SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

MESSERSCHMIDT, Johanna J.E.  and  MESSERSCHMIDT, Hans J.. Voorwaardelike konstruksies met indien soos gebruik in wetenskaplike tydskrifte (deel 2: gemerkte konstruksies). Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.2, pp.271-289. ISSN 2224-7912.

  Aucamp, B.B. & Van Niekerk, E.J. 2005. Die Relevansie van God se Soewereiniteit en Verbond met betrekking tot die Onderwys. Tydskrifvir Christelike Wetenskap 41(1):93-121. [ Links ]

  Barnard, L. 2003. Klipkastele, sandkastele en sandkasteeltjies. Stilet xv(1):2002-220. [ Links ]

  Bergenholtz, H. & Gouws, R. 2007. Korrek, volledig, relevant. Dít is die vraag aan leksikografiese definisies. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 47(4):568-586. [ Links ]

  Bitzer, E.M. & Bezuidenhout, S.M. 2001. Problematiek rondom die begrip "transformasie" in hoër onderwys in Suid-Afrika. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 41(1):33-40. [ Links ]

  Butler, H.J.B. & Kok, O.B. 2006. Voedingsassosiasie tussen vee-reiers (Bubulcus ibis) en soogdiergashere in die sentrale Vrystaat. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 25(1):1-18. [ Links ]

  Carl, A. 2007. Onderwysers in die Wes-Kaap se persepsies en belewing van huidige onderwysveranderinge: vir of teen? Acta Academica 39(3):200-223. [ Links ]

  Combrink, A.L. 2008. Die universiteit: sy aard en die rol van die intellektueel. Koers 73(1):145-152. [ Links ]

  De Beer, F. 2006. Demokrasie of demodinamiek - die internet en demokrasie. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 46(2):159-170. [ Links ]

  De Beer, T., Mentz, K. & Van der Walt, H. 2007. Die mate van werkstevredenheid ervaar deur 'n groep Afrikaanssprekende onderwysers. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 47(2):192-206. [ Links ]

  De Klerk B.J. 2002. Vigs: Kerke se roeping moet duidelik uitgespel word. Koers 67(4):461-465. [ Links ]

  De Wet, C. 2001. 'n Ondersoek na 'n aantal opvoeders se sieninge oor onderwysverwante bronne van rassisme. South African Journal of Education 21(4):247-255. [ Links ]

  De Wet, C. 2003. Skoolveiligheid en misdaadbekamping: die sieninge van 'n groep Vrystaatse leerders en opvoeders. South African Journal of Education 23(2):85-93. [ Links ]

  De Wet, C. & Jacobs, L. 2008. Kosgangers se ervarings van bullebakkery: 'n gevallestudie. Acta Academica 40(1):197-235. [ Links ]

  Dippenaar-Schoeman, A.S. & Müller, G.J. 2001. Medies belangrike spinnekoppe en skerpioene van Suidelike Afrika: 'n nuwe CD-ROM vrystelling. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 20(2):57. [ Links ]

  Du Toit, P. 2003. Bemagtiging deur middel van gemeenskapskapitaal. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 43(3):225-236. [ Links ]

  Duvenage, P. 2005. Vryheid, gelykheid en andersheid: oor die brose aard van demokrasie. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 45(4):491-499. [ Links ]

  Eloff, I. & Kriel, T. 2003. Ouers se konstruering van hul rol by insluitende onderwys van hulle kind met Downsindroom. South African Journal of Education 23(4):328-337. [ Links ]

  Fokkens, A. & Visser, D. 2003. Die rol van die Unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die nywerheidsonluste aan die Rand, 1922. Acta Academica 35(1):124-153. [ Links ]

  Geldenhuys, D. 2008. Suid-Afrika se internasionale norm-entrepreneurskap. Acta Academica 40(2):1-27. [ Links ]

  Huysamen, G.K. 2003. Optimalisering van die omskakeling van matrieksimbole vir universiteits toelatingsvereistes. South African Journal of Education 23(1):45-51. [ Links ]

  Johl, R. 2002. Akademiese geletterdheid: Van studievaardighede tot kritiese geletterdheid. Tydskrif vir Taalonderrig 36(1):41-61. [ Links ]

  John, P. 2002. Vanaf die enigmatiese na die ongerieflike: Die "gevaarlike kennis" van Eben Venter se Twaalf (2000). Stilet XIV(1):118-134. [ Links ]

  Koen, M.P., Kotzé, C.J., Kotzé, G.S. & Esterhuyse, K.G.F. 2004. Die waarde van 'n perseptuele stimuleringsprogram vir die Sesotho-sprekende Graad 1-leerder. Tydskrifvir Taalonderrig 38(2):262- 285. [ Links ]

  Kruger, J.P. 2004. 'n Voorstel vir 'n tipologie van die geloof-wetenskapdebat. Koers 69(3):389-410. [ Links ]

  Mouton, J. 2005. Afrikaans as wetenskapstaal in Suid-Afrika. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 45(3):370-385. [ Links ]

  Naudé, J.A. 2001. Vertaalkunde vandag: 'n Oorsig. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 41(3):177-194. [ Links ]

  Oosthuizen, L. & Bouwer, C. 2007. Die moeder se vergestalting van die onderwyserrol in tuisskoolonderrig. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 47(1):66-80. [ Links ]

  Pauw, J.C. 2007. Wetenskap en moraliteit. As jy lieg sal jy steel ook. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 47(2):165-180. [ Links ]

  Pelser, A. & Sempe, A. 2003. Omgewingsbewaring in 'n nuwe era: 'n Nis vir die geestes- en sosiale wetenskappe. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 43(3):164-176. [ Links ]

  Potgieter, P.H. 2008. Elementêre topologie en berekeningsuniversaliteit. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 27(4):287-293. [ Links ]

  Reinecke, A.J., Mdzeke, N.P. & Reinecke, S.A. 2009. Kadmium in Valsbaai: Moniteringspotensiaal van die mariene slak, Oxystele tigrina (Mollusca). Suid-Afrikaanse Tydskrifvir Natuurwetenskap en Tegnologie 28(2):101-118. [ Links ]

  Sadie, J.L. 2002. Ekonomiese gevolge van Suid-Afrika se demografiese tendense. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 42(2):128-144. [ Links ]

  Smit, A. 2007. Die bydrae van die franchisebedryf tot die Suid-Afrikaanse ekonomie en die faktore wat die waarde van 'n franchisebedryf beïnvloed. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 47(2):181-191. [ Links ]

  Steyn, H.J. & Van der Walt, J.L. 2005. Samesmelting tussen twee hoëronderwysinstellings: 'n gevallestudie vanuit bestuurder-deelnemer-perspektief. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 45(1):55-67. [ Links ]

  Steyn, M.M. & Steyn, J.J. 2005 Die Rol en Plek van Ideologie in Stadsbeplanningsteorie en die Toepassing daarvan in die Praktyk met behulp van die Urbanistiekkonsep. Tydskrifvir Christelike Wetenskap 41(1):193-217. [ Links ]

  Strauss, D.F.M. 2003. Die kompleksiteit van bemagtiging. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 43(3):249-258. [ Links ]

  Strydom, H. & Van Der Berg, K. 2007. Behoeftebepaling by verkragters met die oog op die ontwikkeling van 'n intervensieprogram. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 47(4):69-85. [ Links ]

  Van Aardt, W.J. 2006. Beginsels en metodes vir die bepaling van die ouderdom van hominied fossiele en hulle vindplekke. Koers 71(2, 3, 4):587-610. [ Links ]

  Van Der Walt, J.L. & Wolhuter, C.C. 2005. Godsdiens as 'n moontlike faktor in onderwysstelsels en die beplanning daarvan. Koers 70(1):1-25. [ Links ]

  Van Huyssteen, G.B. & Wissing, D. 2007. Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies. Southern African Linguistics and Applied Linguistics Studies 25(3):419-439. , [ Links ]

  Van Niekerk, E.J. 2003. Skoolgebaseerde Selfevaluering as 'n Evalueringsmetode vir Gebruik in Christelike Privaatskole. Tydskrifvir Christelike Wetenskap 39(3):107-129. [ Links ]

  Verhoef, G. 2005. Slagoffers van 1976: moraliteit en wetenskapsbeoefening in geskiedskrywing. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 45(3):317-326. [ Links ]

  Verhoeven, C.J., Crous, M.J. & Smit, A.van A. 2001. Faktore wat winsgewende groei in klein en mediumgrootte sakeondernemings beïnvloed. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 41(1):41-52. [ Links ]

  Verster, P. 2008. Selfbemagtiging as Instrument in die Bestryding van Armoede. Tydskrif vir Christelike Wetenskap 44(3 & 4):115-129. [ Links ]

  Vorster C.M. & Du Plooy, J. 2005. 'n Christelik-reformatoriese Evaluering van Neuro-linguïstiese (sic) Programmering as Psigo-terapeutiese Model. Tydskrifvir Christelike Wetenskap 41(3):189-214. [ Links ]

  Vorster C.M. & Du Plooy, J. 2006. Kanttekeninge by die Resultate van 'n Empiriese Ondersoek na die Toepassing van Neuro-linguïstiese (sic) Programmering op Kinders in die Suid-Afrikaanse Konteks. Tydskrifvir Christelike Wetenskap 42(1):195-221. [ Links ]

  Vorster, O.C. & Halasz, L. 2004. Die gebruik van 'n reologiese tegniek in die bepaling van die verhardingsreaksiekinetika van 'n reaktiewe poliësterpoeierdeklaag. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 23(1 & 2):13-21. [ Links ]

  Vosloo, F. 2007. Antjie Krog se vertaling die sterre sê 'tsau': brug tussen vreemde en bekende. Stilet XIX(2):83-99. [ Links ]

  Wepener, C. & Cilliers, J. 2004. Portrette wat praat: Gereformeerde "konsistorie-kuns" as locus theologicus. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 44(4):333-345. [ Links ]

  Wessels, B. 2007. Perspektief op die onafhanklikheid van die Bank van Engeland, die Reserwebank van Nieu-Seeland en die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 47(1):13-27. [ Links ]

  Wissing, D. 2007. Gevorderde akoestiese korrelate van Afrikaanse klemtoon. Southem African Linguistics and Applied Language Studies 26(2):607-624. [ Links ]

  Wolhuter, C.C. & Van Staden, J.G. 2008. Bestaan daar 'n dissiplinekrisis binne Suid-Afrikaanse skole? Belewenis van opvoeders. Tydskrifvir Geesteswetenskappe 48(3):389-398. [ Links ]

  Bosch, A.B. 1984. 'n Sintaktiese ondersoek na die gebruik van onderskikkende voegwoorde en sinsverbindende woorde in Afrikaans. Ongepubliseerde proefskrif: Rhodes Universiteit. [ Links ]

  Comrie, B. 1986. Conditionals: a typology. In Traugott, E.C., Ter Meulen, A., Reilly, J.S. & Ferguson, C.A. (eds). On conditionals. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Dancygier, B. & Sweetser, E. 2006. Mental spaces in grammar: conditional constructions. Cambridge Studies in Linguistics 108. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Ford, C.E. & Thompson, S.A. 1986. Conditionals in discourse; a text-based study from English. In Traugott, E.C., Ter Meulen, A., Reilly, J.S. & Ferguson, C.A. (eds). On conditionals. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Harris, M.B. 1986. The historical development of SI-clauses in Romance. In Traugott, E.C., Ter Meulen, A., Reilly, J.S. & Ferguson, C.A. (eds). On conditionals. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Johnson-Laird, P.N. 1986. Conditionals and mental models. In Traugott, E.C., Ter Meulen, A., Reilly, J.S. & Ferguson, C.A. (eds). On conditionals. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  Lehmann, C.1988. Towards a typology of clause linkage. In Haiman, J. & Thompson, S.A. (eds). Typological studies in language 18. Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam: John Benjamins. [ Links ]

  Matthiesen, C. & Thompson, S.A. 1988. The structure of discourse and 'subordination'. In Haiman, J. & Thompson, S.A. (eds). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam: John Benjamins. [ Links ]

  Messerschmidt, J.J.E. & Messerschmidt, H.J. 2011. Voorwaardelike konstruksies met indien soos gebruik in wetenskaplike tydskrifte (Deel 1: basiese konstruksies). Tydskrifvir Geesteswetenskappe 51(2):124-141. [ Links ]

  Nuyts, J. 2007. Cognitive and Functional Linguistics. In: Geeraerts, D. & Cuyckens, H. (eds). The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

  Ponelis, F.A. 1979. Afrikaanse sintaksis. Pretoria: Van Schaik. [ Links ]

  Schoonees, P. C. 1961. (hoofred.) Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT). Pretoria: Die Staatsdrukker. Xrakovskij, V.S. 2005. Conditional constructions: a theoretical description (meaning, calculus, typology).In Xrakovskij, V.S. (ed.) Typology of Conditional Constructions. LINCON Studies in Theoretical Linguistics. Muenchen: LINCON: GmbH. [ Links ]

  [ Links ]