SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número1A model for content analysis of sermons on poverty and to the poor as listenersChallenges of a wellness ministry to churches índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.1 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Diskoers oor eskatologie en promissioterapie by vroue na die verlies van 'n eggenoot

 

A discourse on eschatology and promissiotherapy with women after the loss of a husband

 

 

A. de Beer; J-A. van den Berg

Departement Praktiese Teologie, Universiteit van die Vrystaat. Bloemfontein. E-pos: adebeer@compuking.co.za vdbergja@ufs.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die metafoor "diskoers" word in hierdie navorsing verkies aangesien dit resoneer met die narratiewe benadering. Die ondersoek is prakties-teologies begrond en vanuit postmoderniteit as paradigma nagevors met sosiaal-konstruksionisme as epistemologiese vertrekpunt. Die navorsing is binne die narratief-hermeneutiese navorsingsbenadering geplaas en beginsels onderliggend aan deelnemende aksie-navorsing is as deel van kwalitatiewe navorsingsmetodiek gebruik. Die ondersoek is deur die gebruik van meganismes van die narratiewe benadering geïnformeer. Tydens die pastoraal-terapeutiese gesprekvoering het vroue hulle verhale gekonstrueer en hulle diskoerse oor die hemel word in verbatimuittreksels aangehaal. Die moontlikheid om die belewenis van rou te verstaan en te interpreteer sowel as om hoop en vertroosting met behulp van eskatologie en promissioterapie te fasiliteer, word ondersoek. Eskatologie beklemtoon die Christelike aspek en handel met die eintlike en nie slegs met die uiteindelike nie. Promissioterapie handel met die beloftes wat gemoeid is met die begin en die einde, met ander woorde, die eskatologie. In hierdie bespreking word die vroue se siening van die lewe hierna en die rol wat dit kan speel om hoop en vertroosting te bied, toegelig.


ABSTRACT

The central metaphor "discourse" is used in this research because it links with the narrative approach. This discourse is founded in practical theology and researched from postmodernity as paradigm and social constructionism as epistemological point of departure. The research is placed within the narrative hermeneutic approach and principles underlying participatory action research, as part of qualitative research methodology, are portrayed. The discourse is informed by using mechanisms of the narrative approach. Women, affected by the loss of a husband, constructed their stories during the pastoral therapeutic dialogue and their discourses on heaven are portrayed in verbatim conversations. The prospect of eschatology and promissiotherapy, to understand and interpret the experience of mourning and to facilitate hope and consolation, is explored. The concept eschatology emphasises the Christian aspect and deals with the actual and not just the ultimate. Promissiotherapy deals with the promises that are concerned with the beginning and the end or, in other words, the eschatology. The prospect of eschatology and promissiotherapy, to understand and interpret the experience of mourning and to facilitate hope and consolation, is explored. In this discussion the women's portrayal of life hereafter and the role it can play to offer hope and consolation are illustrated.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BOTHA, A.C. 2004. 'n Gegronde studie oor seksuele molestering. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (Ongepubliseerde D.Litt. et Phil.-proefskrif.         [ Links ])

BOTHA, J.A. 2003. Narratiewe pastorale egskeidingsmediasie: stories van hoop. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

BOTHA, P. 2001. Die kwalitatiewe onderhoud as data-insamelingstegniek: sterk en swak punte. Journal of family ecology and consumer sciences, (29): 13-19.         [ Links ]

BOTHA, S.W.J. 2007. Can marriage survive traumatic child death? A "narrative dance" towards an alternative discourse for spouses' emotional attachment through pastoral therapy. Bloemfontein: University of the Free State. (Unpublished Ph.D. thesis.         [ Links ])

BROWNING, D.S. 1991. A fundamental practical theology: descriptive and strategic proposals. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

BRUEGGEMANN, W. 1993. Texts under negotiation: the Bible and postmodern imagination. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

COLLINS, G.R. 2005. Die A tot Z van berading: bybelse perspektiewe op probleemoplossing. Kaapstad: Struik Christelike Boeke.         [ Links ]

COnRaDIE, E.M. 2006. Lewe anderkant die dood? In gesprek oor die hoop op die opstanding uit die dood. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

DE BEER, A. 2007. Afsluiting na die verlies van 'n kind - 'n narratiewe pastorale studie van 'n moeder(s) se belewenis. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (Ongepubliseerde M.A.-verhandeling.         [ Links ])

DE BEER, A. 2009. Promissioterapie by vroue na die verlies van 'n eggenoot: 'n pastoraal-narratiewe studie. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

ENDRES, A. 2009. Getraumatiseerde adolessente se soeke na hoop: 'n pastorale model. Pretoria: Universiteit van Pretoria (Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

FREEDMAN, J. & COMBS, G. 1996. Narrative therapy: the social construction of preferred realities. New York: Norton.         [ Links ]

GANZEVOORT, R.R. & VISSER, J. 2007. Zorg voor het verhaal: achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

GOUS, H. 2005. Om die ondraaglike te dra: vir mense wat die seer van dood, selfmoord of depressie beleef het. Vereeniging: Christelike Uitgewers-maatskappy.         [ Links ]

HESTENES, M.E. 2007. Different perspectives of suffering and healing: an overview. Practical theology in South Africa, 21(3):68-85.         [ Links ]

KOTZÉ, E. & KOTZÉ, D.J. 1997. Social construction as a postmodern discourse: an epistemology for conversational therapeutic practice. Acta theologica, 17(1):27-50.         [ Links ]

KÜBLER-ROSS, E. & KESSLER, D. 2005. On grief and grieving: finding the meaning of grief and through the five stages of loss. London: Simon & Schuster.         [ Links ]

LOUW, D.J. 1999. Pastoraat as vertolking en ontmoeting: 'n teologiese ontwerp vir 'n basisteorie, antropologie, metode en terapie. Nuwe hersiene uitgawe. Kaapstad: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

LOUW, D.J. 2007. Wow, God! Oor die verrassende binnepret van glo. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

LOUW, D.J. 2008. Cura vitae. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

LYNCH, G. 1997. The role of community and narrative in the work of the therapist: a postmodern theory of the therapist's engagement in the therapeutic process. Counselling psychologist, 10(4):353-363.         [ Links ]

MARAIS, W. 1999. Ons dode lewe. Vierde uitgawe. Pretoria: Aktuapers.         [ Links ]

MOORE, A.G. 2004. 'n Narratief-pastorale benadering in maatskaplike werk. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (Ongepubliseerde Ph.D.- proefskrif).         [ Links ]

MÜLLER, J. 1996. Om tot verhaal te kom. Pretoria: RGN.         [ Links ]

MÜLLER, J. 2000. Reis-geselskap: die kuns van verhalende pastorale gesprekvoering. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

PUTTER, J.J.J. 2005. Diskoerse oor heling binne 'n narratief-pastorale benadering. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (Ongepubliseerde Ph.D.- proefskrif.         [ Links ])

SEARS, J.T. 1992. Researching the other/searching for self: qualitative research on (homo)sexuality in education. Theory into practice, 31(2):147-156.         [ Links ]

SENEKAL, D.P. 2005. Die funksionering van bybelse inhoude in 'n narratief-pastorale gesprek. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (Ongepubliseer-de M.A.-verhandeling.         [ Links ])

SMIT, N. 2000. Wanneer 'n vrou treur. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

STEYN, E. 2000. Die grafte jubel: kroniek van pyn en genesing ná die dood van 'n kind. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

SWINTON, J. & MOWAT, H. 2006. Practical theology and qualitative research. London: SCM.         [ Links ]

TOTIUS. 1933. Passieblomme: verse van Totius. Bloemfontein: Nasionale Pers.         [ Links ]

VAN DEN BERG, J.A. 2004. 'n Hoofstuk in die (auto)biografie van die predikant (pastor?). Acta theologica supplementum, 6:183-206.         [ Links ]

VAN DEN BERG, J.A. 2006. 'n Verandering in tongval ...? 'n Verwoord(-beeld)-ing van pastoraal teologiese perspektiewe. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 20(2):164-181.         [ Links ]

VAN JAARSVELD, F.J. 2001. Die rol van Godskonsepte vir pastorale terapie: 'n konstrukteoretiese benadering. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

VAN NIEKERK, R. 2002. Verlies, pyn en die verwerking daarvan: praktiese begeleiding vir mense wat die beproewing van die dood ervaar het en steeds deurleef. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.         [ Links ]

VAN WYK, A. 2008. Teologiese strominge in die NG-opleiding aan die Teologiese Fakulteit, UP: in gesprek met prof. Julian Müller. http://www.ngkok.co.za/Artikels/JulianMullerEnOpstanding_ AvanWyk.pdf Datum van gebruik: 11 Jul. 2008.         [ Links ]

VOSLOO, R. 2001. Wat God doen, laat ons na Hom verlang. http://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/66Openbaring /Openbaring%2022_6-21.htm Datum van gebruik: 11 Jul. 2008.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons