SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue4RedaksioneelAn adjudication of the most prominent ecclesiastical and theological traditions to the ethics of socio-economical rights author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.4 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Feminist interpretation in the context of reformational theology: A consideration

 

Feministiese interpretasie in die konteks van reformatoriese teologie: 'n Oorweging

 

 

C. Nunes; H.J.M. van Deventer

Subject Group Theology, Vaal Triangle Campus, North-West University, VANDERBIJLPARK. E-mail: tyronnenunes@yahoo.com. Hans.VanDeventer@nwu.ac.za

 

 


ABSTRACT

This article explores the contribution that Biblical interpretation from a feminist perspective may make in the context of reformational theology. After an overview of the diverse nature of feminist Biblical interpretation that in itself stems from specific developments in hermeneutics, this article explores the contributions made by two prominent scholars in this field, namely Schüssler-Fiorenza and Trible. These contributions are then brought to bear on the South African situation and the debate on the role of women in the church. A suggestion is made as to the contribution that the work of Schüssler-Fiorenza and Trible can make in this context.


OPSOMMING

Hierdie artikel ondersoek die bydrae wat Bybelinterpretasie vanuit 'n feministiese perspektief kan maak binne die konteks van reformatoriese teologie. Na 'n oorsig rakende die diverse aard van feministiese Bybelinterpretasie, wat op sigself voortspruit uit ontwikkelings binne die hermeneutiek, ontgin hierdie artikel die bydraes van twee prominente navorsers in hierdie veld, naamlik Schüssler-Fiorenza en Trible. Hierdie bydraes word dan in verband gebring met die Suid-Afrikaanse situasie en die debat oor die rol van vroue in die kerk. 'n Voorstel word gemaak rakende 'n bydrae wat die werk van Schüssler-Fiorenza en Trible in hierdie konteks kan lewer.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

List of references

BERGH, J. & BARNARD-WEISS, M. 1999. Stappe op die pad van gelykmatiging vir die vrou in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Studia historiae ecclesiasticae, 25(2):91-120.         [ Links ]

BREED, D.G., JANSE VAN RENSBURG, F. & JORDAAN, G.J.C. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BREYTENBACH, A.P.B. 1999. Ontwikkelings en verskuiwings in ons teologie. (In Van Wyk, D.J.C., red. 20ste eeu hervormde teologie. Pretoria: Sentik. p. 171-182.         [ Links ])

CARMODY, D.L. 1995. Christian feminist theology. Oxford: Blackwell.         [ Links ]

CLIFFORD, A.M. 2001. Introducing feminist theology. New York: Orbis.         [ Links ]

CLOKE, S. 2002. Phyllis Trible: life and death choices in reading the Bible. http://www.media.anglican.com.au/tma/2002/2002-09/trible.htlm Date of access: 31 Aug. 2002.         [ Links ]

COETZEE, J.C., DE KLERK, B.J. & FLOOR, L. 1980. Die hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaage kerklik-etiese vraagstukke. Koers, 45(1):18-36.         [ Links ]

DALY, M. 1983. Voorbij God de Vader: op weg naar een feministische bevrijdingsfilosofie. Vert. E. Pars. Amersfoort: Horstink.         [ Links ]

DREYER, P.S. 1977. Vroue as predikante? Pretoria: HAUM.         [ Links ]

DREYER, Y. 1999. Vroue in die ampte. (In Van Wyk, D.J.C., ed. 20ste eeu hervormde teologie. Pretoria: Sentik. p. 385-390.         [ Links ])

DU PISANI, J.A. 1996. Die vrou se posisie in kerk en samelewing: evolusie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se standpunt. Koers, 61(3):241- 269.         [ Links ]

DU PLESSIS, J.A. 1933. Die Gereformeerde vrou. Deel 2. Die Kerkblad, p. 522-524.         [ Links ]

DU TOIT, A. 2001. Die swyggebod van 1 Korintiërs 14:34-35 weer eens onder die loep. Hervormde teologiese studies, 57(1 & 2):172-186.         [ Links ]

GILLINGHAM, S.E. 1998. One Bible, many voices. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

GROOTHUIS, R.M. 1997. Good news for women: a Biblical picture of gender equality. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

HAYES, J.H. & HOLLADAY, C.R. 1987. Biblical exegesis: a beginner's handbook. London: SCM.         [ Links ]

HELBERG, J.L. 2008. Die buitengewone geboorte van Jesus Christus en die regering van sy kerk, in besonder rakende die vrou. In die Skriflig, 42(3):409-429.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, F. 2002. Women in church and society: report of research done by a research team at the PU vir CHO. In die Skriflig, 36(4):717-752.         [ Links ]

KAISER, W.C. 1994. The meaning of meaning. (In Kaiser, W.C. & Silva, M. An introduction to Biblical hermeneutics. Grand Rapids: Zondervan. p. 27-45.         [ Links ])

KEANE, M. 1998. Feminist and womanist theology. (In Maimela, S. & König, A., eds. Initiation into theology: the rich variety of theology and hermeneutics. Pretoria: Van Schaik. p. 121-135.         [ Links ])

