SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 número4In the portals of preaching: Renewal of preaching from within Biblical and reformed rootsPersuasion in 1 Corinthians 3:9c-23 índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 no.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die bron van lewensvreugde volgens Psalm 1 en wat dit vir gereformeerde prediking inhou1

 

The source of joy of living according to Psalm 1 and what it implies for reformed preaching

 

 

J.L. Helberg

Skool vir Bybelwetenskappe & Bybeltale, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: jaapjlh@absamail.co.za

 

 


OPSOMMING

Die artikel wil vasstel wat die sterk klem op lewensvreugde en die allesbeheersende betekenis van die Tora, die op-skrifgestelde Woord van God, in Psalm 1 behels en wat dit vandag vir die Woordverkondiging in die erediens inhou. Daarvoor word ook die verhouding van Psalm 1 tot die res van die psalms, tot die Ou Testament as geheel en tot die Nuwe Testament ondersoek. Die bevinding is dat die Nuwe-Testamentiese vervulling Woordgedrewe, Christusgedrewe en Heilige Geesgedrewe prediking, dit is koninkryks- en verbondsprediking, impliseer. Die erediens is God se ontmoeting met sy verbondsvolk. Die prediker vervul geheel en al 'n dienende rol en moet hom bepaal en beperk tot Skrifverklaring en toepassing.


ABSTRACT

The article explores the strong emphasis on joy of living and on the dominating meaning of the Torah, the written Word of God, in Psalm 1 and what it means for the proclamation of the Word in public worship today. For that purpose the relation of Psalm 1 to the rest of the psalms, to the Old Testament as a whole and the New Testament is explored. The finding is that the fulfilment of the New Testament implies Word-driven, Christ-driven and Holy Spirit-driven preaching, i.e. kingdom and covenant preaching. Public worship is God's meeting with his covenant people. The preacher's role is fully one of service and he must confine himself to the interpretation and application of Scripture.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARNARD, A.C. 2000. Die besondere betekenis van die psalms in die Christelike kerk. Skrif en kerk, 21(2):214-227.         [ Links ]

BECKING, B. 2004. Between fear and freedom: essays on the interpretation of Jeremiah 30-31. Leiden: Brill. (Oudtestamentische Studiën, 51.         [ Links ])

BOTHA, P.J. 2005. The ideological interface between Psalm 1 and Psalm 2. Old Testament essays, 18(2): 189-203.         [ Links ]

BRUEGGEMANN, W. 1991. Bounded by obedience and praise: the psalms as canon. Journal for the study of the Old Testament, 50:63-92.         [ Links ]

BRUEGGEMANN, W. 1993. Response to James L. Mays: The question of context. (In McCann, J.C., ed. The shape and shaping of the Psalter. Sheffied: JSOT. p. 29-41.) (JSOT Supplement.         [ Links ])

BRUEGGEMANN, W. 2002. Spirituality of the psalms. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & JANSE VAN RENSBURG, J.J. 2005. Preekgeboorte: 'n handleiding vir gereformeerde eksegese en prediking. Noordbrug: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & SMIT, E.J. 2002. Pneuma en nous in die gereformeerde kerklied: perspektiewe uit 1 Korintiërs14:15 en die tradisie, toegespits op die musiek en poësie van die kerklied. In die Skriflig, 36(1):105-124.         [ Links ]

DE KLERK, J.J. 1977. Prediking. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

DE WET, F.W. 2009. Die predikant as bedienaar van die Woord. Die Kerkblad, 111(3220):28-29.         [ Links ]

GREIDANUS, S. 1970. Sola Scriptura: problems and principles in preaching historical texts. Toronto: Wedge Publishing Foundation.         [ Links ]

GREIDANUS, S. 1999. Preaching Christ from the Old Testament: a contemporary hermeneutical method. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HELBERG, J.L. 2005. Geïntegreerdheid van die psalms volgens die verband tussen Psalm 1 (en 2) en die res van die psalms. In die Skriflig, 39(4):673-694.         [ Links ]

KRATZ, R.G. 1996. Die Tora Davids. Zeitschrift für Theologie und Kirche, 93:1-34.         [ Links ]

KRAUS, H.J. 1972. Psalmen. Neukirchen-Vluyn: Neukirchen Verlag. (Biblischer Kommentar, 1.         [ Links ])

KRUGER, F.P. & VENTER, C.J.H. 2002. Die prediker as toeruster van die gemeente: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs. In die Skriflig, 36(3):349-367.         [ Links ]

LEUSCHNER, F.W. & DE KLERK, B.J. 2007. Basisteoretiese beginsels vir atmosfeer in die erediens afgelei uit 1 Korintiërs 11:17-14:40. In die Skriflig, 41(2):259-279.         [ Links ]

LOMBAARD, C.J.S. 1999. By implication: didactical strategy in Psalm 1. Old Testament essays, 12(3):506-514.         [ Links ]

LORETZ, O. 2002. Psalmstudien: Kolometrie, Strophik und Theologie ausgewählter Psalmen. Berlin: De Gruyter. (Beihefte ZAW, 309.         [ Links ])

McCANN, J.C. 1992. The psalms as instruction. Interpretation, 46:117-128.         [ Links ]

MILLER, P.D. 1986. Interpreting the psalms. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

MILLER, P.D. 1993. The beginning of the Psalter. (In McCann, J.C., ed. The shape and shaping of the Psalter. Sheffield: JSOT. p. 83-92.         [ Links ])

OESTERLEY, W.O.E. 1959. The psalms. London: SPCK. PRINSLOO, W.S. 1984. Van kateder tot kansel: 'n eksegetiese verkenning van enkele psalms. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

REINDL, J. 1981. Weisheitliche Bearbeitung von Psalmen: ein Beitrag zum Verständnis der Sammlung des Psalters. (In Emerton, J.A., ed. Congress volume, Vienna, 1980. Leiden: Brill. p. 333-356.) (Supplement to Vetus Testamentum, 32.         [ Links ])

RIDDERBOS, J. 1955. De Psalmen. Vol. 1: Psalmen 1-41. Kampen: Kok. (Commentaar op het Oude Testament.         [ Links ])

RÖSEL, C. 1999. Die messianische Redaktion des Psalters: Studien zu Entstehung und Theologie der Sammlung Psalm 2-89. Stuttgart: Calver.         [ Links ]

SAEBE, E. 1971. Glücklich preisen. (In Jenni, E. & Westermann, C., Reds. Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. N.1. München: Kaiser. S. 258-259.         [ Links ])

SEYBOLD, K. 1998. Studien zur Psalmenauslegung. Stuttgart: Kohlhammer.         [ Links ]

SNYMAN, S.D. 2007. Suffering in post-exilic times - investigating Maleagi 3:13-24 and Psalm 1. Old Testament essays, 20(3):786-797.         [ Links ]

STYGER, P. & HUMAN, D.J. 2004. 'n Moontlike interpretasie van Psalm 40: Gerald H. Wilson se navorsing oor die samehang van die Psalmbundel. In die Skriflig, 38(2):291-309.         [ Links ]

TAYLOR, W.R. 1955. The book of Psalms. (In Buttrick, G.A., ed. The interpreter's Bible. Vol. 4. New York: Abingdon. p. 3-763.         [ Links ])

TOOMBS, L.E. 1971. The Psalms. (In Laymon, C.M., ed. The interpreter's one-volume commentary on the Bible. London: Collins. p. 253-303.         [ Links ])

TOURNAY, R.J. 1991. Seeing and hearing God with the psalms. Sheffield: JSOT. (Journal for the study of the Old Testament. Supplement Series, 118.         [ Links ])

VENTER, C.J.H. 2001. Verklarende (expository) prediking - 'n herevaluering. In die Skriflig, 31(4):513-536.         [ Links ]

VENTER, C.J.H. 2004. Die Woord van God - toepaslik preek of toepaslik maak? 'n Homiletiese ondersoek. In die Skriflig, 38(4):473-493.         [ Links ]

WEBER, B. 2006. Psalm 1 and its function as a directive into the Psalter and towards a Biblical theology. Old Testament essays, 19(1):237-260.         [ Links ]

WEBER, B. 2008. Makarismus und Eulogie in Psalter. Old Testament essays, 21(1):193-218.         [ Links ]

WHYBRAY, N. 1996. Reading the Psalms as a book. Sheffield: Sheffield Academic Press. (Journal for the study of the Old Testament. Supplement Series, 222.         [ Links ])

WILSON, G.H. 1992. The shape of the psalms. Interpretation, 46:129-142.         [ Links ]

ZENGER, E. 2000. Psalmenforschung nach Hermann Gunkel und Sigmund Mowinckel. (In Lemaire, A. & Saebo, M., eds. Congress volume, Oslo, 1998. Leiden: Brill. p. 399-435. (Supplement to Vetus Testamentum, 80.         [ Links ])

 

 

1 Hierdie artikel is 'n verwerking van 'n voordrag wat op 10 Februarie 2009 gelewer is by die opening van die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in Potchefstroom.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons