SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número2-3A workshop for theology, philosophy and other disciplinesThe authority of Jesus' preaching and the baptism índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Tekste, ko-tekste en kon-tekste van die leë graf in die Jesus-tradisie

 

Texts, co-texts, and con-texts of the empty tomb in the Jesus tradition

 

 

A.G. van Aarde

Fakulteit Teologie. Universiteit van Pretoria. Pretoria. E-pos: andries.vanaarde@up.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die artikel is vanuit 'n pragmaties-linguïstieke perspektief geskryf wat 'n onderskeid tref tussen die begrippe "tekste", "ko-tekste" en "kon-tekste". Hierdie onderskeid verskaf die raamwerk van 'n ondersoek na die tradisie van die leë graf van Jesus, soos blyk uit die vroeg-Christelike literatuur. Die doel van die artikel is om aan te toon dat die mite ten grondslag van die leë-graftradisie ontwikkelingsfases deurloop het. Hierdie ontwikkeling word as 'n trajek met vyf skakels voorgestel. In die eerste skakel word die skeppingsmotief metafories na aanleiding van 'n fundamentele narratief gebruik. Dit herinner aan die oortuiging dat God uit niks geskep het ("creatio ex nihilo"). In antropologiese en psigologiese terme manifesteer hierdie herinnering op 'n metaforiese wyse deur onderskeidelik na Israel as 'n verdrukte nasie en na individuele martelaars in Israel se geskiedenis te verwys. Die skakels van die trajek ontvou chronologies: eerstens die neerdaal van 'n lyk in die doderyk ("sheol"); tweedens die objektivering van metafore wat op Israel as groep en op individuele martelaars betrekking het; derdens die Helleniserende invloed van die "teologie" van apoteose/vergoddeliking, onsterflikheid en reïnkarnasie op Semitiese voorstellings; vierdens die bemagtiging van gereg-verdigde sterflike lydendes in hulle deelname aan die nuutgemaakte lewe van opgestane verheerlikte helde; en ten slotte dra al genoemde skakels daartoe by dat die opstandingsgeloof as helend ervaar is binne die kultiese konteks van gelowiges wat in reële of simboliese terme rondom die graf van Jesus vergader.


ABSTRACT

An investigation of texts, co-texts and con-texts of the empty tomb in the Jesus tradition provides a "situation-specific common background knowledge" (Auer, 1996:18-19) from which perspective this article is written. The article aims to argue that the myth behind the empty tomb in the Jesus tradition deploys a trajectory of five links. Its origin, the first of the five links, is to be found in the metaphorical use of the motif of recreation analogous to the foundational narrative in Israel's historical memoirs of God's "creatio ex nihilo". The foundational narrative consists of a collective anthropological facet and an indivdual psychological facet. The anthropological facet is manifested in the memoir of the suppression of Israel as a downtrodden nation. The individual facet pertains to the martyred heroes in Israel's history. In this article the five links of the trajectory are conceptualised in five chronological phases represented by specific textual evidence. They are, firstly, the descent of a corpse into the sheol; secondly, the objectifying of metaphorical language about the resurrection of the dead, which refers to either Israel as a "corporate personality" or individuals; thirdly, the Hellenisation of the resurrection belief-pattern which existed in the Semitic, Eastern-Mediterranean world, in the light of the theology of apotheosis/divinisation and ideas about immortality and reincarnation; and fourthly, the empowerment of suffering righteous mortals when participating in the renewed life of resurrected/ascended divine heroes. The fifth phase pertains to the period when the other four phases reached an apogee and resurrection belief served as a kind of coping-healing. The article aims to argue that the hermeneutical significance of the empty tomb in the Jesus tradition is to be found in the third phase. The modes in terms of which Jesus' empty tomb were interpreted by the first "Christ-followers" are to be found in phases four and five.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

AUER, P. 1996. From context to contextualization. Links and letters, 3:11-28.         [ Links ]

AUS, R.D. 2008. The death, burial, and resurrection of Jesus, and translation of Moses in Judaic tradition: studies in Judaism. Lanham: University Press of America.         [ Links ]

BALL, A.P. 1902. The satire of Seneca on the apotheosis of Claudius. New York: Columbia University Press.         [ Links ]

BARTH, K. 1926. Die Auferstehung der Toten: eine akademische Vorlesung über 1. Kor. 15. 2. Auflage. München: Kaiser.         [ Links ]

BECKER, J. 2007. Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testament. Tübingen: Siebeck.         [ Links ]

BERRY, F.M. 1984. An introduction to Stephen C. Pepper's Philosophical system via world hypotheses: a study in evidence. Bulletin of the Psychonomic Society, 22(5):446-448.         [ Links ]

BOE, J. 2005. Metaphor, thought, projection and archetype. Psycological perspectives, 48(1):68-83. DOI: 10.1080/00332920591001591.         [ Links ]

BOERS, H. 2006. The meaning of Christ's resurrection in Paul. (In Charlesworth, J.H., Elledge, C.D., Crenshaw, J.l., Boers, H. & Willis, W.W. Resurrection: the origin and future of a Biblical doctrine. New York: Clark. p. 104-138.) (Faith and Scholarship Colloqies.         [ Links ])

BORGEN, P. 1994. "Yes", "no", "how far?": the participation of Jews and Christians in pagan cultures. (In Engberg-Pedersen, T., ed. Paul and his Hellenistic context. Edinburgh: Clark. p. 30-59.         [ Links ])

BULTMANN, R. 1964. Karl Barth: die Auferstehung der Toten. (In Bultmann, R., Hrsg. Glauben und Verstehen. Band 1. 5. Auflage. Tübingen: Mohr. S. 38-64.         [ Links ])

CHARLESWORTH, J.H. 2006. Where does the concept of resurrection appear and how do we know that? (In Charlesworth, J.H., Elledge, C.D., Crenshaw, J.I., Boers, H. & Willis, W.W. Resurrection: the origin and future of a biblical doctrine. New York: Clark. p. 1-21.         [ Links ])

CRENSHAW, J. 1995. The shadow of death in Qohelet. (In Crenshaw, J. Urgent advice and probing questions. Macon: Mercer University Press. p. 573-585.         [ Links ])

CRENSHAW, J. 2006. Love is stronger than death: intimitations of life beyond the grave. (In Charlesworth, J.H., Elledge, C.D., Crenshaw, J.I., Boers, H. & Willis, W.W. Resurrection: the origin and future of a biblical doctrine. New York: Clark. p. 53-78.         [ Links ])

CROSSAN, J.D. 1988. The cross that spoke: the origins of the passion narrative. San Francisco: Harper & Row.         [ Links ]

CROSSAN, J.D. 2003. The resurrection of Jesus in its Jewish context. Neotestamentica, 37(1):29-57.         [ Links ]

DE BOER, M. 1998. The defeat of death: apocalyptic eschatology in 1 Corinthians 15 and Romans 8. Sheffield: Sheffield Academic Press. (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 22.         [ Links ])

DEWEY, A.J. 2008. Resurrection texts in the gospel of Peter. (In Scott, B.B., ed. The resurrection of Jesus: a source book. Santa Rosa: Polebridge. p. 61-74.         [ Links ])

DIODORUS SICULUS. 1 BCE. Diodori Bibliotheca Historica. Vols. 4-5. Ed. by F. Vogel & K.T. Fischer. Leipzig: Teubner.         [ Links ]

DUNGAN, D.L. & CARTLIDGE, D.R. 1974. Sourcebook of texts for the comparative study of the Gospels. 4th ed. Missoula: Scholars. (Corrected sources for biblical study 1.         [ Links ])

EDEN, P.T., ed. 1984. Seneca Apocolocyntosis. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

ELIADE, M. 1975. Rites and symbols of initiation: the mysteries of birth and rebirth. Trans. by W.R. Trask. New York: Harper & Row.         [ Links ]

ELIADE, M. 1987. De magie van het alledaagse: de transcendentie van het dagelijks leven. Vert. deur H. Andrews. Katwijk: Servire.         [ Links ]

ELLEDGE, C.D. 2006. Resurrection of the dead: exploring our earlier evidence today. (In Charlesworth, J.H., Elledge, C.D., Crenshaw, J.I., Boers, H. & Willis, W.W. Resurrection: the origin and future of a biblical doctrine. New York: Clark. p. 22-52.) (Faith and Scholarship Colloqies.         [ Links ])

ELS, C.W. 2007. Reconciliation in Southern Africa: the role of the Afrikaans churches - a historical and analytical study of the contributions of the Afrikaans churches to the process of reconciliation in Southern Africa, with special reference to their response to the work of the Truth and Reconciliation Commission. Pretoria: University of Pretoria. (Ph.D. dissertation.         [ Links ])

ESLER, P.F. & PIPER, R. 2006. Lazarus, Mary and Martha: social-scientific approaches to the Gospel of John. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

EUSEBIUS PAMPHILI. 1955. Eusebius of Caesare medieval sourcebook: the life of the blessed emperor Constantine. Vol. 1. Ed. by P. Schaff & H. Wace. Grand Rapids: Eerdmans. (Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd Series.) http://www.fordh.am.edu/halsall/basis/vita-constantine.html Date of access: 8 Feb. 2010.         [ Links ]

FELDMAN, L.H. 1986. How much Hellenism in Jewish Palestine? Hebrew Union College annual (HUCA), 57:83-111.         [ Links ]

FELDMAN, L.H. 1997. Hengel's Judaism and Hellenism in retrospect. Journal of biblical literature, 96:371-382.         [ Links ]

FUNK, R.W. 2008. The resurrection of Jesus: reports and stories. (In Scott, B.B., ed. The resurrection of Jesus: a source book. Santa Rosa: Polebridge. p. 7-44.         [ Links ])

GRABBE, L.L. 2002. The Jews and Hellenization: Hengel and his critics. Journal for the study of the Old Testament, 340:52-66. (Supplement Series.         [ Links ])

HALLIDAY, M.A.K. 1974. Language and social man. London: Longman.         [ Links ]

HALLIDAY, M.A.K. 1985. Language, context, and text. Victoria: Deakin University Press.         [ Links ]

HARRINGTON, D.J. 2005. Jesus Ben Sira of Jerusalem: a biblical guide to living wisely. Collegeville: Liturgical Press. (Interfaces.         [ Links ])

HAYES, S.C., HAYES, L.J. & REESE, W. 1988. Finding the philosophical core: a review of Stephen C. Pepper's world hyopyheses - a study in evidence. Journal of the experimental analysis of behavior, 501:97-111.         [ Links ]

HEILER, F. 1961. Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart: Kohlhammer.         [ Links ]

HENGEL, M. 1974. Judaism and Hellenism. 2 vols. London: SCM.         [ Links ]

HENGEL, M. 1980. Jews, Greeks and Barbarians: aspects of the hellenization of Judaism in the pre-Christian Period. London: SCM.         [ Links ]

HENGEL, M. 1989. The Hellenization of Judea in the first century after Christ. Philadelphia: Trinity.         [ Links ]

HENGEL, M. 1995. "Sit at My right hand!": studies in early Christology. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

HESIODUS. 1970. Opera et dies. Edited by F. Somsen. Oxford: Clarendon. (Hesiodi Opera.         [ Links ])

HEYNS, J.A. 1978. Dogmatiek. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HONKO, L. 1984. The problem of defining myth. (In Dundes, A., ed. Sacred narrative: readings in the theory of myth. Berkeley: University of California Press. p. 41-52.         [ Links ])

HOOVER, R.W. 2008. Was Jesus' resurrection a historical event? (In Scott, B.B., ed. The resurrection of Jesus: a source book. Santa Rosa: Polebridge. p. 75-92.         [ Links ])

HUMAN, D. 2004. Jona se "opstanding uit die dood": perspektiewe op die opstandingsgeloof vanuit die Ou Testament. Hervormde teologiese studies, 60(1 & 2):221-238.         [ Links ]

JAMES, W. [1902] 1985. The varieties of religious experience. New York: Penguin.

JEREMIAS, J. 1985. Heiligengräber in Jesu Umwelt (Mt. 23, 29; Lk 11,47): eine Untersuchung zur Volksreligion der Zeit Jesu. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

JOSEFUS. 1955. De bello Judaico: antiquitates Judaicae. (In Niese, B., ed. Flavii Iosephi opera. Vol. 1. Berlin: Weidman. p. xvii-xviii.         [ Links ])

KANTZER, K. 1958. The Christology of Karl Barth. Bulletin of the Evangelical Theological Society, 1(2):25-28.         [ Links ]

KEEL, O. 1972. Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Köln: Benzinger.         [ Links ]

LANDES, G.M. 1967. The three days and three nights motif in Jonah 2:1. Journal of biblical literature, 86:446-450.         [ Links ]

LIVINGSTONE, D.N. & HARRISON, R.T. 1981. Meaning through metaphor: analogy as epistemology. Annals of the Association of American Geographers, 71(1):95-107.         [ Links ]

MURPHY-O'CONNOR, J. 1998. The Holy Land: an Oxford archaeological guide from earliest times to 1700. 4th ed. revised and expanded. Oxford: Oxford University Press.         [ Links ]

NICKELSBURG, G.W.E. 2006. Resurrection, immortality and eternal life in intertestamental Judaism and Early Christianity. Expanded edition. Cambridge: Harvard University Press. (Harvard Theological Studies 56.         [ Links ])

OLDFATHER, C.H. 1935. Diodorus of Sicily, with an English translation. Cambridge: Harvard University Press. (The Loeb Classical Library.         [ Links ])

ORTNER, S.B. 1973. On key symbols. American anthropologist, New series 75(5):1338-1346.         [ Links ]

OSIEK, C. 1993. The women at the tomb: what are they doing there? Ex auditu, 9:97-107.         [ Links ]

OTZEN, B. 1980. The concept of myth. (In Otzen, B., Gottlieb, H. & Jeppesen, K. Myths in the Old Testament. London: SCM. p. 1-21.         [ Links ])

PAINTER, J. 2008. The light shines in the darkness ... : creation, incarnation, and resurrection in John. (In Koester, C.R. & Bieringer, R., eds. The resurrection of Jesus in the Gospel of John. Tübingen: Siebeck. p. 21-46.) (Wissenschaftliche Untersuchung zum Neuen Testament 222.         [ Links ])

PAISLY, I.R.K. 2008. Seven reasons why I believe in the full divinity of Christ. (In Mirus, J.A. The resurrection and divinity of Christ. Evangelical Theological Society. http://www.etsjets.org/ Date of access: 8 Feb. 2007.         [ Links ])

PEPPER, S. 1935. The root metaphor theory of metaphysics. The journal of philosophy, 32(14):365-374.         [ Links ]

PEPPER, S. 1942. World hypotheses: a study in evidence. Berkeley: University of California Press.         [ Links ]

PLATO. [1900] 1967a. Phaedo. Ed. by J. Burnett. Oxford: Clarendon Press. (Platonis Opera. Vol. 1.)

PLATO. [1900] 1967b. Leges. Ed. by J. Burnett. Oxford: Clarendon Press. (Platonis Opera. Vol. 5.)

PORTER, S.E., ed. 1997. A handbook to the exegesis of the New Testament: New Testament tools. Leiden: Brill. (Studies and Documents 25.         [ Links ])

PRENTER, R. 1957. Karl Barths Umbilding der traditionellen Zweinaturlehre in lutherischer Beleuchtung: einige vorläufige Beobachtungen zu Karl Barths neuester Darstellung der Christologie. Studia theologia: Nordic journal of theology, 11(1):1-88. DOI: 10.1080/00393385708599778.         [ Links ]

PRICE, R.M. 2008. Brand X easters. (In Scott, B.B., ed. The resurrection of Jesus: a source book. Santa Rosa: Polebridge. p. 49-60.         [ Links ])

PRINCE, D.T. 2007. The "Ghost" of Jesus: Luke 24 in light of ancient narratives of postmortem apparitions. Journal for the study of the New Testament, 29(3). Http//jnt.sagepub.com/ogi/content/abstract/29/3/287. DOI: 10.1177/0142064x07076309.         [ Links ]

REED, J.T. 1997. Discourse analysis. (In Porter, S.E., ed. Handbook to the exegesis of the New Testament. Leiden: Brill. p. 189-218.         [ Links ])

ROBINSON, J.M. 1971. Introduction: the dismantling and reassembling of the categories of New Testament scholarship. (In Robinson, J.M. & Koester, H. Trajectories through Early Christianity. Philadelphia: Fortress. p. 1-19.         [ Links ])

ROUKEMA, R. 1998. Gnosis en geloof in het Vroege Christendom. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

ROWLEY, H.H. 1970. Job: the century Bible. Aylesbury: Watson & Viney. (New series.         [ Links ])

SANDMEL, S. 1962. Parallelomania. Journal of biblical literature, 81:1-13.         [ Links ]

SARBIN, T.R. 1986. The narrative as a root metaphor for psychology. (In Sarbin, T.R., ed. Narrative psychology: the storied nature of human conduct. New York: Praeger. p. 3-22.         [ Links ])

SCHÜSSLER FIORENZA, E. 1994. Jesus - Miriam's child, Sophia's Prophet: critical issues in feminist Christology. New York: Continuum.         [ Links ]

SCHUTTE, P.J.W. 2008. The origin of the resurrection idea: a dialogue with George Nickelsburg. Hervormde teologiese studies, 64(2):1075-1089.         [ Links ]

SIEBERT-HOMMES, J. 2003. Jona. (In Fokkelman, J. & Weren, W., red. De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties. Zoetermeer: Meinema. p. 279-286.         [ Links ])

SLØK, J. 1960. Sub verbo Mythos. T. 1: Begrifflich und Religionspsychologisch. Religion in Geschichte und Gegenwart, 4.         [ Links ]

SNIJDERS, L.A. 1969. Jesaja. Deel 1: De prediking van het Oude Testament. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

STEVEN, R.G. 1933. Plato and the art of his time. The classical quarterly 27(3/4):149-155.         [ Links ]

THIESSEN, J. 2009. Die Auferstehung Jesu in der Kontroverse: Hermeneutisch-exegetisch und theologische Überlegungen. Zürich: LIT Verlag.         [ Links ]

THISELTON, A.C. 2007. The hermeneutics of doctrine. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 1997. Side-notes from Graeco-Roman and Hellenistic-Semitic literature to the notion "adopted as God's child" (huiothesia). Acta Patristica et Byzantina, 8:150-172.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 1998. Dekonstruksie van dogma: 'n eietydse ondersoek na die spore van die leer van die twee nature van Jesus. HTS Teologiese studies, 55(2 & 3):437-470.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 2000. Jesus and Perseus in Graeco-Roman literature. Acta Patristica et Byzantina, 9:188-201.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 2001. Fatherless in Galilee: Jesus Child of God. Harrisburg: Trinity.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 2002. Matthew and apocalypticism as the "Mother of Christian theology": Ernst Käsemann revisited. HTS Hervormde teologiese studies, 58(1):118-142.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 2004. Skrifbeskouing in die lig van postmoderniteit. HTS Teologiese studies, 60(1 & 2):503-532.         [ Links ]

VAN AARDE, A.G. 2008. Paulus se versie van "draai die ander wang" - gedagtes oor geweld en toleransie. HTS Teologiese studies, 64(4):1667-1697.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 1990. Address to the Annual General Meeting of the HSRC Staff Association, 7 May 1990. (In White, C. Can the HSRC join the future? Transformation, 18, 22-34.         [ Links ])

VAN SELMS, A. 1967. Genesis. Deel 1: De prediking van het Oude Testament. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

VAN TILBORG, S. & CHATELION COUNET, P. 2000. Jesus' appearances and disappearances in Luke 24. Leiden: Brill.         [ Links ]

VAN UCHELEN, N. 1971. Psalmen. Deel 1: De prediking van het Oude Testament. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

VERMES, G. 2008. The resurrection: history and myth. London: Penguin.         [ Links ]

VERNANT, J.P. 1995. The Greeks. Trans. by C. Lambert & T.L. Fagan. Chicago: Chicago University Press.         [ Links ]

WALSH, R. 2007. The world of Shamanism: new views of ancient traditions. Woodburry: Llewellyn.         [ Links ]

WINTER, P. 1974. On the trial of Jesus. Revised and edited by T.A. Burkill & G. Vermes. 2nd ed. Berlin: De Gruyter.         [ Links ]

WRIGHT, N.T. 2003. The resurrection of the Son of God: Christian origins and the question of God. Vol. 3. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

WRIGHT, N.T. & CROSSAN, J.D. 2006. The resurrection: historical event or theological explanation? A dialogue. (In Stewart, R.B., ed. The resurrection of Jesus: John Dominic Crossan and N.T. Wright in dialogue. Minneapolis: Fortress. p. 16-47.         [ Links ])

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons