SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue1Paul's use of slavery imagery in the Hagar allegoryPastoral care to the marginalized with special reference to orphanaged children author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.43 n.1 Pretoria Jan. 2009

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Voortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastoor: Uitdagings in die nuwe millennium

 

Continual academic development of the AFM pastor: Challenges in the new millennium

 

 

A.P.J. PutterI; G.A. LotterI; W.J. HattinghII

IFakulteit Teologie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: andriesputter@absamail.co.za george.lotter@nwu.ac.za
IIFakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van Johannesburg. Johannesburg. E-pos: principal@afmtc.org

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel is die teologiese opleiding van die pastoor van die Apostoliese Geloof Sending (hierna die AGS) kursories ondersoek. Kwalitatiewe navorsing wat gedoen is met 'n gedeelte van die breër AGS-lidmate en wat deur die AGS se hoofkantoor geselekteer was, het gewys op die taak en rolverwagtings van die pastoor. Die navorsing het verder getoon dat pastore deurlopend toegerus moet word ten einde suksesvol aan al die rolverwagtings te kan voldoen. Ten einde 'n groter en duideliker beeld van die voortgesette opleiding van pastore te verkry, is 'n literatuurkontrole gedoen. Die literatuurkontrole het aangetoon dat teologiese opleiding wêreldwyd onder die loep kom en dat daar daadwerklik pogings aangewend word om toepaslike effektiewe opleiding in te stel. Die bevindings van die pastoor se teologiese opleiding, navorsingsondersoek en die literatuurkontrole, kan tot sinvolle riglyne vir voortgesette akademiese ontwikkeling bydra. Die doel van hierdie artikel is om aan te toon wat die huidige stand van teologiese opleiding binne die AGS is en om riglyne aan rolspelers te voorsien wat voortgesette akademiese ontwikkeling vir die pastoor behels. Dit sal pastore in staat stel om gemeentegroei te stimuleer en verskillende opleidingsbehoeftes te hanteer.


ABSTRACT

This article entails a cursory investigation of the history of theological training of the Apostolic Faith Mission pastor (here-after AFM). Qualitative research done on a section of the broader membership of the AFM selected by the AFM head office has indicated the task and role expected of the pastor. The research pointed out that pastors should be continuously equipped to be able to successfully fulfil all their role expectations. A literature search was also undertaken in order to obtain a larger and representative picture of the ongoing training of pastors. The literature research indicated that theological training worldwide is under investigation and that active steps are being taken to introduce appropriate effective training. The findings regarding the pastor's theological training, the research and the literature control, have made it possible to propose guidelines for continued academic development. The purpose of this article is to show the present position of theological training in the AFM and to provide guidelines for role players that will keep them informed concerning continued academic development. This will enable pastors to stimulate congregational growth and address different training needs.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ABV kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Algemene Besigheidsvergadering.         [ Links ]

AGS kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING        [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. 2005. Algemene Besigheidsvergadering. Johannesburg.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1909. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1932. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1950. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1954. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1957. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad. 1969. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Werkersraad. 1936. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Kleurlingkuratorium. 1970. Notules. Kuilsrivier: Sarepta Teologiese Kollege.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Sendingkomitee. 1964. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Swart Werkersraad. 1964. Notules. Johannesburg: AGS-argief.         [ Links ]

BARNA, G. 1993. Today's pastore. Ventura: Regal.         [ Links ]

BARNA, G. 1998. The second coming of the church. Waco: Word.         [ Links ]

BARNA, G. 2001. Boiling point. Ventura: Regal.         [ Links ]

BASSON, G.J. 1996. 'n Prakties-teologiese teorie vir leierskap vanuit 'n kerkgroei perspektief. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (D.Th.-proefskrif.         [ Links ])

BURGER, I.S. v.d. M. 1987. Geskiedenis van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika. Braamfontein: Evangelie Uitgewers.         [ Links ]

BURNS, N. & GROVÉ, S.K. 1993. The practice of nursing: conduct, critique and utilization. Philadelphia: Saunders.         [ Links ]

CRESWELL, J.W. 1994. Research design: qualitative and quantitative approaches. Thousands Oaks: Sage.         [ Links ]

CRONJÉ, F.H.J. 1976. Die ATS teologiese kollege. AGS Werkersraad verslagbundel. Johannesburg.         [ Links ]

CRONJÉ, F.H.J. 1979. Die ATS teologiese kollege. AGS Werkersraad verslagbundel. Johannesburg.         [ Links ]

DE KOK, P.O. 2001. A relevant curriculum framework for the training of pastore. Johannesburg: Rand Afrikaans University. (M.Ed. dissertation.         [ Links ])

DE WITT, P.J.H. 2008. Mondelinge mededeling aan AGS-hooftesourier. Centurion. (Kassetopname in besit van die outeur.         [ Links ])

EASUM, B. 2001. Unfreezing moves: following Jesus into the mission field. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

ERASMUS, L.J. 1990. Uitbranding onder Apostoliese Geloof Sending pastore: 'n prakties-teologiese ondersoek. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

ERASMUS, L.J. 1996. Theological education in the Apostolic Faith Mission of South Africa. Pretoria: University of South Africa. (D.Th. thesis.         [ Links ])

EYBERS, I.B., KÖNIG, A. & STOOP, J.A. 1978. Inleiding in die teologie. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

GIBBS, E. 2005. Leadership next: changing leaders in a changing culture. Leicester: InterVarsity.         [ Links ]

GIBBS, E. & COFFEY, I. 2001. Church next: quantum changes in Christian ministry. Leicester: InterVarsity.         [ Links ]

HATTINGH, W.J. 2005. Prinsipaal verslag van die Aucklandpark Teologiese Seminarium. Johannesburg.         [ Links ]

HATTINGH, W.J. 2006. Gespreknotas met prinsipaal van die Aucklandpark Teologiese Seminarium. Johannesburg. 17 Feb.         [ Links ]

HATTINGH W.J. 2007. Die Aucklandpark Teologiese Seminarium verslag aan die AGS-Nasionale Leierskap Forum. Johannesburg, Nov.         [ Links ]

HATTINGH, W.J. 2008. Die Aucklandpark Teologiese Seminarium verslag aan die AGS-Nasionale Leierskap Forum. Johannesburg, Mar.         [ Links ]

HENDRIKS, H.J. 2004. Studying congregations in Africa. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

HOLLIDAY, A. 2002. Doing and writing: qualitative research. Thousands Oaks: Sage.         [ Links ]

HÖLSCHER, F. 1976. Sosiologiese studie van die glossolalie verskynsel in die Christelike godsdiens. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

JOUBERT, S.J. 2001. Teologiekroniek: die relevansie van teologie in millennium drie. Verbum et ecclesia, 22(1):191-197.         [ Links ]

KIELHOFNER, G. 1982. Qualititive research. Part 1: Paradigmatic grounds and issues of reliability and validity. Occupational therapy journal of research, (3):67-79.         [ Links ]

KIMBAL, D. 2003. The emerging church. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

KREFTING, L. 1991. Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. American journal of occupational therapy, 45(3):214-222.         [ Links ]

KRUEGER, R.A. 1994. Focus groups. Thousand Oaks: Sage.         [ Links ]

LINCOLN, Y.S. & GUBA, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. London: Sage.         [ Links ]

MALPHURS, A. 1999a. The dynamics of church leadership: ministry dynamics for a new century. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

MALPHURS, A. 1999b. Advanced strategic planning. Grand Rapids: Baker Book House.         [ Links ]

MARÉ, L.P. 2003. AGS-pastore se belewenis van hulle teologiese opleiding. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

MARÉ, L.P. 2005. AGS-pastore se belewenis van hulle teologiese opleiding. Verbum et ecclesia, 26(2):432-446.         [ Links ]

MOUTON, J. 1996. Understanding social research. Pretoria: Van Schaik.         [ Links ]

NBUR kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Uitvoerende Raad.         [ Links ]

NBWR kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Blanke Werkersraad.         [ Links ]

NEL, M. 2002. Predikante opleiding: roeping, keuring en legimentering. Verbum et ecclesia, 23(1):151-167.         [ Links ]

NKK kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Kleurlingkuratorium.         [ Links ]

NSK kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Sendingkomitee.         [ Links ]

NSWR kyk APOSTOLIESE GELOOF SENDING. Swart Werkersraad.         [ Links ]

OLWAGEN, J.M. 2003. Die paradigmaskuif wat 'n tradisionele AGS pastoor moet ondergaan vir effektiewe gemeentemobilisasie. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

OLWAGEN, J.M. 2007. Gemeentemobilisasie deur die ontdekking, ontwikkeling en toerusting van die lidmaat vir dienswerk. Johannesburg: Universiteit van Johannesburg. (D.Litt. et Phil.-proefskrif.         [ Links ])

OMERY, A. 1983. Phenomenology: a method for nursing research. Advances in nursing science, 5(2):49-63.         [ Links ]

PINKSTERBOODSKAPPER, 2005. Amptelike maandblad van die AGS-Kerk. Centurion. 17 April.         [ Links ]

PINKSTERBOODSKAPPER, 2006a. Amptelike maandblad van die AGS-Kerk. Centurion. 19 April.         [ Links ]

PINKSTERBOODSKAPPER, 2006b. Amptelike maandblad van die AGS-Kerk. Centurion. 28 Mei.         [ Links ]

PLACHER, C. 2004. The seminary's impossible task: spread too thin. Christian century, 120(4):26-36.         [ Links ]

POLKINGHORNE, D.E. 1989. Phenomenological research methods. (In Valle, R.S. & Halling, S., eds. Existential-phenomenological perspective in psychology: exploring the breadth of human experience. New York: Plenum.         [ Links ]

PUTTER, A.P.J. 2003. Die mobilisering van lidmate in 'n tipiese AGS-gemeente Robertsham. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

PUTTER, A.P.J. 2006. Die voortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastoor. Johannesburg: Universiteit van Johannesburg. (D.Litt. et Phil.-proefskrif.         [ Links ])

SCHOLTZ, D.A. 1996. Die voorspelling van beroepsukses onder 'n groep diensdoende predikante. Potchefstroom: PU vir CHO. (Ongepubliseerde Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

SWEET, L. 1999. Soul tsunami. Michigan: Zondervan.         [ Links ]

TERREBLANCHE, S. 2002. A history of inequality in South Africa: 1652-2002. Pietermaritzburg: University of Natal.         [ Links ]

THOMPSON, L. 1990. A history of South Africa. London: Yale.         [ Links ]

VAN DEN BERG, J.C. 1991. Die pastoor en lidmaat in die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika: strukturele fasette en bedieningsmodelle. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

VAN DER SPUY, M.A. 1985. Die spanning tussen vryheid en formalisering ten opsigte van die liturgiese verskuiwings binne die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (M.Th.-verhandeling.         [ Links ])

VAN NIEKERK, A.S. 2000. Die gesamentlike teologiese oplossing: 'n wonderwerk wat moet werk. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 41(3-4:350-365.         [ Links ]

ZWEMSTRA, H.M. 2007. Die roeping van die kerk ten opsigte van sosio-ekonomiese regte in Suid-Afrika: 'n teologies-etiese studie. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License