SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

MEYER, Susan. Stemme van agter die plaas se hek: Die mens-natuur-"gesprek" in Dwaalpoort van Alexander Strachan. Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.2, pp.290-306. ISSN 2224-7912.

  Brümmer, Willemien. 2010. 'Ek is die jakkalsjagter'. Die Burger. 25 September 2010, p. 10. [ Links ]

  Coetser, Johan. 2003. Lees verby sensasie, nooi drama. Beeld. 15 Desember 2003, p. 17. [ Links ]

  Coetzee, Ampie. 2000. 'n Hele os vir 'n ou broodmes. Grond en die plaasnarratief sedert 1595. Pretoria: Van Schaik. [ Links ]

  Cruywagen, Eben. 2003. Wat jy saai, sal jy maai: Strachan se 'Kloof' 'n dramateks vol magiese ondertone. Burger. 29 Desember 2003, p. 11. [ Links ]

  Dean, Hartley. 2002. Green Citizenship. In Cahill & Fitzpatrick (eds). 2002. Environmental Issues and Social Welfare. Oxford: Blackwell, pp. 22-37. [ Links ]

  Gouws, Tom. 1990. In die donker ingewande. De Kat. November 1990: 88-89. [ Links ]

  Jooste, G.A. 1999. Profiel: Karel Scoeman. In Van Coller (red.). 1999. Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 2. Pretoria: Van Schaik, pp. 544-564. [ Links ]

  Jergensen, Marianne & Phillips, Louise. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE. [ Links ]

  Klopper, E.M.M. 1996. Die gebruik van die mite in Die werfbobbejaan van Alexander Strachan. Literator, 17(3):15-28. [ Links ]

  Lubbe, Hansie & Wiehahn, Rialette. 2000. Die Afrikaanse plaasroman in die twintigste eeu. Stilet 12(2):153- 166. [ Links ]

  Nieuwoudt, Stephanie. 1998. Strachan wikkel hom los uit sy skryfkokon. Beeld. 20 Januarie 1998, p. 8. [ Links ]

  Ohlhoff, Heinrich. 1999. Perspektief op die Afrikaanse poësie van voor 1900 tot 1960. In Van Coller (red.) 1999. Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 2. Pretoria: Van Schaik, pp. 21243. [ Links ]

  Smit-Marais, Susan & Wenzel, Marita. 2006. Subverting the pastoral: the transcendence of space and place in J.M. Coetzee's Disgrace. Literator 27(7):23-38, April. [ Links ]

  Teorey, Matthew. 2010. Ecological discourse in Craig Childs's The Secret Knowledge of Water. The Journal of Ecocriticism 2(2):1-13, Julie. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1987. Reuse blokboek: Laat vrugte. Pretoria: Human & Rousseau. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1989. Houd-den-bek as meervoudige ek-roman. Acta Academica 21(1):41-83, Maart. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1994. Die jakkalsjagter: op soek na betekenis. Stilet 6(2):69-77, September. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1995. Die Afrikaanse plaasroman as ideologiese refleksie van die politieke en sosiale werklikheid in Suid-Afrika. Stilet 7(2):22-31, Junie. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1999. Profiel: Alexander Strachan. In Van Coller (red.). 1999. Perspektiefen Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 2. Pretoria: Van Schaik, pp. 621-631. [ Links ]

  Van den Berg, Cilliers. 2010. 'Dwaalpoort' tipies Strachan. Volksblad. 4 Desember 2010, pp. 7-8. [ Links ]

  Viljoen, Louise. 2010. Strachan terug op sy plaas. Die Burger. 15 November 2010, pp. 11-12. [ Links ]

  Visagie, Andries. 2010. Dwaalpoort moontlik die heel beste roman van 2010. http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=98086. Datum van gebruik: 24 Augustus 2011. [ Links ]

  Wasserman, Herman. 2000. Terug na die plaas - postkoloniale herskrywing in Etienne van Heerden se Die Stoetmeester. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 7(1), Junie. [ Links ]