SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue4Persuasion in 1 Corinthians 3:9c-23Resensies author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Benaderings tot die interpretasie van die wonderverhale in Markus 8 - 10

 

Approaches to the interpretation of miracle stories in Mark 8 - 10

 

 

G.J. van Wyk; F.P. Viljoen

Skool vir Bybelwetenskappe & Antieke Tale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: gerrievanwyk@gksa.co.za. Francois.Viljoen@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Navorsing oor die wonderverhale met verwysing na Markus 8-10 en die rol daarvan in hierdie Evangelie word bespreek. Die mitologiese, godsdienshistoriese en vormhistoriese benaderings, 'n Bybels-teologiese benadering, die redaksiehistoriese, die sosiologiese, die literêrkritiese, die oorsigtelike benadering van Van der Loos en Brown, die Heilshistoriese en die Openbaringshistoriese benaderings word bespreek. Uit die verskillende benaderings blyk dat die koninkryk van God, 'n paradoksale Christologie sowel as dissipelskap 'n belangrike plek in die wonderwerke in die Markusevangelie inneem. Die wonderwerke vorm 'n inherente deel van die Evangelie en die bediening van Jesus. Hulle dien daartoe om die onderrig van Jesus te ondersteun.


ABSTRACT

Research on the miracle stories in Mark 8-10 and their role in this Gospel is discussed. The mythological, religious-historical, form-historical, Biblical-theological, redaction-historical, sociological, literary-critical, the research of Van der Loos and Brown, salvation-historical and revelation-historical research are discussed. Research shows that the kingdom of God, a paradoxal Christology and discipleship play an important role in the miracles and miracle stories in the Gospel of Mark. Miracles form an integral part of the gospel and ministry of Jesus. They serve to support the teaching of Jesus.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BAL, M. 1985. Narratology: introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.         [ Links ]

BEST, E. 1981. Following Jesus: journal for the study of the New Testament. Sheffield: Journal for the Study of the New Testament. (JSOT Supplement Series, 4.         [ Links ])

BOLT, P.G. 2003. Jesus's defeat of death. Cambridge: Cambridge University Press. (Society for New Testament Studies, Monograph series, 125.         [ Links ])

BOUSSET, W. 1970. Kyrios Christos: a history of the belief in Christ from the beginnings of Christianity to Irenaeus. 2nd ed. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

BROADHEAD, E.K. 1992. Teaching with authority: miracles and Christology in the Gospel of Mark. Sheffield: Journal for the Study of the New Testament. (JSOT Supplement Series, 74.         [ Links ])

BROWN, C. 1984. Miracles and the critical mind. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BULTMANN, R. 1961. Zur Frage des Wunder. (In Bultmann, R., red. Glauben und Verstehen: gesammelte Aufsätze. 1. Bd. Tübingen: Mohr. S. 214-228.         [ Links ])

BULTMANN, R. 1965. Christus und die Mythologie. (In Bultmann, R., red. Glauben und Verstehen: gesammelte Aufsätze. 4. Bd. Tübingen: Mohr. S. 141-189.         [ Links ])

BULTMANN, R. 1979. Die Geschichte der synoptischen tradition. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

COETZEE, J.C. 1970. Die betekenis van kruis en opstanding by Rudolf Bultmann. Neotestamentica, 4:108-131.         [ Links ]

DIBELIUS, M. 1934. From tradition to Gospel. New York: Scribner.         [ Links ]

DULING, D.C. & PERRIN, N. 1994. The New Testament: proclamation and parenesis, myth and history. Fort Worth: Harcourt Brace.         [ Links ]

ENGELBRECHT, J. 1983. Die funksie van die wondervertellings in Markus. Pretoria: Unisa. (Ongepubliseerde proefskrif.         [ Links ])

FLOOR, L. 1981. Die evangelie van die koninkryk. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

FLYNN, L.B. 1990. The miracles of Jesus. Wheaton: Victor.         [ Links ]

HELBERG, J.L. 1976a. Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament. Vol. 1. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

HELBERG, J.L. 1976b. Ou Testamentiese teologie in verleentheid. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

KEE, H.C. 1977. Community of the New Age. London: SCM.         [ Links ]

KEE, H.C. 1988. Medicine, miracle and magic in New Testament times. Cambridge: Cambridge University Press. (Society for New Testament Studies Monograph Series, no. 55.         [ Links ])

KERTELGE, K. 1995. The ephiphany of Jesus in the Gospel (Mark). (In Telford, W.R., ed. The interpretation of Mark. Edinburgh: Clark. p. 105-124.         [ Links ])

LATOURELLE, R. 1988. The miracles of Jesus and the theology of miracles. Mahwah: Paulist.         [ Links ]

MALBON, E.S. 1994. The major importance of the minor characters in Mark. (In Malbon, E.S. & Mc Knight, E.V., eds. The new literary criticism and the New Testament. Sheffield: Sheffield Academic Press. p. 58-86.) (Journal for the Study of the New Testament Supplement, 109.         [ Links ])

