SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

VENTER, Albert. Essay:1 die doodloopstraat van die Afrikanerrepubliek van 1961. Tydskr. geesteswet. [online]. 2011, vol.51, n.4, pp.533-550. ISSN 2224-7912.

  Die waardes van die Afrikaner. 1969. Referate gelewer by die jaarvergadering van die SAAkademie vir Wetenskap en Kuns, Junie 1969, Bloemfontein. Kyk veral FJM Potgieter: die Afrikaner se erfenis, pp. 97-106 en WJ de Klerk: Die bedreiging van ons wêreldbeskouing en lewensopvatting, pp. 113-118. [ Links ]

  Dreyer, P.S. 1977. Afrikaner-liberalisme. Pretoria: Boekenhout. [ Links ]

  Du Plessis, J.A. 1987. Kommunistiese Vrede of Christelike Stryd? Bloemfontein: NG kerk Sendinguitgewers. [ Links ]

  Du Preez, J.M. 1983. Africana Afrikaner: Master symbols in South African Textbooks. Alberton. [ Links ]

  Ferguson, N. 2003. Empire. London: Penguin. [ Links ]

  Gagiano, J. 1986. Meanwhile back on the 'Boereplaas': student attitudes to political protest and political systems legitimacy at Stellenbosch University. Politikon (13: no. 2). [ Links ]

  Giliomee, H. 2003. The Afrikaners. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Giliomee, H. & Mbenga, B. 2007. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Giliomee, H. & Adam, H. 1981. Afrikanermag opkoms en toekoms. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers. [ Links ]

  Gray, J. 2007. Black mass: apocalyptic religion and the death of utopia. London: Penguin. (Baie van Gray se argumente berus klaarblyklik op Voegelin, alhoewel hy nie altoos sy skatpligtigheid teenoor hom erken nie). [ Links ]

  Hexham, I. 1981. The irony of apartheid: the struggle for national independence of Afrikaner Calvinism against Britsh Imperialism. New York: Edwin Mellen Press. [ Links ]

  Kirsch, J. 2006. A history of the end of the world: how the most controversial book of the bible changed the course of western civilisation. Harper: San Francisco. [ Links ]

  Lilla, M. 2007. The stillborn God: religion, politics and the West. New York: Vintage Books. [ Links ]

  Lipton, M. 1986. Capitalism and apartheid. Kaapstad: David Philip. [ Links ]

  Louw, NP van W. 1981. Liberale Nasionalisme. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  Meyer, P.J. 1966. Nasionalisme: die onsigbare vlam, in Van Jaarsveld & Scholtz (1966: 287-306). [ Links ]

  Moodie, T.B. 1975. The rise of Afrikanerdom. Power, apartheid and the Afrikaner civil religion. Berkeley: University of California Press. [ Links ]

  O' Meara, D. 1983. Volkskapitalisme: class, capital and ideology in the development of Afrikaner nationalism 1934-1948. Johannesburg: Ravan. [ Links ]

  Seegers, A. 2007. 'n Geheime operasie, 'n vuil grensoorlog in Giliomee & Mbenga 2007. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  South African Institute of Race Relations, 1990. Race Relations Survey. Johannesburg:SAIIR. [ Links ]

  Thompson, L. 1985. The political mythology of apartheid. New Haven:Yale University Press. [ Links ]

  Treurnicht, AP. 1975. Credo van 'n Afrikaner. Kaapstad:Tafelberg [ Links ]

  Van Jaarsveld, F.A. & Scholtz G.D. 1966. Die Republiek van Suid-Afrika. Johannesburg: Voortrekkerpers. [ Links ]

  Venter, A.J. 1987. Prologomena to a Voegelinian perspective on Afrikaner nationalism and apartheid. Politeia 6(2):23-39. [ Links ]

  Venter, A.J. 1989. South African government and politics. Johannesburg: Southern. [ Links ]

  Voegelin, E. 1952. The new science of politics. Chicago: The University Press. [ Links ]

  Wiser, J.L. 1983. Political Philosophy: a history of the search for order. Prentice Hall, pp. 395-398. [ Links ]