SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VAN DER WALT, B.J.. Aristotelies-filosofiese invloede by die Sinode van Dordt (1618-1619) en die bevrydende perspektief van 'n Reformatoriese filosofie op goddelike soewereiniteit en menslike verantwoordelikheid. Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.2, pp.174-195. ISSN 2224-7912.

  Aertsen, J.A. 1982. "Natura et creatura"; de denkweg van Thomas van Aquino. 2 dele. Amsterdam: VU-Uitgeverij. [ Links ]

  Aertsen, J.A. 1991. Thomas Aquinas (1224/5 - 1274). In Klapwijk, J., Griffioen, S. & Groenewoud, G. (eds). Bringing into captivity every thought. Lamham: University Press of America, pp. 95-122. [ Links ]

  Alexander, P. 1971. An introduction to Logic. London: George Allen & Unwin. [ Links ]

  Antweiler, A. 1936. Der Begriff der Wissenschaft bei Aristoteles. Bonn: Peter Hanstein Verlag. [ Links ]

  Aristotle. 1965. "Philosophy of first principles" & "Development of matter taking on form". In Smith, T.V (ed.). Philosophers speak for themselves; from Aristotle to Plotinus. Chicago/London: The University of Chicago Press, pp. 48-59. [ Links ]

  Aristotle. 1966. Metaphysics (selections). In Allen, R.E. (ed.). Greek Philosophy; Thales to Aristotle. New York: The Free Press, pp. 282-360. [ Links ]

  Berkouwer, G.C. 1963. Vragen rondom de belijdenis. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 63(1):1-43, Februarie. [ Links ]

  Bos, A.P. 1989. Aristoteles: Over de kosmos. Amsterdam: Boom Meppel. [ Links ]

  Bos, P.P. 1999. De ziel en haar voertuig; Aristoteles 'psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd. Leende: Damon. [ Links ]

  Coetzee, C.F.C. 2010. Belydenisgebondenheid in 'n postmoderne era. In die Skriflig, 44(1):27-46. [ Links ]

  Copleston, F. 1956. "Logic of Aristotle" & "The Metaphysics of Aristotle". In Copleston, F. A history of philosophy; vol. 1: Greece and Rome. London: Barnes Oates & Washbourne. [ Links ]

  Dekker, E. 1993. Rijker dan Midas; vrijheid, genade en predestinatie bij Jacobus Arminius. Zoetemeer: Boekencentrum. [ Links ]

  Den Ottolander, P. 1965. "Deus immutabilis"; wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theologie van Sint Thomas en Karl Barth. Assen: Van Gorcum. [ Links ]

  Geyser, J. 1917. Die Erkenntnistheorie des Aristoteles. Munster i. W: Heinrich Schöningh. [ Links ]

  Graafland, C. 1987. Gereformeerde Scholastiek, 5: De invloed van de Scholastiek op de Gereformeerde Ortodoxie. Theologia Reformata, 30:4-25. [ Links ]

  Graafland, C. 1996. Van Calvijn tot Comrie; oorsprong en ontwikkeling van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme (Deel 5). Zoetemeer: Boekencentrum. [ Links ]

  Grabmann, M. 1934. Die Wissenschaftsbegriff des heilige Thomas von Aquin. Köln: Jahresbericht der Görresgeschellschaft. [ Links ]

  Hager, F.P. (red.). 1969. Metaphysic und Theologie des Aristoteles. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. [ Links ]

  Kok, J.H. 1998. Patterns of the Western mind. Sioux Center, Iowa: Dordt College Press. [ Links ]

  Mansion, A. 1969. Erste Philosophie, zweite Philosophie und Metaphysik bei Aristoteles. In Hager, F.P. (red.). Metaphysik und Theologie des Aristoteles. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. 299-366. [ Links ]

  McCall, R.T. 1970. Basic Logic. New York: Barnes & Noble. [ Links ]

  Mekkes, J.P.A. 1973. Tijd der bezinning. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. [ Links ]

  Meyer, H. 1934. Die Wissenschaftslehre des Thomas von Aquin. Fulda: Fuldaer Actiendruckerei. [ Links ]

  Mitchell, D. 1968. An introduction to logic. London: Hutchinson Univ. Library. [ Links ]

  Nemetz, W. 1956. Logic and the division of the sciences in Aristotle and Thomas Aquinas. The Modern Schoolman, 29:91-109. [ Links ]

  Nolte, A.H.J.A. 1940. Het godsbegrip bij Aristoteles. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. [ Links ]

  Owen, B. 1943. The nature of the demonstrative proof according to the principle of Aristotle and St. Thomas Aquinas. Washington: Catholic Univ. [ Links ]

  Owens, J. 1963. The doctrine of being in the Aristotelian "Metaphysics". Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies. [ Links ]

  Polman, A.D.R. 1961. Verbond. In Grosheide, F.W. & Van Itterzon, G.P. (reds.). Christelijke Encyclopedie. Deel 6. Kampen: Kok, pp. 460-462. [ Links ]

  Polman, A.D.R. 1965. De Leer der verwerping van eeuwigheid op de Haagse Confentie van 1611. In Schippers, R., Meuleman, G.E., Bakker, J.T. & Kuitert, H.M. (reds.). "Exauditi verbi"; theologische opstellen aangeboden aan prof. G.C. Berkouwer. Kampen: Kok, pp. 176-193. [ Links ]

  Popma, K.J. 1959. Levensbeschouwing. Deel 2. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. [ Links ]

  Rescher, N. 1964. Introduction to Logic. New York: St. Martin's Press. [ Links ]

  Ross, W.D. 1949. Aristotle's Prior and Posterior Analytics. Oxford: Clarendon. [ Links ]

  Ross, W.D. 1964. Aristotle. London: Methuen. [ Links ]

  Routilla, L. 1969. Die aristotelische Idee der ersten Philosophie; Untersuchungen zur onto-theologische Verfassung der Metaphysik des Aristoteles. Amsterdam: North-Holland Pub. Co. [ Links ]

  Runia, R. 1968. Recent Reformed criticisms of the Canons. In De Young, P. Y. (ed.). Crisis in the Reformed Churches; essays in commemoration of the Synod of Dordt, 1618-1619. Grand Rapids, Michigan: Reformed Fellowship, pp. 161-180. [ Links ]

  Salmon, W.C. 1963. Logic. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [ Links ]

  Sassen, F. 1949. Aristoteles. In Sassen, F. Geschiedenis van de Wijsbegeerte der Grieken en Romeinen. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, pp. 77-106. [ Links ]

  Scheltens, D. 1968. Het essentialisme van de scholalstieke metafysiek. Tydschrift voor Filosofie, 30:325-339. [ Links ]

  Sinnema, D.W. 1985. The issue of reprobation at the Synod of Dort (1618-1619) in the light of the history of the doctrine. (Ph.D. Thesis.) Ann Arbor: University Microfilms International. [ Links ]

  Sinnema, D.W. n.d. The Canons of Dordt: from judgement on Arminianism to confessional standard. (To be published). [ Links ]

  Spykman, G.J. 1981. A new look at election and reprobation. In Vander Goot, H. (ed.). Life is religion; essays dedicated to H. Evan Runner. St. Catherines, Ontario: Paideia Press. pp. 171-191. [ Links ]

  Spykman, G.J. 1992. Reformational Theology; a new paradigm for doing dogmatics. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans. [ Links ]

  Strauss, D.F.M. 2009. Philosophy: discipline of the disciplines. Grand Rapids, Michigan: Paideia Press. [ Links ]

  Strauss, P.J. 2006. Die Dordtse tradisie en die binding aan die belydenis. In die Skriflig, 40(4):649-666. [ Links ]

  Te Velde, M. (red.). 2009. Confessies; gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa. Heereveen: Groen. [ Links ]

  Tol, A. 2010. Philosophy in the making; D.H.Th. Vollenhoven and the emergence of Reformed Philosophy. Sioux Center, Iowa: Dordt College Press. [ Links ]

  Van der Kooij, 1942. De formulering en fundering van het causaliteitsbeginsel. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. [ Links ]

  Van der Kooij, J. 1950. Het oorzaaklikheidsbeginsel. Antwerpen: Standaard. [ Links ]

  Van der Merwe, C.N. 2011a. Die wil van God. Die Kerkblad, 114(3247):7-8, Junie. [ Links ]

  Van der Merwe, C.N. 2011b. God se wil is ewig, onbeperk, vrymagtig. Die Kerkblad, 114(3248):7-8, Julie. [ Links ]

  Van der Walt, B.J. 2011. Die Gereformeerd-Skolastieke visie op die verhouding tussen God en mens by F. Gomarus (1563-1641) en J. Arminius (1560-1609); 'n histories-filosofiese ondersoek. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 51(3):269-288, Sept. [ Links ]

  Van der Walt, B.J. 2012. Die invloed van die Aristotelies-Skolastieke filosofie op die Dordtse Leerreëls (1619); 'n Christelik-filosofiese analise. Tydskrif vir Christelike Wetenskap, 48(1):(Aanvaar vir publikasie). [ Links ]

  Van Eck, J. 1997. En toch beweegt Hij; over de Godsleer in de Nederlandse belijdenisschriften. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen. [ Links ]

  Van Oosterhout, C. 1942. Het metaphysich karakter van het oorzakelijkheidsbegrip. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. [ Links ]

  Van Schaik, J. 2005. In het hart is Hij te vinden; een geschiedenis van de Christelijke mystiek. Zeist: Uitgeverij Christofoor. [ Links ]

  Velema, H. 1992. Uiverkiezing: Jazeker! Maar hoe? Kampen: Uitgeverij Van den Berg. [ Links ]

  Venter, J.J. 1985. Hoofprobleme van die Middeleeuse wysbegeerte. Potchefstroom: PU vir CHO. (Dept. Sentrale Publikasies). [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 1933. Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte. Amsterdam: H.J. Paris. [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 1935. Die Grundlagen der calvinistischen order schriftgemaszen Philosophie. Theologische Blatter, 24:46-50. (Ook in Afrikaans en Engels vertaal deur J.J. Venter.) [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 2000. Schematische Kaarten; filosofische concepties inprobleemhistorisch verband. (Reds. Bril, K.A. & Boonstra, P. J.). Amstelveen: De Zaak Haes. [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 2005a. The problem-historical method and the history of philosophy. (Ed. Bril, K.A.). Amstelveen: De Zaak Haes. [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 2005b. Isagögè philosophiae; introduction to philosophy. (Eds Kok, J.H. & Tol, A.). Sioux Center, Iowa: Dordt College Press. [ Links ]

  Vollenhoven, D.H.Th. 2011. Gastcolleges Wijsbegeerte; erfenis voor het heden. (Reds. Bril, K.A. & Nijhoff, R.A.) Amstelveen: De Zaak Haes. [ Links ]