MARSHALL, C.D. 1989. Faith as a theme in Mark's narrative. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

MEYE, R.P. 1968. Jesus and the twelve. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MEYE, R.P. 1978. Psalm 107 as "horizon" for interpreting the miracle stories of Mark 4:35-8:26 (In Guelich, R.A., ed. Unity and diversity in New Testament theology: essays in honor of George E. Ladd. Grand Rapids: Eerdmans. p. 1-13.         [ Links ])

PERRIN, N. 1995. The Christology of Mark: a study in methodology. (In Telford, W.R., ed. The interpretation of Mark. Edinburgh: Clark. p. 125-140.         [ Links ])

RICHARDSON, A. 1948. The miracle-stories of the Gospels. London: SCM.         [ Links ]

RIDDERBOS, H.N. 1968. De nieuwe discussie over de zogenaamde historische Jezus. (In Berkouwer, G.C., red. Het Woord, het rijk en onze verlegenheid. Kampen: Kok. p. 70-95.         [ Links ])

RIDDERBOS, H.N. 1972. De komst van het Koninkryk. Kampen: Kok.         [ Links ]

SCHWEIZER, E. 1995. Mark's theological achievement. (In Telford, W.R., ed. The interpretation of Mark. Edinburgh: Clark. p. 63-87.         [ Links ])

SMALLEY, S.S. 1979. Redaction criticism. (In Marshall, I.H., ed. New Testament interpretation: essays on principles and methods. Exeter: Paternoster. p. 181-195.         [ Links ])

SNYMAN, W.J. 1977. Geskiedenis en heilsgeskiedenis by Bultmann. (In Snyman, P.C., red. Nuwe en ou dinge: uit die skat van die koninkryk. Potchefstroom: Pro Rege. p. 236-254.         [ Links ])

SNYMAN, W.J. & FLOOR, L. 1969. Die koninkryk van God in die Nuwe Testament. (In du Toit, S., red. Die koninkryk van God. Potchefstroom: Potchefstroom Herald. p. 34-58.         [ Links ])

SNYMAN, W.J. & FLOOR, L. 1977. Die koninkryk van God in die Nuwe Testament. (In Snyman, P.C., red. Nuwe en ou dinge: uit die skat van die koninkryk. Potchefstroom: Pro Rege. p. 195-224.         [ Links ])

STRAUSS, D.F. 1973 [1835]. The life of Jesus critically examined. London: SCM.

THEISSEN, G. 1983. The miracle stories of the early Christian tradition. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

UTH, D.F. 1991. An eschatological interpretation of the synoptic miracles in the mission and message of Jesus. Texas: Southwestern Baptist Theological Seminary. (Ph.D. dissertation.         [ Links ])

VAN DER LOOS, H. 1968. The miracles of Jesus. Leiden: Brill.         [ Links ]

VAN DER WALT, T. 1962. Die koninkryk van God, naby! Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese Evangelies. Kampen: Theologische Hogeschool. ( D.Th.-proefskrif.         [ Links ])

VAN DER WALT, T. 2006. Die Messias het gekom. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 2002. Fundamentalisme en kritisisme: nadenke oor Skrifbeskouing en Skrifverklaring - van Augustinus tot Bultmann. In die Skriflig, 36(4):593-620.         [ Links ]

VENTER, J.L. 1983. Jesus se wonders in Markus 8 binne die geheelstruktuur van die hoofstuk. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.M.-verhandeling.         [ Links ])

VLEDDER, E.J. 1984. Die rol van "historisiteit" in die kommunikasie van die wondervertelling: 'n evaluering van twee eksegetiese benaderinge. Hervormde teologiese studies, 40(2):71-119.         [ Links ]

VORSTER, W.S. 1980. Die Evangelie volgens Markus: inleiding en teologie. B. Die Teologie van Markus. (In Du Toit, A.B., red. Handleiding by die Nuwe Testament. Band 4: Die sinoptiese Evangelies en Handelinge: inleiding en teologie. Pretoria: NG Kerkboekhandel. p. 109-155.         [ Links ])

VORSTER, W.S. 1982. "Formgeschichte" en "Redaktionsgeschichte". (In Klijn, A.F.J., red. Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. Kampen: Kok. p. 94-111).         [ Links ]

WATTS, R.E. 1997. Isaiah's new Exodus in Mark. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

WEEDEN, T.J. 1968. The heresy that necessitated Mark's gospel. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, 59:145-158.         [ Links ]

WEEDEN, T.J. 1971. Mark: traditions in conflict. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

WILLIAMS, J.F. 1996. Discipleship and minor characters in Mark's Gospel. Bibliotheca sacra, 153:332-343.         [ Links ]

WREDE, W. 1963. Das Messiasgeheimnis in den Evangelien: zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums. 3. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License