SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número1RedaksioneelThe binding to confessions in a postmodern era índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.1 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van werklikheidsbeskouing in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening uit te spel

 

The necessity of explicating metatheoretical assumptions regarding the view on reality in scientific practical theological research

 

 

F.W. de Wet

Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe. Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. E-pos: fritz.dewet@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel is die tweede resultaat van die navorsingsprojek "Metateoretiese vertrekpunte in Praktiese Teologie". In hierdie projek - soos in die vorige artikel aangedu- word die meta -teoretiese en ander vertrekpunte van 'n groep reformatoriese navorsers in Praktiese Teologie eksplisiet gemaak en die in-valshoeke by die ondersoek van die praksis aangetoon. In hierdie artikel word die noodsaak daarvan vanuit 'n reformatoriese perspektief beredeneer om metateoretiese vertrekpunte uit te spel ten opsigte van die werklikheidsbeskouing. Die prakties-teologiese implikasies van 'n werklikheidsbeskouing, met sy wortels in die sestiende-eeuse protestantse Reformasie, word krities vergelyk met en verantwoord ten opsigte van 'n alternatiewe werklikheidsbeskouing in die kontemporêre konteks wat meer fokus op die horisontale dimensie van handelings wat in die praksis plaasvind. Essensiële karaktertrekke van die sestiende-eeuse reformatoriese visie op die werklikheid blyk die skrifbepaalde lens te wees waardeur gekyk word, asook die teosentriese fokus en die manier waarop menslike handelings voorgestel word as 'n weerspieëling van die "imago Dei". Die noodsaak daarvan om kritiese verantwoording van hierdie wêreldbeskoulike aspekte te doen en om dit opnuut te rig ten opsigte van die uitdagings wat daaraan in die kontemporêre konteks gestel word, word bespreek.


ABSTRACT

This article is the second in the research project "Metatheoretical assumptions in Practical Theology". In this project - as indicated in the previous article - a group of reformed theologians is elucidating and discussing their metatheoretical and other perspectives regarding research in Practical Theology. In this article the necessity to explain metatheoretical assumptions concerning a view on reality, is discussed from a reformed perspective. The practical theological implications of a view on reality with its roots in the sixteenth-century protestant Reformation are critically compared with an alternative view on reality in the contemporary context which focuses more on the horizontal dimension of the action events taking place in praxis. This comparison is done with a view to responding to this alternative view in a responsible way. Essential characteristics of the sixteenth-century reformed view on reality seem to be its Scripture-determined vision and theocentric focus as well as the way in which human life and actions are represented as reflections of the "imago Dei". The need to critically reflect on these characteristics and to newly align this view on reality with respect to challenges posed in the contemporary context, is explored.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ATTFIELD, R. 2006. Creation, evolution and meaning. Aldershot: Ashgate.         [ Links ]

BARRETT, P.J. 2000. Toward a trinitarian "theory of everything". (In Du Toit, C.W., ed. Evolution and creativity: a new dialogue between faith and knowledge. Pretoria: Research Institute for Theology and Religion. p. 303-329.         [ Links ])

BAVINCK, H. 1913. Christelijke wereldbeshouwing. Kampen: Kok.         [ Links ]

CALVIJN, J. 1956. Institutie. Deel 1. 3e druk. Vert. deur A. Sizoo. Delft: Meinema.         [ Links ]

CLAYTON, P. 2003. God and world. (In Vanhoozer, K.J., ed. The Cambridge companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press. p. 203-218.         [ Links ])

COLSON, C. & PEARCY, N. 1999. Developing a Christian worldview of the Christian in today's culture. Wheaton: Tyndale.         [ Links ]

CUNNINGHAM, D.S. 2003. The Trinity. (In Vanhoozer, K.J., ed. The Cambridge Companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press. p. 186-202.         [ Links ])

DINGEMANS, G.D.J. 1996. Manieren van doen - inleiding tot de studie van de praktische theologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

DORDTSE LEERREËLS. 2003. Dordtse leerreëls. (In Die berymde en omgedigte Psalms en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerkuitgewers. p. 73-109.         [ Links ])

DU TOIT, C.W. 2009. Towards a new natural theology based on horizontal trancendence. Hervormde teologiese studies, 65(1):1-8.         [ Links ]

