SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue2-3An ethics of reading the Bible and a hermeneutics of vulnerabilityA workshop for theology, philosophy and other disciplines author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 n.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Grammaties-historiese eksegese: Quid est et quo vadis?

 

Grammatical-historical exegesis: Quid est et quo vadis?

 

 

H.J.M. van Deventer

Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Skool vir Basiese Wetenskappe, Fakulteit Geesteswetenskappe, Vaaldriehoekkampus. Noordwes-Universiteit. Vanderbijlpark. E-pos: hans.vandeventer@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel neem die grammaties-historiese metode van Bybelverklaring onder die loep. Die doel is om by wyse van kritiese ondersoek, bepaalde leemtes in die benadering uit te wys en voorstelle te maak met betrekking tot die aanpassing van hierdie metode. Klem word veral gelê op die histories- en leser-gefokusde aspekte wat by die lees van n antieke Bybelteks ter sake is. Die ontwikkeling van die grammaties-historiese metode word teen die agtergrond van die ontwikkeling van Bybelverklaring in die algemeen geplaas. Laastens word voorgestel hoe resultate van ondersoeke na die historiese Jesus n bydrae tot verantwoorde eksegese kan maak.


ABSTRACT

This article investigates the grammatical-historical method of biblical interpretation. The aim is to indicate certain problems in the approach through critical investigation and to make suggestions regarding changes to this method. Emphasis is placed on the historical- and reader-focused aspects related to reading an ancient biblical text. The development of the grammatical-historical method is placed against the backdrop of the development of biblical interpretation in general. Lastly, suggestions are made on how the results of the historical-Jesus research can contribute to responsible exegesis.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

AICHELE, G., MISCALL, P. & WALSH, R. 2009. An elephant in the room: historical critical and postmodern interpretations of the Bible. Journal of biblical literature, 128(2):383-404.         [ Links ]

AICHELE, G. & PHILLIPS, G.A., eds. 1995. Intertextuality and the Bible. Atlanta: Scholars.         [ Links ]

ATHAS, G. 2009. In search of the seventy "weeks" of Daniel 9. Journal of Hebrew Scriptures. http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_104.pdf Date of access: 7 Feb. 2009.         [ Links ]

BARTON, J. 1996. Reading the Old Testament: method in biblical study. Revised and enlarged. Louisville: Westminster.         [ Links ]

BARTON, J. 1997. Holy writings, sacred text: the canon in early Christianity. Louisville: Westminster.         [ Links ]

BARTON, J. 1998. Historical-critical approaches. (In Barton, J., ed. The Cambridge companion to biblical interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. p. 9-20.         [ Links ])

BARTON, J. 2007. The nature of biblical criticism. Louisville: Westminster.         [ Links ]

BIBLE AND CULTURE COLLECTIVE. 1995. The postmodern Bible. New Haven: Yale University Press.         [ Links ]

BOTHA, P.J.J. 2009. Historical Jesus research and relevance in South Africa. HTS theological studies, 65(1):11. DOI: 10.4102/hts.v65i1.154.         [ Links ]

BRAY, G. 1996. Biblical interpretation: past and present. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

BURNETT, R.E. 2005. Historical criticism. (In Vanhoozer, K.J., ed. Dictionary for the Theological Interpretation of the Bible. Grand Rapids: Baker. p. 290-293.         [ Links ])

CALVIN, J. 1984. Commentaries on the first book of Moses called Genesis. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

CLINES, D.J.A. 1998. On the way to the postmodern: Old Testament essays, 1967-1988. Sheffield: Sheffield Academic Press.         [ Links ]

COGGINS, R.J. & HOULDEN, J.L. 1992. A Dictionary of Biblical Interpretation. London: SCM.         [ Links ]

COLLINS, J.J. 1993. Daniel (Hermeneia). Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

COMSTOCK, G. 1986. Truth or meaning: Ricoeur vs. Frei on Biblical narrative. The journal of religion, 66(2): 117-140.         [ Links ]

DU TOIT, B. 2000. God? Geloof in 'n postmoderne tyd. Bloemfontein: CLF.         [ Links ]

ENNS, P. 2005. Inspiration and incarnation: evangelicals and the problem of the Old Testament. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

FEWELL, D.N., ed. 1992. Reading between text: intertextuality and the Hebrew Bible. Louisville: Westminster.         [ Links ]

FLINT, P.W., ed. 2001. The Bible at Qumran: text shape and interpretation. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

FREEMAN, H. 2002. Biblical criticism and biblical preaching. (In Corley, B., Lemke, S.W. & Lovejoy, G.I., eds. Biblical hermeneutics: a comprehensive introduction to interpreting Scripture. 2nd ed. Nashville: Broadman & Holman. p. 387-397.         [ Links ])

FREI, H.W. 1974. The eclipse of biblical narrative: a study in eighteenth and nineteenth century hermeneutics. New Haven: Yale University Press.         [ Links ]

GROENEWALD, A. 2003. Psalm 69: its structure, redaction and composition. Münster: Lit-Verlag.         [ Links ]

GUTHRIE, D. 1977. Questions of introduction. (In Marshall, I.H., ed. New Testament interpretation: essays in principles and methods. Exeter: Paternoster. p. 105-116.         [ Links ])

HAYES, J.H., ed. 1999. Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

JASPER, D. 2004. A short introduction to hermeneutics. Louisville: Westminster.         [ Links ]

