SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue2-3Grammatical-historical exegesis: Quid est et quo vadis?Texts, co-texts, and con-texts of the empty tomb in the Jesus tradition author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 n.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Werkgroep vir teologie, filosofie en ander vakdissiplines

 

A workshop for theology, philosophy and other disciplines

 

 

P.G.W. du Plessis

Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: pgwdup@lantic.net

 

 


OPSOMMING

Die voorstel dat 'n werkgroep tussen teoloë, filosowe en ander vakspesialiste op die been gebring word, hang nou saam met die insig dat grondslaekwessies in alle fakulteite en studie-rigtings bestaan. Die skrywer beweeg weg van die onderskeid dat teologie "sakrale geloofswetenskap" en filosofie "sekulêre rasionele diskoers" is. Teologie en filosofie kan nie sonder "geloof" en grondslaekwessies beoefen word nie. Daarom kan bona fides en grondslaekwessies interdissiplinêr deurlopend in 'n werkgroep aandag kry.
Vanuit die meerdimensionele opset van wetenskap (empiriese, metodologiese en dimensies van metakwessies) beredeneer die skrywer dat wetenskaplike dissiplines simbioties aan grond-slaekwessies verbind is.
Beperkings en voordele van logiese, transendentale en trans-formasionele kritiek word gebruik om opsetlike samewerking tussen betrokke vakgeleerdes te bevorder oor gemeenskaplike sake en oor nodige én onwenslike verskille tussen die dissiplines.
Verskeie aannames kom ter sprake, soos dat die eie vakrigting nie alles oor sogenaamde gemeenskaplike kwessies te sê het nie; dat die onderskeie vakgenote by mekaar kan leer; dat Christelike teologie nié 'n Christelike denke in ander dissiplines soos taalwetenskappe en filosofie oorbodig maak nie.
Vakspesialiste verarm hulleself indien hulle ontslae wil raak van hulle vak-inherente grondslaekwessies, daaroor swyg of dit aan filosowe afstaan.


ABSTRACT

The proposal to start a workshop among theologians, philosophers and other specialists is connected to the view that foundational issues exist in every faculty and in every field of study. A distinction between theology as "divinity knowledge" and philosophy as "secular rational discourse" is set aside by explaining that both theology and philosophy are "sciences of faith". Not one single discipline is without its bona fides and its foundational issues. Hence, the suggestion to pay continual attention to foundational issues in theology, philosophy and other concerned disciplines in an interdisciplinary workshop.
Using the so-called multidimensional scope of science (empirical, methodological and dimension of meta-issues) the author argues that any scientific discipline is inextricably bound up with foundational issues.
Some limitations and some advantages of scientific inquiries like logical critique, transcendental critique, and transforming of elements of truths serve as to deliberately further co-operation between specialists on common fundamental issues, on inadmissible/undesirable differences and on indispensable diversity.
Several assumptions are presented, for example one's own specialist field does not have the final word about common issues; that various specialists can learn from one another; Christian theology does not renderChristian scholarship redundant in other scientific disciplines such as languages or philosophy.
Special disciplines deteriorate in scientific quality whenever specialists tend to get rid of their inherent foundational issues, tend to keep quiet about them, or pass them on to philosophers.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BERNSTEIN, R.J. 2002. Religious concerns in scholarship. {In Sterk, A., ed. Religion, scholarship, and higher education. Notre Dame: University of Notre Dame Press. p. 150-157.         [ Links ])

BRUMMER, V. 1992. Wijsgerige theologie in beweging. Franeker: Wever.         [ Links ]

BYBEL. 2004. Die multivertaling Bybel. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.         [ Links ]

CLAASSEN, G. 2007. Geloof, bygeloof en ander wensdenkery: perspektiewe op ontdekkings en irrasionaliteite. Pretoria: Protea Boekhuis.         [ Links ]

DU PLESSIS, P.G.W. 2006. Wetenskap met en sonder diepte? Koers, 71(1):43-71.         [ Links ]

ELLIS, G. 2000. Are there limitations to science? {In Stannard, R., ed. God for the 21st century. Philadelphia: Templeton Foundation Press. p. 163-165.         [ Links ])

GEERTSEMA, H.G. 1992. Het menselijk karakter van ons kenne. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

GEERTSEMA, H.G. 1996. Faith and science biblical perspective. {In Van der Meer, J.M., ed. Facets of faith and science. Vol. 4. Lanham: University Press of America. p. 285-312.         [ Links ])

HAUGHT, J.F. 1995. Science and religion: from conflict to conversation. New York: Paulist Press.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1995. Transformationele filosofie. Kampen. Kok.         [ Links ]

NEWBIGIN, L. 1989. The gospel in a pluralistic society. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

NOLL, M.A. 2002. Teaching History as a Christian. {In Sterk, A., ed. Religion, scholarship, higher education. Notre Dame: University of Notre Dame Press. p. 161-171.         [ Links ])

OUWENEEL, W. 1995. Christian doctrine. Vol. 1. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

SLOANE, A. 2003. On being a Christian in the academy. Carlisle: Paternoster.         [ Links ]

STANNARD, R., ed. 2000. God for the 21st century. Philadelphia: Templeton Foundation Press.         [ Links ]

STOKER, H.G. 1970. Oorsprong en rigting. Vol. 2. Tafelberg: Kaapstad.         [ Links ]

TROOST, A. 2004. Vakfilosofie van de geloofswetenschap: prolegomena van de theologie. Budel: Damon.         [ Links ]

VAN HUYSSTEEN, J.W. 1998. Duet or duel? Theology and science in a postmodern world. London: SCM.         [ Links ]

WOLTERSTORFF, N. 1976. Reason within the bounds of religion. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

WOLTERSTORFF, N. 1996. Van zekerheid naar trouw: Christen-zijn en de wetenschap in een postmoderne cultuur. Vert. door B. Cusveller. Zoetermeer: Boekencentrum.         [ Links ]

WOLTERSTORFF, N. 2002. Scholarship grounded in religion. (In Sterk, A., ed. Religion, scholarship, higher education. Notre Dame: University of Notre Dame Press. p. 3-16.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License