SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número4The necessity of taking into account metatheoretical aspects pertaining to a hermeneutical approach to Practical TheologyTowards a mature congregation - an empirical study of the development of a ministry model índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.4 Pretoria Jul. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: Perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie1

 

Pietism and the manner in which the doctrine of the so-called second blessing is experienced: Perspectives from Practical Theology

 

 

P.A. RousseauI; C.A. VenterII; C.J.H. VenterIII

ISkool vir Kerkwetenskappe. Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: P214R@telkomsa.net
IISkool vir Kerkwetenskappe & Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: chris.venter@nwu.ac.za
IIISkool vir Kerkwetenskappe. Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: casmar@lantic.net

 

 


OPSOMMING

Die doel van die navorsing waarop hierdie artikel gebaseer is, was om die belewing van aanhangers van die vorm van piëtisme wat die sogenaamde "second blessing", of tweede genadewerk benadruk, te ondersoek. In hierdie vorm van piëtisme word heiligmaking oorbeklemtoon en die regverdigmaking afgeskaal. 'n Basisteoretiese beoordeling van kernelemente is onderneem, gevolg deur 'n empiries-kwalitatiewe en (meer spesifiek) narratiewe analise. 'n Doelgerigte steekproef van nege deelnemers is by die navorsing betrek. Die navorsingsdata is bekom deur 'n semi-gestruktureerde vraelys wat die deelnemers moes voltooi, asook 'n semi-gestruktureerde onderhoud wat individueel met die deelnemers gevoer is. Tydens die in-houdsanalise van die verkreë data kon redes aangedui word waarom sommige persone hierdie vorm van piëtistiese godsdiensbelewing aanhang, waarom sommige persone hierdie leer nie aanhang nie, waarom sommige persone hierdie vorm van piëtisme bly aanhang, en hoe persone daaruit "bevry" is of kan word. Daar is ook op praktyk-teoretiese vlak aangedui hoe geestelike leiers, beraders en ander gelowiges die verkreë resultate kan aanwend in hulle hantering en/of begeleiding van persone wat hierdie vorm van piëtisme aanhang.


ABSTRACT

The aim of the research underlying this article was to explore the experience of individuals supporting the form of pietism known as the so-called "second blessing" that implies successive works of grace. In this form of pietism sanctification is overemphasised at the expense of justification. In this article, a basis-theoretical assessment of core elements is followed by empirical-qualitative research data, more specifically the results of narrative analysis. A purposive sample of nine participants was used. The research data was obtained by means of a semi-structured questionnaire that the participants had to complete, as well as by a semi-structured interview that was conducted with each participant individually. The content analysis of the research data indicates possible reasons why some individuals favour this form of pietism, why some individuals do not favour this doctrine, why some individuals remain supporters of this form of pietism, and how some individuals are "freed" from it. Guidelines are given on a practice-theoretical level concerning the way in which the outcome of these results can be applied. An indication is given of the ways in which spiritual leaders, counsellors and other believers may find it useful to utilise the research data in their pastoral counselling of persons who practise this form of pietism.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

Geraadpleegde bronne

ANDERSON, H. & GOOLISHIAN, H.A. 1988. Human systems as linguistic systems: preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Family process, 27(4):371-393.         [ Links ]

ANON. 2006. Pietism. http://en.wikipedia.org/wiki/Pietism Date of access: 7 Oct. 2006.         [ Links ]

BERG, B.L. 2007. Qualitative research methods for the social sciences. Massachusetts: Allyn & Bacon.         [ Links ]

BEUKES, R.D. s.a. 1 Kor. 3:1-8. Die vleeslike lewe: die lewe in die woestyn.         [ Links ] [Kassetopname.]

BLOEMHOF, F. 1970. Eenvoudig leerboek der kerkgeschiedenis. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

BOTES, A. 2003. Validity, reliability & trustworthiness: to sum up. (In Rossouw, D., ecf. Intellectual tools: skills for the Human Sciences. Trans. by C. Fourie. Pretoria: Van Schaik. p. 176-184.         [ Links ])

BRAUN, V. & CLARKE, V. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in Psychology, 3:77-101.         [ Links ]

BRENNER, J.M. 2007. Pietism: past and present. http://www.wlsessays.net/authors/B/BrennerPietism/BrennerPietism.pdf Date of access: 22 Mar. 2007.         [ Links ]

BYBEL. 1983. Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV). Kaapstad: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.         [ Links ]

BYBEL. 1988. Nestlé-Aland: Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.         [ Links ]

BYBEL. 1999. Ou Afrikaanse Vertaling (OAV). Goodwood: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.         [ Links ]

CHUNG, S.W. 1995. Recovering God's sovereign grace: the Arminian captivity of the modern Evangelical Church. Alliance of confessing evangelicals: life under the big top, 1-7, Jan./Feb.         [ Links ]

CILLIERS, J. 1997. Die uitwissing van God op die kansel: ontstellende bevindinge oor Suid-Afrikaanse prediking. Kaapstad: Lux Verbi.         [ Links ]

CLOUD, D.W. 2007. False views of sanctification refuted. http://www.wayoflife.org Date of access: 1 Mar. 2007.         [ Links ]

COETZEE, F.S. s.a. Dogmatiek lesing I-XIII. Heidelberg: Seminarie van die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.         [ Links ]

COETZEE, F.S. 2007. Word heilig gemaak. Evangelies-Gereformeerde Kerkblad, 62(557):6, Mei-Jun.         [ Links ]

DE VOS, A.S., STRYDOM, H., FOUCHE, C.B., & DELPORT, C.S.L. 2002. Research at grass roots: for the social sciences and human service professions. Pretoria: Van Schaik.         [ Links ]

HOEKEMA, A.A. 1996. The reformed perspective. (In Dieter, M.E., Hoekema, A.A., Horton, S.M., McQuilkin, J.R. & Walvoord, J.F., eds. Five views on sanctification. Grand Rapids: Zondervan. p. 61-101.         [ Links ])

JOHNSON, D. & VANVONDEREN, J. 1991. The subtle power of spiritual abuse: recognizing and escaping spiritual manipulation and false spiritual authority within the church. Minnesota: Bethany House.         [ Links ]

KÖNIG, A. 2006. Die groot geloofswoordeboek. Vereeniging: Christelike Uitgewers Maatskappy.         [ Links ]

LIEBLICH, A., TUVAL-MASHIACH, T. & ZILBER, T. 1998. Narrative research: reading, analysis and interpretation. London: Sage.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1988. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains. Vol. 1, 2. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

MACARTHUR, J.F. 1992. Charismatic chaos. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

MACARTHUR, J.F. 1994. The gospel according to Jesus. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

MACARTHUR, J.F. 2000. The gospel according to the apostles: the role of works in the life of faith. USA: Nelson Books.         [ Links ]

MIENIE, J.D. 2009. Jesus, ons Heiligmaker. Evangelies-Gereformeerde kerkblad, 64(568):4, Mrt.-Apr.         [ Links ]

NEUMAN, W.L. 2000. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.         [ Links ]

NICHOLLS, W. 1996. Saints and fanatics: the problematic connection between religion and spirituality. Judaism, 45(4):446-460. http://www.puk.ac.za Date of access: 3 Sept. 2005.         [ Links ]

PEARSON, R.S. 2005. Identifying and overcoming patterns of religious dysfunction. http://www.Hyperreligiosity as a psychological term for religious addiction and toxic faith.htm Date of access: 14 Oct. 2006.         [ Links ]

POGGENPOEL, M. 2003. The research interview. (In Rossouw, D., ed. Intellectual tools: skills for the Human Sciences. Trans. by C. Fourie. Van Schaik: Pretoria. p. 143-150.         [ Links ])

ROUSSEAU, P.A. 2010. Noutetiese berading van persone met piëtistiese mistastings oor lewensheiligheid. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

SAAYMAN, C. 2006. Historiese rede waarom die NG Kerk is waar hy tans is. Lesing 2: Voëlvlug oor die kerkgeskiedenis. http://www.nmgtading.co.za Datum van gebruik: 14 Apr. 2007.         [ Links ]

SONG, M.H. 1998. Pauline pneumatology: new life through the Spirit in the four major letters of Paul. Potchefstroom: North-West University. (D.Th. thesis.         [ Links ])

TORREY, R.A. 1967. The Holy Spirit who He is and what He does. Trans. by T. Kriel. Kemptonpark: Hart-kolportasie-boekery.         [ Links ]

TRAKAKIS, N. 2005. Theandros. Journal of orthodox Christian theology and philosophy, 2(3), Spring. http://www.theandros.com/pietism.html Date of access: 2 Sept. 2006.         [ Links ]

YANNARAS, C. 1984. Pietism as a heresy: from the freedom of morality. Crestwood: St. Vladimir's Inary Press.         [ Links ]

 

 

1 Hierdie artikel word opgedra aan 'n gewaardeerde vriend en kollega, prof. J.M. Vorster.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons