SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue2Pastoral guidance for the self-mutilatorThe importance of reckoning with metatheoretical assumptions in preaching and scientific research in Homiletics author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.2 Pretoria Nov. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte in 'n prakties-teologiese wetenskapsbeskouing en-beoefening te verreken

 

The necessity of taking account of meta-theoretical assumptions in the scientific approach and task envisaged for practical theology

 

 

Ben J. de KlerkI; Fritz W. de WetII; Hennie J.C. PieterseIII

ISchool of Ecclesiastical Studies, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
IISchool of Ecclesiastical Studies, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
IIIDepartment of Philosophy, Practical and Systematic Theology, University of South Africa, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel is die vierde publikasie wat uit die navorsingsprojek Metateoretiese vertrekpunte in die praktiese teologie voortvloei. In die voorafgaande artikels is 'n saak uitgemaak vir die noodsaak daarvan om rekening te hou met die eie metateoretiese vertrekpunte rakende werklikheidsbeskouing en met kriteria waarvolgens die hermeneutiese proses wat in handelinge in die navorsingsveld van die praktiese teologie ter sprake kom, geïnterpreteer word. In hierdie artikel verskuif die fokus na die metateoretiese vertrekpunte wat in die navorser se wetenskapsbeskouing en -beoefening ter sprake kom. Die rol wat metateoretiese faktore speel in die manier waarop die wese en taak van die wetenskap gedefinieer word, kry aandag. 'n Poging word aangewend om 'n model te ontwerp waarin die teenwoordigheid en uitwerking van die navorser se metateoretiese vertrekpunte integraal verreken word in die proses van prakties-teologiese wetenskapsbeoefening. 'n Huidige navorsingsprojek, waarmee een van die medeskrywers van hierdie artikel besig is, word bespreek as voorbeeld van die impak wat metateoretiese vertrekpunte op die ontwerp van 'n studie kan hê.


ABSTRACT

This article is the fourth in the research project Meta-theoretical assumptions in practical theology. In the preceding articles, a case was made for the necessity of expressing the own meta-theoretical assumptions regarding the view on reality and the hermeneutical process involved in understanding the actions of faith in the research field of practical theology. In this article, the focus is on the meta-theoretical assumptions at play in the researchers' vision for engaging the research field on a scientific level. The role that meta-theoretical factors play in defining the nature and task of scientific activity, is discussed. An attempt is made to develop a model that integrates the presence and effects of meta-theoretical assumptions in the researchers' specific vision regarding the scientific task of practical theology. An example of an actual research project is given to illustrate the impact that meta-theoretical assumptions can have on the design of a scientific study.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Botha, J.S., 2010, 'Kreatiewe prediking: Kreatiwiteit in diens van die Heilige Gees in die ingewing van die preek', PhD. Proefskrif, Universiteit van Pretoria.         [ Links ]

Brouwer, R., 2009, Geloven in gemeenschap, Het verhaal van een Protestantse geloofsgemeenschap, Kok, Kampen.         [ Links ]

Cartledge, M.J., 2003, Practical theology: Charismatic and empirical perspectives, Paternoster Press, Carlisle.         [ Links ]

Cilliers, J., 1996, Die uitwissing van God op die kansel, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

De Ruijter, K., 2005, Meewerken met God- Ontwerp van een gereformeerde praktische theologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

De Wet, F.W., 2005, 'Om met die Gees te begin en in eie krag te eindig - die noodsaak van 'n Skrif-gefundeerde prakties-teologiese pneumatologie', In die Skriflig 39(3), 505-525.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1996, Manieren van doen: Inleiding tot de studie van de praktische theologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 2005, De stem van de roepende, Kok, Kampen.         [ Links ]

Gärtner, S., 2009, 'Praktische Theologie als Pastoraltheologie? Wissenschafts-theoretische, Erwägungen zu einer (un-)zeitgemässen Option', International Journal of Practical Theology 13, 1-21. http://dx.doi.org/10.1515/IJPT.2009.2        [ Links ]

Grab, W., 2005, 'Practical theology as theology of religion: Schleiermacher's understanding of practical theology as a discipline', International Journal of Practical Theology 9(2), 181-196.         [ Links ]

Heitink, G., 1999, Practical theology: History, theory, actions domains, Manual for practical theology, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Heitink, G., Pieterse, H.J.C. & Vos, C.J.A., 2000, ''n Poging tot saamdink', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 15(2), 53-72.         [ Links ]

Heyns J.A. & Jonker, W.D., 1977, Op weg met die teologie, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Hyun-Sook, K.,2007, 'Thehermeneutical-praxisparadigmandpractical theology', Religious Education 102(4), 419-436. http://dx.doi.org/10.1080/00344080701657873        [ Links ]

Immink, F.G., 2005, Faith: A practical theological reconstruction, Eerdmans, Grand Rapids. PMCid:1091765        [ Links ]

Louw, D.J., 2003, 'The paradigmatic revolution in practical and pastoral theology: From metaphysics (substantial thinking) to empirism (experimental thinking), from theism to theopaschitism (hermeneutical thinking)', Practical Theology in South Africa/Praktiese Teologie in Suid-Afrika 18(2), 33-57.         [ Links ]

Mouton, J. & Marais, H.C., 1989, Metodologie van die geesteswetenskappe: Basiese begrippe, RGN, Pretoria.         [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical theology: An introduction, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Osmer, R.R. & Schweitzer, F.L., 2003, Developing a public faith: New directions in practical theology, Chalice Press, St Louis.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1979, Skrifverstaan en prediking, NG Kerkboekhandel, Pretoria. PMid:432740        [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1993, Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie, RGN, Pretoria. PMCid:64867        [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2001, Prediking in 'n konteks van armoede, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2004, Preaching in the context of poverty, UNISA Press, Pretoria. PMCid:412864        [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2009a, 'Prediking wat God ter sprake bring in die Suid-Afrikaanse konteks van regstellende aksie', in F.G. Immink & C.J.A. Vos (reds.), God in 'n kantelende wêreld: Geloof en kerk in veranderende kontekste, bl. 250-273, Protea Boekhuis, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2009b, 'Prediking oor die koninkryk van God, 'n Uitdaging in 'n nuwe konteks van armoede', HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1), Art. #106, 7 bladsye.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2009c, 'Beskouinge oor die prediking in situasies van armoede volgens homiletiese literatuur', Practical Theology in South Africa/Praktiese Teologie in Suid-Afrika 24(1), 134-148.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2010, Third printing, Preaching in a context of poverty, University of South Africa, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., Dreyer, J.S. & Van der Ven, J.A., 2003, 'Salvation: A way to a human rights culture? Part 1', Practical Theology in South Africa/Praktiese Teologie in Suid-Afrika 18(2), 116-142.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., Greyling, S. & Janse van Rensburg, H., 2004, 'Die implikasies van Ricoeur se handelingsteorie vir die homiletiek', Practical Theology in South Africa/ Praktiese Teologie in Suid-Afrika 19(1), 89-115.         [ Links ]

Pleizier, T., 2010, Religious involvemenet in hearing sermons: A grounded theory study in empirical homiletics, Eburon Academic Publishers, Delft. PMid:19789860        [ Links ]

Stott, J.R.W., 1982, I believe in preaching, Hodder and Stroughton, London.         [ Links ]

Van Pelt, J.W., 1999, Pastoraat in trinitarisch perspectief - De samehang tussen trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat, Uitgeverij Groen, Heerenveen.         [ Links ]

Zimmermann, J., 2004, Recovering theological hermeneutics: An incarnational-trinitarian theory of interpretation, Baker Academic, Grand Rapids.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Hennie Pieterse
262 Marais Street
Brooklyn
Pretoria 181
South Africa
Email: pietehjc@absamail.co.za

Received: 27 July 2010
Accepted: 01 Mar. 2011
Published: 10 Dec. 2012

 

 

Prof. H.J.C. Pieterse is verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika. Hierdie navorsing is deel van 'n projek by Noordwes-Universiteit onder leiding van Prof. F.W. de Wet.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License