SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 issue1A few aspects regarding the reformed worship service and liturgical song in a multicultural South AfricaPastoral elements in Hebrews author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 n.1 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die keuse van 'n model vir inhoudsanalise van preke oor armoede en aan armes as hoorders1

 

A model for content analysis of sermons on poverty and to the poor as listeners

 

 

H.J.C. Pieterse

Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria, PRETORIA.E-pos: pietehjc@absamail.co.za

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel word geargumenteer dat die navorsingsvraag wat die inhoudsanalise van preke begelei, die keuse van 'n model vir die analise beïnvloed. Die outeur is op soek na 'n gepaste model vir preekanalise om preke oor armoede en aan armes as hoorders te analiseer. Verskillende outeurs het in hierdie ondersoekveld gepubliseer, byvoorbeeld Cilliers (1982), Pieterse (1986; 1995a; 1995b), Moehn (1996), Vaessen (1997), Stark (2005), De Klerk et al. (2009) en Immink & Verweij (2007). Die volgende modelle vir preekanalises word bespreek: die Heidelbergse model, die versterking van die Heidelbergse model deur gebruikmaking van die Kwalitan-rekenaarprogram, die hermeneutiese model wat deur Vaessen ontwikkel is, die model vir die vasstelling van prediking as Woord van God deur Stark, die kombinasie van die Heidelbergse model met die model van Stark deur De Klerk, De Wet en Letsosa en die "grounded theory"-model wat induktief vanuit die preke self 'n preekteorie ontwikkel. Die navorsingsvraag van die outeur se projek van preekanalises van preke oor armoede en aan armes lei hom tot die keuse van die "grounded theory"-model soos dit deur kollegas in Utrecht, Nederland, ontwikkel is.

Kernbegrippe: inhoudsanalise van preke: armoede, modelle: inhoudsanalise van preke, navorsingsvraag: bepaal keuse van model


ABSTRACT

The argument in this article is that the leading research question for content analysis of sermons has an influence on the choice of a model for research analysis. The author is searching for a suitable model for sermon analysis in order to analyse sermons on poverty and those directed to the poor. Different authors worked in this field of research, e.g. Cilliers (1982), Pieterse (1986; 1995a; 1995b), Moehn (1996), Vaessen (1997), Stark (2005), De Klerk et al. (2009) and Immink & Verweij (2007). The following models of content analysis for sermons are discussed: the Heidelberg model, the Heidelberg model with the use of the Kwalitan computer programme, the hermeneutical model developed by Vaessen, the model for researching the sermon as a Word of God by Stark, this combination of the Heidelberg model and Stark's model by De Klerk, De Wet and Letsosa, and the grounded theory model for inductive analsysis of sermons in order to develop a theory from the data. The research question of the author's project, namely on how preachers deal with sermons on poverty and those directed to the poor, has lead him to the choice for a grounded theory model developed by colleagues in Utrecht, the Netherlands.

Key concepts: content analysis of sermons: poverty, models: content analysis of sermons, research question: determines choice of model


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraagpleegde bronne

BOHREN, R. 1974. Predigtlehre. München: Verlag.         [ Links ]

BOHREN, R. & JÖRNS, K-P. 1989. Die Predigtanalyse als Weg zur Predigt. Tübingen: Francke.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 1982. Soos woorde van God: ontwerp van 'n preekanalitiese model. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch. (D.Th.-proefskrif.         [ Links ])

CILLIERS, J.H. 1994. Fides quaerens imaginem: estetika as uitbeelding van die publieke kerk: liturgie op soek na beelde. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 19(1):1-18.         [ Links ]

CILLIERS, J. 1996. Die uitwissing van God op die kansel: ontstellende bevindings oor Suid-Afrikaanse prediking. Kaapstad: Lux Verbi.         [ Links ]

CILLIERS, J. 2004. Die lewende stem van die evangelie: nuut gedink oor die basiese beginsels van die prediking. Stellenbosch: Sun Media.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 2007. Basisteoretiese grondslae van die seën in die erediens en voortvloeiende riglyne vir die liturgie. In die Skriflig, 41(3):391-413.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & DE WET, F.W. 2008. Preacher on the edge: exposure to vulnerability as a new opportunity in preaching the righteousness of the kingdom of God to vulnerable listeners. Practical theology in South Africa, 23(2):62-84.         [ Links ]

DE KLERK, B.J., DE WET, F.W. & LETSOSA, R.S. 2009. Exposure to vulnerability as a new opportunity in preaching the gospel to vulnerable people. Practical theology in South Africa, 24. (To be published.         [ Links ])

DE KLERK, B.J. & JANSE VAN RENSBURG, J.J. 2005. Preekgeboorte: 'n handleiding vir gereformeerde eksegese en prediking. Toegepas op 1 Petrus 2:11-12, 18-25. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

GLASER, B.G. 1978. Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley: Sociology Press.         [ Links ]

GLASER, B.G. & STRAUSS, A.L. 1967. The discovery of grounded theory: a basic strategy underlying qualitative research. Chicago: Aldine.         [ Links ]

GRÖZINGER, A. 2008. Homiletik. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.         [ Links ]

HIEBSCH, S. & VAN WIJNGAARDEN, M., red. 2007. Martin Luther: zijn leven, zijn werk. Kampen: Kok.         [ Links ]

IMMINK, F.G. 2003. In God geloven: een praktisch-theologiese reconstructie. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

IMMINK, F.G. & PLEIZIER, T. 2005. Research in homiletics. (In Grözinger, A. & Kong Ho Soon, eds. Preaching as shaping experience in a world of conflict. Singapor: Gospel works. p. 80-89.         [ Links ])

IMMINK, F.G. & VERWEIJ, A. 2007. Dealing with the suffering of Jesus in the context of a suffering world: an example of empirical homiletics. (In Vos, C.J.A., Hogan, L.L. & Cilliers, J.H., eds. Preaching as a language of hope. Pretoria: Protea Book House. p. 141-154.         [ Links ])

KELLE, U. 2005. "Emergence" vs. "Forcing" of empirical data? A crucial problem of "Grounded theory" reconsidered. FGS forum: qualitative social research, 6(2): Art. 27.         [ Links ]

MOEHN, W.H. Th. 1996. God roept ons tot zijn dienst: een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7. Kampen: Kok.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1979. Skrifverstaan en prediking. Pretoria: NG Kerkboek-handel.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1986. Verwoording en prediking. Pretoria: NG Kerkboek-handel.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C., ed. 1995a. Desmond Tutu's message: a qualitative analysis. Kampen: Kok.         [ Links ]

PIETERSE. H.J.C. 1995b. Second impression: communicative preaching. Pretoria: Unisa.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2009. Prediking oor die koninkryk van God: 'n uitdaging in 'n nuwe konteks van armoede. HTS teologiese studies/HTS theological studies, 65(1):1-7.         [ Links ]

STARK, C. 2005. Proeven van de preek: een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Boekencentrum.         [ Links ]

VAESSEN, J. CHR. 1997. Tussen Schrift en preek: ontwerp van 'n analysemodel voor de Bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. Kampen: Kok.         [ Links ]

VOS, C.J.A. & PIETERSE, H.J.C. 1997. Hoe lieflik is U woning. Pretoria: RGN.         [ Links ]

WESTER, F.1995. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. 3e druk. Bussum: Countinho.         [ Links ]

 

 

1 Die artikel is deel van 'n projek met finansiële steun van die National Research Foundation.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License