SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue1Traumatic memory, representation and forgiveness: Some remarks in conversation with Antjie Krog's Country of My SkullMoses, Elijah, and Jesus: Reflections on the basic structures of the Bible author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.1 Pretoria Aug. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

 

The hermeneutics of reformed church polity

 

 

Andries le Roux du Plooy

School of Ecclesiastical studies, Potchefstroom Campus, North West University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van 'n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1) die eiesoortige aard van 'n kerkorde as 'n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2) die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3) enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4) normatiewe vooronderstellings en reels vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.


ABSTRACT

The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1) the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2) the character and nature of hermeneutics of church polity; (3) theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4) normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that minimum research has been done on the topic of hermeneutics for reformed church polity. This contribution was an effort to suggest and explain a number of hermeneutical principles and guidelines, which may serve and encourage churches and assemblies to interpret, utilise and apply the Church Order in an adequate and responsible way.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Coertzen, P., 1998, Church and order: A Reformed Perspective, Peeters, Leuven.         [ Links ]

Coetzee, J.C., 1995, Hermeneutics and exegesis of the New Testament: Pt 1 Hermeneutical Rules, Wesvalia, Potchefstroom.         [ Links ]

Dias, R.W.M., 1970, Jurisprudence, 3rd edn., Butterworths, London.         [ Links ]

Du Plessis, L.M., 2001, 'Statute law and interpretation', in W.A. Joubert & J.A. Faris (eds.), The law of South Africa First Reissue, vol. 25, Pt 1, pp. 223-413, pars. 278-365, Butterworths, Durban.         [ Links ]

Du Plooy, A. Le R., 1988, Die verband tussen die Skrif, konfessie en kerkorde volgens die gereformeerde kerkreg, PU vir CHO, Potchefstroom.         [ Links ]

Du Plooy, A. Le R., 1995, 'Die grondslag en relevansie van die gereformeerde kerkreg as teologiese wetenskap', In die Skrflig 29(1/2), 135-160.         [ Links ]

Du Plooy, A. Le R., 2008, 'Kerkorde en grondwet - in die lig van God se koninkryk', Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif 49(1/2), 243-252.         [ Links ]

Du Toit, D.C., 1992, 'The problem of the "correct interpretation" in law, Freedom and humanism in interpretation' [Die probleem van die 'korrekte interpretasie' in die wet, Vryheid en humanisme in interpretasie], Tydskrif vir Regswetenskap 17(2), 15-28.

Esser, J., 1970, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung: Rationalitätsgarantien der richterlichen Entsheidungspraxis, Athenäum Taschenburg Fischer Verlag, Frankfurt am Main. (Entscheidungspraxis [Studien und Texte zur Theorie und Methodologie des Rechts]).         [ Links ]

Kerkordeboekie van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, 1998, Administratiewe Buro van die GKSA, Potchefstroom.         [ Links ]

Kuyper, A., 1909, Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid, Pt. 3, 2de hersiende uitg., Kok, Kampen.         [ Links ]

Nerhot, P., 1990, 'Interpretation in Legal Science', in P. Nerhot (ed.), Law, interpretation and reality, pp. 193-225, Kluwer, Dordrecht. (Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence vol. 11).         [ Links ]

Pienaar, G.J., s.a., Die regsposisie van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, EFJS, Potchefstroom.         [ Links ]

Plomp, J., 1969, De kerklijke tucht bij Calvijn, Kok, Kampen.         [ Links ]

Smit, C.J., 1985, 'Kerkreg en kerkorde in die lig van God se reg en orde vir sy kerk', Th.D proefskrif, Fakulteit Teologie, PU vir CHO, Potchefstroom.         [ Links ]

Smith, C.E., 2007, Regels van rechtsvinding, Tweede herziene druk, Boom Juridische uitgewers, Den Haag.         [ Links ]

Spoelstra, B., 1966, 'Inleiding', in L.S. Kruger, B. Spoelstra, T. Spoelstra, T. & H.L.M. Du Plessis (reds.), Handleiding by die kerkorde van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, pp. 11-41, Pro Rege, Potchefstroom.         [ Links ]

Steyn, L.C., 1981, Die Uitleg van Wette, 5de uitg., Juta, Kaapstad.         [ Links ]

Van de Beek, A., s.a. 'Hermeneutiek van de kerkrecht', in W. Van't Spijker & L.C. Van Drimmelen (reds.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, pp. 59-72, Kok, Kampen.         [ Links ]

Van de Vyver, J.D., 1994, 'Religion' [Godsdiens], LAWSA 23, 175-202.

Van 't Spijker, W., 1972, Goddelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer, Kok, Kampen.         [ Links ]

Van 't Spijker, W., 1993, 'Reformatie en kerkorde', Theologia Reformata 36(3), 178-201.         [ Links ]

Vorster, J.M., 1992, 'Kerkreg en konteks', Studia Historia Ecclesiastica XVIII(1), 87-95.         [ Links ]

Vorster, J.M., 1999, An introduction to Reformed Church Polity, Potchefstroom Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Dries du Plooy
PO Box 20031
Noordbrug 2522
South Africa
Email: dries.duplooy@nwu.ac.za

Received: 09 Sept. 2011
Accepted: 22 Nov. 2011
Published: 12 Oct. 2012

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License