SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 issue3-4Basic theoretical starting points on the character and foundation of a scriptural based liturgyA theological-ethical judgement of illegal immigration author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 n.3-4 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Besinning oor die diakonale dienswerk na aanleiding van Handelinge 6:1-7

 

Reflection on diaconal service in relation to Acts 6:1-7

 

 

G. Breed; D.G. Breed

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: gert.breed@nwu.ac.za dbreed@telkomsa.net

 

 


OPSOMMING

Handelinge 6 word tradisioneel beskou as die beskrywing van die ontstaan van die besondere diens van die diaken. Uit Handelinge 6:1-7 word gewoonlik die wese en die taak van diakonale dienswerk afgelei, naamlik dat dit 'n diens is wat die versorging van die armes in die gemeente behartig en die onderlinge meelewing en liefde moet bevorder. In hierdie artikel word Handelinge 6 opnuut ondersoek. Daar word ondersoek ingestel of die gedeelte inderdaad die ontstaan van die diakonale diens beskryf en wat dit sê oor die inhoud en wese van die sewe se dienswerk. Uit die ondersoek word dit duidelik dat Handelinge 6 nie die instelling van 'n nuwe besondere diens (amp) beskryf nie en dat die inhoud en wese van die besondere diakonale diens nie hieruit afgelei kan word nie. Handelinge 6:1-7 beskryf eerderdie dinamiese werking van die Heilige Gees binne 'n gemeente waarin daar weens die vinnige groei probleme ontstaan ten opsigte van die bedieningswerk (διακονία).

Kernbegrippe: diakens, diakonia, Handelinge 6


ABSTRACT

Acts 6 is traditionally considered as the description of the origin of the special service of deaconship. The essence and duty of diaconal service is inferred from Acts 6:1-7; it is the service responsible for the care of the poor and promotion of mutual support and love in the church. This article re-examines Acts 6. It investigates whether this text truly describes diaconal service and what it conveys about the content and essence of the seven's service. This study shows that Acts 6 does not describe the institution of a special service (office) and that the content and essence of the special diaconal service cannot be derived from this text. Acts 6:1-7 is a description of the dynamic work of the Holy Spirit within the church, related to the difficulties that arise with service (StaKovia) due to rapid growth.

Key concepts: Acts 6, deacons, diakonia


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

AITCHISON, R. 2003. The ministry of a deacon. Peterborough: Epworth.         [ Links ]

ARNDT, W., DANKER, F.W. & BAUER, W. 2000. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature: based on Walter Baur's Griechisches-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. 3rd rev. ed. Chicago: University of Chicago Press.         [ Links ]

ARNDT, W., DANKER, F.W., BAUER, W. & GINGRICH, F.W. 1996. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago Press.         [ Links ]

BARCLAY, W. 2003. The new daily study Bible: the Acts of the apostles. Kentucky: John Knox.         [ Links ]

BARNETT, J.M. 1995. The diaconate: a full and equal order. Revised ed. Valley Forge: Trinity.         [ Links ]

BASH, A. 1997. Ambassadors for Christ: an exploration of ambassadorial language in the New Testament. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

BEYER, H.W. 1964. "Diakonew, Diakonia, Diakonos". (In Bromley, G.W., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 2. Grand Rapids: Eerdmans. p. 81-93.         [ Links ])

BREED, D.G., JORDAAN, G.J.C. & VAN RENSBURG, F.J. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BRUCE, F.F. 1977. The book of the Acts. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BRUCE, F.F. 1990. The book of Acts: Greek text and commentary. 3rd rev. & enl. ed. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

COETZEE, J.C. 1967. Enkele Skrifgegewens oor die diakenamp: Handelinge 6 en die diakenamp. In die Skriflig, 1(4):44-49.         [ Links ]

COLLINS, J.N. 1990. Diakonia: re-interpreting the ancient sources. Oxford: Oxford University Press.         [ Links ]

COLLINS, J.N. 1995. A ministry for tomorrow's church. Journal of ecumenical studies, 32(2):159-178.         [ Links ]

COLLINS, J.N. 2002a. Deacons and the church: making connections between old and new. Herefordshire: Gracewing.         [ Links ]

COLLINS, J.N. 2002b. Contextualising Dorothea Reininger's women deacons. http://www.womenpriests.org Date of access: 13 Oct. 2008.         [ Links ]

CRAIGHILL, G, 2006. Review. http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/1991/02.05.06.html. Date of access: 8 Feb. 2010.         [ Links ]

DU PLOOY, A. LE R. 2005. Die betekenis van charisma en amp vir die kerkregering. In die Skriflig, 39(3):555-567.         [ Links ]

FINGER, F.H. 2007. Of widows and meals: communal meals in the book of Acts. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

FIRET, J. 1974. Het agogisch moment in het pastoraal optreden. Kampen: Kok.         [ Links ]

FRIEDRICH, G. & BROMLEY, G.W. 1972. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 8. Michigan: Eerdmans.         [ Links ]

GOODER, P. 2006. Diakonia in the New Testament: a dialogue with John N. Collins. Ecclesiology, 3(1):33-56.         [ Links ]

GREEVEN, H. 1968. Proseugomai. (In Bromley, G.W., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 2. Grand Rapids: Eerdmans. p. 807-808.         [ Links ])

GROSHEIDE, F.W. 1957. De eerste brief aan de kerk te Korinthe: commentaar op het Niewe Testament. Kampen: Kok.         [ Links ]

HAMILTON, M.W. 2000. Laying on of hands. (In Eerdmans, W.B., ed. Dictionary of the Bible. Michigan: Eerdmans. p. 796.         [ Links ])

HAYLER, P. 2006. Response to Paula Gooder's paper on the scholarship of John N. Collins. Paper presented at the Communion of the Porvoo Churches Consultation on the Diaconate, 25-27 January 2006, the Royal Foundation of Saint Katharine London. http://www.porvoochurches.org/last4years/london.html Date of access: 10 Feb. 2010.         [ Links ]

HOVIUS, J. 1951. Behooren de diaken tot den kerkraad? Sneek: Weissenbach.         [ Links ]

KITTEL, G. 1967. Lego, logos, rema, laleo. (In Bromley, G.W., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 4. Grand Rapids: Eerdmans. p. 69-143.         [ Links ])

KRUGER, S.F. 2005. Toerusting as wordingsproses: perspektiewe uit die Efesiërbrief. In die Skriflig, 39(3):527-553.         [ Links ]

LOUW J.P. & NIDA, E.A. 1989. Greek-English Lexicon of the New Testament: based on semantic domains. 2nd ed. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

NEE, W. 1996. The assembly. Anaheim: Life Living Stream Ministry.         [ Links ]

NEL, M. 2009. Congregational analysis revisited: empirical approaches. Hervormde teologiese studies, 65(1):13.         [ Links ]

NJIRU, P.K. 2002. Charisms and the Holy Spirit's activity in the body of Christ: an exegetical-theological study of 1 Corinthians 12:4-11 and Romans 12:6-8. Gregoriana: Editrice Pontificia Université         [ Links ].

O'COLLINS, G. & KENDALL, D. 1997. The Bible for theology: ten principles for the theological use of Scripture. New York: Paulist.         [ Links ]

ROBERTS, J.H. 1963. Die opbou van die kerk volgens die Efese-brief. Kampen: Theologische Hogeschool. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

PHILLIPS, J. 2001. Exploring Acts: an expository commentary. Grand Rapids: Kregel.         [ Links ]

RYKEN, L., WILHOIT, J.C., LONGMAN, T., DURIEZ, C., PENNEY, D. & REID, D.G. 1998. Dictionary of Biblical Imagery: an encyclopedia exploration of the images, symbols, motifs, metaphors, figures of speech, literary patterns and universal master images of the Bible. Illinois: InterVarsity.         [ Links ]

STOOKEY, L.H. 2000. Baptism. (In Eerdmans W.B., ed. Dictionary of the Bible. Michigan: Eerdmans. p. 147-148.         [ Links ])

TALBERT, C.H. 2005. Reading Acts: a literary and theological commentary on the Acts of the apostles. Boston: Smyth & Helwys.         [ Links ]

VAN 'T SPIJKER, W., BALKE, W., EXALTO, K. & VAN DRIEL, L. 1980. Bij brood en beker: leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk. Goudriaan: De Groot.         [ Links ]

VENTER, C.J.H. 1996. Uitkringende liefdesbetoon: kommunikatiewe handelinge in diens van die onderlinge liefdesgemeenskap in die kerk. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.         [ Links ]

VERMAAK, S.P.J. 2001. Saam eet in Handelinge 2:42: 'n sosio-historiese ondersoek. In die Skriflig, 35(4):575-589.         [ Links ]

VERSTEEG, J.P. 1980. Het avondmaal volgens het Nieuwe Testament. (In Van 't Spijker, W., Balke, W., Exalto, K. & Van Driel, L., reds. Bij brood en beker: leer en gebruijk in het Nieuwe Testament en in die geschiedenis van de westerse kerk. Goudriaan: De Groot. p. 9-64.         [ Links ])

VERSTEEG, J.P. 1982. Nieuwtestamentish profiel van die ouderling. (In Koole, D. & Velema, W.H. Uit liefde tot Christus en zijn gemeente: een handreiking aan de ouderling. Kampen: Kok. p. 11-55.         [ Links ])

WALLACE, D.P. 1998. Acts: introduction, outline, and argument. Biblical Studies Press.         [ Links ]

WEBBER, D.J. 2001. Acts 6:1-6: an exegetical inquiry. http://www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.actsvi1-6.html Date of access: 10 Feb. 2010.         [ Links ]

WHITE, E.G. 2005. Acts of the apostles. Tellico Plains: Digital Inspiration.         [ Links ]

WITHERINGTON, B. 1998. The Acts of the apostles: a socio-rhetorical commentary. Cambridge: Eerdmans.         [ Links ]

WITHERINGTON, B. 2007. Making a meal of it: rethinking the theology of the Lord's Supper. Waco: Waco University Press.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License