SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

STANDER, Jan. 75 jaar van Tydskrif vir Letterkunde - 'n voorlopige verkenning. Tydskr. letterkd. [online]. 2011, vol.48, n.2, pp.13-31. ISSN 2309-9070.

  [Afrikaanse Skrywerskring, Die]. s.a. Memorandum - Prinsipiële standpunt van die Afrikaanse Skrywerskring ten opsigte van die voorskryf van Afrikaanse letterkundige werke op skool. [ Links ]

  Afrikaanse Skrywerskring, Die. 1934a. Notule van die Stigtingsvergadering gehou aan die Randse Universiteit op Maandagaand, 10 September 1934. [ Links ]

  _____. 1963a. Notule van die Hoofbestuursvergadering van die Afrikaanse Skrywerskring, gehou in die Administrasiegebou van die Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria, op Vrydag 17 Mei 1963, om 3 n.m. [ Links ]

  _____. 1963b. Rondskrywe aan alle Voorsitters. 21 Augustus. [ Links ]

  _____. 1965. Notule van 'n Dagbestuursvergadering gehou te Pretoria op 11 Maart 1965. [ Links ]

  _____. 1966. Notule van 'n Dagbestuursvergadering gehou op 14 Oktober 1966 in Kamer 406, Administrasiegebou, Universiteit van Suid-Afrika. [ Links ]

  Brits, J. J. 1967. Letter to Mr [D.] Carver, Secretary P. E. N. International. 20 April. [ Links ]

  _____. 1975. Brief aan die Eerste Minister, B. J. Vorster. 9 Julie. Carver, David. 1967. Letter to J. J. Brits from International P. E. N. 1 Mei. [ Links ]

  [Coetzee, Abel J.]. s.a. Brief aan J. J. Brits. [ Links ]

  Antonissen, Rob. 1954. Brief aan D. J. Opperman. 7 Augustus. [ Links ]

  [Grové, A. P. en H.] 1953. Brief aan Dirk [Opperman]. 22 Junie. [ Links ]

  Krige, U. 1936a. Brief aan Van Wyk Louw. September. [ Links ]

  _____. 1936b. Brief aan Van Wyk Louw. 9 Oktober. [ Links ]

  _____. 1936c. Brief aan Van Wyk Louw. 22 Oktober. [ Links ]

  Louw, N. P. v.W. 1954. Brief aan D. J. Opperman. 29 [ Links ]

  April. Louw, W. E. G. 1941. Brief aan Van Wyk Louw. 23 November. [ Links ]

  Van den Heever, C. M. 1953. Brief aan D. J. Opperman. 23 September. [ Links ]

  Viviers, E. J. 1954. Staatsteun vir "Standpunte". [Brief van die Waarnemende Sekretaris van Onderwys, Kuns en Wetenskap aan Standpunte-redaksie]. 25 September. [X.8/6/62/41] [ Links ]

  Afrikaanse Skrywerskring, Die. 1934b. Notule van die Stigtingsvergadering gehou aan die Randse Universiteit op Maandagaand, 20 Augustus 1934. [ Links ]

  _____. s.a. Kommentaar van die Afrikaanse Skrywerskring oor die Wysigingswetsontwerp op Publikasies en Vermaaklikhede. (AB 61-73). [ Links ]

  Badenhorst, W. J. 1963. Kuns en kritiek. Tydskrif vir Letterkunde (Nuwe reeks), 1(III):12-14. [ Links ]

  Botha, Elize. 1998/1999. Die Tydskrif vir Letterkunde en die Vlaamse verbintenis. Tydskrif vir Letterkunde, XXXVI/XXXVII (4):1-10. [ Links ]

  _____ en P. H. Roodt. 2006. Die Tagtigers en die Tydskrif vir Letterkunde - was daar 'n Tagtigerbeweging? Tydskrif vir Letterkunde, 43(1):57-67. [ Links ]

  Coetzee, Abel. 1957. C. M. van den Heever. Tydskrif vir Letterkunde, 7(3):1-5. [ Links ]

  Coetzee, Abel J. 1963. Die skrywer en die gemeenskap teenoor mekaar. Tydskrif vir Letterkunde, (Nuwe reeks), 1(III):6-11. [ Links ]

  Dekker, G. 1980. Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Kaapstad: Nasou Beperk. [ Links ]

  Fensham, F. C. 1984. Die Afrikaanse Skrywerskring vyftig jaar. Tydskrif vir Letterkunde, XXII(4):1-7. [ Links ]

  Giliomee, Hermann. 2003. The Afrikaners. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Kannemeyer, J. C. 1990. Die dokumente van Dertig. Kaapstad: Juta. [ Links ]

  _____. 2005. Die Afrikaanse Literatuur 1652-2004. Kaapstad, Pretoria: Human & Rousseau. [ Links ]

  McDonald, Peter D. 2008. Guardians of the emergent volk avant garde: N. P. van Wyk Louw, the apartheid censors and the Sestigers, 1963-1968. Stilet, XX(2):159-75. [ Links ]

  _____. [A]. 2011. The Literature Police. Webnotes. <www.theliteraturepolice.com> Toegang: Mei 2011. [ Links ]

  PEN International. [A]. PEN International. <www.internationalpen.org.uk> Toegang: April 2011. [ Links ]

  Pieterse, Henning J. 2008. Huldeblyk aan Elize Botha. Tydskrif vir Letterkunde, 45(1):176-77. [ Links ]

  [Sowden, Louis en Dora]. 1948. Die twintigste kongres van die Internasionale P. E. N. Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, XIII:18-22. [ Links ]

  Van den Heever, C. M. 1936. Voorwoord. Die Afrikaanse Boek, 1(1):s.p. [ Links ]

  [Willemse, Hein]. 2003. Redaksionele nota. Tydskrif vir Letterkunde, 40:[i] [ Links ]

  Willemse, Hein. 2007. Tydskrif vir Letterkunde beyond the bounds. Tydskrif vir Letterkunde, 44(2):236-39. [ Links ]

  _____. 2011. Persoonlike kommunikasie, 8 Mei. [ Links ]