SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

ENGELBRECHT, Lambert. Die ACVV as welsynspionier: van welsyn vir armblankes tot eietydse uitdagings vir inklusiewe ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk. Tydskr. geesteswet. [online]. 2011, vol.51, n.4, pp.597-612. ISSN 2224-7912.

  ACVV. 1994. Gedenkbrosjure. 90-jarige bestaan van ACVV. Kaapstad: ACVV Hoofkantoor. [ Links ]

  ACVV. 2004. ACVV-Kongresnotule van 2004. Kaapstad: ACVV Hoofbestuur. [ Links ]

  ACVV. 2008. Oriëntering bestuursprogram. Kaapstad: ACVV Hoofkantoor. [ Links ]

  ACVV 2011a. Statistiek. Kaapstad: ACVV Hoofkantoor. [ Links ]

  ACVV. 2011b. Wolanani programme, http://www.acvv.org.za/Images/Kinder_Images/Walalani5.swf [10 Julie 2011]. [ Links ]

  Boshoff, S. 2007. Kapasiteitsbou van informele gemeenskapsgebaseerde organi sasies deur maatskaplike werkers van die ACVV. MA-tesis. Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Department of Social Development. 2005. Policy on the financial awards to service providers. Pretoria: Government Printers. [ Links ]

  Department of Social Development. 2006a. Integrated service delivery model towards improved social services. Pretoria: Government Printers. [ Links ]

  Department of Social Development. 2006b. Recruitment and retention strategy for social workers. Pretoria: Government Printers. [ Links ]

  Du Toit, M. 2003. The Domesticity of Afrikaner Nationalism: Volksmoeders and the ACVV, 1904-1929 . Journal of Southern African Studies, 29(1):155-176. [ Links ]

  Engelbrecht, L.K. 2006. Plumbing the brain drain of South African social workers migrating to the UK: Challenges for social service providers. Social Work/Maatskaplike Werk, 42(2):127-146. [ Links ]

  Engelbrecht, L.K. 2008. Economic literacy and the war on poverty: A social work challenge? International Journal of Social Welfare, 17(2):166-173. [ Links ]

  Engelbrecht, L.K. 2009. Die status van supervisie in die ACVV. Kaapstad: ACVV Hoofkantoor. [ Links ]

  Engelbrecht, L.K. 2010. A strengths perspective on supervision of social workers: An alternative management paradigm within a social development context. Social Work and Social Sciences Review, 14(1):47-58. [ Links ]

  Engelbrecht, L.K. 2011. The global financial crisis: Response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20(2):41-53. [ Links ]

  Gray, M. 2006. The progress of social development in South Africa. International Journal for Social Welfare, 15 (Suppl. 1):53-64. [ Links ]

  Hare, I. 2004. Defining social work for the 21st century. The International Federation of Social Workers' revised definition of social work. International Social Work, 3(47):406-424. [ Links ]

  Hugo, E.A.K., Schoeman, J.H. & Engelbrecht, J.F.P. 1980. Gemeenskapswerk. Pretoria: Heer Drukkers (Edms) Bpk. [ Links ]

  Kruger, L. 1991. Gender, community and identity: Women and Afrikaner nationalism in the Volksmoeder discourse of Die Boerevrou (1919-1931). MA dissertation, University of Cape Town. [ Links ]

  Lambrechts, H.C. & Theron, E. 1959. Vrouevolksdiens. Die werk van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging. Kaapstad: HAUM. [ Links ]

  McKendrick, B.W. 1987. (ed.) Introduction to Social Work in South Africa. Pinetown: Owen Burgess. [ Links ]

  Midgley, J. 1995. Social development. The developmental perspective in social welfare. London: SAGE Publications. [ Links ]

  Midgley, J. & Conley, A. 2010. Social work and social development: Theories and skills for developmental social work. New York: Oxford University Press. [ Links ]

  Ministry for Welfare and Population Development. 1997. White Paper for Social Welfare. Notice 1108 of 1997. Government Gazette, 386 (18166). Pretoria, 8 August. [ Links ]

  Muller, A. 1958. Gevallestudie-teorie en praktyk. MA-tesis. Universiteit van Stellenbosch. [ Links ]

  Nzimande, B. 2011. Budget Vote speech by Minister of Higher Education and Training, National Assembly, http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=18611&tid=33905 [26 May 2011]. [ Links ]

  Patel, L. 1989. Towards a democratic welfare system: Options and strategies. Proceedings of the National Social Welfare Policy Conference. Johannesburg: University of the Witwatersrand. [ Links ]

  Patel, L. 1991. Principles, guidelines and recommendations of developmental social welfare policies and programmes in a democratic South Africa. Regional Consultative Conference on Social Welfare Policy in National Reconstruction and Development, 21-22 June, Johannesburg: University of the Witwatersrand. [ Links ]

  Patel, L. 1992. Restructuring social welfare options for South Africa. Johannesburg: Ravan Press. [ Links ]

  Patel, L. 2005. Social welfare and social development in South Africa. Cape Town: Oxford University Press. [ Links ]

  Potgieter, M.C. 1970. Maatskaplike sorg in Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers. [ Links ]

  Potgieter, M.C.1998. The social work process. Development to empower people. South Africa: Prentice Hall (PTY) LTD. [ Links ]

  Rothmann, M.E. 1940. Gesondheids- en opvoedingswerk by 'n plattelandse maatskaplike vereniging. In Wagner O.J. M & Theron, E. 1940. Maatskaplike werk by 'n plattelandse vereniging. Kaapstad: Nasionale Pers, Beperk, pp.73- 91. [ Links ]

  SACSSP (South African Council for Social Service Professions). 2008. Draft executive summary of the research report on the demarcation of social services: professionalization and specialization, http://www.sacssp.co.za/UserFiles/File/RESEARCH%20EXECUTIVE%20SUMMARY%20edited%20%20amendedff.doc [2 Junie 2011]. [ Links ]

  RSA (Republic of South Africa). 1978. Act on Social and Associated Workers, Act 110 of 1978. Pretoria: Government Printers. [ Links ]

  RSA (Republic of South Africa). 2006. Childrens's Act, No.38 of 2005. Government Gazette, vol. 492, 19 June. No 28944: Cape Town. [ Links ]

  Theron, E. 1970. H.F. Verwoerd as welsynbeplanner. 1932-1936. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars (Edms) BPK. [ Links ]

  United Nations Development Programme. 2009. Human Development Report 2009, http://hdr.undp.org [15 July 2011]. [ Links ]

  Vincent, L. 1999. A Cake of Soap: The Volksmoeder ideology and Afrikaner Women's campaign for the vote. The International Journal of African Historical Studies, 32(1):1-17. [ Links ]

  Wagner O.J. M & Theron, E. 1940. Maatskaplike werk by 'n plattelandse vereniging. Kaapstad: Nasionale Pers, Beperk. [ Links ]

  Walker, C. (ed.). 1990. Women and gender in Southern Africa to 1945. Cape Town: David Philips Publishers. [ Links ]

  Winckler, A.T. 1969. Volkswelsynbeleid. 'n Sosiaal-historiese studie van tendense in Suid-Afrikaanse Volkswelsynbeleid. 1910-1966. Stellenbosch: Kosmo- uitgewery EDMS BPK. [ Links ]

  Zastrow, C.H. 2006. Direct social work practice: Theory and skills (7th ed.). Kanada: Thomson Brooks/Cole. [ Links ]