SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 número2The necessity of taking account of meta-theoretical assumptions in the scientific approach and task envisaged for practical theologyPrayer therapy in the healing of traumatic memories índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 no.2 Pretoria Nov. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die belang van die verrekening van metateoretiese vertrekpunte vir prediking en wetenskaplike navorsing in Homiletiek

 

The importance of reckoning with metatheoretical assumptions in preaching and scientific research in Homiletics

 

 

Fritz W. de WetI; Hennie J.C. PieterseII

ISchool of Ecclesiastical Studies, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
IIDepartment of Philosophy, Practical Theology and Systimatic Theology, University of South Africa, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel vorm deel van die tweede fase van die navorsingsprojek Metateoretiese vertrekpunte in Praktiese Teologie. Die probleem wat ondersoek word, het te doen met die onvermoë om rekening te hou met verskuiwings in die onderliggende metateoretiese voorveronderstellings in die praksis van prediking, sowel as in die aanpak van wetenskaplike navorsing in die vakgebied van Homiletiek. Ons fokus op die invloed van metateoretiese voorveronderstellings in die kommunikatiewe dimensie van werklikheidsbeskouing, hermeneutiese beskouinge rakende die kommunikatiewe veld wat werksaam is tydens die homiletiese proses, asook op die verrekening van wetenskapsteoretiese beskouinge met die oog op 'n verantwoordelike uitvoer van die wetenskaplike taak. Die artikel kulmineer in 'n beskrywing van hoe een van die navorsers 'n voorbeeld van sy eie onlangse homiletiese navorsing rakende profetiese prediking in 'n konteks van armoede interpreteer, wanneer die onderliggende metateoretiese standpunte eksplisiet verreken word.


ABSTRACT

This article forms part of the second phase of the research project Metatheoretical assumptions in Practical Theology. The research problem has to do with the inability to reckon with shifts in underlying metatheoretical assumptions in the praxis of preaching as well as in embarking on scientific research in the field of homiletics. We focus on the influence of metatheoretical assumptions in the communicative dimension of worldview, hermeneutic notions regarding the communicative field at work in the homiletic process and theoretical notions underlying the researcher's approach in complying with the scientific task of homiletics in a responsible manner. The article culminates in a description of one of the researchers' interpretation of an example of his own recent research in prophetic preaching in a context of poverty when the underlying metatheoretical assumptions were explicitly reckoned with.


 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Barrett, P.J., 2000, 'Toward a Trinitarian "Theory of Everything"', in C.W. du Toit (ed.), Evolution and creativity - A new dialogue between faith and knowledge, pp. 303-329, Research Institute for Theology and Religion, UNISA, Pretoria.         [ Links ]

Barth, K., 1919, Der Römerbrief Evangelischer Verlag A.G., Zollikon-Zürich.         [ Links ]

Barth, K., 1922, Das Wort Gottes und die Theologie, Chr. Kaiser Verlag, München. PMid:18010662 PMCid:1354063        [ Links ]

Barth, K., 1947, Die protestantische Theologie im 19, Jahrhundert, Evangelische Verlag A.G., Zollikon-Zürich.         [ Links ]

Barth, K., 2004, God is God, Voordrachten 1930-1936, vertl. N.T. Bakker, Kok, Kampen.         [ Links ]

Berkhof, H., Bethge, A., Boesak, A. et al., 1985, Met de moed der hoop, Opstellen aangeboden aan Dr. C.F. Beyers Naudé, Ten Have, Baarn.         [ Links ]

Bottomley, E-J., 2011, 'ANC kry pak op armoede-konferensie', Sake24, 1 en 17 Maart, bl. 1.         [ Links ]

Bronkhorst, A.J., 1953, Karl Barth, Een levensbeeld, Boekencentrum, N.V., 's-Gravenhage.         [ Links ]

Burger, R., Louw, M. & Van der Watt, C., 2010, 'The challenge of poverty and social exclusion in post-apartheid South Africa', in I. Swart, H. Rocher, S. Green & J. Erasmus (eds.), Religion and social development in post-apartheid South Africa, pp. 61-73, SUN Press, Stellenbosch.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2009, 'Skrifbeskouing en oorredingsretoriek: Perspektiewe op performatiewe prediking', Acta Theologica 2009(1), 1-16.         [ Links ]

De Wese, M., 2011, 'SA onderwys beroof jonges van toekoms - Ramphele', Beeld, 4 en 22 Maart, bl. 4.         [ Links ]

Douma, J., 2000, Veni Creator Spiritus, De meditatie en het preekproces, Kok, Kampen. PMid:10968495        [ Links ]

Hartley, W., 2011, 'Manuel questions delivery standards', BusinessDay, 2 en 17 Maart, bl. 1.         [ Links ]

Heitink, G., 1999, Practical Theology: History, theory, action domains, Eerdmans, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Johnson, E.E., 1990, Expository Hermeneutics: An introduction, Zondervan, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

König, A., 1974, Die profeet Amos, NG Kerk-Uitgewers, Kaapstad/Pretoria.         [ Links ]

Krabbendam, H., 1984, 'The new Hermeneutic', in E.D. Radmacher & R.D. Preus (eds.), Hermeneutics, inerrancy and the Bible, pp. 533-558, Zondervan, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Lamprecht, I., 2011, 'Jeug kan stem lekker dik maak, waarsku organisasie, Sake24, 18 en 25 Februarie, bl. 1.         [ Links ]

Manala, M.J., 2010, '"A better life for all": A reality or a pipe-dream? A black theology intervention in conditions of poor service delivery in the democratic South Africa', Scriptura 105(2010), 519-531.         [ Links ]

Mandela, N., 2010, Nelson Mandela, Conversations with myself, Macmillan, Londen.         [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical Theology, An introduction, Eerdmans, Grand Rapids, MI/ Cambridge, V.K.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1979, Skrifverstaan en prediking, NG Kerk-boekhandel, Pretoria. PMid:432740        [ Links ]

Pieterse, H.J.C. (ed.), 1995, Desmond Tutu's message, A qualitative analysis, Kok, Kampen.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C. (ed.), 2001, Desmond Tutu's Message, 2nd edn., Brill, Leiden.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2002, 'Prediking in 'n postmoderne lewensgevoel', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 17(1), 75-101.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2005, 'Hoe kom God aan die woord in die prediking? 'n Vaste vertroue op God se beloftes is teologies noodsaaklik', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 20(2), 110-128.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2010, 'Die dialektiek tussen leser en teks: 'n Gesprek oor hermeneutiese homiletiek', Verbum et Ecclesia, 31(1), Art. #391, 6 pages.         [ Links ]

Polley, M.E., 1989, Amos and the Davidic Empire, Oxford University Press, New York/ Oxford. PMCid:1493900        [ Links ]

Pope, S.J., 2007, Human evolution and Christian Ethics, Cambridge University Press, Cambridge. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511550935        [ Links ]

Smith, G.V., 1989, Amos, A commentary, Zondervan, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Snyman, S.D., 1999, 'Amos', in W. Vosloo & F.J. van Rensburg (reds.), Die Bybellenium Eenvolumekommentaar, bl. 1020-1034, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM), Vereeniging.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Fritz de Wet
PO Box 19120
Noordbrug 2522
South Africa
Email: fritz.dewet@nwu.ac.za

Received: 22 June 2011
Accepted: 13 Sept. 2011
Published: 10 Dec. 2012

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons