SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número2-3The foundational statement in Matthew 5:17-20 on the continuing validity of the lawThe Gospel of John's perception of ethical behaviour índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Jesus se tafelgemeenskap met tollenaars en sondaars: Aspekte van 'n missionêre ekklesiologie

 

Jesus' table fellowship with tax collectors and sinners: Aspects of a missional ecclesiology

 

 

J.J.F. Krüger

Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: jjfritz.kruger@gmail.com

 

 


OPSOMMING

Kerke met 'n geskiedenis van 'n sterk sosio-kulturele teenwoordigheid, moet dikwels aanpas by 'n nuwe gemarginaliseerde bestaan, gestroop van mag en invloed, in 'n toenemend sekulêre samelewing wat gedomineer word deur postmoderne waardes. Baie kerke beskou dit as 'n bedreiging en probeer hulleself beskerm deur die grense tussen hulleself en die omringende gemeenskap te versterk, en die heiligheid van die kerk as rede daarvoor aan te voer. Dit veroorsaak afgesonderde, eksklusiewe geloofsgemeenskappe sonder enige missionêre identiteit, en 'n skeuring tussen ekklesiologie en missiologie. Hierdie artikel stel dat Jesus se tafelgemeenskap met belastinggaarders en sondaars 'n motief daarvoor verskaf om weer 'n missionêre ekklesiologie daar te stel. Jesus het sy identiteit as die Heilige van God gedefinieer deur verwydering van grense en 'n inklusiewe opsoek van die gemarginaliseerdes van die samelewing van sy tyd. Hy het onder hulle 'n nuwe gemeenskap van God se volk gevestig. Net so sal 'n missionêre kerk nie haar heiligheid verstaan as 'n afsonderlike bestaan van die omringende gemeenskap nie, maar die kerk se heiligheid sal eerder as diens aan God se verlossingsdoel manifesteer, en sy sal haarself toewy aan 'n uitnodigende oopstelling en bevrydende betrokke wees in die lewens van ander, op 'n wyse wat gelyksoortig is aan die inkarnasie van die Seun van God. Dit sal 'n bewuste sosiale herposisionering van die kerk na die ontmag-tigde buitenste grense van die samelewing tot gevolg moet hê, as 'n teken van die eskatologiese gemeenskap van Christus wat Hy steeds rondom Homself vergader.


ABSTRACT

Christian churches with a historically powerful socio-cultural presence often have to adjust to a new marginalised and disempowered existence, stripped of influence in an increasingly secular society dominated by postmodern values. Many churches view this as a threat, and attempt to protect themselves through strengthening of the boundaries between them and the surrounding community, citing the holiness of the church as reason. This results in isolated and exclusive faith communities with no missionary identity, and a split between ecclesiology and missiology. This article proposes that Jesus' table fellowship with tax collectors and sinners provides a motif for restating a missional ecclesiology. Jesus defined his identity as the Holy One of God by removal of boundaries and an inclusive seeking out of the marginalised in the society of his time. He shaped a new community of God's people among them. Likewise, a missional church will understand her holiness not as separation from the world, but as service to God's redemptive purposes, and will devote herself to inviting vulnerability and redemptive entering into the lives of others similar to the incarnation of the Son of God. This will result in the conscious social relocation of the church to the disempowered margins of society, as a sign of the eschatological community of Christ that He continues to gather around Himself in the present.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BERKOUWER, G.C. 1972. De kerk: apostoliciteit en heiligheid. Vol. 2. Kampen: Kok. (Dogmatische Studiën.         [ Links ])

BLOMBERG, C.L. 2005. Contagious holiness: Jesus' meals with sinners. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

BOLKESTEIN, M.H. 1966. Het evangelie naar Marcus: de prediking van het Nieuwe Testament. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

BOSCH, D.J. 1991. Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission. Maryknoll: Orbis.         [ Links ]

DAVIE, M. 2005. The church of Jesus Christ and Anglican response. Ecclesiology, 1(3):59-86.         [ Links ]

DAVIES, P.R. 1999. Food, drink and sects: the question of ingestion in the Qumran texts. (In Brenner, A. & Van Henten, J.W., eds. Food and drink in the biblical worlds. Atlanta: Society of Biblical Literature. p. 151-163.) (Semeia 86.         [ Links ])

DEVENISH, D. 2005. What on earth is the church for? A blueprint for church based mission and social action. Milton Keynes: Authentic.         [ Links ]

EICHRODT, W. 1961. Theology of the Old Testament. Vol. 1. London: SCM.         [ Links ]

EDMONDSON. S. 1991. Opening the table: the body of Christ and God's prodigal grace. Anglican theological review, 91(2):213-234.         [ Links ]

FERGUSON, E. 1987. Backgrounds of early Christianity. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

FROST, M. & HIRSCH, A. 2003. The shaping of things to come: innovation and mission for the 21st century church. Peabody: Hendrickson.         [ Links ]

GOPPELT, L. 1976. Theologie des Neuen Testaments. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

GREEN, J.B. 1997. The Gospel of Luke. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HAMEL, D. 2006. This man welcomes sinners and eats with them: an examination of Jesus' table praxis. http://markmoore.org.classes/jesus-seminar/hamelmeals.pdf Date of access: 15 Sept. 2009.         [ Links ]

HOEK, J. 2008. Geroepen in een nieuwe eeuw: geheim en missie van de gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum.         [ Links ]

KAISER, W.C. 1978. Toward and Old Testament theology. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

KLEIN, H. 2006. Das Lukasevangelium. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament.         [ Links ])

KRUGER, P. & HOFMEYR, J.W. 2009. 'n Era van verandering vir die NG Kerk en Suid-Afrika sedert 1990. Deel 1. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 50(1 & 2):135-147.         [ Links ]

KRÜGER, P.P. 2009. Die geslag wat nie daar sal wees nie. Die Kerkblad, p. 6-9. Feb.         [ Links ]

KÜNG, H. 1976. The church. New York: Image Books.         [ Links ]

LATEGAN, L.O.K. 2005. Die plek en roeping van die Nederduits Gereformeerde Kerk in 'n postmoderne wêreld: riglyne vir kerklike hernuwing. Tydskrif vir Christelike wetenskap, no. 3 & 4:231-245.         [ Links ]

MURRAY, S. 2001. Church planting: laying foundations. Scottdale: Herald.         [ Links ]

NIELSEN, J.T. 1979. Het evangelie naar Lucas. de prediking van het Nieuwe Testament. Vol. 1: De prediking van het Nieuwe Testament. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

OLIVIER, I.J. & VAN DEVENTER, H.J.M. 2004. Kerklike bediening aan die postmoderne stadsmens. In die Skriflig, 38(1):1-28.         [ Links ]

REINHARTZ, A. 1999. Reflections on table fellowship and community identity. (In Brenner, A. & Van Henten, J.W., eds. Food and drink in the biblical worlds. Atlanta: Society of Biblical Literature. p. 227-233.) (Semeia 86.         [ Links ])

SAHU, S. 2008. Life in the kingdom: meal as symbol of Jesus' mission. http://www.publications.villanova.edu/concept/2008/ pdfs%2008/sahu%200n-line%20pdf.pdf Date of access: 15 Sept. 2009.         [ Links ]

SANDERS, E.P. 1985. Jesus and Judaism. London: SCM.         [ Links ]

SMIT, G. 2008. Ekklesiologiese merkers vir missionêre gemeentebediening in 'n postmoderne wêreld. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 49(1 & 2):106-117.         [ Links ]

STEYN, G.J. 2005. Die NG Kerk se identiteitskrisis. Deel 1: Aanloop, terreine van beïnvloeding en reaksies. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 46(3 & 4):550-559.         [ Links ]

THERON, P.M. & LOTTER, G.A. 2008. "Do not be yoked together with unbelievers": challenges for Christians and the church amidst unbelievers in a postmodern context. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 49(3 & 4):300-316.         [ Links ]

TOMSON, P.J. 1999. Jewish food laws in early Christian community discourse. (In Brenner, A. & Van Henten, J.W., eds. Food and drink in the biblical worlds. Atlanta: Society of Biblical Literature. p. 193-211.) (Semeia 86.         [ Links ])

TOMSON, P.J. 2001. "If this be from heaven Jesus and New Testament authors in their relation to Judaism. Sheffield: Sheffield Academic Press.         [ Links ]

VAN BRUGGEN, J. 1993. Lucas: het evangelie als voorgeschiedenis. Kampen: Kok. (Commentaar op het Nieuwe Testament, Serie 3.         [ Links ])

VAN BRUGGEN, J. 1996. Het evangelie van Gods zoon: persoon en leer van Jezus volgens die vier evangeliën. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN GENDEREN, J. & VELEMA, W.H. 1992. Beknopte gereformeerde dogmatiek. Kampen: Kok.         [ Links ]

VORSTER, N. 2004. Op soek na 'n weg uit fundamentalisme, rasionalisme en relatiwisme. In die Skriflig, 38(4):593-621.         [ Links ]

WADELL, P.J. 2007. Toward a welcoming congregation. http://www.baylor.edu/-content/services/document.php/53384.pdf Date of access: 15 Sept. 2009.         [ Links ]

WRIGHT, N.T. 1992. The New Testament and the people of God. London: SPCK.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons