SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue4RedaksioneelPietism and the manner in which the doctrine of the so-called second blessing is experienced: Perspectives from Practical Theology author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 n.4 Pretoria Jul. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese aspekte rakende 'n hermeneutiese benadering tot die Praktiese Teologie

 

The necessity of taking into account metatheoretical aspects pertaining to a hermeneutical approach to Practical Theology

 

 

H.J.C. Pieterse

Filosofie, Praktiese en Sistematiese Teologie. Universiteit van Suid-Afrika. Pretoria. E-pos: pietehjc@absamail.co.za

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel vorm deel van die projek "Metateoretiese vertrekpunte in die Praktiese Teologie". Binne die teologiese raamwerk van die projek, naamlik dat ons die werklikheid sien as God wat daarin werksaam is en ook die interpretasie van die praksis vanuit ons teologiese invalshoek benader, handel hierdie artikel oor 'n benadering tot die interpretasie van die praksis, wat deur ons as 'n hermeneutiese moment gesien word. Tans bestaan daar onder andere die empiriese, hermeneutiese, bevrydings-teologiese en narratiewe benaderings tot die Praktiese Teologie. Die outeur het gekies om vanuit reformatories-teologiese perspektief die hermeneutiese benadering tot die vak te bespreek. Die wetenskapsfilosofiese teorieë oor die hermeneutiek, en die hermeneutiese benaderings tot die Praktiese Teologie van Browning, Dingemans, Heitink en Osmer word bespreek. Die gevolgtrekking is dat ons vanuit 'n reformatoriese perspektief krities by Osmer se benadering kan aansluit.


ABSTRACT

This article is part of the project "Metatheoretical assumptions in Practical Theology". Within the theological framework of the project, namely that we view reality as a realm where God is working, and that we interpret praxis from this point of departure, this article discusses our approach to the interpretation of praxis which we see as a hermeneutical moment. Currently there are, among others, empirical, hermeneutical, liberation-theological and narrative approaches to Practical Theology. The author has chosen to discuss the hermeneutical approach to the study of the discipline from a reformed theological perspective. The philosophical-hermeneutical theories and the hermeneutical approach to Practical Theology by Browning, Dingemans, Heitink and Osmer are discussed. From a reformational perspective the conclusion is that we can critically link up with Osmer's approach.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BAARS, A. 2004. Om Gods verhevenheid en zijn nabijheid: de Drie-eenheid bij Calvijn. Kampen: Kok.         [ Links ]

BARTH, K. 1972. Protestant theology in the nineteenth century. London: SCM.         [ Links ]

BERNSTEIN, R.J. 1989. Beyond objectivism and relativism. Oxford: Blackwell.         [ Links ]

BOHREN, R. 1974. Predigtlehre. München: Chr. Kaiser Verlag.         [ Links ]

BROWNING, D.S. 1991. A fundamental practical theology. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

CALVIJN, J. 1956. Institutie. Deel 1. Vertaal deur A. Sizoo. Delft: Meinema.         [ Links ]

DE WET, F.W. 2009. Die implikasies van 'n pneumatologies-bepaalde teoretiese raamwerk vir navorsingsmetodologie in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening. In die Skriflig, 43(2):227-250.         [ Links ]

DEMASURE, K. & MÜLLER, J. 2006. Perspectives in support of the narrative turn in pastoral care. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 47(3 & 4):410-419.         [ Links ]

DINGEMANS, G.D.J. 1996. Manieren van doen: inleiding tot de praktische theologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

DINGEMANS, G.D.J. 2000. De stem van de Roepende: Pneumatheologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

DREYER, J.S. 2004.The research challenge: doing empirical research in theology: only study guide for CMM305-X. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

GADAMER, H-G. 1975. Wahrheit und Methode. 4. Auflage. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

GADAMER, H-G. 1979. Truth and method. Trans. by W. Glen-Doepel. London: Sheed & Ward.         [ Links ]

HAMLYN, D.W. 1988. Westerse filosofie: een geschiedenis van het denken. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.         [ Links ]

HEITINK, G. 1993. Praktische Theologie: geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Kampen: Kok.         [ Links ]

JONKER, W.D. 1981. Die Gees van Christus. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

NAUDÈ, P. 2005. Geesgedrewe gelowiges: Christene met blydskap - kerke wat groei. Wellington: Lux Verbi.         [ Links ]

NIESEL, W. 1980. The theology of Calvin. Trans. by H. Knight. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

OSMER, R.R. 2004. Johannes Van der Ven's contribution to the new consensus in Practical Theology. (In Hermans, C.A.M. & Moore, M.E., eds. Hermeneutics and empirical research in practical theology: the contribution of empirical theology by Johannes A. van der Ven. Leiden: Brill. p. 149-167.         [ Links ])

OSMER, R.R. 2008. Practical Theology: an introduction. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1979. Skrifverstaan en prediking. Pretoria: NG Kerkboek-handel.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2005. Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking. In die Skriflig, 43(2):409-422.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1976. Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. Fort Worth: The Texas Christian University Press.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1984. Time and narrative. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press.         [ Links ]

SCHLEIERMACHER, F.D.E. 1980. Der Christliche Glaube. Teilbände 1 & 2. Herman Peiter, Hrsg. Berlin: De Gruyter.         [ Links ]

VAESEN, J.C. 1997. Tussen Schrift en preek. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN DER VEN, J.A. 1993. Practical Theology: an empirical approach. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN DER VEN, J.A., DREYER, J.S. & PIETERSE, H.J.C. 2004. Is there a God of human rights? The complex relationship between human rights and religion: a South African case. Leiden: Brill.         [ Links ]

VAN RULER, A.A. 1969-1973. Theologish werk. Bd. 1-4. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

VAN RULER, A.A. 1978. Verwachting en voltooiing. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

WETHMAR. C.J. 1977. Dogma en verstaanhorison. Amsterdam: Rodopi.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License