SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 número2The Holy Spirit and preaching in the serviceResensies índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 no.2 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Verlossing: Van Pelagius tot Joseph Smith

 

Salvation: From Pelagius to Joseph Smith

 

 

H.F. van Wyk

Gereformeerde Kerk Bloemhof/Christiana, BLOEMHOF. E-pos: hennie@ssplus.co.za

 

 


OPSOMMING

Elke Christelike kerk glo dat sy n ware kerk is en verkondig dat die mens verlos kan word om ewig te leef. Hierdie verlossingsboodskap is gewoonlik gewortel in die Bybel as openbaringsbron van God. Die Mormone beweer dat Joseph Smith, stigter en eerste president van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, n goddelike opdrag ontvang het om die kerk te herstel na die kerk soos wat Jesus Christus dit tydens sy lewe op aarde gestig het. In die studie van die Mormoonse verlossingsleer is dit duidelik dat die kerk nie werklik vervals is en herstellend herstig is nie, maar dat die verlossingsleer dogma-histories 'n duidelike lyn van dwaling en weerlegging volg. Die kern van die verlossingsleer van die Mormone is dat die mens die vrye wil het om sy eie verlossing te kies. Hulle is nie die eerstes wat hierdie boodskap verkondig nie. In hierdie artikel word aangetoon hoedat Pelagius reeds die vrye wil van die mens verkondig het. Tydens die Reformasie het die Anabaptiste dieselfde boodskap verkondig en hulle het aanvanklik naas die reformatore bestaan. Gaandeweg het hulle deel van veral die Nederlandse kerke geword, totdat die sinode van Dordrecht hierdie dwaling uitgewys en nie net verwerp het nie, maar ook geantwoord het. Hiermee is die dogma van die vrye wil nie besweer nie, maar dit word weer 150 jaar later deur John Wesley verkondig. Hierdie is ook die boodskap van Wesley en Whitefield tydens hulle evangelisasieveldtogte in die Verenigde state van Amerika aan die begin van die negentiende eeu. Dit is in hierdie tyd dat Joseph Smith se soeke van die regte kerk plaasgevind het en hy die Mormoonse kerk gestig het. Alhoewel daar baie verskil is met die Metodiste Kerk, die kerk waarin hy opgegroei het, is die verlossingsboodskap in wese dieselfde: die mens het die vrye wil om sy saligheid te soek en te verkry.

Kernbegrippe: Anabaptiste, kerk, kulte, Mormone, Remonstrante, verlossing, vrye wil


ABSTRACT

Every Christian church believes that she is a true church and proclaims that man can be saved and has eternal life. This dogma of salvation is usually based on the Bible as the Word of God. Mormons claim that Joseph Smith, founder and first president of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, received a divine message to restore the church that Jesus had started. In studying the plan of salvation the Mormons proclaim it is quite clear that that way of salvation was not restored in their church, but that it followed a pattern of false doctrine that was revealed time and again in history. The core of their preaching of salvation is that man has the free will to choose his own salvation. Mormons are not the first to preach this message. This article will show that Pelagius oistykated the free will of man. In the Reformation the Anabaptists preached the same message, being a third movement next to the reformed and Roman Catholic believes. The Anabaptists became part of the churches of the Netherlands and at the Synod of Dordt the theology of the free will was rejected and answered. The dogma of the free will of man did not end at this Synod: 150 years later John Wesley preached the same message of salvation during his and Whitefield's campaigns at the dawn of the nineteenth century in the USA. During this time Joseph Smith started to seek the true church and founded the Mormon Church. Although his theology differs quite strongly from the Methodist Church in which he grew up, the core of the way of salvation is the same: man has free will in choosing his salvation.

Key concepts: Anabaptist, church cult, free will, Mormon, Remonstrant, salvation


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ANDERSON, S.E. 2006. The first Baptist. Chapter 8: Tragically ignored. http://www.pbministries.Org/History/S.%20E.%20Anderson/the_first_baptis t08.htm Date of access: 29 Nov. 2006.         [ Links ]

ANON. 2006. Joseph Smith's achievements. http://www.josephsmithjr.com/achievements.htm Date of access: 21 Sept. 2006.         [ Links ]

ANSWERS.COM. 2006. George Whitefield. http://www.answers.com/topic/george-whitefield Date of access: 17 Dec. 2006.         [ Links ]

BERKHOF, L. 1975. The history of Christian doctrines. Edinburgh: Banner of Truth.         [ Links ]

BERKHOUWER, G.C. & TOORNVLIET, G., eds. 1949. Het dogma der kerk. Groningen: Jan Haan.         [ Links ]

BIGGS, W.W. 1965. Introduction to the history of the Christian church. London: Arnold.         [ Links ]

BOSMAN, H.L. 1987. Die Nederlandse Geloofsbelydenis: ontstaan, Skrifgebruik en gebruik. Pretoria: Unisa.         [ Links ]

CALVYN, J. 1986. Institusie van die Christelike godsdiens. Dl. 2. Vert. deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.         [ Links ]

CALVYN, J. 1988. Institusie van die Christelike godsdiens. Dl. 3. Vert. deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.         [ Links ]

CEREGHIN, J. 2006. In defense of Erasmus. http://watch.pair.com/erasmus.html Date of access: 14 Mar. 2006.         [ Links ]

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS. 1995a. Our heritage: a brief history of the church of Jesus Christ of latter-day saints. Salt Lake City.         [ Links ]

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS. 1995b. Truth restored: a short history of the church of Jesus Christ of latter-day saints. Salt Lake City.         [ Links ]

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS. 2000. Doctrines of the gospel: student manual - Religion 430 and 431. Salt Lake City.         [ Links ]

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS. 2004. True to the faith: a gospel reference. Salt Lake City.         [ Links ]

D'ASSONVILLE, V.E. 1992. Gids vir kerkgeskiedenis. Marnix: Potchefstroom.         [ Links ]

DAVIS, H.A., SCALES, D.R. & COWDREY, W.L. 1980. Who really wrote the book of Mormon? California: Vision House.         [ Links ]

DE JONG, O.J. 1980. Geschiedenis der kerk. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

DEN BOER, W.A. 2004. Nederlandse gereformeerde theologie op weg naar de synode van Dordrecht 1618-1619. Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn. (Doctoraalscriptie - ongepubliceerd.         [ Links ])

DU TOIT, J.D. 1977. Die Metodisme. (In Du Toit, J.D. Versamelde werke van Totius. Dl. 6: Strominge. Kaapstad: Tafelberg. p. 129-214.         [ Links ])

ELLIOTT, R. 2005. Textus receptus. http://www.skypoint.com/~waltzmn/TR.html Date of access: 14 Mar. 2006.         [ Links ]

ENCYCLOPEDIA BRITTANICA. 2007. Great awakening. (In Encyclopaedia Britannica 2007 Ultimate reference suite.         [ Links ]) [DVD-ROM].

ESTEP, W.R. 1975. The Anabaptist story. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

GAMEO see GLOBAL ANABAPTIST MENNONITE ENCYCLOPEDIA ONLINE

GLOBAL ANABAPTIST MENNONITE ENCYCLOPEDIA ONLINE. 2006. Schleitheim Confession (Anabaptist 1527): a GAMEO Source document. http://www.gameo.org/index.asp?content=http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/s345.html Date of access: 30 Jun. 2006.         [ Links ]

HAT kyk VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL

HEIDELBERGSE KATEGISMUS. 2003. (In Psalmboek: die berymde en omgedigte Psalms en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Paarl: NG Kerkuitgewers. p. 33-72.         [ Links ])

KERK VAN JESUS CHRISTUS VAN DIE HEILIGES VAN DIE LAASE DAE. 1981. Die leer en verbonde van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae; en, Die baie kosbare pêrel. Salt Lake City.         [ Links ]

L&V kyk KERK VAN JESUS CHRISTUS VAN DIE HEILIGES VAN DIE LAASE DAE

LC see LIBRARY OF CONGRESS

LDS see CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS

LIBRARY OF CONGRESS. Exhibition. 2006. Religion in eighteenth-century America. http://www.loc.gov/exhibits/religion/rel02.html Date of access: 26 Jun. 2006.         [ Links ]

LINDSAY, T.M. 1964. A history of the Reformation in two volumes. Vol. 2: The Reformation in Switzerland, France, the Netherlands, Scotland and England - the Anabaptist and Socinian movements: the counter-Reformation. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

LITTELL, F.H. 1952. The origins of sectarian Protestantism: a study of the Anabaptist view of the church. London: MacMillan.         [ Links ]

MARTIN, W. 1997. The kingdom of the cults. Minnesota: Bethany House.         [ Links ]

MBENNAH, E.O. & VORSTER, J.M. 1998. The influence of Arminian conception of predestination on the 18th-century Wesleyan revival. Studia historiae ecclesiasticae, 24(1 ): 161-187.         [ Links ]

MORGAN, J. 1881. Die plan van saligheid. (Vertaling van: Plan of salvation.) Salt Lake City: Church of Jesus Christ of latter-day saints.         [ Links ]

PKB kyk KERK VAN JESUS CHRISTUS VAN DIE HEILIGES VAN DIE LAASE DAE

RENWICK, A.M. 1973. The story of the church. London: InterVarsity.         [ Links ]

RICHARDS, L. 1979. Wonderlik en wonderbaar. Rosebank: Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae.         [ Links ]

SAMPLES, K.R., DE CASTRO, E.M., ABANES, R. & LYLE, R.J. 1994. Prophets of the apocalypse: David Koresh and other messiahs. Michigan: Baker.         [ Links ]

SCHAFF, P., ed. 2004. The Arminian controversy. AD 1604-1619. http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds1.ix.viii.viii.html Date of access: 30 Aug. 2005.         [ Links ]

SCHULZE, L.F. 1978. Geloof deur die eeue. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

TIDEMAN, B. 1897. Overzicht van de geschiedenis der Remonstranten. Amsterdam: Rogge.         [ Links ]

TURNER, W. 2007 [1911]. Peter Ramus. (In Rossi, G., transcriber. The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton. http://www.newadvent.org/cathen/12638b.htm Date of access: 9 Feb. 2008.

VAN DER VYVER, G.C.P. 1975. Die wordingsgeskiedenis van die Metodisme. (In "Revival" of Reformasie? 'n Studie oor Metodisme. Potchefstroom: Pro Rege. p. 1-15.) (Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO. Reeks A: Geesteswetenskappe, nr. 18.         [ Links ])

VAN 'T SPIJKER, W. 1987. Voorgeschiedenis. (In Van 't Spijker, W., De Bruin, C.C., Florijn, H., Moerkerken, A. & Natzijl, H. De synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Houten: Den Haartog. p. 11-56.         [ Links ])

VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL. 1988. Johannesburg: Perskor.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons