SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue1From Christology to Jesuology? Theological discussion with Sakkie Spangenberg with reference to his book Jesus van Nasaret (2009)Traumatic memory, representation and forgiveness: Some remarks in conversation with Antjie Krog's Country of My Skull author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.1 Pretoria Aug. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

 

Reckoning with the force field of the covenant in aligning the communicative triangle between text, listener and preacher

 

 

Friedrich W. de Wet

School for Ecclesiastical Studies, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: 'n Ideale tipering van die verhouding tussen die teks, hoorders en prediker waarin al drie faktore 'n regmatige plek het; die maniere waarop die kommunikatiewe driehoek in die spanningsveld tussen teks, hoorders en prediker kan skeeftrek; en pneumatologiese verankering van die kommunikatiewe driehoek in die kragveld van die verbondsruimte, waarin Jesus Christus versoenend (integrerend) teenwoordig is. Die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die prediker in die kragveld van die verbond in staat gestel word om getrou te bly aan die teks (waarin God aan die Woord kom), aan die hoorders (as mededeelgenote in die genade van God sowel as - in missionêre konteks -mense wat geroep word om deelgenote in hierdie genade te word) en aan hom- of haarself (as nuwe mens in Christus) sonder dat die verbintenis aan een element in die kommunikatiewe driehoek die verbintenis aan die ander versteur of laat disintegreer.


ABSTRACT

In this article the communicative triangular relationship between the Biblical text, the listeners and the preacher is reflected upon from a homiletic point of view. The problem statement deals with potential distortions in this triangular relationship when the listeners and preacher (in their human finitude) are brought into contact with the eternal Word of God as it proceeds from the Biblical text. In the course of the article the following aspects are considered: An ideal establishment of the relationship between text, listeners and preacher - giving all three factors their due place; an exploration of situations in which the communicative triangle can possibly be distorted in the tension field between text, listeners and preacher; and anchoring the communicative triangle in the force field of the covenant, where Christ's atoning (integrative) presence is felt. It is concluded that the preacher is enabled by Christ's presence in the force field of the covenant to remain faithful to the text (through which God speaks), to the listener (as partakers in the grace of God as well as - in missionary context - people called to became partakers in this grace) and to himself (as a new man in Christ). This faithfulness entails that commitment to one element in the communicative triangle is not disturbed or disintegrated by commitment to the other elements.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Andriessen, H.C.I. & Miethner, R., 1993, Praxis der Supervision, Beispiel: Pastorale Supervision, Asanger, Heidelberg.         [ Links ]

Bakker, H., 2007, 'Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij', in W. Dekker & J. Douma (reds.), Dichtbij de hoorder-prediking en trends, pp. 25-44, Kok, Kampen.         [ Links ]

Bowen, M., 1978, Family Therapy in Clinical Practice, J. Aranson, New York.         [ Links ]

Brueggemann, W., 2005, 'The Preacher, the Text and the People', Review and Expositor, 102(Summer), 493-506.         [ Links ]

Brueggemann, W., 2010, The Word militant: Preaching a decentering word, Augsburg Fortress, Minneapolis.         [ Links ]

Cilliers, J.H., 2009, 'Skrifbeskouing en oorredingsretoriek: Perspektiewe op performatiewe prediking', Acta Theologica 2009(1), 1-16.         [ Links ]

Coetzee, J.C., 1985, 'Drie wesenlike elemente van egte prediking - Indikatief, Imperatief en Belofte', in J. Van der Walt (red.), God aan die Woord, pp. 17-28, Departement Diakoniologie, Potchefstroom.         [ Links ]

De Wet, F.W. & Kruger, F.P., 2010, ''n Prakties-teologiese perspektief op die handeling van kerklike besluitneming: Praktykteorie', In die Skriflig 44(2), 405-427.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1991, Als hoorder onder de hoorders: Een hermeneutische homiletiek, Kok, Kampen.         [ Links ]

Douma, J., 2000, Veni Creator Spiritus, De meditatie en het preekproses, Kok, Kampen.         [ Links ]

Frör, K., 1961, Biblische Hermeneutik-zur Schriftauslegung in Predigt und Unterricht, Kaiser, München.         [ Links ]

Gadamer, H-G., 1979, Truth and Method, transl. W. Glen-Doepel, Sheed & Ward, London.         [ Links ]

Guerin, P.J., 1996, Working with relationship triangles: The one-two-three of psychotherapy, Guilford Press, New York.         [ Links ]

Heymel, M., 2006, 'Predigen - die schwierigste aller Künste Anstöße von Sören Kierkegaard für die heutige Homiletik', International Journal of Practical Theology 10(1), 34-52. http://dx.doi.org/10.1515/IJPT.2006.005        [ Links ]

Lischer, R., 2002, The company of preachers: Wisdom on preaching, Augustine to present, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Monshau, M., 2006, Preaching at the double feast: Homiletics for eucharistic worship, Liturgical Press, Collegeville.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2010, 'Die dialektiek tussen leser en teks: 'n Gesprek oor hermeneutiese homiletiek', Verbum et Ecclesia 31(1), 1-6. http://dx.doi.org/10.4102/ve.v31i1.391        [ Links ]

Runia, K., 1983, The sermon under attack Paternoster, Exeter. (The Moore College Lectures).         [ Links ]

Stott, J.R.W., 1992, The contemporary Christian-Applying God's Word to today's world, InterVarsity Press, Downers Grove.         [ Links ]

Tisdale, L.T., 2010, Prophetic preaching: A pastoral approach, Westminister John Knox Press, Louisville.         [ Links ]

Van Leeuwen, T. & Struijs, T., 2008, 'Preekbespreking of predikantsbespreking? Het bespreking van preken in een KPV-leerproces', in H. van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken- Preekvoorbereiding stapsgewijs, pp. 144-154, Boekencentrum, Zoetermeer.         [ Links ]

Van Pelt, J.W., 1999, Pastoraat in trinitarisch perspectief - De samehang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat, Uitgeverij Groen, Heerenveen.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2007, Christian attitude in the South African liberal democracy, Potchefstroom Theological Publications, Potchefstroom.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2010, ''n Ekklesiologiese model vir die bediening van versoening in 'n sosio-politieke konteks', In die Skriflig 44(2), 429-454.         [ Links ]

Vos, C.J.A., 1995, Die blye tyding - Homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief, RGN, Pretoria.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Fritz de Wet
PO Box 19120
Noordbrug 2522
South Africa
Email: fritz.dewet@nwu.ac.za

Received: 15 Mar. 2011
Accepted: 16 May 2011
Published: 14 Sept. 2012

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License