SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue1An adjudication of the use of Scripture regarding capital punishmentHistorical tension between the holistic and dualistic view of man in the church author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.1 Pretoria Aug. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die owerheid se ingesteldheid ten opsigte van godsdiens: Die geskiktheid van die aktief-plurale opsie vir die toepassing van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis

 

Government's attitude towards religion: The suitability of the active-plural option for the implementation of article 36 of the Belgic Confession

 

 

D. Francois Muller

Unit for Reformed Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

'Wat behoort 'n owerheid se ingesteldheid ten opsigte van godsdiens te wees?' is 'n vraagstuk waarvoor owerhede millennia lank reeds staan en wat tans al meer akuut word. J.M. Vorster het vyf opsies geïdentifiseer wat owerhede se ingesteldheid vergestalt en verkies die sogenaamde 'aktief-plurale' opsie. Hiervolgens behoort owerhede alle godsdienste en/of tradisies toe te laat en geeneen in besonder te bevoordeel nie. Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (1561) verteenwoordig 'n vername verwoording van waartoe die Reformatoriese tradisie glo owerhede geroep word. Hierdie studie het dus die geskiktheid van die aktief-plurale opsie vir die toepassing van artikel 36 ondersoek. Die fokus van die ondersoek was op die agtergrond waarbinne en die doel waarmee die belydenis geformuleer is; die belangrikste tekstuele veranderinge (1905, 1982); asook die korrekte betekenis van artikel 36. Daar is vir lank gemeen dat owerhede onder meer die taak het om alle afgodery en valse godsdiens uit te roei. Sedert 1982 word bely dat owerhede (slegs) die verkondiging van die Evangelie moet beskerm om hierdie doelwitte sodoende te bereik. Alle owerhede ontvang hulle gesag van God en moet sy getroue dienaars wees - sonder om 'n dienaar van enige kerk en/of tradisie te word.


ABSTRACT

'What attitude should a government have towards religion?' was not only a question that governments had struggled with for ages, but one currently growing in significance. J.M. Vorster identified five options that different governments had chosen and he selected the so-called 'active-plural option' as his preference. This option allowed governments to make provision for all religions or traditions, without the promotion of any specific one. Article 36 of the Belgic Confession (1561) represents a foremost statement of what the Reformed tradition believed governments were being called to. This study therefore investigated the suitability of the 'active-neutral option' for the implementation of article 36. This was done while exploring the specific circumstances within and goal with which the confession was formulated; the most important changes to the text of article 36 (1905, 1982) as well as its corrected meaning. Whereas there was a time when governments were seemed to have the task to, amongst others, destroy all idolatry and false worship, it was stated in 1982 that governments (only) had to protect the proclamation of the Gospel and in so doing achieved this destruction. All governments received their authority from God and were to be his faithful servants - without becoming servants of any church and/or tradition.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Anon a., 2011, 'SACC takes issue with Zuma "blasphemy"', News24, viewed 07 February 2011, from http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/SACC-takes-issue-with-Zuma-blasphemy-20110207        [ Links ]

Anon b., 2011, 'Zuma's comments not blasphemous - ANC', News24, 06 February, viewed 7 February 2011, from http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/Zumas-comments-not-blasphemous-ANC-20110206        [ Links ]

Ban Ki-Moon., 2008, Secretary-general deeply saddend by inter-communal violence in Nigeria, encouraged by efforts to restore normalcy, United Nations Department of Public Information, New York, viewed 20 February 2011, from http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11975.doc.htm        [ Links ]

Bredenkamp, F., 1996, 'Elemente van die staat: Burgers en burgerskap', in M. Wiechers & F. Bredenkamp (reds.), Die staat: Teorie en praktyk, bl. 97-138, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Calvyn, J., 1992, Institusie van die Christelike godsdiens 1559, Boek IV, vertl. H.W. Simpson, Calvyn Jubileum Boekefonds, Potchefstroom.         [ Links ]

Calvyn, J., 1988, Institusie van die Christelike godsdiens 1559, Boek III, transl. H.W. Simpson, pp. 699-1264, Calvyn Jubileum Boekefonds, Potchefstroom.         [ Links ]

Christian Reformed Church of North America, 2011, Christian Reformed Church beliefs: The Belgic Confession, viewed 25 February 2011, from http://www.crcna.org/pages/belgic_articles33_37.cfm#        [ Links ]

Cloete, G.J., 1986, 'Die kerkbegrip van die Nederlandse Geloofsbelydenis', D. Div-Proefskrif, Universiteit van Pretoria, Afdeling B, Pretoria.         [ Links ]

Coertzen, P., 2008a, 'The relationship between church and state in a democracy with guaranteed freedom of religion' [Die verhouding tussen kerk en staat in 'n demokrasie met gewaarborgde godsdiensvryheid], Nederduitsch Gereformeerde Teologiese Tydskrif 49(1&2), 221-231.

Coertzen, P., 2008b, 'Being church and the freedom of religion - the function and ambit of religious freedom' [Kerkwees en godsdiensvryheid - die funksie en omvang van godsdiensvryheid], Nederduitsch Gereformeerde Teologiese Tydskrif 49(3&4), 60-68.

De Bruyn, P.J., 2002, The ten commandments, transl. F. Krüger. PU vir CHO, Potchefstroom.         [ Links ]

Devenish, G.E., 1999, A commentary on the South African Bill of Rights, Butterworths, Durban.         [ Links ]

De Groot, D. J., 1955, De reformatie en de staatkunde, T. Wever, Franeker.         [ Links ]

De Jong, O.J., 1980, Geschiedenis der kerk: tiende, geheel nuwe druk naar het gelijknamige boek van dr. H. Berkhof, G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij, Nijkerk.         [ Links ]

De Jong, O.J., 1987, Geschiedenis der kerk: Elfde, bijgewerkte druk, G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij, Nijkerk.         [ Links ]

Doekes, L., 1975, Credo: Handboek voor de gereformeerde symboliek, Ton Bolland, Amsterdam.         [ Links ]

Edwards, G. & Azzakani, R., 2011, 'ANC kaartjie na die hemel', Nuus24, besigtig op 07 Februarie 2011, by http://www.nuus24.com/Suid-Afrika/Nuus/ANC-kaartjie-na-hemel-20110207        [ Links ]

Fourie, P., 2006, 'Godsdiensvryheid in die ban van NGB Art 36 - seën of vloek?' Nederduitsch Gereformeerde Teologiese Tydskrif 47(1&2), 158-172.         [ Links ]

Free Church of Scotland, 2011, Confessions & catechisms: The Belgic Confession of faith 1619, viewed 24 February 2011, from http://www.freechurch.org/index.php/scotland/resources-article/the_belgic_confession_of_faith/        [ Links ]

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), 1910, Handelingen van de zestiende algemene synodale vergadering van de Gereformeerde Gemeenten van Zuid-Afrika, N.D. van der Reyden, Pretoria.         [ Links ]

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), 1973, Handelinge van die agt-en-dertigste sinodale vergadering van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, Potchefstroom Herald, Potchefstroom.         [ Links ]

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), 1979, Handelinge van die veertigste sinode van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, Potchefstroom Herald, Potchefstroom.         [ Links ]

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), 1982, Handelinge van die een-en-veertigste sinode, Potchefstroom Herald, Potchefstroom.         [ Links ]

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), 2009, Handelinge van die vyftigste nasionale sinode en die tiende sinode Middellande in die eerste algemene sinode te Potchefstroom op 5 Januarie 2009 en volgende dae, V & R Drukkery, Pretoria.         [ Links ]

Grim, B.J., 2010, 'Global restrictions on religion: A 2010 summary' [Wêreldwye beperkings op godsdiens: 'n 2010-opsomming], International Journal of Religious Freedom 3(1), 39-46, viewed 23 February 2011, from http://journals.sabinet.co.za.nwulib.nwu.ac.za/WebZ/images/ejour/ijrf/ijrf_v3_n1_a6.pdf?sessionid=01-59511-770625497&format=F

Heyns, J.A., 1992, Inleiding tot die dogmatiek: Aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis, NG Kerkboekhandel-Uitgewers, Halfway House.         [ Links ]

Jonker, W.D., 1994, Bevrydende waarheid: Die karakter van die gereformeerde belydenis, Hugenote Uitgewers, Wellington.         [ Links ]

Kurtz, J.H., 1904, Leerboek der Kerkgeschiedenis: Naar de laatste Hoogduitse uitgawe, voor Nederland bewerkt, transl. J.A.G. van Wijk, Kemink, Utrecht.         [ Links ]

Latourette, K.S., 1953, A History of Christianity, Harper & Row, New York.         [ Links ]

Laursen, J.C (ed.), 1995, New essays on the political thought of the Huguenots of the refuge, Leiden, Brill, viewed 23 February 2011, from http://books.google.co.za/books?id=UIYs73HwE7kC        [ Links ]

MacArthur, J., 1985, The parables of the kingdom, Moody Press, Chicago.         [ Links ]

Malherbe, R., 2006, 'Enkele kwelvrae oor die grondwetlike beskerming van die reg op godsdiensvryheid', Nederduitsch Gereformeerde Teologiese Tydskrif 47(1&2), 180-199.         [ Links ]

Malherbe, R., 2008, 'Die impak van die grondwet op godsdiens - 'n voorlopige waarneming', Nederduitsch Gereformeerde Teologiese Tydskrif 49(1&2), 263-278.         [ Links ]

Muller, D.F., 2010, 'Die roeping van Suid-Afrikaanse owerheid binne die grondwetlike demokrasie in die lig van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis', PhD-proefskrif, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.         [ Links ]

Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB), 1992, Geloofsbelydenis soos opgestel deur G. De Brès, In Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Die berymde psalms, belydenisskrifte en liturgie, Calvyn Jubileum Boekefonds, Potchefstroom, pp. 488-516.         [ Links ]

Ozyurt, S.S., 2009, Living Islam in Non-Muslim Spaces: How Religiosity of Muslim Immigrant Women Affect Their Cultural and Civic Integration in Western Host Societies, Irvine, University of California, viewed 25 February 2011, from http://ccis.ucsd.edu/PUBLICATIONS/documents/WP179.pdf        [ Links ]

Polman, A.D.R. a, s.a, Onse Nederlandse Geloofsbelydenis, Deel 1, T. Wever, Franeker.         [ Links ]

Polman, A.D.R. b, s.a., Onse Nederlande Geloofsbelydenis, Deel 4, T. Wever, Franeker.         [ Links ]

Sauer, C., 2009, '"The religious other as a threat", Religious persecution expressing xenophobia - a global survey of Christian-Muslim convivience' ['Die godsdienstige ander as bedreiging, godsdienstige vervolging wat xenofobie uitdruk - 'n globale opname van botsings tussen Christen en Moslem], Missionalia 37(3), 69-89, viewed 25 February 2011, from http://journals.sabinet.co.za.nwulib.nwu.ac.za/WebZ/images/ejour/mission/mission_v37_n3_a13.pdf?sessionid=01-59385-460082646&format=F

Scholtz, L., 2011, 'Vergeet vrees vir fundamentaliste?', Beeld, 01 Maart, besigtig op 2 Maart 2011, by http://www.beeld.com/In-Diepte/Nuus/Vergeet-vrees-vir-fundamentaliste-20110301        [ Links ]

Schulze, L.F., 1991, Ons glo met die hart, E.F.J.S, Orkney.         [ Links ]

Smiles, J., 2008, 'The root causes of the Darfur conflict' [Die kernoorsake van die Darfoer-konflik], Journal for Contemporary History 33(1), 59-65, viewed 26 February 2011, from http://journals.sabinet.co.za.nwulib.nwu.ac.za/WebZ/images/ejour/contemp/contemp_v33_n1_a4.pdf?sessionid=01-39036-585015192&format=F

Strauss, S.A., 1993, 'John Calvin and the Belgic Confession' [Johannes Calvyn en die Belgiese geloofsbelydenis], In die Skriflig 27(4), 501-517.

Van Bruggen, J., 1980, Het Amen der kerk, Ton Bolland, Amsterdam.         [ Links ]

Van der Merwe, D.C.S., 1969, 'Die verandering van artikel 36 van die Nederlandse Geloofbelydenis in Nederland in 1905: Progressie of regressie? Was dit reg en nodig om Dordt te korrigeer, of kan ons sonder meer daarop voortbou as suiwer Skriftuurlike fondament', In die Skriflig 3(11), 1-64.         [ Links ]

Van der Schyff, G., 2001, 'The Right to Freedom of Religion in South Africa', LLM-Skripsie, RAU, Johannesburg.         [ Links ]

Van der Walt, B.J., 2002, The liberating message: A Christian worldview for Africa, Institute for Contemporary Christianity in Africa, Potchefstroom.         [ Links ]

Van der Walt, B.J., 2005, 'Godsdiensverskeidenheid, -onverdraagsaamheid en -vryheid, 'n Prinsipiële besinning (1)', In die Skriflig 39(1), 53-79.         [ Links ]

Van der Zwaag, K., 1999, 'Onverkort of gekortwiekt?', Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en relegie - Een systematies-historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel, Groen, Heerenveen.         [ Links ]

Venter, F., 2007, 'Religious plurality: The responsibilities of the constitutional state', Die Ordnung der Freihet: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen.         [ Links ]

Visscher, H., 1939, De staatkundige beginsellen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis -in hun schriftuurlijk karakter getoetst en gehandhaafd, Bout Huizen, n.p.         [ Links ]

Vonk, C., 1956, De voorzeide leer, Deel 111b, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 22-24 en 27-37, Drukkerij Barendrecht, Barendrecht.         [ Links ]

Vorster, J.M., 1993, 'Godsdiensvryheid in 'n toekomstige Suid-Afrika in die lig van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis', In die Skriflig 27(3), 307-321.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2004, Ethical perspectives on human rights, Potchefstroom Theological Publications, Potchefstroom.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2007, Christian attitude in the South African Liberal democracy, Potchefstroom Theological Publications, Potchefstroom.         [ Links ]

Vorster, J.M., 2010, 'Current option for the constitutional implementation of religious freedom', in A. van de Beek, E.A.J.G. van der Borght & B.P. Vermeulen (ed.), Freedom of religion, pp. 153-175, Brill, Leiden.         [ Links ]

Walker, W., Norris, R.A., Lotz, D.W. & Handy, R.T., 1997, A History of the christian church, 4th edn., T. & T. Clark Ltd., Edinburgh.         [ Links ]

Witte, J., 2007, The Reformation of rights, Cambridge University Press, Cambridge.         [ Links ]

Witte, J., 2009, Separation of church and state - Calvin style: A 500th anniversary celebration, viewed 01 March 2011, from http://vimeo.com/2852459 (Audio and video recording available from author, See 00:13'20').         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Francois Muller
PO Box 20004
Noordbrug 2522
South Africa
Email: 10075798@nwu.ac.za

Received: 07 Mar. 2011
Accepted: 15 June 2011
Published: 02 Nov. 2012

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License