SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 número2Strategies towards a reformation of the theology-based approach to Christian scholarshipEthical decision-making: The doctrine of sin and grace índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 no.2 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die waarde van menswaardigheid in die bioetiek

 

The worth of human dignity in bioethics

 

 

A.L. Rheeder

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: corriaan1@942.co.za

 

 


OPSOMMING

Daar word vandag deur bioetici en juriste aangevoer dat die begrip "menswaardigheid" geen bedrae lewer tot die bioetiek nie en in wese 'n nuttelose begrip is. Teenoor hierdie vooronderstelling word uitgegaan van die standpunt dat die begrip "menswaardigheid" tot die hart van die Bybel behoort en daarom as 'n vrugbare begrip in die bioetiek gebruik kan word. Menswaardigheid word gefundeer in die feit dat die mens na die beeld van God geskape is. Die feit dat die mens as beeld van God geskape is en dus menswaardig is, het ongetwyfeld implikasies vir die bioetiek. Menswaardigheid deur en teenoor die mens binne die bioetiek beteken dat genesing van siekte nagestreef moet word; dat die mens as psigosomatiese eenheid moet handel en behandel word; dat voortplanting eksklusief vanuit die huwelik mag plaasvind; en dat alle menslike lewe maksimaal beskerm moet word. Waar laasgenoemde nie gebeur nie, word die godgegewe waarde van die mens aangetas.


ABSTRACT

Bioethicists and jurists put forward that the notion of "human dignity" adds nothing to the field of bioethics and is essentially a meaningless term. Against this presupposition the view is put forward that the notion of "human dignity" belongs to the heart of the Bible and can therefore be used as a valuable notion in bioethics. Human dignity is founded in the fact that man is created in the image of God. The fact that man is created in God's image, and therefore has human dignity, undoubtedly has implications for bioethics. Human dignity by and towards man in bioethics has the meaning that one must strive for the healing of disease; that man must act and be treated as a psychosomatic unit; that reproduction may occurexclusively within marriage; and that all human life has to be maximally protected. Where the aforementioned does not occur, God-given human dignity is impinged upon.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ATKINSON, DJ. 1995. Life, health and death. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 87-92.         [ Links ])

BJÖRNSSON, B. & KJEMS, L. 1995. In vitro fertilization: a letter to a childless couple. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC. p. 41-49.         [ Links ])

BRIDGER, F.W. 1995a. Equality. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 352-353.         [ Links ])

BRIDGER, F.W. 1995b. Humanity. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 21-27.         [ Links ])

BROWN, R.G. 1995. Clones, chimeras, and the image of God: lesson from the Barthian bioethics. (In Kilner, J.F., Cameron, N.M. de S. & Schiedermayer, D.L., eds. Bioetichs and the future of medicine: a Christian appraisal. Grand Rapids: Eerdmans. p. 238-249.         [ Links ])

CHRISTOFFERSEN, S.A. 1995. What is bioethics? (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC. p. 2-8.         [ Links ])

CHRISTOFFERSEN, S.A. & MORTENSEN, V. 1995. Ethics and counseling: a letter to a fellow pastor. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC. p. 94-97.         [ Links ])

CHURCHLAND, P.S. 2008. Human dignity for a neurophilosophical perspective. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and _bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

COOK, E.D. 1995. Health and health care. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 435-437.         [ Links ])

DAVIDSON, B. s.a. Analytical Hebrew and Chaldee lexicon. Florida: Mcdonald.         [ Links ]

DAVIS, F.D. 2008. Human dignity and respect for persons: a historical perspective on public bioethics. Human dignity and bioethics: essays commissioned by the president's council on bioethics. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

DE BRUYN, P.J. 1993. Die tien gebooie. Midrand: Varia.         [ Links ]

DENNET, D.C. 2008. How to protect human dignity from science. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_bioethics.pdf Date of access: 16 Nov. 2008.         [ Links ]

DOUMA, J. 1997. Medische ethiek. Kampen: Uitgeverij van den Berg.         [ Links ]

ESTERHUYSE, W. 2009. God en die gode van Egipte: in die spore van die onsienlike. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

GELERNTER, D. 2008. The irreducibly religious character of human dignity. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_bioethics .pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

GROGAN, G.W. 1995. Image of God. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 476-477.         [ Links ])

HEYNS, J.A. 1978. Dogmatiek. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1982. Teologiese etiek. Deel 1. Pretoria: N.G. Kerkboekhandel.         [ Links ]

HIGGINSON, R.A. 1995. Ethics of medical care. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 93-99.         [ Links ])

HOLMES, A.F. 1995. Creation. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: Intervarsity. p. 268-270.         [ Links ])

HURDING, R.H. 1995. Healing. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 431-434.         [ Links ])

KAISER, W.C. 1983. Towards an Old Testament ethics. Michigan: Academic Books.         [ Links ]

KASS, L.R. 2008. Defending human dignity. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_ bioethics.pdf Date of access: 16 Nov. 2008.         [ Links ]

KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. 1958. Lexicon in veteris testamenti libros. Leiden: Brill.         [ Links ]

KÖNIG, A. 1993. Menseregte: menslike mense. Gelowig nagedink. Deel 5: Oor die mens en sonde in die praktyk. Halfway House: Orion.         [ Links ]

KÖNIG, A. 2001. Fokus op die 300 geloofsvrae wat mense die meeste vra: sleutelbegrippe van die Christelik geloof: 'n verwysingsgids vir elke huis. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

KÖNIG, A. 2006. Die groot geloofswoordeboek: meer as 500 kernwoorde van die Christelike geloof maklik gemaak. Vereniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.         [ Links ]

KRAYNAK, R.P. 2008. Human dignity and the mystery of the human soul. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_ bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

MACKLIN, R. 2003. Dignity is a useless concept. http://bmj.com/cgi/content/full/327/7429/1419 Date of access: 21 Oct. 2008.         [ Links ]

MEILAENDER, G. 1995. Sexuallity. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 71-78.         [ Links ])

MEILAENDER, G. 2008a. Commentary on churchland. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_ bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

MEILAENDER, G. 2008b. Human dignity: exploring and explicating the council's vision. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_ bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

MÜLLER, J. 1989. God se beeld en verteenwoordiger: Gen. 1:1-2:4a. (In Vos, C. & Müller, J., reds. Geboorte en kindwees: God, mens en wêreld. Pretoria: Orion. p. 1-10.         [ Links ])

NILSSON, G. & KVIST, H. 1995. Legislation on human and animal research: a letter to a parliamentarian. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC. p. 86-93.         [ Links ])

O'MATHÚNA, D.P. 1995. The Bible and abortion: what of the "Image of God"? (In Kilner, J.F., Cameron, N.M. de S. & Schiedermayer, D.L., eds. Bioetichs and the future of medicine: a Christian appraisal. Grand Rapids: Eerdmans. p. 199-211.         [ Links ])

ØSTNOR, L., HALLAMAA, J., ANDERSON, S., BJÖRNSSON, S.V., NILSSON, G. & THUNBERG, L. 1995. The Lutheran approach to bioethics. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC. p. 9-34.         [ Links ])

PETERS, T. 1996. For the love of children: genetic technology and the future of the family. Louisville: John Knox.         [ Links ]

PETERS, T. 2007. The stemcell debate. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

RHEEDER, A.L. 1999. Selektiewe voortplanting by die mens: 'n teologies-etiese studie. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

RKK kyk ROOMS-KATOLIEKE KERK

ROOMS-KATOLIEKE KERK. 2008. Congregation for the doctrine of faith: instruction dignitas personae on certain bioethical questions. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaithe/documents/ rc_con_cfaith_doc_2008/208_dignitas-personae_en.html        [ Links ]

SCHULMAN, A. 2008. Bioethics and the question of human dignity: human dignity and bioethics: essays commissioned by the President's Council on Bioethics. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_bioethics .pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

SHULTZINER, D. 2003. Human dignity: functions and meanings. http://www.bepress.com/gj/topics/vol3/iss3/art3/ Date of access: 28 Oct. 2008.         [ Links ]

SULMASY, D.P. 2008. Dignity and bioethics: history, theory, and selected applications. http://bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_ bioethics.pdf Date of access: 8 Oct. 2008.         [ Links ]

TADA, J.E. & CAMERON, M.DE.S. 2006. How to be a Christian in a brave new world. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

UNESCO. 2005. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Date of access: 28 Oct. 2008.         [ Links ]

VAN NIEKERK, A.A. 2005. Geloof sonder sekerhede: besinning vir eietydse gelowiges. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1991. Moraliteit en verantwoordelikheid: opstelle oor politieke etiek. Potchefstroom: PU vir CHO. (Wetenskaplike bydrae van die PU vir CHO. Reeks A: Geesteswetenskappe, nr. 77.         [ Links ])

VORSTER, J.M. 2008. The challenge of contemporary religious fundamentalism. Pretoria: Thabang.         [ Links ]

VORSTER, N. 2007. Restoring human dignity in South Africa: essays in Christian anthropology for a new dispensation. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

WENHAM, G.J. 1987. Genesis 1-15. Dallas: Word Books. (Word Biblical commentary, vol. 1.         [ Links ]) [CD]

WRIGHT, C.J.W. 1995. Old Testament and ethics. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 48-56.         [ Links ])

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons