SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

GROVE, Izak. "Making the Dutchman proud of his language...": ' n honderd jaar van die Afrikaanse kunslied. Tydskr. geesteswet. [online]. 2011, vol.51, n.4, pp.666-679. ISSN 2224-7912.

  Anoniem. 1901. Eerste 20 Afrikaanse Lidere met musiik. Paarl: D.F. du Toit & Co. Beperk. Drukkers en Uitgewers. [ Links ]

  Bon, G. 1950. Die Afrikaner en sy musiek. In: Van den Heever, M.C. & Pienaar, P de V. Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner. Kaapstad, Bloemfontein & Johannesburg: Nasionale Pers Boekhandel. [ Links ]

  Botes, P. 2008. Anna Bender: Lewe en werk. Ongepubliseerde BMus-honneurs-skripsie, Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Bouws, J. 1946. Musiek in Suid-Afrika. Brugge: Uitgeverij Voorland. [ Links ]

  Bouws, Jan. s.d. (1960). Woord en Wys van die Afrikaanse lied. Kaapstad & Pretoria: HAUM. [ Links ]

  Bouws, J. 1968. Die Afrikaner en sy musiek. In: Van den Heever, M.C. & Pienaar, P de V. 1950. Die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner. Kaapstad, Bloemfontein & Johannesburg: Nasionale Boekhandel. [ Links ]

  Bouws, Jan. 1982. (postuum) Solank daar musiek is ... Musiek en musiekmakers in Suid-Afrika. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Bouws, Jan. s.d. Die volkslied - weerklank van 'n volk se hartklop. Kaapstad: HAUM. [ Links ]

  Chew, Geoffrey. 2001. Song. In Stanley Sadie, S. & J. Tyrrell [eds]. The New Grove's Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan; New York: Grove's Dictionaries, pp. 704-716. [ Links ]

  Dahlhaus, C. 1980. Die Musik des 19. Jahrhunderts.Wiesbaden: Akademisches Verlagsgesellschaft. [ Links ]

  Dekker, G. 1966. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Kaapstad: Nasou. [ Links ]

  FAK. 1984. Kunsliedbundel. FAK. [ Links ]

  Goethe, J.W. von. 1977. Gedichte und Versepen. Insel-Goethe Werkausgabe Bd. I. Frankfurt-am-Main: Insel Verlag. [ Links ]

  Gramit, S. 2004. The Circulation of the Lied: The double Life of an Art-work and Communality. In: Parsons, J. (ed.) The Cambridge Companion to the Lied. Missouri State University: Cambridge University Press. [ Links ]

  Grové, I.J. (red.) 1984. Arnold van Wyk: Opstelle oor sy lewe en werk. Acta Academica Reeks B/19. Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Bloemfontein: NG Sendingpers. [ Links ]

  Grové, I.J. 1993. "Wat kon daarvan kom?" - enkele beskouinge oor die musikale nalatenskap van Arnold van Wyk (1916-1983). Tydskrif vir Geesteswetenskappe 33(3):165-173. [ Links ]

  Grové, I.J. 2008. Lewe-ín-werk: Outobiografiek in Arnold van Wyk se musiek. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 48(1):1-12. [ Links ]

  Holzapfel, H. 1992. Die liedere van S le Roux Marais: 'n Geannoteerde katalogus. Ongepubliseerde DPhilproefskrif, Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Jost, Peter. 1996. Lied. In Friedrich Blume; Ludwig Finscher; Britta Constapel [Herausg.] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 5, kolomme 1259-1328. Kassel: Bärenreiter-Verlag. [ Links ]

  Klatzow, P. (ed.) 1987. Composers in South Africa Today. Cape Town: Oxford University Press. [ Links ]

  Lindenberg, E. (red.) 19805. Inleiding tot die Afrikaanse Letterkunde. Kaapstad & Pretoria: Academica. [ Links ]

  Louw, W.E.G. 1966. NP van Wyk Louw en sy invloed op ons Liedkuns. In Standpunte XIX (5):16-23. [ Links ]

  Lüdemann, W.A. 2008. Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad. LitNet Akademies 5(1) Augustus. [ Links ]

  Mackie, W.S. (ed.) 1938. A Book of English Verse for South African Readers. London: MacMillan. [ Links ]

  Malan, J.P. (red.) 1980-1986. Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie (SAME), volumes I-IV. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. [ Links ]

  Malan, J.P. 1982. Bosman di Ravelli. In: SAME I, pp. 217-219. [ Links ]

  Malan, J.P. 1982. Daisy Bosman. In: SAME I, pp. 216-217. [ Links ]

  Malan. J.P. 1983. Gideon Fagan. In: SAME II, pp. 39-42. [ Links ]

  Malan, J.P. 1984. Petrus Lemmer. In: SAME III, pp. 171-174. [ Links ]

  Malan, J.P. 1984. Charles Nel. In: SAME III, pp. 307-310. [ Links ]

  Malan, J.P. 1986. Die Transvaalse Volkslied. In: SAME IV, pp. 460-462. [ Links ]

  Malan, J.P. 1986. Annie Visser. In: SAME IV, pp. 456-457. [ Links ]

  Marais, J.L. 2006. Honderd jaar later. Ter viering van die publikasie van Eugène Marais se "Winternag" op 23 Junie 1905. Praag: Dainfern. [ Links ]

  Mithen, S. 2005. The singing Neanderthals: the Origins of Music, Language, Mind and Body. London: Weidenfeld and Nicholson. [ Links ]

  Nuten, P. 1939. Hullebroeck en zijn betekenis. Antwerpen: De Sikkel,. [ Links ]

  Opperman, D.J. 1952. Digters van Dertig. Kaapstad: Nasou Uitgewers. [ Links ]

  Parsons, J. (ed.) 2004. The Cambridge Companion to the Lied. Missouri State University: Cambridge University Press. [ Links ]

  Pienaar, E.C. 1945. Patriot-digters. Bloemlesing uit die dig- en rymwerk van die Patriot-tydperk. Kaapstad: HAUM. [ Links ]

  Reimann, A. 1981. Krise des Liedes? Zum Lied im. 20. Jahrhundert. Tempo 1981 (3):235-236. [ Links ]

  Salmen, W. 1969. Haus- und Kammermusik. Musikgeschichte in Bildern IV/3. Leipzig: VEB-Verlag. [ Links ]

  Schwab, Heinrich. 1965. Sangbarkeit, Popularität und Kunstlied. Studien zu Lied und Liedästhetik der mittleren Goethezeit 1770-1814. Regensburg: Gustav Bosse Verlag. [ Links ]

  Schwab, Heinrich. 1981. Kunstlied - Krise einer Gattung. Musica 3 (Mai/Juni):229-234. [ Links ]

  Scruton, R. 2000. An intelligent Person's Guide to modern Culture. South Bend, Indiana: St. Augustine's Press. [ Links ]

  Suppan, W. 1984. Der musizierende Mensch: eine Anthropologie der Musik. Mainz: Schott. [ Links ]

  Thom, M.J. 2006. Die laat klavierwerke van Arnold van Wyk (1916-1983). Ongepubliseerde MMus-tesis. Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Van der Merwe, F.Z. 1974. Musiekbibliografie, bygewerk deur Jan de Graaf. Kaapstad: Tafelberg-uitgewers. [ Links ]

  Van der Mescht, H. 2001. Die oorsprong van die woordteks van Herbert Howells se twee Afrikaanse liedere. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 41(1):53-62. [ Links ]