KLEYNHANS, E.P.J. 1983. Die vrou en die amp in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje Vrystaat.         [ Links ]

KRÜGER, A.J. 2006. Skrifkritiek, fundamentalisme en grammaties-historiese eksegese. Die Kerkblad, p. 28-29.         [ Links ]

LE ROUX, J.H. 1993. A story of two ways: thirty years of Old Testament scholarship in South Africa. Pretoria: Verba Vitae.         [ Links ]

LE ROUX, J.H. 1994. Historical criticism - the end of the road? Old Testament essays, 7(4):198-202.         [ Links ]

LOADES, A. 1998. Feminist interpretation. (In Barton, J., ed. Cambridge companion to Biblical interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. p. 81-94.         [ Links ])

MUILENBURG, J. 1969. Form criticism and beyond. Journal of Biblical literature, 88(1):1-18.         [ Links ]

NEWPORT, J.P. 1996. Contemporary philosophical, literary and sociological hermeneutics. (In Corley, B., Lemke, S. & Lovejoy, G., eds. Biblical hermeneutics: a comprehensive introduction to interpreting Scripture. Nashville: B & H. p. 133-144.         [ Links ])

NG, E.Y.L. 2002. Reconstructing Christian origins? The feminist theology of Elisabeth Schüssler-Fiorenza: an evaluation. Carlisle: Paternoster.         [ Links ]

OSIEK, C. 1997. The feminist and the Bible: hermeneutical alternatives. Hervormde teologiese studies, 53(4):956-968.         [ Links ]

PELSER, G.M.M. 1976. Women and the ecclesiastical ministries in Paul. Neotestamentica, 10:92-109.         [ Links ]

PHILLIPS, V.C. 1999. Feminist interpretation. (In Hayes, J.H., ed. Dictionary of Biblical interpretation: A-J. Nashville: Abingdon. p. 388-398.         [ Links ])

PIETERSE, R. 2002. Die "vroue-kwessie" in die GKSA. In die Skriflig, 36(4):691-716.         [ Links ]

RUETHER, R.R. 1983. Sexism and God-talk: toward a feminist theology. Boston: Beacon.         [ Links ]

SAWYER, D.F. 1990. Feminist interpretation. (In Coggins, R.J. & Houlden, J.L., eds. A dictionary of Biblical interpretation. London: SCM. p. 231-234.         [ Links ])

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 1975. Feminist theology as critical theology of liberation. Theological studies, 36:605-626.         [ Links ]

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 1983. In memory of her: a feminist theological reconstruction of Christian origins. New York: Crossroad.         [ Links ]

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 1984. Bread not stone: the challenge of feminist Biblical interpretation. Boston: Beacon.         [ Links ]

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 1985. Remembering the past and creating the future. (In Collins, A.Y., ed. Feminist perspectives on Biblical scholarship. p. 43-64.         [ Links ])

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 1992. But she said: feminist practices of Biblical interpretation. Boston: Beacon.         [ Links ]

SCHÜSSLER-FIORENZA, E. 2001. Wisdom ways. New York: Orbis.         [ Links ]

SEGOVIA, F.F. 2003. Looking back, looking around, looking ahead. (In Segovia, F.F., ed. Toward a new heaven and a new earth. New York: Orbis. p. 1-30.         [ Links ])

SPANGENBERG, I.J.J. 1994. Paradigmaveranderinge in die Bybelweten-skappe: 'n bydrae tot die gesprek tussen die Bybelwetenskappe en sistematiese teologie. Religie & teologie 1(2):144-184.         [ Links ]

THISELTON, A.C. 1992. New horizons in hermeneutics: the theory and practice of transforming Biblical reading. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

TRIBLE, P. 1978. God and the rhetoric of sexuality. London: SCM.         [ Links ]

TRIBLE, P. 1984. Texts of terror. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

VAN DEVENTER, H.J.M. 2005. Why minds are changed: an inquiry into the decisions by the Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (GKSA) on the role of women in the church. Koers, 70(4):685-704.         [ Links ]

VAN DEVENTER, L. 1990. Die vrou as leraar, ouderling ... wat sê die Bybel regtig? Die Kerkbode, 145(2):5.         [ Links ]

VAN HELDEN, P. 2002. Die aktiwiteit van die belydende GKSA-vrouelidmaat tydens die erediens. In die Skriflig, 36(4):755-783.         [ Links ]

VERGEER, W.C. 2002. Anomalieë in die Gereformeerde standpunt oor die rol van die vrou in die kerk. In die Skriflig, 36(4):661-689.         [ Links ]

WAKE FOREST UNIVERSITY. 2009. Phyllis Trible: the divinity school at Wake Forest University. http://divinity.wfu.edu/faculty-trible.html Date of access: 1 March 2009.         [ Links ]

WEEDON, C. 2003. Subjects. (In Eagleton, M., ed. A concise companion to feminist theory. Oxford: Blackwell. p. 111-132.         [ Links ])

WUELLNER, W. 1987. Where is rhetorical criticism taking us? Catholic Biblical quarterly, 49:448-463.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License