SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue4Feminist interpretation in the context of reformational theology: A considerationPhilosophical theories of truth and the logical status of intra-Biblical fallacies of contextomy author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Beoordeling van die vernaamste kerklike en teologiese tradisies se bydrae tot die etiek van sosio-ekonomiese regte

 

An adjudication of the most prominent ecclesiastical and theological traditions to the ethics of socio-economical rights

 

 

H.M. Zwemstra

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universitei, POTCHEFSTROOM. E-pos: heinrich@zwemstra.org

 

 


OPSOMMING

Die bydraes van die Rooms-Katolieke Kerk en die vernaamste protestantse kerke tot die etiek van sosio-ekonomiese regte word in hierdie artikel ondersoek en beoordeel. Die Rooms-Katolieke Kerk beklemtoon die belangrikheid van sosio-ekonomiese regte, maar sosio-ekonomiese regte word in die natuurreg gefundeer en nie in Bybelse beginsels nie. In the Lutherse tradisie word sosio-ekonomiese regte aan die domein van die wêreld toegeskryf, en geen goeie Bybelse fundering word gegee nie. Die World Alliance of Reformed Churches gee 'n Bybelse fundering aan sosio-ekonomiese regte, maar ongelukkig is dit beïnvloed deur die politieke teologie. Die Testimony on Human Rights van die Gereformeerde Ekumeniese Raad is n omvattende studie oor menseregte in die gereformeerde tradisie, en goeie Bybelse fundering word aan sosio-ekonomiese regte gegee.


ABSTRACT

In this article the contribution of the Roman Catholic Church and that of the main protestant churches to the ethics of socio-economical rights is investigated and adjudicated. The Roman Catholic Church stresses the importance of socio-economic rights, but socio-economic rights are founded in natural law and not in Biblical principles. In the Lutheran tradition socioeconomic rights are ascribed to the domain of the world, and no proper Biblical foundation is given. The World Alliance of Reformed Churches gives a Biblical foundation to socio-economic rigths, but unfortunately it is influenced by political theology. The Testimony on Human Rights of the Reformed Ecumenical Synod is a comprehensive study on human rights in the reformed tradition, and proper Biblical foundation is given to socio-economic rights.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BROECKX, K.E. 1946. Rerum novarum en quadragesimo anno. 6e uitg. Antwerpen: De Vlijt.         [ Links ]

CALVYN, J. 1984. Commentaries on the epistle of Paul the apostle to the Romans. Translated from the original Latin by John Owen. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

DE VILLIERS, D.E. 1984. Die geskiedenis van menseregte. (In Du Toit, D.A., red. Menseregte. Kaapstad: Tafelberg. p. 9-39.         [ Links ])

DU TOIT, D.A. 1988. Die mens en sy regte: geloof en praktyk in Suid-Afrika. Kaapstad: Zebra.         [ Links ]

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 1985. Handelinge van die twee-en-veertigste nasionale sinode. Potchefstroom: Potch Herald.         [ Links ]

GKSA kyk GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

JOHN XXIII. 1963. Pacem in terris. (In Fremantle, A., ed. The papal encyclicals in their historical context: the teaching of the popes from Peter to John XXIII. New York: New American Library. p. 180-424.         [ Links ])

LEO XIII. 1946. Rerum novarum. (In Broeckx, K.E. Rerum novarum en quadragesimo anno. 6e uitg. Vertaal uit de Latijn door K.E. Broeckx. Antwerpen: De Vlijt. p. 206-344.         [ Links ])

LUTHERAN WORLD FEDERATION. 1978. Theological perspectives on human rights. Church and society, 69(2):45-46. LWF see LUTHERAN WORLD FEDERATION        [ Links ]

MOLTMANN, J. 1977. A definitive study paper: a Christian declaration on human rights. (In Miller, A.O. A Christian declaration on human rights: theological studies of the World Alliance of Reformed Churches. Grand Rapids: Eerdmans. p. 129-143.         [ Links ])

PIUS XI, 1946. Quadragesimo anno. (In Broeckx, K.E. Rerum novarum en quadragesimo anno. 6e uitg. Vertaal uit de Latijn door K.E. Broeckx. Antwerpen: De Vlijt. p. 297-344.         [ Links ])

REFORMED ECUMENICAL SYNOD. 1983. Testimony on human rights. Grand Rapids: RES.         [ Links ]

RES see REFORMED ECUMENICAL SYNOD

VAN DER VYVER, J.D. 1975. Die beskerming van menseregte in Suid-Afrika. Kaapstad: Juta.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1991. Moraliteit en verantwoordelikheid: opstelle oor politieke etiek. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1993. Homo Dei: 'n prinsipiële besinning oor enkele mensbeskouings, waaronder dié van Calvyn. In die Skriflig, 26(4):551-562.         [ Links ]

VORSTER, N. 2002. Kerk en menseregte binne 'n regstaat: die profetiese roeping van die kerk ten opsigte van die vestiging van 'n etos van menseregte in Suid-Afrika. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.- proefskrif.         [ Links ])

WARC kyk WORLD ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES

WCC kyk WORLD COUNCIL OF CHURCHES

WORLD ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES. 1976. Theological basis of human rights. Geneva.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1968. Uppsala 1968 speaks: section reports of the fourth assembly of the World Council of Churches. New York.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1974. Report on working group A: the right to life and work: the basic social, economic and cultural rights. (In World Council of Churches. Human rights and Christian responsibility: report of the consultation St. Pölten, Austria. Geneva. p. 35-38.         [ Links ])

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1975a. Breaking barriers Nairobi 1975: the official report of the fifth assembly of the World Council of Churches, Nairobi, 23 November-10 December. London: SPCK.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1975b. Uppsala to Nairobi. London: SPCK.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1987. Diakonia 2000: called to be neigbours. Official report World Council of Churches world consulation, inter-church aid, refugee and world service, Larnaca 1986. Geneva.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1991. Signs of the Spirit: official report of the Seventh Assembly. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

WORLD COUNCIL OF CHURCHES. 1999. Together on the way. Official report of the eighth assembly of the World Council of Churches: the new challenges. Geneva.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License