SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 número4Philosophical theories of truth and the logical status of intra-Biblical fallacies of contextomyIn the portals of preaching: Renewal of preaching from within Biblical and reformed roots índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 no.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Skrifberoep en die hantering daarvan in sending

 

Appealing to Scripture and its use in mission

 

 

P. Verster

Departement Sendingwetenskap, Universiteit van die Vrystaat, BLOEMFONTEIN. E-pos: versterp.hum@ufs.ac.za

 

 


OPSOMMING

Skrifberoep in sending bly belangrik om die wesenlike van die verlossing te bevestig. Verskillende beskouings oor Skrifberoep kom voor en die vraag of 'n mens nog na sonde, hemel, hel en verlossing kan verwys, moet gevra word. Paulus het op 'n bepaalde wyse na die Ou Testament verwys, maar wou altyd aan die Skrif getrou bly. Calvyn het die Skrifberoep as essensieel beskou. Kuyper het Skrifkritiek afgewys, maar het ook teen piëtistiese benadering in Skrifgebruik gewaarsku. Bultmann wou die Skrif ontmitologiseer, maar moes tog uiteindelik ook direk na die Skrif verwys. Sonde, hemel, hel en verlossing moet steeds erken word en op die regte eksegetiese en hermeneutiese wyse bevestig word.


ABSTRACT

Appealing to Scripture in mission is very important as far as the essence of salvation is concerned. Different views on appealing to Scripture are in circulation, and one has to confront the question as to whether it is still possible to refer to sin, heaven, hell and salvation. Paul appealed to the Old Testament in a specific way, but he always tried to remain true to Scripture. Calvin emphasised appealing to Scripture as essential. Kuyper did not agree with higher criticism on Scripture, but also warned against a pietistic view of Scripture. Bultmann desired to rid Scripture of mythology, but also had to appeal directly to aspects of Scripture. In mission, the essential aspects like sin, heaven, hell and salvation still need to be acknowledged though in an exegetically and hermeneutically sound way.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BARTH, K. Church dogmatics. Vol. 1: The doctrine of the Word of God: prolegomena to church dogmatics. Part 2. Edingburgh: Clark.         [ Links ]

BAVINCK, J.H. 1954. Inleiding in de zendingswetenschap. Kampen: Kok.         [ Links ]

BOCK, E. 1981. Saint Paul: life, epistles and teachings. Edingburgh: Floris.         [ Links ]

BOSCH, D.J. 1991. Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission. New York: Orbis.         [ Links ]

BUITENDAG, J. 2008. "God met ons" gelowig nagedink oor die Skrif. HTS teologiese studies, 64(3): 1131-1154.         [ Links ]

BULTMANN, R. 1952. Theology of the New Testament. Vol. 1. London: SCM.         [ Links ]

BULTMANN, R. 1985. New Testament and mythology, and other basic writings. Trans. by S.M. Ogden. London: SCM.         [ Links ]

BULTMANN, R. 1987. Faith and understanding. Trans. by L.P. Smith. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

CALVYN, J. s.a. Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Vert.: A. Sizoo. Eerste deel, omvattende boek 1 en 2. 7e druk. Delft: Meinema.         [ Links ]

CHILTON, B. 2004. Rabbi Paul: an intellectual biography. New York: Doubleday.         [ Links ]

CRAFFERT, P.F. 2002. Die Nuwe hervorming: wat, waaroor, waarheen? (In Muller, P., red. 2002. Die Nuwe hervorming. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 67-87.         [ Links ])

DERRIDA, J. 2002. Acts of religion. Ed. and with an introd. by Gil Anidjar. New York: Routledge.         [ Links ]

DURAND, J. 2005. Doodloopstraat van die geloof: 'n perspektief op die Nuwe hervorming. Stellenbosch: Rapid Access.         [ Links ]

ENGBERG-PEDERSEN, T., ed. 2004. Paul in his hellenistic context. London: Clark.         [ Links ]

HAYS, R.B. 1989. Echoes of Scripture in the letters of Paul. New Haven: Yale University Press.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1976. Brug tussen God en mens. Pretoria: NG-Kerkboekhandel.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1978. Dogmatiek. Pretoria: NG-Kerkboekhandel.         [ Links ]

HORREL, D.G. 2006. An introduction to the study of Paul. London: Clark.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, H. & VAN ECK, E. 2008. Hell revisited: a socio-critical enquiry into the roots and relevance of hell for the church today. HTS teologiese studies, 64(3):1499-1525.         [ Links ]

JOHNSON, R.A .1974. The origins of demythologizing. Leiden: Brill.         [ Links ]

JONKER, W.D. 1977. Christus die Middelaar. Pretoria: NG-Kerkboekhandel. (Wegwysers in die Dogmatiek, 2.         [ Links ])

KOCH, D-A. 1986. Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

KUYPER, A. s.a. De gemene gratie. Deel 2: Het leerstellig gedeelte. Kampen: Kok.         [ Links ]

KUYPER, A. 1881. De hedendaagsche Schriftcritiek in hare bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods: rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, gehouden den 20 sten October 1881. Amsterdam: Kruyt.         [ Links ]

MULLER, P., red. 2002. Die Nuwe hervorming. Pretoria: Protea Boekhuis.         [ Links ]

ROBERTS, R.C. 1976. Rudolf Bultmann's theology: a critical interpretation. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

SAMPLEY, J.P., ed. 2003. Paul in the Greco-Roman world: a handbook. London: Trinity.         [ Links ]

SCHREINER, T.R. 2001. Paul apostle of God's glory in Christ: a Pauline theology. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

VAN ENGEN, C. 1996. Mission on the way: issues in mission theology. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

VAN KEULEN, D. 1999. The internal tension in Kuyper's doctrine of organic inspiration of Scripture. (In Van der Kooi, C. & De Bruijn, J. Kuyper reconsidered: aspects of his life and work. Amsterdam: VU Uitgeverij. p. 123-130.) (VU Studies on Protestant History, 3.         [ Links ])

VAN ZYL, H.C. 1986. Die Nuwe Testament se gebruik van die Ou Testament - model of norm? Fax theologica, 6(1):37-77.         [ Links ]

WITHERINGTON III, B. 1998. The Paul quest: the renewed search for the Jew of Tarsus. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

WOLMARANS, H. 2002. Jesus, die heroïese patroon en ons. (In Muller, P., red. Die Nuwe hervorming. Pretoria: Protea Boekhuis. p. 196-224.         [ Links ])

WRIGHT, C.J.H. 2006. The mission of God: unlocking the Bible's grand narrative. Nottingham: InterVarsity.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons