SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número2-3Resensies índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Ooreenstemmende leiding deur die GKSA se bedienaars van die Woord: 'n Ondersoek na die leiding van Petrus, Paulus en Jakobus by vier byeenkomste

 

Corresponding guidance by the RCSA's ministers of the Word: A study of the guidance provided by Peter, Paul and James on four occasions

 

 

Douw G. Breed

Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: dbreed@telkomsa.net

 

 


OPSOMMING

Verskille tussen predikante in die GKSA in die leiding wat hulle uit die Woord gee, het die afgelope aantal jare sterk op die voorgrond getree. Dit is duidelik dat hierdie verskille onder dié wat as geroepenes voor moet loop, nie die welvaart van die kerk dien nie. In hierdie artikel word riglyne aan voorgangers -in casu vir predikante van die GKSA - aangedui om ooreenstemmende leiding te bewerkstellig. Hierdie riglyne word aangebied na die bestudering van die leiding wat Petrus, Paulus en Jakobus by vier byeenkomste gegee het waar die vraagstuk van die Christene uit die nie-Joodse nasies hanteer is. In die artikel word gekonsentreer op die onderlinge verhouding van die drie voorgangers met mekaar in die leiding wat hulle gegee het, asook moontlike riglyne wat dit vir hedendaagse voorgangers mag bied om ooreenstemmende leiding te bewerkstellig.


ABSTRACT

Differences between RCSA ministers in terms of their guidance from the Word of God have become increasingly apparent in recent years. It is clear that these differences among those who are called to lead are not in the best interest of the church. The present article sets out guidelines for church leaders - in casu, for ministers of the RCSA - to achieve non-conflicting guidance. These guidelines are presented after studying the guidance provided by Peter, Paul and James on four occasions when dealing with the matter of the Christians from the non-Jewish nations. The article focuses on the interrelationship between the three church leaders regarding the guidance that they offered, as well as guidelines that could be derived from their conduct to enable present-day church leaders to achieve non-conflicting guidance.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARRETT, C.K. 2004. Critical and exegetical commentary on the Acts of the apostels. (In Emerton, J.A., ed. The international critical commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Vol. 2. London: Clark International. p. 695-1272.         [ Links ])

BASSLER, J.M. 1985. Luke and Paul on impartiality. Biblica, 66(4):546-552.         [ Links ]

BAUCKHAM, R. 1995. James and the Jerusalem church. (In Bauckham, R., ed. The book of Acts in its Palestinian setting. Vol. 4. Grand Rapids: Eerdmans. p. 415-480.         [ Links ])

BAUCKHAM, R. 2005. James, Peter, and the Gentiles. (In Chilton, B. & Evans, C., eds. The missions of James, Peter and Paul: tensions in the early Christianity. Leiden: Brill. p. 91-142.         [ Links ])

BERNHEIM, P. 1997. James, brother of Jesus. London: SCM.         [ Links ]

BETZ, H.D. 1979. Galatians: a commentary on Paul's letter to the churches in Galatia. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

BLAIKLOCK, E.M. 1977. The Acts of the apostles: an historical commentary. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BLIGH, J. 1970. Galatians: a discussion of St Paul's epistle. London: St. Paul Publications.         [ Links ]

BLOCK, D.I. 2005. The burden of leadership: the Mosaic paradigm of kingship (Deut. 17:14-20). Bibliotheca sacra, 162(646):259-278, Jul.-Sept.         [ Links ]

BREED, D.G. & JANSE VAN RENSBURG, F. 2001. Paraatmaking teen immoraliteit in 'n postmodernistiese samelewing: hermeneuse van 2 Petrus 1:12-15. Hervormde teologiese studies, 57(1 & 2):408-434.         [ Links ]

BREED, D.G., JANSE VAN RENSBURG, F.J. & JORDAAN, G.J.C. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BRUCE, F.F. 1977a. Commentary on the book of the Acts: the English text with introduction, exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BRUCE, F.F. 1977b. Paul: apostle of the heart set free. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BÜSCHEL, F. 1965. ίστορέω. (In Kittel, G., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 3. Grand Rapids: Eerdmans. p. 391-396.)

CHILTON, B. 2001. James in relation to Peter, Paul, and the remembrance of Jesus. (In Chilton, B. & Neusner, J., eds. The brother of Jesus: James the Just and his mission. London: Westminster John Knox. p. 138-160.         [ Links ])

COAD, F.R. 2008. Galatians. (In Bruce, F.F., ed. Zondervan Bible commentary. Grand Rapids: Zondervan. p. 1418-1434.         [ Links ])

COLE, A. 1977. The epistle of Paul to the Galatians: an introduction and commentary. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

CUMMINS, S.A. 2001. Paul and the crucified Christ in Antioch: Maccabean martyrdom and Galatians 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

DE WET, F.W. & KRUGER, F.P. 2010. 'n Prakties-teologiese perspektief op die handeling van kerklike besluitneming: verkenning en normatiewe gesigspunte. In die Skriflig, 44(1):1-25.         [ Links ]

DOOHAN, H. 1984. Leadership in Paul. Delaware: Glazier.         [ Links ]

DREYER, T.F.J. 2006. Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband. Hervormde teologiese studies, 62(4):1291-1309.         [ Links ]

DU PLESSIS, P.J. & LATEGAN, B.C. 1983. Agtergrond en geskiedenis van die Nuwe Testament. Pretoria: Academica.         [ Links ]

ESLER, P.F. 1998. Galatians. London: Routledge.         [ Links ]

FARMER, W.R. 1999. James the Lord's brother, according to Paul. (In Chilton B. & Evans, G.A., eds. James the Just & Christian origins. Leiden: Brill. p. 133-153.         [ Links ])

FICK, P.H. 2010. John Calvin and postmodern spirituality. In die Skriflig, 44(Suppl. 3):271-285.         [ Links ]

FLOOR, L. 1978. Persone rondom Paulus. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

FREDRIKSEN, P. 1991. Judaism: the circumcision of Gentiles, and apocalyptic hope: another look at Galatians 1 and 2. Journal of theological studies, 42(2):532-564.         [ Links ]

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 2009. Rapport kommissie: saak van die vrou. (In GKSA. Handelinge van die vyftigste Nasionale Sinode en die tiende Sinode Middellande in die eerste Algemene Sinode in Potchefstroom. Potchefstroom. p. 583-671.         [ Links ])

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 2001a. Formulier vir die bevestiging van bedienaars van die Woord. (In GKSA. Psalmboek: die berymde en omgedigte psalms en ander skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerk Uitgewers. p. 137-142.         [ Links ])

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 2001b. Nederlandse Geloofsbelydenis. (In Psalmboek: Die berymde en omgedigte Psalms en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerk Uitgewers. p. 5-32.         [ Links ])

GKSA kyk GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

GROSHEIDE, F.W. 1948. De Handelingen der apostolen. Dl. 2. Amsterdam: Van Bottenburg. (Kommentaar op het Nieuwe Testament.         [ Links ])

GUTHRY, D. 1975. The apostles. London: Pickering & Inglish.         [ Links ]

HARRISON, E.F. 1975. Acts: the expanding church. Chicago: Moody.         [ Links ]

HENDRIKSEN, W. 1974. Galatians. Edinburgh: Banner of Truth Trust.         [ Links ]

HOLTZ, T. 1986. Der Antiochenische Zwischenfall (Galater 2:11-14). New Testament studies, 32(3):344-361.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, F. 2006. Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: respons op die artikel van Gerrie Snyman. In die Skriflig, 40(4):745-769.         [ Links ]

JOHNSON, L.T. 1992. The Acts of the Apostles. Collegeville: The Liturgical Press.         [ Links ]

KISTEMAKER, S.J. 1990. New Testament commentary: exposition of the Acts of the Apostles. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

LABUSCHAGNE, F.J. 2009. Kerkleierskap as bemiddeling van 'n onmoontlike werklikheid: 'n praktiese teologiese ondersoek na die rol van leierskap in die transformasie van gemeentes. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

LATEGAN, B.C. 1986. Die brief aan die Galasiërs. Kaapstad: NG Kerk Uitgewers.         [ Links ]

LEE, H.W. 1989. Effective church leadership: a practical sourcebook. Augsburg: Fortress.         [ Links ]

LENTZ, J.C. 1993. Luke's portrait of Paul. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

LIGHTFOOT, J.B. 1865. The epistle of St. Paul to the Galatians. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

LONGENECKER, R.N. 1990. Galatians. Dallas: Word Books.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1988. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains. Vol.1. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

LYOTARD, J. 1984. The postmodern condition: a report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.         [ Links ]

McKNIGHT, S. 1995. Galatians: the NIV application commentary: from biblical text to contemporary life. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

ORCHARD, B. 1973. The ellipsis between Galatians 2:3 and 2:4. Biblica, 54(4):469-481.         [ Links ]

PAINTER, J. 2001. Who was James? Footprints as a means of identification. (In Chilton, B. & Neusner, J., eds. The brother of Jesus: James the Just and his mission. London: Westminster John Knox. p. 10-65.         [ Links ])

POPKES, W. 2005. Leadership: James, Paul, and their contemporary background. (In Chilton, B. & Evans, C., eds. The missions of James, Peter and Paul: tensions in the early Christianity. Leiden: Brill. p. 323-354.         [ Links ])

RHEEDER, A.L. 2009. Die implikasie van die GKSA se 2009-sinodebesluit rakende die vrou in die regeeramp. Woord en Daad, 50(411):37-41, Lente.         [ Links ]

RICHARDSON, P. 1980. Pauline inconsistency: 1 Corinthians 9:19-23 and Galatians 2:11-14. New Testament studies, 26:347-263.         [ Links ]

RIDDERBOS, H.N. 1976. The epistle of Paul to the churches of Galatia: the English text with introduction, exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

RIDDERBOS, J. 1931. De apostel der heidenen. Kampen: Kok.         [ Links ]

SEIFRED, M.A. 1992. Justification by faith: the origin and development of the central Pauline theme. New York: Brill.         [ Links ]

SNYMAN, G.F. 2010. "Om die Bybel sensitief en in sy rykdom te lees" - in gesprek met Amie van Wyk. In die Skriflig, 44(3 & 4):759-789.         [ Links ]

TURNAU, T.A. 1994. Speaking in a broken tongue: postmodernism, principled pluralism, and the rehabilitation of the public moral discourse. Westminster theological journal, 56:345-377.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2003. Om 'n leier te wees: vanuit 'n Christelike perspektief. Koers, 68(2 & 3):143-169.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2008. Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: besinning vanuit 'n Christelike filosofie. In die Skriflig, 42(4):635-663.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 2008. Hoe moet 'n Gereformeerde teoloog met die Bybel omgaan? In die Skriflig, 42(4):755-771.         [ Links ]

VAN DER WART, A.D.F. 2007. 'n Bediening struktuurmodel as onder-steuningsmeganisme vir leierskaps-identiteit voor die limen van herintegrasie in 'n gevorderde stadium van 'n communitas-fase: 'n prakties-teologiese ondersoek. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

VERMEULEN, J.J. 2002. Leiers wat dien en bedien: 'n eksegetiese ondersoek na die leierskap in die Pauliniese briewe. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

WATSON, F. 1986. Paul, Judaism and the Gentiles: a sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

WITHERINGTON, B. 1998. The Paul quest: the renewed search for the Jew of Tarsus. Illinois: InterVarsity.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons