SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VAN COLLER, H.P.. Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie. Tydskr. geesteswet. [online]. 2011, vol.51, n.4, pp.680-697. ISSN 2224-7912.

  Ankersmit, F., Doeser, M.E & Varga, A.K. (reds.) 1990. Op verhaal komen. Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen. Kampen: Kok Agora. [ Links ]

  Ankersmit, Frank. 2010. Waarheid is nodig maar niet genoeg in de republiek der letteren. De Gids 173(3):268-284. [ Links ]

  Antonissen, Rob. 1956. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. Kaapstad: Nasou Boekhandel. [ Links ]

  Benjamin, W. 1974. Gesammelte Schriften 1-2. Frankfurt: Suhrkamp. [ Links ]

  Brink, André P. 1982. Houd-den-Bek. Emmarentia: Taurus [ Links ]

  Brink, André P. 1998. Stories of history: reimagining the past in post-apartheid narrative. In: Nuttall, S & Coetzee, C. (eds) 1998. Negotiating the past. Cape Town: Oxford University Press. [ Links ]

  Burger, Willie. 2001. The past is another country: Narrative, Identity and the Achievement of Moral Consciousness in Afrikaans Historiographical fiction. Stilet 13(2):79-91. [ Links ]

  Carr, D. 1991. Time, narrative and history. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press. [ Links ]

  Cloete, T.T. (red.). 1992. Literêre terme en teorieë. Pretroria: HAUM-Literêr. [ Links ]

  Coetzee, Christoffel. 1998. Op soek na generaal Mannetjies Mentz. Kaapstad: Queillerie. [ Links ]

  Crous, Marius. 2002. Die diskoers van Antjie Krog se Lady Anne (1989). Ongepubliseerde D Litt-proefskrif. Stellenbosch: Die Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Daddow, O. 2008. Exploding history: Hayden White on disciplinization. Rethinking History, 12(1):41-58. [ Links ]

  Dekker, Gerrit. 1961. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Kaapstad: Nasou. [ Links ]

  De Vries, Abraham. 1988. Dias en Dias: 1488, 1952, 1988. Tydskrif vir Letterkunde 26(1):6-9. [ Links ]

  Dray, W.H. 1982. Narration, reduction and the uses of history. In Carr, D, Dray, W. Geraerts, T, Quodilet, F & Watelet, H. 1982. Philosphy of history and contemporary historiography. Ottawa: University of Ottawa Press. [ Links ]

  Du Plessis, P.G. 2008. Die fees van die ongenooides. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Du Plooy, Heilna. 2000. Met die verlede die toekoms in: vroueskrywers van die negentigerjare in Afrikaans. Nederlandse Letterkunde - Thema: Letterkunde in Zuid-Afrika, 5(3):252-267. [ Links ]

  Du Plooy, Heilna. 2009. Die energie en die chaos van die lewe doeltreffend vervat in P.G. du Plessis se Fees van die ongenooides. Litnet. Beskikbaar by: http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=64769 [15 Augustus 2011]. [ Links ]

  Fokkema, Douwe & Ibsch, Elrud. 1987. Modernist Conjectures. A mainstream in European Literature 1910-1940. London: C. Hurst & Co. [ Links ]

  Genette, G. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Vertaal deur J.E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

  John, Phillip. 1998. Die Afrikaanse historiese roman en die literêre kritiek: Aspekte van die verhouding tussen literêr-kritiese perspektief en literêre tradisie. Ongepubliseerde D Litt-proefskrif. Stellenbosch: Die Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  John, Phillip. 2002. Die abjekte einde van Verkenning van Karel Schoeman en die Afrikaanse rewolusie. Stilet 14(2):165-185. [ Links ]

  John, Phillip. 2003. Verowering in Duiwelskloof (1998) en The heart of the country (2000): Implikasies van ons siening van die verlede vir ons toekoms. Stilet 15(1):284-301. [ Links ]

  Joubert, Elsa. 1995. Die reise van Isobelle. Kaapstad: Human & Rousseau. [ Links ]

  Lategan, Bernard. 2011. Oor die veelduidigheid van literêre tekste. LitNet Akademies 8(1):1-17. [ Links ]

  Leroux, Etienne. 1976. Magersfontein, o Magersfontein! Kaapstad: Human & Rousseau. [ Links ]

  Lorenz, C. 1998. Can Histories be True? Narrativism, Positivism, and the 'Metaphorical Turn'. History and Theory, 37(1):309-329. [ Links ]

  Maatje, Frank C. 1977. Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema. [ Links ]

  Marais. Nina-Marié. 2005. 'n Diskursiewe ondersoek van enkele verteenwoordigende Afrikaanse en Nederlandse historiese romans. Ongepubliseerde PhD-proefskrif. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. [ Links ]

  McAdams, Dan P. 1991. The stories we live by. Personal myths and the making of the self. New York: William Morrow &Co. [ Links ]

  Meintjes, Godfrey. 2001. "Literature of a newly ascendant spirit": Postcolonial historiographical aspects in three Afrikaans prose texts on the threshold of the new millennium. Stilet 13(2):123-139. [ Links ]

  Müller, K.E. & J. Rüsen (reds.) 1997. Historische Sinnbildung. Reinbeck bei Hamburg: Rowohits. [ Links ]

  Nord, Christiane. 2002. Bridging the cultural gap. Bible translation as a case in point. Acta Theologica 22(1):98-116. [ Links ]

  Nord, Christiane. 2011 [1994]. It's Tea-time in Wonderland. "Cultural-markers" in fictional texts. Published in: Hein Pürschel, Heiner et al. (ed.). 1994. Intercultural Communication. Frankfurt: Peter Lang. [ Links ]

  Novell-Smith, P.H. 1982. Historical facts. In Carr, D. et al. 1982. Philosphy of history and contemporary historiography. Ottawa: University of Ottawa Press. [ Links ]

  Pompa, Leon. 1982. Narrative form, significance and historical knowledge. In Carr, D et al. 1982. Philosphy of history and contemporary historiography. Ottawa: University of Ottawa Press. [ Links ]

  Pretorius, Réna. 1992. Groteske. In: Cloete (1992:156-157). [ Links ]

  Ricoeur, P. 1988. Time and Narrative. Vol 3. Chicago: University of Chicago Press. [ Links ]

  Rüsen, J. 1997. Was heist: Sinn der Geschichte? In Müller & Rüsen (reds.) 1997. [ Links ]

  Schoeman, Karel. 1996. Verkenning. Kaapstad: Human & Rouseau. [ Links ]

  Schoeman, Karel. 1998. Verliesfontein. Kaapstad: Human & Rouseau. [ Links ]

  Seeman, M. 1959. On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24(6):783-791. [ Links ]

  Senekal, J.H. (red.). 1988. Donker weerlig. Literêre opstelle oor die werk van André P. Brink. Kenwyn: Jutalit. [ Links ]

  Sleigh, Dan 2010. Afstande. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Smuts, J.P. 2001. Die nuwe herinneringsliteratuur in Afrikaans. Stilet 9(2):1-8. [ Links ]

  Spies, Carla-Marié. 2011. Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans. LitNet Akademies 8(1):1-28. [ Links ]

  Steyn, Jaap. 2008. Sonkyker.'n Afrikaner in die verkeerde eeu. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Strachan, Alexander. 1990. Die jakkalsjagter. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1988. Die historistiteit van die literêre werk met verwysing na Houd-den-Bek. In: Senekal (1988:166-199). [ Links ]

  Van Coller, H.P. 1998. Die reisverslag van 'n post-kolonialistiese reisiger: Die reise van Isobelle deur Elsa Joubert. Literator 19(3):53-68. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 2006. Die representasie van plaas, dorp en stad in die Afrikaanse prosa. Stilet 18(1):90-121. [ Links ]

  Van Coller, H.P. 2009 [1995/1996]. Tussen nostalgie en parodie: die Afrikaanse prosa in die jare negentig I en II. In Van Coller (2009:23-48). [ Links ]

  Van Coller, H.P. 2009 [1995/1996]. Prosakroniek: 1998-2000. Skrywers op die tweesprong. In Van Coller (2009:49-68). [ Links ]

  Van den Berg, J. Cilliers. 2011. Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: 'n Verkenning van Verkenning. Litnet Akademies 8(1):1-19. [ Links ]

  Van der Elst. J. 1992. Naturalisme. In: Cloete (1992: 337-339). [ Links ]

  Van Gorp, H., Ghesquiere, R. & Delabastita, D. 1998. Lexicon van literaire termen. Groningen: Martinus Nijhoff UItgevers; Deurne: Wolters Plantijn. [ Links ]

  Van Heerden, Etienne. 2009. Dertig nagte in Amsterdam. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Van Zyl, Dorothea P. 1995. Salomo syn oue goudvelde. Op die spoor van die retorika in die Afrikaanse romankuns. Ongepubliseerde DLitt-proefskrif. Stellenbosch: Die Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Venuti, L. 1995. The translator's invisibility. London: Routledge. [ Links ]

  Viljoen, Louise. 1993. Re-presenting History: Reflections on Two Recent Afrikaans Novels. Current Writing 5(1):1-25. [ Links ]

  Visagie, Andries. 1995. Visies op die geskiedenis in die postmodernistiese literatuur, met verwysing na Etienne van Heerden se Casspirs en Campari's en Louis Ferron se Turkenvespers. Ongepubliseerde MA-verhandeling. Stellenbosch: Die Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  White, Hayden. 1978. Tropics of discourse. Essays in cultural criticism. Baltimore & London: John Hopkins Press. [ Links ]

  Young, Robert. 1990. White Mythologies. Writing History and the West. London & New York: Routledge. [ Links ]