SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue3Should the RCSA after a period of 150 years be considered as a stagnated church community? Evaluated from the point of view of ecumenicismThe contribution of deontological Christian ethics to the contemporary human rights discourse author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.3 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Grense tussen kerk en staat vir die reëling van die predikantsdiens: Gesien vanuit twee kerkregtradisies

 

Boundaries for church and state regarding the regulation of the ministry of the Word: Seen from two church polity traditions

 

 

J. Smit

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: johannes.smit@telkomsa.net

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel word gefokus op grense tussen die kerk en die staat vir die reëling van die predikantsdiens - gesien vanuit twee onafhanklike kerkregtradisies. Hierdie grense is nog nie duidelik deur die Suid-Afrikaanse howe omlyn nie. Die doel van hierdie artikel is nie 'n regsvergelykende studie nie. Die doel is om aan te toon dat twee onafhanklike kerkregtradisies, naamlik die Duitse kerkreg en die gereformeerde kerkreg, vanuit 'n historiese ontwikkelingsgang algemene beginsels ontwikkel het wat grense vir die staat se reëlingsbevoegdheid stel met betrekking tot die reëling van die gereformeerde predikantsdiens en wat die kerk se eie bevoegdheid in hierdie verband as 'n eiesoortige (sui generis) reg daarstel. Die kernbevinding van hierdie artikel is dat die grense tussen die kerk en die staat vir die predikantsdiens primêr daardeur bepaal word dat die kerk en die staat nie enige invloed op mekaar se onderskeie opdragte en take mag uitoefen nie. Die predikantsdiens is die sentrale opdrag van die kerk en nie van die staat nie. Die staat het dus nie die reëlingsbevoegdheid vir die predikantsdiens nie.


ABSTRACT

This article focuses on the boundaries for church and state with regard to the regulation of the ministry of the Word - seen from two independent church polity traditions. Until now the South African courts have not given an indication of how these boundaries should be understood or how these apply within the South African context. The purpose of this article is not to make a judicial comparison. The purpose is to show that two independent church polity traditions, namely the German and the reformed, developed general principles for the boundaries of church and state with regard to the regulation of a minister's position in law. In both traditions church polity is regarded sui generis, and recognises the church's right to regulate a minister of religion's position independently from the state. In conclusion it is found that the boundaries between church and state for the ministry of the Word are primarily determined by the principle that church and state should not in any way influence or interfere with one another's separate mandates or duties. The ministry of the Word is the responsibility of the church and not the state. Therefore the state does not have the competency to regulate the ministry of the Word.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

CALVYN, J. 1991. Institusie van die Christelike godsdiens. Boek 4. Vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileum Boekefonds.         [ Links ]

CODEX IURUS CANONICI. s.a. Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutchland, Österreich und der Schweiz. Hrsg. von Klaus Lüdecke unter Mitarb von Rudolf Henseler. Essen: Ludgerus.         [ Links ]

COERTZEN, P. 2002. Church order or labour law: the position of ministers and others who work in the Dutch Reformed Church. European journal for church and state research - Revue européenne des relations Églises-État, 9:397-411.         [ Links ]

DE BRES, G. 1561. Die Nederlandse geloofsbelydenis. (In Die berymde Psalms. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers. p. 488-516.         [ Links ])

DE VAUX, R. 1984. Ancient Israel: its life and institutions. Trans. by John McHugh. London: Darton, Longman & Todd.         [ Links ]

DU PLOOY, A. LE R. 1979. Ekklésia en meerdere vergaderinge. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

DU PLOOY, A. LE R. 2002. Kerke se interne verbandsreg en die arbeids-wetgewing: advies aan die konvent van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. (Ongepubliseer.         [ Links ])

FRANK, J. 1976. Dienst und Arbeitsrecht in der evangelische Kirche: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche. Münster: Aschendorf.         [ Links ]

GROSHEIDE, F.W. 1954. Commentaar op het Nieuwe Testament: het heilig Evangelie volgens Mattheus. Kampen: Kok.         [ Links ]

HECKEL, M. 1994. Die Verhältnis von Kirche und Staat nach evangelischem Verständnis. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. 1. Band. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 157-208.         [ Links ])

HESSE, K. 1994. Das Selbsbestimmungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland. 1. Band. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 521-559.         [ Links ])

HK kyk URSINUS, Z. & OLEVIANUS, C.

HOLLERBACH, A. 1998. Religion und Kirche im freiheitlichen Verfassungsstaat: Schriftenreihe der juristischen Gesellschaft zu Berlin. Heft 156. Berlin: De Groot.         [ Links ]

HOVIUS, J. 1962. Het verband tussen onze belijdenis en onze kerkorde. Smeek: Weissenbach.         [ Links ]

KERKORDEBOEKIE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 1998. Potchefstroom: Admin. Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.         [ Links ]

KIRCHHOF, P. 1994. Die Kirchen und Religiongemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. 1. Band. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 651-687.         [ Links ])

KO kyk KERKORDEBOEKIE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

NGB kyk DE BRES, G.

OLIVIER, M. The South African Constitution and freedom of religion: some labour law imperatives and implications. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 43(3 & 4):530-542.         [ Links ]

PIRSON, D. 1994. Die geschichtlichen Wurzeln des deutschen Staatskirchenrechts. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschlands. 1. Band 2. grundlegend neubearbeitete Aufl. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 3-46.         [ Links ])

PIRSON, D. 1995. Das kircheneigene Diensrecht der Geistlichen und Kirchen-beampten. (In List, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland. 2. Band. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 845-875.         [ Links ])

POLMAN, A.D.R. s.a. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis: verklaard uit het verleden gekonfronteerd met de heden. Deel 4. Franeker: Wever.         [ Links ]

RICHARDI, R. 2004. Arbeidsrecht in der Kirche: staatliches Arbeidsrecht und kirchliches Dienstrecht. 4. neu bearbeite Aufl. München: Beck.         [ Links ]

ROBBERS, G. 2001. Religious freedom in Germany. Brigham Young University law review. http://lawreview.byu.edu/archives/20012.htm Date of access: 12 Apr. 2004.         [ Links ]

RÜFNER, 1995. Individualrechtliche Aspekte des kirchlichen Dienst- und Arbeidsrechts: die besondere Loyalitätspflicht im kirclichen Dienst. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland. 1. Band. Duncker & Humblot: Berlin. S. 901-925.         [ Links ])

SCHLAICH, K. 1972. "Neutralität" als verfassungsrechtliches Prinzip. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

SMEND, R. 1951. Staat und Kirche nach dem Bonner Grundgesetz. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, 1:4-14.         [ Links ]

SMIT, C.J. 1984. God se orde vir sy kerk. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

SMIT, C.J. 1985. Kerkreg en kerkorde in die lig van God se reg vir sy kerk. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

SMIT, C.J. 2008. Is die idee van 'n kerkorde nog kerklik byderwets? In die Skriflig, 42(2):225-238.         [ Links ]

SMIT, J. 2001. 'n Gereformeerd-kerkregtelike beoordeling van die predikant se verbintenis aan die plaaslike kerk. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.M.-verhandeling.         [ Links ])

SMIT, J. & DU PLOOY, A. LE R. 2008. Reëling van die Gereformeerde predikant se diens - 'n arbeidsregtelike of intere kerklike aangeleentheid? In die Skriflig, 42(1):51-74.         [ Links ]

URSINUS, Z. & OLEVIANUS, C. 1563. Die Heidelbergse Kategismus of onderwysing in die Christelike leer. (In Die berymde Psalms. 1976. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers. p. 521-566.         [ Links ])

VAN DER LINDE, G.P.L. 1965. Die grondbeginsels van die presbiteriale kerkregering. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

VAN DER VYVER, J.D. 2002. The jurisprudential legacy of Abraham Kuyper and Leo XIII. Markets and morality, (5)1. http://www.acton.org/publications/mandm/mandm_article_87.php Date of access: 3 Mar. 2009.         [ Links ]

VAN DER WALT, J.J. 1976. Christus as Hoof van die kerk en die presbiteriale kerkregering. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

VAN'T SPIJKER, W. 1990. De kerk bij Calvijn: theocratie. (In Van't Spijker, W. et al. De Kerk: wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting. Kampen: De Groot Goudriaan. p. 143-162.         [ Links ])

VON CAMPENHAUSEN, A., Frhr. 1994. Der heutige Verfassungsstaat und die Religion. (In Listl, J. & Pirson, D. Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland. 1. Band. Berlin: Dunckler & Humblot. S. 47-84.         [ Links ])

VORSTER, N. 1999. Kerk en owerheid binne 'n regstaat: die roeping van die kerk met betrekking tot die Suid-Afrikaanse owerheid. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.M.-verhandeling.         [ Links ])

Hofsake

BVerfGE kyk Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht

Church of the Province of Southern Africa (Diocese of Cape Town) v. CCMA & others [2001] 11 BLLR 1213 (LC)

Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 18, 385

Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 42, 312

Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht 70, 138

Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht (BverfG, BvR 1436/02 vom 3.6.2003)

Schreuder v. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Wilgespruit e.a. 1999 20 ILJ 1936 (LC)

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License