JOHNSON, R. 2002. Modern Old Testament interpretation. (In Corley, B., Lemke, S.W. & Lovejoy, G.I., eds. Biblical hermeneutics: a comprehensive introduction to interpreting Scripture. 2nd ed. Nashville: Broadman & Holman. p. 131-146.         [ Links ])

JONKER, L.C. 1996. Exclusivity and variety: perspectives on multidimensional exegesis. Kampen: Kok. (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 19.         [ Links ])

KAISER, W.C. 1981. Toward an exegetical theology: biblical exegesis for preaching and teaching. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

KAISER, W.C. & SILVA, M. 1994. An introduction to biblical hermeneutics: the search for meaning. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

LE ROUX, J.H. 1993. A story of two ways: thirty years of Old Testament scholarship in South Africa. Pretoria: Verba Vitae.         [ Links ]

LONG, V.P. 1997. Old Testament history: a hermeneutical perspective. (In VanGemeren, W.A., ed. New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Vol. 1. Grand Rapids: Zondervan. p. 86-102.         [ Links ])

MCDONALD, L.M. 2007. The biblical canon: its origin, transmission, and authority. Peabody: Hendrickson.         [ Links ]

MOI, T., ed. 1986. The Kristeva reader. Oxford: Blackwell.         [ Links ]

MONTAGUE, G.T. 1997. Understanding the Bible: a basic introduction to biblical interpretation. New York: Paulist.         [ Links ]

MUDGE, L.S. 1980. Introduction. (In Ricoeur, P. Essays in biblical interpretation. Ed. by L.S. Mudge. Philadelphia: Fortress. p. 3-30.         [ Links ])

OEMING, M. 2006. Contemporary biblical hermeneutics: an introduction. Trans. by J.F. Vette. Aldershot: Ashgate.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2009. Prediking oor die koninkryk van God: 'n uitdaging in 'n nuwe konteks van armoede. HTS teologiese studies, 65(1):6. DOI: 10.4102/hts.v65i1.106.         [ Links ]

POSTMODERN BIBLE see BIBLE AND CULTURE COLLECTIVE

POUS JOHANNES PAULUS II. 1994. The interpretation of the Bible in the church. Origins, 23(29):497-524.         [ Links ]

REVENTLOW, H.G. 2009a. History of biblical interpretation: from the Old Testament to Origen. Vol. 1. Williston: Society of Biblical Literature (SBL).         [ Links ]

REVENTLOW, H.G. 2009b. History of biblical interpretation: from the Old Testament to Origen. Vol. 2. Williston: Society of Biblical Literature (SBL).         [ Links ]

SCHEFFLER, E. 1991. Waarna verwys die Woord? Histories-grammatiese eksegese. (In Bosman, H.L., Gous, I.P.G. & Spangenberg, I.J.J. Purper en flenterlap: rykdom en armoede in die Ou Testament. Pretoria: Van Schaik. p. 55-69.         [ Links ])

SNYMAN, G. 2007. Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees. Pretoria: Griffel.         [ Links ]

SNYMAN, S.D. 2008. Wanneer 'n teks tekste aanhaal: Maleagi 1:6-14 as voorbeeld. Acta theologica, 28(2):86-103.         [ Links ]

TOLAR, W.B. 2002. The grammatical-historical method. (In Corley, B., Lemke, S.W. & Lovejoy, G.I., eds. Biblical hermeneutics: a comprehensive introduction to interpreting Scripture. 2nd ed. Nashville: B&H. p. 21-38.         [ Links ])

VAN AARDE, A. 2001. Fatherless in Galilee: Jesus as Child of God. Harrisburg: Trinity.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 2007. Die Messias het gekom! 'n Gids in die Evangelies vir toegewyde Bybel-studente. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2005a. Pardon my paradigm: on the paradigmatic nature of methods and paradigm changes in biblical studies. Old Testament essays, 18(3):847-862.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2005b. Why minds are changed: an inquiry into the decisions by the Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) on the role of women in the church. Koers, 70(4):685-704.         [ Links ]

VAN NIEKERK, A. 2005. Geloof sonder sekerhede: besinning vir eietydse gelowiges. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

VAN SETERS, J. 2009. A response to G. Aichelle, P. Micall and R. Walch "An elephant in the room: historical critical and postmodern interpretations of the Bible". Journal of Hebrew Scriptures. http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_128.pdf Date of access: 8 Jan. 2010.         [ Links ]

VANHOOZER, K.J. 2000. Exegesis and hermeneutics. (In Rosner, B.S., Alexander, T.D., Goldsworthy, G. & Carson, D.A., eds. New Dictionary of Biblical Theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 52-64.         [ Links ])

VANHOOZER, K.J., ed. 2005. Dictionary for the Theological Interpretation of the Bible. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

WALTERS, S., ed. 2008. Go figure! Figuration in biblical interpretation. Eugene: Pickwick.         [ Links ]

WELLHAUSEN, J. 1885. Prolegomena to the history of Israel. Edinburgh: Black.         [ Links ]

YARCHIN, W. 2004. History of biblical interpretation: a reader. Peabody: Hendrickson.         [ Links ]

YOUNG, F. 1992. Alexandrian interpretation. (In Coggins, R.J. & Houlden, J.L., eds. A Dictionary of Biblical Interpretation. London: SCM. p. 10-12.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License