SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue2Resensies author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.2 Pretoria Nov. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Skrifberoep in die vorming van etiese uitsprake, Deel 1: 'n Etiese verstaan van die vrou in die Bybel

 

Appeal to Scripture in the formation of ethical judgments, Part 1: An ethical understanding of women in the Bible

 

 

Adriaan L. Rheeder

School for Ecclesiastical Studies, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

Na 30 jaar kon die grammaties-historiese metode van Skrifondersoek nie daarin slaag om die etiese probleem van die vrou in die kerklike ampte (en homoseksualiteit) in die GKSA op te los nie. Hierdie metode kan na alle waarskynlikheid nie meer as die enigste verklaringsmetode gebruik word nie en moet deur ander uitgangspunte aangevul word. In hierdie artikel word twee hermeneutiese uitgangspunte bespreek wat saam met die grammaties-historiese metode in die vertolking van die Skrif gebruik kan word. Hierdie hermeneutiese uitgangspunte sal gedemonstreer word in 'n bespreking oor die etiese verstaan van die vrou in die Bybel, spesifiek soos dit op die vrou in kerklike ampte toegepas word. In aansluiting by laasgenoemde twee vertrekpunte word in 'n opvolgartikel 'n verdere drie hermeneutiese vertrekpunte behandel. Die twee hermeneutiese vertrekpunte wat in hierdie artikel behandel word, staan as reëldoelwit en analogie bekend. Die eerste hermeneutiese vertrekpunt gaan uit van die veronderstelling dat die reëldoelwit van 'n teks swaarder weeg as die teks self, terwyl analogie van die veronderstelling uitgaan dat analogie as beredenering 'n aanvaarbare en noodsaaklike vertrekpunt is. Bogenoemde hermeneutiese vertrekpunte (vyf in totaal) is op twee aannames gegrond. Ten eerste word aanvaar dat die Bybel, alhoewel 'n goddelike boek, 'n besliste kreatuurlike kant het wat in die vertolking daarvan in ag geneem moet word. Tweedens word geredeneer dat die Skrif nie 'n teologiese boek is nie, wat beteken dat gelowiges in etiese sake waaroor daar twee verstaansmoontlikhede bestaan, die reg gegun moet word om self die Skrif te vertolk. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat 'n etiese verstaan van die vrou daartoe moet lei dat die vrou as gelykwaardig aan die man beskou en behandel moet word, met die gevolg dat die vrou tot alle ampte in die kerk toegelaat moet word.


ABSTRACT

After 30 years of using the grammatical-historical method of Bible interpretation, it can be said to have failed to solve the ethical problems in GKSA of women in clerical positions and homosexuality. This method can in all probability not be used as the only explanatory method and must be replenished by other hermeneutical viewpoints. In this article, two hermeneutical points of departure are discussed that can be used together with the grammatical-historical method in interpreting Scripture. These hermeneutical viewpoints will be demonstrated in a discussion of the ethical understanding of women in the Bible, specifically as applied to women in clerical offices. In a subsequent article, three further hermeneutical points of departure will be discussed. The two hermeneutical points of departure discussed in this paper are known as the rule of purpose and analogy. The first hermeneutic point of departure is based on the view that the purpose behind 'n biblical rule outweighs the rule itself whereas analogy assumes that reasoning by analogy is an acceptable and necessary point of departure. The hermeneutical starting points (five in total) mentioned above are built on two underlying assumptions. Firstly, it is assumed that the Bible, though a divine book, has a definite human side and should be considered in interpretation. Secondly, it is argued that Scripture is not a theological book, which means that believers should be afforded the right to come to their own interpretation of Scripture in ethical matters on which there are two possible interpretations. The conclusion is that an ethical understanding of women in the Bible means that women should be regarded and treated as equal to men, with the result that women should be allowed to all positions within the church.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Berkhof, H., 1985, Christelijk geloof, Een inleiding tot de geloofsleer, G.F. Callenbach, Nijkerk.         [ Links ]

Breed, D.G., Van Rensburg, F.J. & Jordaan, G.J.C., 2008, Man en vrou in die kerk, Geslagtelikheid en die besondere dienste, Potchefstroomse Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

Childress, J.F., 1980, 'Scripture and Christian ethics: Some reflections on the role of Scripture in moral deliberation and justification', Interpretation 34, 371-380. http://dx.doi.org/10.1177/002096438003400404        [ Links ]

Coetzee, D.C., 2010, 'Reaksie op "Die implikasie van die GKSA se 2009-sinodebesluit rakende die vrou in die regeeramp"', Woord en Daad 50(411), 37-41.         [ Links ]

Cosgrove, C.H., 2002, Appealing to Scripture in moral debate, Five hermeneutical rules, William. B. Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Douma, J., 2009, 'Woord en Wandel', besigtig op 28 Desember 2010, by http://www.christelikebiblioteek.co.za/article/woord-en-wandel        [ Links ]

Edwards, R.M., 2003, 'Appealing to scripture in moral debate: Five hermeneutical rules', Review of Biblical Literature 5, 134-137.         [ Links ]

Esterhuyse, W., 2010, Die God van Genesis: Drama in die amfiteater van die oneindige, Christelike Media Publikasies, Durbanville.         [ Links ]

France, R.T., 1985, The Gospel according to Matthew, (The Tyndale New Testament Commentaries), William B. Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Grosheide, F.W., 1954, Het heilig evangelie volgens Mattheus, N.V. Uitgeversmaatschappij, J.H. Kok, Kampen.         [ Links ]

Gustafson,J.M., 1970, 'TheplaceofScriptureinChristianEthics:AMethodologicalstudy', Interpretation 24, 430-455. http://dx.doi.org/10.1177/002096437002400402        [ Links ]

Hendriksen, W., 1973, Matthew, (New Testament commentary), The Banner of Truth Trust, Edinburgh.         [ Links ]

Kaiser, W.C., 1983, Toward an Old Testament ethics, Academic Books, Michigan.         [ Links ]

König, A., 2001, Sleutelbegrippe van die Christelike geloof, Fokus op die 300 geloofsvrae wat mense die meeste vra, 'n Verwysingsgids vir elke huis, Lux Verbi. BM, Wellington.         [ Links ]

König, A., 2010, Wat kan ek glo? Ondersoek en verryk jou geloof, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.         [ Links ]

Meeks, W.A., 1974, 'The Image of the androgyny: Some uses of a symbol in earliest Christianity', History of Religions 13(3), 165-208. http://dx.doi.org/10.1086/462701        [ Links ]

Ridderbos, H., 1975, Paul, An outline of his theology, William, B. Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Schauer, F., 1991, Playing by the rules: A philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life, Clarendon Press, Oxford.         [ Links ]

Snyman, G., 2006, 'Homoseksualiteit en tydgerigtheid: 'n Etiek van Bybellees?', In die Skriflig 40(4), 715-744.         [ Links ]

Sustein, C., 1993, 'On analogical reasoning', Harvard Law Review 106, 741-791. http://dx.doi.org/10.2307/1341662        [ Links ]

Van Der Walt, B.J., 2008, 'Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: Besinning vanuit 'n Christelike filosofie', In die Skriflig 4(4), 635-663.         [ Links ]

Van Der Walt, B.J., 2009, 'Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: Besinning vanuit 'n Christelike filosofie', In die Skriflig 43(1), 1-29.         [ Links ]

Van Deventer, H.J.M., 2010, 'Eerder anders as elders: Gerrie Snyman se bydrae in die konteks van die Gereformeerde teologie', Verbum et Ecclesia 31(1), 1-6. http://dx.doi.org/10.4102/ve.v31i1.306        [ Links ]

Van Niekerk, A.A., 2005, Geloof sonder sekerhede, Besinning vir eietydse gelowiges, Lux Verbi.BM, Wellington.         [ Links ]

Van Rensburg, F.J., 2006, 'Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: Respons op die artikel van Gerrie Snyman', In die Skriflig 40(4), 745-769.         [ Links ]

Van Rensburg, F.J. & Kruger, F., 2008, Leer die Bybel self verklaar, 'n Omvattende gids om die krag van die Bybel as Woord van God te ontsluit, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.         [ Links ]

Van Rooy, H.F., 2001, 'Per bonam consequentiam: Die status van eksegetiese afleidings', In die Skriflig 35(1), 45-59.         [ Links ]

Van Wyk, J.H., 2008, 'Oor die Bybel, Bybellees en etiek: In gesprek met Gerrie Snyman', In die Skriflig 42(4), 685-707.         [ Links ]

Verster, P., 2009, 'Skrifberoep en die hantering daarvan in die sending', In die Skriflig 43(3), 793-816.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2007, Christian attitude in the South-African liberal democracy, Potchefstroom Theological Publications, Potchefstroom.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2008, The challenge of contemporary religious fundamentalism, (Studia Historiae Ecclesiasticae Book Series), Church History Society of South Africa, Pretoria.         [ Links ]

Vorster, N., 2009, 'Die teologies-polemiese gerigtheid van Genesis 1-3: Implikasies vir die gereformeerde leer oor die erfsonde', In die Skriflig 43(1), 95-117.         [ Links ]

Weber, O., 1981, Foundations of dogmatics, vol. 1, William, B. Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Wickham, S., 2008, Jesus' focus on the poor and marginalized in Luke - Based on Luke 4:16-30, viewed 03 September 2010, from http://ezinearticles.com/?Jesus-Focus-on-the-Poor-and-Marginalized-in-Luke-Based-on-Luke-4-16-30&id=1711664        [ Links ]

Wright, C.J.H., 1990, God's people in God's land, Family, land and property in the Old Testament, William B Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Riaan Rheeder
PO Box 62
Potchefstroom 2520
South Africa
Email: riaan.rheeder@nwu.ac.za

Received: 28 Sept. 2010
Accepted: 18 Jan. 2011
Published: 26 Nov. 2012

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License