JOHNSTON, G. 2001. Preaching to a postmodern world: a guide to reaching twenty-first century listeners. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

KRÜGER. J.S. 2006. Religious fundamentalism: aspects of a comparative framework of understanding. Verbum et ecclesia, 27(3):886-908.         [ Links ]

KUYPER, A. 1899. Calvinism. Amsterdam: Höveker & Wormster.         [ Links ]

LYOTARD, J-F. 1984. The postmodern condition: a report on knowledge. Manchester: Manchester University Press.         [ Links ]

MÜLLER, J.C. 2006. Opstanding. Wellington: LuxVerbi.BM.         [ Links ]

NAUGLE, D.K. 2002. Worldview: the history of a concept. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS. 2003. Nederlandse Geloofsbelydenis. (In Die berymde en omgedigte Psalms en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerk-uitgewers. p. 5-32.         [ Links ])

NEWPORT J.P. 1998. The New Age movement and the biblical worldview: conflict and dialogue. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

POPE, S.J. 2007. Human evolution and Christian ethics. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

SCHAEFFER, F.A. 1985. The complete works of Francis A. Schaeffer: a Christian worldview. Westchester: Crossway.         [ Links ]

SIRE, J.W. 1997. The universe next door: a basic worldview catalog. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

VAN DEN BRINK, G. 1999. Was Kuyper a reformed epistemologist? (In Van der Kooi, C. & De Bruijn, J., eds. Kuyper reconsidered - aspects of his life and work. Amsterdam: VU Uitgeverij. p. 158-165.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1991. The idea of reform. (In Van 't Spijker, W., Red. Calvin: Erbe und Auftrag. Festschrift für Wilhelm Heinrich Neuser zum 65. Geburtstag. Kampen: Kok. S. 18-30.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2009. Johannes Calvyn (1509-1564) se visie op die werklikheid: 'n Christelik-filosofiese waardering. Tydskrif vir geesteswetenskappe, 49(3):365-396.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2010. At home in God's world: a transforming paradigm for being human and for social development. Potchefstroom: Institute for Contemporary Christianity in Africa.         [ Links ]

VAN HUYSSTEEN, J.W. 2005. Human origins and religious awareness - in search of human uniqueness. Studia theologica 59:104-128.         [ Links ]

VAN HUYSSTEEN, J.W. 2006. Alone in the world? Human uniqueness in science and theology. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

VANHOOZER, K.J. 2003a. Theology and the condition of postmodernity: a report on knowledge (of God). (In Vanhoozer, K.J., ed. The Cambridge companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press. p. 3-25.         [ Links ])

VANHOOZER, K.J. 2003b. Scripture and tradition. (In Vanhoozer, K.J., ed. The Cambridge companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press. p. 149-169.         [ Links ])

VENTER, C.J.H. 1995. Die Woord in die werklikheid: wetenskapsteoretiese perspektiewe op diakoniologie. In die Skriflig, 29(1 & 2):181-202.         [ Links ]

VENTER, R. 2009. God after Darwin: the promise of trinitarian theology. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 50(1 & 2):541-551.         [ Links ]

VOLF, M. 1992. The challenges of protestant fundamentalism. (In Küng, H. & Moltmann, J., reds. Fundamentalism as an ecumenical challenge (English translation). London: SCM. p. 97-106.         [ Links ])

VORSTER, J.M. 2008. The challenge of contemporary religious fundamentalism. Pretoria: Church History Society of Southern Africa.         [ Links ]

WEBSTER, J. 2003. The human person. (In Vanhoozer, K.J., ed. The Cambridge companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press. p. 219-234.         [ Links ])

WELKER, M. 1991. Reformierte Theologie Heute: Reformierte Theologie am Ende des 20. Jahrhunderts. (In Van 't Spijker, W., Red. Calvin: Erbe und Auftrag. Festschrift für Wilhelm Heinrich Neuser zum 65. Geburtstag. Kampen: Kok. S. 391-409.         [ Links ])

WOLTERS, A.M. 1992. Die skepping herwin: bybelse grondslae vir 'n reformatoriese lewensbeskouing. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

WOLTERS, A.M. 2005. Creation regained: biblical basics for a reformational worldview. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

ZIMMERMANN, J. 2004. Recovering theological hermeneutics: an incarna-tional-trinitarian theory of interpretation. Grand Rapids: Baker Academic.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons