SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

WESSELS, Andries. Intertekstualiteit en modernistiese kompleksiteit in Henriette Grové se Linda Joubert-romans. Tydskr. letterkd. [online]. 2011, vol.48, n.2, pp.32-49. ISSN 2309-9070.

  Botha, Elize. 1973. Henriette Grové in gesprek met Elize Botha. Gesprekke met Skrywers 3. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Botha, Elize. 1987. Prosakroniek. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Bowen, Elizabeth. 1952 [1929]. The Last September. Harmondsworth, Middlesex: Penguin. [ Links ]

  Brontë, Emily. 1940 [1847]. Wuthering Heights. London: Classics Book Club. [ Links ]

  Brontë, Charlotte. 2007 [1847]. Jane Eyre. Richmond, Surrey: Oneworld Classics. [ Links ]

  Cilliers, Stoffel. 2009. Storielyn onwaarskynlikhede kelder verhaal. [Resensie: Die laat lente deur Linda Joubert]. Die Volksblad, 16 Junie. <http://152.111.11.6/argief/berigte/volksblad/2009/06/15/VB/8/ bklaatlente.html> Besoek September 2010. [ Links ]

  Du Maurier, Daphne. 1938. Rebecca. London: Gollancz. [ Links ]

  Du Plooy, Heilna. 1998. Henriette Grové. In H. P. van Coller (red.). Perspektief en profiel 1. Pretoria: J. L. van Schaik, 475-88. [ Links ]

  Eliot, T. S. 1969. The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot. London: Faber. [ Links ]

  Grové, Henriette. 1966. Jaarringe. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  _____. 1983. Die kêrel van die Pêrel. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  _____. 1989. In die kamer was 'n kas. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan. 1984 [1979]. The Madwoman in the Attic. New Haven & London: Yale University Press. [ Links ]

  Jooste, Ena. 1975. Syn en skyn as aspekte van die epiek van Henriette Grové en Chris Barnard. Ongepubliseerde M.A. verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. [ Links ]

  Joubert, Linda. 1962. Roosmaryn en wynruit. Pretoria: HAUM. [ Links ]

  _____. 2008 [1961]. Meulenhof se mense. Kaapstad: Human & Rousseau. [ Links ]

  _____. 2009 [1962]. Die laat lente. Kaapstad: Human & Rousseau. [ Links ]

  Kannemeyer, J. C. 1965. Die stem in die literêre kunswerk. Kaapstad: Nasou. [ Links ]

  _____. 1983. Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur II. Pretoria: Academica. [ Links ]

  Lorca, Federico García. 1980. Die huis van Bernarda Alba. Vert. Uys Krige. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  M. E. R. 1927. Onweershoogte en ander verhale. Kaapstad: Nasionale Persboekhandel. [ Links ]

  _____; Rousseau, Ina; Eybers, Elisabeth & Grové, Henriette. 1957. Kwartet. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. [ Links ]

  Montgomery, L. M. 1949 [1936]. Anne of Windy Willows. London: George G. Harrap. [ Links ]

  Rademeyer, Alet. 2009. Skrywer Henriette Grové sterf, in Beeld, 16 Desember. <http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/2009/12/17/B1/3/targrove.html> Besoek September 2010. [ Links ]

  Rhys, Jean. 2000 [1966]. Wild Sargasso Sea. Londen: Penguin. [ Links ]

  Roos, Henriette. 1998. Perspektief op die Afrikaanse prosa van die twintigste eeu. In H. P. van Coller (red). Perspektief en profiel 1. Pretoria: J. L. van Schaik, 21-117. [ Links ]

  Van Niekerk, Annemarié. 1999. Die Afrikaanse vroueskrywer - van egotekste tot postmodernisme (18de eeu - 1996), in Perspektief en profiel 2. In H. P. van Coller (red). Pretoria: J. L. van Schaik, 305-443. [ Links ]

  Van Niekerk, Annie. 1946. Met liefde van Katinka. Kaapstad: Nasionale Persboekhandel. [ Links ]

  Van Niekerk, Marlene. 2004. Agaat. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Webster, Jean. 1958. Vadertjie Langbeen. Vert. W. O. Kühne. Die Libri-reeks. Pretoria: J. L. van Schaik. [ Links ]

  Wessels, Andries. 2006. Marlene van Niekerk se Agaat as inheemse Big House-roman, in Tydskrif vir Letterkunde, 43(2):31-45. [ Links ]

  Yardley, Jonathan. 2004. Du Maurier's Rebecca, a worthy 'Eyre' apparent. Washington Post, 16 March, C01. [ Links ]