SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 issue1A practical-theological perspective on the act of making ecclesiastical resolutions - exploration and normative points or viewMoulding of a man of God: An evaluation of international debates on pastoral training in the light of perspectives from 1 and 2 Timothy author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 n.1 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Belydenisgebondenheid in 'n postmoderne era

 

The binding to confessions in a postmodern era

 

 

C.F.C. Coetzee

Fakulteit Teologie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: callie.coetzee@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die huidige tydsgewrig word gekenmerk deur 'n paradigmaverskuiwing tussen Modernisme en Postmodernisme op feitlik elke terrein van die lewe. Dit geld ook vir die terrein van die kerk en teologie. Hierdie paradigmaverskuiwing het verreikende konsekwensies, veral vir kerke in die reformatoriese tradisie en die beoefening van reformatoriese teologie in soverre die binding aan die gereformeerde belydenis ter sprake is. Vanuit die Postmodernisme word die standpunt gehuldig dat daar geen absolute waarheid is nie. Dit geld ook vir die Skrif. Wat hermeneutiek betref, handhaaf die Postmodernisme die beginsels van deduksie soos geformuleer deur Derrida. Volgens hierdie beginsels het 'n teks geen betekenis in sigself nie, maar skep dit betekenis. Daar is niks buite die teks nie. Hierdie opvatting lei tot radikale relativisme. Teenoor die postmodernistiese standpunt handhaaf reformatoriese hermeneutiek die standpunt dat die Skrif die onfeilbare Woord van God is wat ewige waarhede verkondig. In die belydenisskrifte van kerke in die reformatoriese tradisie word hierdie waarheid geformuleer. Belydenisskrifte behoort tot die wese van die kerk. Die binding aan die belydenis geld daarom vir elke lidmaat sowel as ampsdraers en ook professore in die teologie. In hierdie verband is geen kompromie met Postmodernisme moontlik nie.

Kernbegrippe: belydenis hermeneutiek, Postmodernisme reformatoriese tradisie teologie


ABSTRACT

We are experiencing a paradigm shift between Modernism and Postmodernism in almost every sphere of life, and also in the sphere of church and theology. This paradigm shift has far-reaching consequences, especially for churches in the reformed tradition and the practice of reformed theology as far as the binding to the confessions is concerned. From the viewpoint of Postmodernism, there is no absolute truth. This applies also to Scripture. As far as their hermeneutics is concerned, they adhere to the principles of deduction as formulated by Derrida. According to these principles, a text has no intrinsic meaning but rather creates meaning. There is nothing outside the text. This leads to radical relativism. Over against the postmodern view, reformed hermeneutics maintain that Scripture is the infallible Word of God and proclaims everlasting truth. In the confessions this truth is formulated. Confessions belong to the very essence of the church. The binding to the confessions therefore applies to every member as well as all office-bearers and also professors in theology. In this regard there can be no compromise with Postmodernism.

Key concepts: confession hermeneutics, Postmodernism reformational theology tradition


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BAVINCK, H. 2008. Holy Spirit, church, and new creation. John Bolt, gen. ed; John Vriend, trans. Grand Rapids: Baker Academic. (Reformed dogmatics, vol. 4.         [ Links ])

BUTLER, C. 2002.Postmodernism: a very short introduction. Oxford. Oxford University Press.         [ Links ]

CALVYN, J. 1984. Institusie van die Christelike godsdiens. Vert. deur H.W. Simpson met medewerking van L.F. Schulze en C.M.M. Brink. Vol. 1. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.         [ Links ]

DU PLOOY, A. le R. 1982. Kerkverband: 'n gereformeerd-kerkregtelike studie. Potchefstroom: PU vir CHO. (D.Phil-proefskrif.         [ Links ])

DU PLOOY, A. le R. 1991. 'n Inleidende bespreking oor die aard en gesag van die binding aan die belydenisskrifte. In die Skriflig, 25(1):71-95.         [ Links ]

FRANKE, J.R. 2003. Reforming theology: toward a postmodern reformed dogmatics. Westminster theological journal, 65(1):1-26.         [ Links ]

GREER, R.C. 2003. Mapping Postmodernism: a survey of Christian options. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

GRENZ, S.J. 1996. A primer on Postmodernism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

GUNTON, C. 1999. Dogma, the church and the task of theology. (In Pfitzner, V.C. & Regan, H.D., eds. The task of theology today: doctrines and dogmas. Grand Rapids: Eerdmans. p. 1-22.         [ Links ])

HAWLEY, J.C., ed. 2000. Divine aporia: postmodern conversations about the other. Lewisburg: Bucknell University Press.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1977. Die kerk. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HEYNS, J.A. & JONKER, W.D. 1977. Op weg met die teologie. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

INGRAFFIA, B.D. 1995. Postmodern theory and Biblical theology: vanquishing God's shadow. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, J. 2000. The paradigm shift: an introduction to post-modern thought and its implications for theology. Pretoria: Van Schaik.         [ Links ]

JONKER, W.D. 1994. Bevrydende waarheid: die karakter van die gereformeerde belydenis. Wellington: Hugenote Uitgewers.         [ Links ]

JORDAAN, G.J.C. s.a. Postmodernistiese hermeneutiek: 'n doodloopstraat. (Klasdiktaat vir Teologiese Skool Potchefstroom.) Potchefstroom. (Onge-publiseer.         [ Links ])

LYOTARD, J. 1992. The postmodern explained to children. Originally published in French as Le postmoderne expliqué aux enfants. Trans. by D. Barry, B. Maher, J. Pefanis, V. Spate & M. Thomas. London:Turnaround.         [ Links ]

MARIS, J.W. 2008. De missie van een moeder. Apeldoorn: Theologische Universiteit. (Apeldoornse studies, no. 50.         [ Links ])

MIDDLETON, J.R. & WALSH, B.J. 1995. Truth is stranger than it used to be: Biblical faith in a postmodern age. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

MULLER, J. 2006. Teologie voor nuwe kairos-oomblik. Die Kerkbode: 5, 11 Nov.         [ Links ]

MULLER, P. 2002. Die Nuwe Hervorming. Pretoria: Protea Boekhuis.         [ Links ]

SMITH, J.K.A. 2006. Who's afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to church. Grand Rapids: Baker Academic.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2007. Om die Bybel anders te lees: 'n etiek van Bybellees. Pretoria: Griffel.         [ Links ]

SPROUL, R.C. 2006. The triune God: chapters 1-8 of the confession. Phillipsburg: R & R. (Truths we confess: a layman's guide to the Westminster confession of faith, vol. 1.         [ Links ])

STRAUSS, P.J. 2006. Die Dordtse tradisie en binding aan die belydenis. In die Skriflig, 40(3):649-666.         [ Links ]

TANNER, K. & HALL, C.A. 2002. 2002. Ancient and postmodern Christianity: paleo-orthodoxy in the 21st century - essays in honour of Thomas C. Oden. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

THISELTON, A.C. 2007. The hermeneutics of doctrine. Grand Rapids: Eerd-mans.         [ Links ]

VAN NIEKERK, A.A. 2005a. Die tyd van sekerheid is verby. Rapport, 19, 11 Des.         [ Links ]

VAN NIEKERK, A.A. 2005b. Geloof sonder sekerhede: besinning vir eietydse gelowiges. Wellington: Lux Verbi.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 2005. Die gereformeerd-wees van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. In die Skriflig, 39(1):175-192.         [ Links ]

VORSTER, J.M. 1996. Is die kerk funksioneel? Gedagtes oor Gereformeerde kerkvernuwing in 'n post-moderne konteks. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

WARD, G., ed. 2001. The Blackwell companion to postmodern theology. Malden: Blackwell.         [ Links ]

WENTSEL, B. 1998. De Heilige Geest, de kerk en de laatste dingen: de kerk als het saamhorige volk Gods. Kampen: Kok. (Dogmatiek, bd. 4b.         [ Links ])

WETHMAR, C.J. 2002. Does dogma have a future? In die Skriflig, 36(2):281-291.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License