SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 número3-4Living wisely in a modern world índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 no.3-4 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

"Om die Bybel sensitief en in sy rykdom te lees" - in gesprek met Amie van Wyk

 

"To read the Bible sensitively and in its richness" - in conversation with Amie van Wyk

 

 

G.F. Snyman

Departement Ou Testament & Ou-Nabye Oosterse Studie, Universiteit van Suid-Afrika, PRETORIA. E-pos: snymagf@unisa.ac.za

 

 


OPSOMMING

In antwoord op Prof. J.H. van Wyk se resensie op Gerrie Snyman se boek "Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees" (2007) herlei die skrywer die kritiek na die saak van kontekstualiteit wat genoodsaak word die moment wanneer die menslike aspek in die Bybelleesproses te berde kom. Konteks word teenoor 'n objektivistiese benadering gestel. Die artikel kyk verder na aspekte van rasionaliteit, Pneumatologie, Christologie en die teologiese regverdiging van apartheid saam met die teologiese motivering om die vroue in die GKSA uit die amp van ouderling en predikant te weer as toetssteen vir 'n ander manier van Bybellees.

Kernbegrippe: hermeneutiek, kontekstualiteit, objektivisme, regspositivisme, retoriek, Skrifgesag


ABSTRACT

In response to Prof. J.H. van Wyk's review of Gerrie Snyman's book "Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees" (2007) the authorproposes that the issue is contextuality, neccesitated the moment the human aspect rears its head in the process of reading the Bible. Contextuality is juxtaposed with an objectivist approach. The article also inquires into aspects of rationality, Pneumatology, Christology and the theological justification of apartheid together with the theological justification of keeping women in the RCSA from the offices of elder and minister as a test case for reading the Bible differently.

Key concepts: contextuality, hermeneutics, objectivism, positivist law, rhetorics, authority of Scripture


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BREED, D.G., VAN RENSBURG, F.J. & JORDAAN, G.J.C. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BRUEGGEMANN, W. 2009. Divine presence amid violence: contextualizing the book of Joshua. Eugene: Cascade Books.         [ Links ]

CILLIERS, S. 2009. SA vroue se kans 6x groter om deur maat vermoor te word. Beeld, 10 Mei. http://jv.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2514247,00.html Datum van gebruik: 11 Mei 2009.         [ Links ]

COETSEE, C. 2009. Kom só by die houtkapper uit. Beeld By: 11, 16 Mei.         [ Links ]

COETSER, S. 2008. Gesprek oor die boek, Om die Bybel "anders" te lees? http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=8122&start=15 Datum van toegang: 30 Okt. 2008.         [ Links ]

DAVIES, P.R. 1995. Whose Bible is it anyway? Sheffield: Sheffield Academic Press. (JSOT Suppl. Series, 204.         [ Links ])

DE KLERK-LUTTIG, A. 2009. Die gat in die morele osoonlaag maak ons seer. Beeld By: 10-11, 16 Mei.         [ Links ]

DEIST, F.E. 1979. Heuristics, hermeneutics and authority in the study of Scripture. Port Elizabeth: University of Port Elizabeth. (Research Paper, no. C14.         [ Links ])

DEIST, F.E. & BURDEN, J.J. 1980. 'n ABC van Bybeluitleg. Pretoria: Van Schaik.         [ Links ]

FENSKE, W. 2005. Wie Jesus zum "Arier" wurde: Auswirkungen der Entjudaisierung Christi im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft.         [ Links ]

FERREIRA, N. 2008. Wolf en Rooikappie. Beeld By: 9 Mei. http://jv.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2513386,00.html Datum van gebruik: 16 Mei 2009.         [ Links ]

FEYERABEND, P.K. 1999. Rationalism, relativism and scientific method. (In Preston, J., ed. Feyerabend, Paul K. Knowledge, science and relativism. London: Cambridge University Press. p. 200-211.         [ Links ])

GAY, C.M. 2008. Dialogue, catalogue & monologue: personal, impersonal and depersonalizing ways to use words. Vancouver: Regents College Publishing.         [ Links ]

HAYNES, S.R. 2003. Bystander, résister, victim: Dietrich Bonhoeffer's response to Nazism. (In Dietrich, D.J. Christian responses to the Holocaust: moral and ethical issues. New York: Syracuse University Press. p. 99-118.         [ Links ])

HEXHAM, I. 1981. The irony of apartheid: the struggle for national independence of Afrikaner Calvinism against British Imperialism. Vol. 8: Text and studies in religion. New York: Edwin Mellen.         [ Links ]

JONES, T. 2008. The new Christians: dispatches from the emergent frontier. San Francisco: Josey-Bass.         [ Links ]

JORDAAN, G.J.C. 2008. Hoe lees mens die Bybel? Hermeneutiek in die gereformeerde krisis. Woord en Daad, 405:7-11, Lente.         [ Links ]

JORDAAN, G.J.C., VAN RENSBURG, F.J. & BREED, D.G. 2008. Hoe verstaan en interpreteer ons die Bybel? Antwoorde op diskussie-artikel van Hans van Deventer. Die Kerkblad: 31-32, Nov.         [ Links ]

KELLEY, S. 2002. Racializing Jesus: race, ideology and the formation of modern Biblical scholarship. London: Routledge.         [ Links ]

KINGHORN, J. 1986. Konsolidasie, rasionalisasie en dogmatisering. (In Kinghorn, J., red. Die NG kerk en apartheid. Braamfontein: Macmillan. p. 117-143.         [ Links ])

KÖNIG, A. 2008. Die evangelie op die spel. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

KRONDORFER, B. 2006. Nationalsozialismus und Holocaust in Autobiographien protestantischer Theologen. (In Krondorfer, B., Von Kellenbach, K. & Norbert, R., Reds. Mit Blick auf die Täter: Fragen an die Deutsche Theologie nach 1945. Gütersloh: Gütersloher Verlag. S. 23-170.         [ Links ])

KRÜGER, P.P. 2009. Diskussie: weereens - grammaties-historiese benadering. Die Kerkblad: 34, Mrt.         [ Links ]

KRÜGER, P.P. & JORDAAN, G.J.C. 2009. Só het doppers besluit oor vroue. Beeld: 28 Jul. http://jv.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2542549,00.html Datum van gebruik: 28 Jul. 2009.         [ Links ]

MBUWAYESANGO, D. 2004. Joshua. (In Patte, D., ed. Global Bible commentary. Nashville: Abingdon. p. 64-73.         [ Links ])

MICHAEL, R. 1987. Theological myth, German antisemitism and the holocaust: the case of Martin Niemoeller. Holocaust and genocide studies, 2(1):105-122.         [ Links ]

PATTE, D., ed. 2004. Global Bible commentary. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

PRETORIUS, J. 2009. Meer geld, minder vroue? Nuwe Testament bring 'n nuwe bedeling wat geeneen uitsluit. Beeld: 6 Jul. http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/2009/07/06JulieJacobPretorius.html Datum van gebruik: 29 Jul. 2009.         [ Links ]

ROEDIGER, D.R. 1991. The wages of whiteness: race and the making of the American working class. London: Verso.         [ Links ]

SCHÜSSLER FIORENZA, E. 1988. The ethics of Biblical interpretation: decentering Biblical scholarship. Journal of Biblical literature, 107:3-17.         [ Links ]

SCOTT, J.C. 1990. Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. London: Yale University Press.         [ Links ]

SNYMAN, G. 1992a. Kenteoretiese besinning oor teologiebeoefening aan die Teologiese Skool van Potchefstroom die afgelope twintig jaar. In die Skriflig, 26(2):247-266.         [ Links ]

