red.) Strangely Familiar: South African Narratives in Town and Countryside. Pretoria: Content Solutions, 187-220. [ Links ]

  Tötösy de Zepetnek, S. 1998. Comparative Literature: Theory, Method, Application. Amsterdam: Rodopi. [ Links ]

  Van Coller, H. P. 1995. Die Afrikaanse plaasroman as ideologiese refleksie van die politieke en sosiale werklikheid in Suid-Afrika. Stilet, 7(2): 22-31. [ Links ]

  _____. 2005. Die Afrikaanse prosa se peregrinasie van die plaas na die stad. In Oliphant, A.W. en Roos, H. (eds.) Word, (Wo)man, World. Essays on Literature. Pretoria: University of South Africa, 56-93. [ Links ]

  _____. 2006. Die representasie van plaas, dorp en stad in die Afrikaanse prosa. Stilet, 18(1): 90-121. [ Links ]

  Van der Merwe, C. N. (red.) 2001. Strangely Familiar: South African Narratives in Town and Countryside. Pretoria: Content Solutions. [ Links ]

  Van Rensburg, F. I. J. 1981. Die Afrikaanse digter as historikus van Johannesburg. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. [ Links ]

  _____. 1987. Die smal baan. Aspekte en figure uit die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse letterkunde. Tweede uitgawe. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Van Vuuren, H. 1994a. Introduction: Literary historiography, with specific reference to the problems of the South African context. Journal for Literary Studies, 10(3/4): 261-78. [ Links ]

  _____. 1994b. Recent changes in South African literary historiography: theory and practice. Alternation, 1(1): 8-20. [ Links ]

  _____. [A]. Heywood's A History of South African Literature - totally unreliable as a study guide or introduction. <http://oulitnet.co.za/seminarroom/van_vuuren_heywood.asp>. Besoek: 25.06.2010. [ Links ]

  Van Wyk Smith, M. 1996. White Writing/Writing Black: The anxiety of non-influence. In Smit, J. A., Van Wyk, J. and Wade, J. (eds.) Rethinking South African Literary History. Durban: Y Press, 71-84. [ Links ]

  Williams, R. 1993 [1973]. The Country and the City. London: Hogarth Press. [ Links ]

  Chapman, M. (ed.) 2002. The new century of South African poetry. Johannesburg: Ad Donker. [ Links ]

  Couzens, T. & Patel, E. (eds.) 1982. The return of the Amasi bird: Black South African poetry, 1891-981. Johannesburg: Ravan Press. [ Links ]

  Dikobe, M. 1973. The marabi dance. London: Heinemann. [ Links ]

  Eybers, E. 1990. Versamelde gedigte. Kaapstad: Tafelberg, Human & Rousseau. [ Links ]

  Louw, N.P. van Wyk. 1981. Versamelde gedigte. Kaapstad: Tafelberg, Human & Rousseau. [ Links ]

  Opperman, D.J. 1987. Versamelde poësie. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Tracey, H. 1948. "Lalela Zulu". 100 Zulu lyrics. Johannesburg: African Music Society. [ Links ]

  Van den Heever, T. 1961 (5de druk). Eugene en ander gedigte. Pretoria: J. L. van Schaik. [ Links ]

  Van Rensburg, F. I. J. 2000. S. J. Pretorius. Veelspalt: keur uit sy poësie. Johannesburg: RAU-pers. [ Links ]

  Van Wyk, J., Conradie, P. & Constandaras, N. 1988. SA in poësie / SA in poetry. Pinetown: Owen Burgess Uitgewers. [ Links ]

  Vilakazi, B.W. 1944 (Revised edition). Inkondlo kaZulu. Johannesburg: Witwatersrand University Press. [ Links ]

  Vilakazi, B.W. 1945. Amal' eZulu. Johannesburg: Witwatersrand University Press. [ Links ]

  Vilakazi, B.W. 1962. Zulu horizons. The Vilakazi Poems rendered into English by D. Mck. Malcolm and Florence Louie Friedman with drawings by Ernest Ullmann. Cape Town: Howard Timmins. [ Links ]