SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue4Appealing to Scripture and its use in missionThe source of joy of living according to Psalm 1 and what it implies for reformed preaching author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

In die gastehuis van die prediking: Preekvernuwing vanuit Bybelse en gereformeerde wortels

 

In the portals of preaching: Renewal of preaching from within Biblical and reformed roots

 

 

I.A. Nell

Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Universiteit Stellenbosch, STELLENBOSCH. E-pos: ianell@sun.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die beeld van die spieël en die venster bied 'n handige vertrekpunt wanneer oor vernuwing in die erediens en prediking nagedink word. In hierdie artikel is die aandag spesifiek op vernuwing van die prediking. Die vraag is of preke nie maar dikwels bloot 'n spieël is waarin ons 'n refleksie vind van dit wat daagliks rondom ons in die samelewing aan die gang is nie. Daarmee saam is die vraag of die prediking nie eerder 'n venster moet wees waardeur nuwe vergesigte oor God en sy wêreld oopgesluit behoort te word nie - vergesigte wat kan help om kreatief en verbeeldingryk te leef in 'n tyd wat besondere uitdagings aan die kerk en aan gelowiges stel. In hierdie artikel word die metafoor van gasvryheid ondersoek as een moontlik-heid in die soeke na vernuwing van die prediking.


ABSTRACT

The images of the mirror and the window offer useful perspectives when we consider renewal in public worship and preaching. This article focuses specifically on renewal in preaching. Are our sermons often simply a mirror reflecting what is happening in society? Shouldn't our sermons rather be a window offering new views, new perspectives on God and the world, that is views that can help us to live creatively and imaginatively in a time of tremendous challenges for the church and believers. This article investigates the metaphor of hospitality as a possible mechanism for renewal in preaching and helping us to see through the window.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BURGER, C.W. 2001. Ons weet aan wie ons behoort: nuut gedink oor ons gereformeerde tradisie. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

BURGER, C.W. & NELL, I.A., reds. 2002. Draers van die waarheid: Nuwe-Testamentiese visies vir die gemeente. Stellenbosch: Buvton. (Gemeente en bediening, 7.         [ Links ])

CHILDERS, J. 1998. Performing the Word: preaching as theatre. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 2002. Die geheim van die prediking: in stemming met die gemeente. Hervormde teologiese studies, 58(1):143-156.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 2004. Die lewende stem van die evangelie: nuut gedink oor die basiese beginsels van prediking. Stellenbosch: Sun Media.         [ Links ]

DINGEMANS, G.D.J. 1991. Als hoorder onder de hoorders: een hermeneutische homiletiek. Kampen: Kok.         [ Links ]

ENGEMANN, W. 2001. On man's re-entry into his future: the sermon as creative act. Lesing tydens die Internasionale Homiletiese Werkgemeenskap. (Ongepubliseerd.         [ Links ])

ESLINGER, R.L. 1995. Narrative imagination: preaching the worlds that shape us. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

HENDRIKS, J. 1999. Gemeente als herberg: een concrete utopie. Kampen: Kok.         [ Links ]

HILKERT, M.C. 1997. Naming grace: preaching and the sacramental imagination. New York: Continuum.         [ Links ]

KEIFERT, P. 1992. Welcoming the stranger: a public theology of worship and evangelism. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

KOENIG, J. 1985. New Testament hospitality: partnerships with strangers as promise and mission. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

LEITH, J.H. 1990. From generation to generation. Louisville: Westminster.         [ Links ]

LONG, T.G. 1989. The witness of preaching. Louisville: Westminster.         [ Links ]

LOWRY, E.L. 1997. The sermon: dancing the edge of mystery. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

MCCLURE, J.S. 1995. The roundtable pulpit: where leadership and preaching meet. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

MEYER, O.S. 2002. Aspekte in verband met die geskiedenis van die prediking. Voordrag by Buvton se Heroriëntasiekursus vir Predikante. (Ongepubliseerd.         [ Links ])

NASH, L. & MCLENNAN, S. 2001. Church on Sunday, work on Monday: the challenges of fusing Christian values with business life. San Francisco: Jossey Bass.         [ Links ]

NOUWEN, H. 1975. Reaching out: the three movements of the spiritual life. New York: Doubleday.         [ Links ]

OSMER, R. 2008. Practical theology: an introduction. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

POHL, C. 1999. Making room: hospitality as a Christian tradition. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

RAHNER, K. 1966. Schriften zur Theologie. Tl. 7. Einsiedeln: Benziger.         [ Links ]

RAISER, K. 1998. Een kerk te zijn op aarde: een toekomsperspectief. Baarn: Ten Have.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1979. Naming God. Union seminary quarterly review, 34(4):15-27.         [ Links ]

ROSSOUW, J. 2002. Geloofskrisis: nie net ons gode het voete van klei nie. Die Burger: 12, 17 Okt.         [ Links ]

RYKEN, L., ed. 1998. Dictionary of Biblical imagery: an encyclopedic exploration of the images, symbols, motifs, metaphors, figures of speech and literary patterns of the Bible. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

VAN DER VELDEN, M.J.G. 1984. K.H. Miskotte als prediker: een homiletische onderzoek. 's-Gravenhage: Boekencentrum.         [ Links ]

VAN DER VEN, J.A. 1993. Ecclesiologie in context: handboek praktische theologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

VOS, C.J.A. 1996. Die volheid daarvan. Deel 1 en 2. Homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief. Pretoria: RGN.         [ Links ]

VOS, C.J.A. 2002. Beeldende taal: Bybel en poësie. Hervormde teologiese studies, 58(1):157-171.         [ Links ]

VOSLOO, R.R. 2002. Gasvryheid. (In Burger, C.W. & Nell, I.A. reds. Draers van die waarheid: Nuwe-Testamentiese visies vir die gemeente. Stellenbosch: Buvton. p. 305-306.) (Gemeente en bediening, 7.         [ Links ])

VOSLOO, R.R. 2003. Public morality and the need for an ethos of hospitality. Scriptura, 82:63-71.         [ Links ]

VOSLOO, R.R. 2006. Engele as gaste? In gesprek ... oor gasvryheid teenoor die ander. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

WAINWRIGHT G. 1991. Renewing worship: the recovery of classical patterns. Theology today, 48(1):45-55.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License