SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 issue1RedaksioneelThe binding to confessions in a postmodern era author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 n.1 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Prakties-teologiese perspektief op die handeling van kerklike besluitneming - verkenning en normatiewe gesigspunte

 

A practical-theological perspective on the act of making ecclesiastical resolutions - exploration and normative points or view

 

 

F.W. de Wet; F.P. Kruger

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: fritz.dewet@nwu.ac.za ferdikruger@mweb.co.za

 

 


OPSOMMING

Uit die kerklike praksis blyk dat selfs besluite waarvan daar gesê word dat die besluitnemingsproses biddend hanteer is en dat daar aanvaar moet word dat die uitslag 'n aanduiding is van hoe die Gees die vergadering gelei het, met weerstand begroet word. In die lig van hierdie problematiek is die volgende navor-singvraag vir hierdie navorsingsprojek geformuleer: In hoe 'n mate het die problematiese praksis rondom kerklike besluitneming te make met 'n oorvereenvoudigde persepsie rakende die pneumatologiese dinamika wat ter sprake kom in besluite waarvan gesê word: "die Heilige Gees en ons het besluit"? Ten einde hierdie navorsingsvraag te antwoord, word die probleemveld uit bestaande teologiese invalshoeke verken vir die inrigting van besluitnemingsprosesse asook uit metateoretiese waarnemings oor menslike gedrag in die spanningsveld wat in besuitneming ter sprake kom. In 'n ondersoek na normatiewe gesigspunte word die pneumatologiese veld wat ontplooi wanneer 'n besluit van "ons en die Heilige Gees" geneem word, vanuit Handelinge 15 verken. Die navorsers kom tot die konklusie dat kerklike besluitneming 'n komplekse proses is wat in polarisasie kan ontaard weens 'n versteuring van die gesonde balans tussen antroponome en teonome faktore.

Kernbegrippe: kerklike besluitneming, prakties-teologiese benadering, verhouding: teonome en antroponome


ABSTRACT

From the ecclesiastical praxis it seems that in certain cases even resolutions that were considered to be handled prayerfully under guidance of the Spirit are met with resistance. In the light of this problematic praxis, the following research question has been formulated for this research project: Up to what extent does the problematic praxis with respect to ecclesiastical resolutions flow from an oversimplified perception concerning the pneumatological dynamics involved in resolutions of which it is said: "The Holy Spirit and we resolved"? In order to address this research question, the problem field is investigated with the present theological vantage points concerning the explanation of the resolution process as departure point. The research field is further explored by trying to come to grips with the sociological and psychological factors that influence human behaviour during the resolution-making process. In an investigation into normative vantage points, the pneumatological field that unfolds when a resolution of "The Holy Spirit and us" materialises, is explored from Acts 15. The researchers reach the conclusion that the process of making ecclesiastical resolutions is indeed a complex process. This process can degenerate into polarisation when a sound balance between anthroponomic and teonomic factors is not maintained.

Key concepts: ecclesiastical resolution making, practical-theological approach, relationship: teonomic and anthroponomic


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARON, R.A. & BYRNE, D. 1994. Social psychology. Boston: Allyn & Bacon.         [ Links ]

BLACKABY, H.T. & KING, C.V. 2002. Beleef God: hoe om God se wil te ken en te doen. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

BROMILEY, G.W. 1985. Ta kekremina. (In Douglas, J.D., Hillyer, N., Bruce, F.F., Guthrie, D., Millard, A.R., Packer, J.I. & Wiseman, D.J., eds. Theological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans. p. 422-423.         [ Links ])

BROWN, C. 1986. Kardiognoostes. (In Coenen, L., Beyreuther, E. & Bieten-hard, H., eds. The New International Dictionary of the New Testament Theology. Vol 3. Grand Rapids: Zondervan. p. 551-553.         [ Links ])

BURGER, C.W. 1994. Die agogiese moment in die prediking in 'n situasie van verandering. Praktiese teologie in Suid Afrika, 9(1):83-92.         [ Links ]

BURGER, C.W. 1995. Gemeentes in transito: vernuwingsgeleenthede in 'n oorgangstyd. Kaapstad: Lux Verbi.         [ Links ]

CALVYN, J. 1956. Institutie of onderwyzing in de Christelijke godsdienst. 3 dele. 4e dr. Uit Latyn vertaal deur A. Sizoo. Delft: Meinema.         [ Links ]

CARTLEDGE, M.J. 2003. Practical theology: charismatic and empirical perspectives. London: Paternoster.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 2000. Gewetebinding, Calvyn en die viering van die Nagmaal. In die Skriflig, 34(3):333-350.         [ Links ]

DE VILLIERS, P. 1987. Die apostelkonvent. (In Breytenbach, C. & Du Toit, A., reds. Eenheid en konflik. Kaapstad: Goodwood. p. 23-49.         [ Links ])

DE WET, F.W. 2005. Om in die Gees te begin en in eie krag te eindig: die noodsaak van 'n Skrifgefundeerde prakties-teologiese pneumatologie. In die Skriflig, 39(3):505-527.         [ Links ]

DE WET, F.W. 2009. Die implikasies van 'n pneumatologies-bepaalde teoretiese raamwerk vir navorsingsmetodologie in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening. In die Skriflig, 43(2):1-24.         [ Links ]

DINGEMANS, G.D.J. 1996. Manieren van doen: inleiding tot de studie van de praktische theologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

DUDLEY, C.S. & HILGERT, E. 1987. New Testament tensions and the contemporary church. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

FIRET, J. 1978. Het agogisch moment in het pastoraal optreden. Kampen: Kok.         [ Links ]

FIRET, J. 1987. Spreken als een leerling: praktisch-teologische opstellen. Kampen: Kok.         [ Links ]

GASS, R.H. & SEITER, J.S. 2003. Persuasion, social influence and compliance gaining. New York: Harper Collins.         [ Links ]

GREEN, M. 2002. Good news from the first Christians. (In Alexander, D. & Alexander, P., eds. The lion handbook to the Bible. Oxford: Lion Hudson. p. 655-656.         [ Links ])

GROENEWALD, E.P. 1986. Handboek Bybelse geskiedenis. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

GROGAN, G.W. 2002. The Holy Spirit in Acts. (In Alexander, D. & Alexander, P., eds. The lion handbook to the Bible. Oxford: Lion Hudson. p. 661-662.         [ Links ])

HEITINK, G. 1999. Practical theology: history, theory, action domains: manual for practical theology. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HEYNS, L.M. & PIETERSE, H.J.C. 1990. Eerste treë in die praktiese teologie. Pretoria: Promedia.         [ Links ]

JORDAAN, G.J.C. 1997. Gewetensbinding. Die Kerkblad: 6-7, Jan.         [ Links ]

LOUW, D. & EDWARDS, D. 1998. Sielkunde: 'n inleiding vir studente in Suider-Afrika. Sandton: Heinemann.         [ Links ]

LOUW, D.J. 1993. Pastoraat as ontmoeting: ontwerp vir 'n basisteorie, antropologie en terapie. Pretoria: RGN.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A.1993a. Kardiognoostes. (In Smith, R.B., Munson, K.A., Louw, J.P. & Nida, E.A., eds. Greek English Lexicon of the New Testament. New York: United Bible Studies. p. 334-336.         [ Links ])

LOUW, J.P. & NIDA, E.A.1993b. Ta kekrimena. (In Smith, R.B., Munson, K.A., Louw, J.P. & Nida, E.A., eds. Greek English Lexicon of the New Testament. New York: United Bible Studies. p. 362.         [ Links ])

NEL, A. 2003. Op soek na God buite die kerk. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

NIEMANDT, N. 2007. Sal die kerk van die toekoms vandag oorleef? (In Joubert, S., Van der Watt, J., Sweet, l., Easum, B. & Niemandt, N., reds. Die perfekte storm. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 45-63.         [ Links ])

NOBLE, T. 2000. Social theory and social change. New York: St. Martin's.         [ Links ]

PIENAAR, A. 2009. Eerder vroeër as later. Die Kerkbode: 8, 7 Aug.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1981. Die daad by die woord. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2005. Hoe kom God aan die Woord in die prediking? Die probleemstelling. Praktiese teologie in Suid- Afrika, 20(1):77-95.         [ Links ]

POP, F.J. 1964. Kardiognoostes: Bybelse woorde en hun geheim. 's Gravenhage: Boekencentrum. p. 241.         [ Links ])

REBEL, J.J. 1982. Pneumatologie en pastoraat. Theologia reformata, 25(3): 155-169.         [ Links ]

SMIT, A. 1995. Nuut gedink oor leierskap in gemeentes. (In Burger, C., Hendriks, J., Van der Merwe, M. & Smit, A., reds. Gemeente en bediening: nuut gedink oor leierskap in gemeentes - die begeleiding van 'n Christelike gemeenskap. Kaapstad: Lux Verbi. p.121-122.         [ Links ])

SMIT, C.J. 1992. Kerkregering as 'n geestelike regeringswyse. In die Skriflig, 26(4):503-521.         [ Links ]

SMIT, P.J. & DE CRONJE, G.J. 1999. Management principles. Kenwyn: Juta.         [ Links ]

SNYMAN, G. 1992. Binnegevegte in die GKSA: verskuiwing van plausibility structures. In die Skriflig, 26(3):351-367.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2009. Kon GKSA anders oor vroue besluit? Die Kerkbode: 9, 7 Aug.         [ Links ]

SUGGIT, J.N. 1992. "The Holy Spirit and we resolved ..." (Acts 15:28). Journal of theology for Southern Africa, 79:38-48.         [ Links ]

SWEET, L. 2007. Sal die kerk van die toekoms vandag oorleef? (In Joubert, S., Van der Watt, J., Sweet, l., Easum, B. & Niemandt, N., reds. Die perfekte storm. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p.15-44.         [ Links ])

TIMASHEFF, N.S. & THEODORSON, G.A. 1983. Sociological theory. New York: Random House.         [ Links ]

VAN DER WALT, J.J. 1976. Christus as Hoof van die kerk en die presbiteriale kerkregering. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

VAN DER WATT, J. 2007. Sal die kerk van die toekoms vandag oorleef? (In Joubert, S., Van der Watt, J., Sweet, l., Easum, B. & Niemandt, N., reds. Die perfekte storm. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 63-77.         [ Links ])

VAN PELT, J.W. 1999. Pastoraat in trinitarisch perspectief: die samehang tussen trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat. Heerenveen: Groen.         [ Links ]

VAN RULER, A.A. 1969. Theologisch werk. Dl. 1. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1990. Direktiewe by morele keuses. In die Skriflig, 24(3):265-282.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 2009. Drie debatte, baie vrae. Beeld: 7, 28 Jun.         [ Links ]

VAN'T SPIJKER, W.1993. De spiritualiteit van de charismatici. (In Balke, W., Exalto, K., Van Driel, L. & Van't Spijker, W., reds. Spiritualiteit. Kampen: De Groot Goudriaan. p. 435-452.         [ Links ])

VENTER, A.G.S. 1988. Die werk van die Heilige Gees in die opbou van die kerk volgens Handelinge. In die Skriflig, 22(86):15-40.         [ Links ]

VORSTER, J.M. 2008. En die sinode sal besluit. Die Kerkblad: 8-9, Nov.         [ Links ]

WIARDA, T. 2003. The Jerusalem council and the theological task. Journal of the evangelical theological society, 46(2):233-248.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License