SNYMAN, G. 1992b. Binnegevegte in die GKSA: verskuiwing van plausibility structures? In die Skriflig, 26(3):351-367.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2006. Homoseksualiteit en tydgerigtheid: 'n etiek van Bybellees? In die Skriflig, 40(4):715-744.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2007. Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees. Pretoria: Griffelmedia.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2008a. Grammaties-historiese benadering is nie omvattend nie. Die Kerkblad, 33, Des.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2008b. David and Shimei: innocent victim and perpetrator? Old Testament essays, 21(2):435-454.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2008c. "Is it not sufficient to be a human being?" Memory, Christianity and white identity in Africa. Religion & theology, 15(3 & 4):1-32.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2008d. African hermeneutics' "outing" of whiteness. Neotestamentica, 42(1):93-118.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2009a. Kon GKSA anders besluit oor vroue? Die Kerkbode, 7, Aug.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2009b. Review: the global commentary. Review of biblial literature, 25 Oct. http://www.bookreviews.org/pdf/6489_7017.pdf Date of access: 1 Nov. 2009.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2009c. Rassisme en die versluiering van witheid: nadenke oor ons Calvinistiese erfenis. Lesing gelewer by die Jaarlikse Byeenkoms van die Gereformeerde Teologiese Vereniging te Potchefstroom op 12 Augustus.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2010. Anders lees, sien, praat en glo - 'n antwoord op ander se lees van "Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees". Verbum et ecclesiae, 31(1), Art. #303, 13 bladsye. DOI: 10.4102/ ve.v31i1.303 Datum van gebruik: 1 Okt. 2010        [ Links ]

VAN DER VYVER, J.D. & VAN ZYL, F.J. 1972. Inleiding tot die Regs-wetenskap. Durban: Butterworths.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2008a. Diskussie. Die Kerkblad, 33, Sept.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2008b. 'n Wonderende weerwoord. Die Kerkblad, 32, 40, Des.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2009. Grammaties-historiese eksegese: waarvandaan en waarheen? Vanderbijlpark: Noordwes-Universiteit. (Weten-skaplike Bydraes. Reeks H: Intreerede nr. 3/2008.         [ Links ])

VAN DEVENTER, H.J.M. 2010. Eerder anders as elders: Gerrie Snyman se bydrae binne die konteks van die Gereformeerde Teologie. Verbum et ecclesia, 31(1). Art. #306, 6 pages. DOI: 10.4102/ve.v31i1.306 Datum van gebruik: 2 Jun. 2010.         [ Links ]

VAN HEERDEN, S.W. 1991. Die Bybelwetenskappe in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika sedert 1959. (In Deist, F., red. Verslag: wetenskapsteorie en vakmetodologie in Bybelwetenskaplike navorsing in Suid-Afrika - 'n wetenskapsteoretiese en sosiaal-historiese studie. Vol. 3, Dl. B, Afdeling 2-4. Pretoria: RGN. p. 67-98.         [ Links ])

VAN NIEKERK, A. 2009. Menslikheid van die Bybel. Beeld: 10, 16 Mei.         [ Links ]

VAN RENSBURG, A. 2009. In gesprek met iemand wat twyfel. Die Kerkblad, 16-17, Okt.         [ Links ]

VAN RENSBURG, F.J. 2006. Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: respons op die artikel van Gerrie Snyman. In die Skriflig, 40(4):745-769.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 2008. Oor die Bybel, Bybellees en etiek: in gesprek met Gerrie Snyman. In die Skriflig, 42(8):658-707.         [ Links ]

VELEMA, W.H. 1981. Het rapport "God met ons ... over de aard van het Schriftgezag." In die Skriflig, 15(60):4-23.         [ Links ]

VERGEER, W.C. 1993. Teologie en kenteorie: 'n reaksie op die artikels van Gerrie Snyman. In die Skriflig, 27(4):563-582.         [ Links ]

WARRIOR, R.A. 1991. A native American perspective: Canaanites, cowboys, and Indians. (In Sugirtharajah, R.S., ed. Voices from the margin: interpreting the Bible in the third world. Maryknoll: Orbis Books. p. 286-956.         [ Links ])

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons