SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 número2Beauty and battle: How the Spirit is moving and operating in the Reformed Churches of the NetherlandsA theological model for pastoral anthropology within the dynamics of interculturality: Cura animarum and the quest for wholeness in a colo-spirituality índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 no.2 Pretoria nov. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: 'n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

 

Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style

 

 

Ferdinand P. Kruger

School for Ecclesiology, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat 'n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van 'n driedeling gebruik gemaak waarin 'n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. 'n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar.


ABSTRACT

There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is explored by coming to grips with the current practical theological situation. This article investigates certain meta-theoretical perspectives from the fields of Art History and Communication Skills. Basic-theoretical perspectives will be derived from the letter of James and normative vantage points will unfold. The researcher reaches the conclusion that good style creates a space in which hearers can communicate with God. A specific style of preaching is not necessarily the best style to use. Good style uses the correct words in the right places. Good style in a sermon makes preaching clear and comprehensible.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Adams, J.E., 1982, Preaching with purpose, Zondervan, Grand Rapids.         [ Links ]

Arnason, H.H., 1996, A history of modern art, Thames and Hudson, Londen.         [ Links ]

Bingle, P.W., 1987, 'God se tolk in die taalvelde van die mens', In die Skriflig 83(21), 2-9.         [ Links ]

Burger, C.W., 1995, Gemeentes in transito, Vernuwingsgeleenthede in 'n oorgangstyd, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Capps, C., 1981, Die skeppende mag van woorde, Verenigde Gereformeerde Uitgewers, Brakpan.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 1996, Die uitwissing van God op die kansel, Ontstellende bevindinge oor Suid-Afrikaanse prediking, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 1998, Die uitwysing van God op die kansel, Inspirerende perspektiewe op die prediking - om God te sien en ander te laat sien, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2000, Die genade van gehoorzaamheid, Hoe evangelies is die etiese preke wat ons in Suid-Afrika hoor?, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2003, 'Meer as wat die oog kan sien', Praktiese Teologie In Suid-Afrika 18(1), 8-42.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2007, 'Preaching as language of hope in a context of HIV and AIDS', in C. Vos, L.L. Hogan & J.H. Cilliers (eds.), Preaching as a language of hope, pp. 155-176, Protea Bookhouse, Pretoria.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2008a, 'Silence is golden: Liturgy beyond the edge of language', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 23(1), 19-35.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2008b, 'In die omtrek van die Gees: 'n Besinning oor die ruimtelikheid van liturgie', Praktiese Teologie In Suid-Afrika 23(2), 1-21.         [ Links ]

Coetzee, J.C., 1988, 'Gedagtestruktuurontleding en die eksegese van die Heilige Skrifte', in J.C. Coetzee (red.), Koninkryk, Gees en Woord, bl. 19-36, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Craddock, F.B., 1985, Preaching, Abingdon Press, Nashville, TN.         [ Links ]

De Klerk, B.J., 2007, 'Preaching hope within a societal context of hunger and affluence', in C. Vos, L.L. Hogan & J.H. Cilliers (eds.), Preaching as a language of hope, pp. 177-202, Protea Bookhouse, Pretoria.         [ Links ]

Den Dulk, M., 1995, 'De homiletiek van C.J.A. Vos', Praktiese Teologie In Suid-Afrika 10(1), 6-14.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1991, Als hoorder onder de hoorders, Kok, Kampen.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1996, Manieren van doen: Inleiding tot de studie van de Practische Theologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

Douglas, J.D., 1986, 'James', in New Bible Dictionary, p. 550, Callenbach, Wheaton.         [ Links ]

Firet, J., 1978, Het agogisch moment in het pastorale optreden, Kok, Kampen.         [ Links ]

Flemming, W., 1996, Arts and ideas, Dryden Press, PA.         [ Links ]

Gundry, G.H., 1970, A Survey of the New Testament, Zondervan, Grand Rapids.         [ Links ]

Habermas, J., 1992, Texte und Kontexte, Heinemann, Londen & Frankfurt am Main.         [ Links ]

Hermelink, J., 2007, 'The theological understanding of preaching hope', in C. Vos, L.L. Hogan & J.H. Cilliers (reds.), Preaching as a language of hope, pp. 29-58, Protea Bookhouse, Pretoria.         [ Links ]

Honour, H. & Flemming, J., 2002, A world history of art, Laurence King Publishers, London. PMCid:339393        [ Links ]

Huebsch, J.C., 1995, Communication skills, Kagiso, Pretoria. PMid:7788881        [ Links ]

Immink, F.G., 2003, In God geloven: Een praktisch-theologiese reconstructie, Meinema, Zoetermeer. PMCid:152338        [ Links ]

Keulartz, J., 1992, De verkeerde wêreld van Jürgen Habermas, Ton Bolland, Amsterdam.         [ Links ]

Kimball, D., 2004, Emerging worship, Zondervan, Grand Rapids.         [ Links ]

Kistemaker, S.J., 1992, 'James and I-III John', in New Testament Commentary, Baker House, Grand Rapids. PMCid:1059612        [ Links ]

Kruger, F.P., 2002, 'Prediking en gesindheidsverandering, 'n Prakties-teologiese studie in die lig van Hebreërs', ThD-proefskrif, PU vir CHO, Potchefstroom.         [ Links ]

Kruger, F.P. & Venter, C.J.H., 2006, 'Die prediking van geloofsverantwoordelikheid: Homiletiese perspektiewe vanuit Hebreërs', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 21(2), 54-71.         [ Links ]

Lange, E., 1987, Predigt als Beruf, Aufsätze zu Homiletik, Liturgie und Pfarramt, Chr. Kaiser, München.         [ Links ]

Leech, G., 1989, The principles of pragmatics, SCM, Londen.         [ Links ]

Lombard, A., 2007, Sensoriese intelligensie, Metz, Welgemoed.         [ Links ]

Louw, J.P. & Nida, E.A., 1993, Greek English Lexicon of the New Testament (/), United Bible Studies, NY.         [ Links ]

Martin, R.P., 1988, 'Word Biblical Commentary, vol 48: James' in D.A. Hubbard, G.W. Barker, J.D.W. Watts & R.P. Martin (eds.), Word Biblical Commentary, pp. 1-222, Protea Bookhouse, Pretoria.         [ Links ]

Nel, M., 2003, 'Youth Ministry, The challenge of individuation', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 18(1), 151-196.         [ Links ]

Nida, E.A., Louw, J.P., Snyman, A.H. & Cronje, J., 1983, Style and discourse, N.B.P., Goodwood. PMid:6309743, PMCid:217811        [ Links ]

Odendal, F.F. (red.), 1995, Verklarende woordeboek van die Afrikaanse taal, Perskor, Johannesburg.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1985, Verwoording en prediking, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1987, Communicative preaching, Penrose, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2001, Prediking in 'n konteks van armoede, ABC, Pretoria. PMCid:64867        [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2005, 'Hoe kom God aan die woord in die prediking? Die probleemstelling', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 20(1), 77-95.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2007, 'Hoe kom God aan die woord in die prediking? Die werklikheid van die taal waarin ons oor God praat', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 22(1), 118-134.         [ Links ]

Pretorius, E.A.C., 1988, Die brief van Jakobus, NG Kerk Uitgewers, Pretoria.         [ Links ]

Reierson, G.B., 1988, The art in preaching: The intersection of theology, worship and preaching with the arts, University Press of America, NY. PMid:3351080        [ Links ]

Robinson, H.W., 2001, Expository preaching, Principles and practice, Baker House, Gand Rapids.         [ Links ]

Smith, J., 2007, ''n Gebrek aan jong profete jaag kerklike storms op' in S. Joubert, J. van der Watt, I. Sweet, B. Easum & N. Niemandt (reds.), Die perfekte storm, bl. 129-144, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.         [ Links ]

Stott, R.W., 1982, / believe in preaching, Hodder & Stoughton, Londen.         [ Links ]

Sweet, L., 2007, 'Sal die kerk van die toekoms vandag oorleef?' in S. Joubert, J. van der Watt, I. Sweet, B. Easum & N. Niemandt (reds.), Die perfekte storm, bl. 15-44, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM), Vereeniging.         [ Links ]

Tasker, R.V.G., 1977, 'The General Epistle of James', in Tyndale New Testament Commentaries, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Traugott, E.C & Pratt, M.L., 1980, Linguistics, Macmillan, NY.         [ Links ]

Venter, C.J.H., 2001, 'Verklarende prediking: 'n Herevaluering', /n die Skriflig 35(4), 513-536.         [ Links ]

Venter, C.J.H., 2005, 'Prediking wat transformeer - Prakties-teologiese gesigspunte', In die Skriflig 39(2), 217-238.         [ Links ]

Vorster, J.M., 1996, Is die kerk nog funksioneel? Gedagtes oor gereformeerde kerkvernuwing in 'n postmoderne konteks, Potchefstroomse Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

Vos, C.J.A., 1996, Die volheid daarvan /, Homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe hoek, RGN, Pretoria.         [ Links ]

Vos, C.J.A., 2007, 'Preaching the language of hope', in C. Vos, L.L. Hogan & J.H. Cilliers (eds.), Preaching as a language of hope, pp. 11-28, Protea Bookhouse, Pretoria.         [ Links ]

Zerfass, R., 1989, Grundkurs Predigt 1, Spruchpredigt, Chr. Kaiser, München.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Ferdinand Kruger
PO Box 75973
Lynnwoodrif 0040
South Africa
Email: ferdikruger4@gmail.com

Received: 19 Mar. 2011
Accepted: 04 July 2011
Published: 27 Nov. 2012

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons