SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue4 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 n.4 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Stamselnavorsing en terapie: 'n Voorlopige teologies-etiese beoordeling

 

Stem cell research and therapy: A preliminary theological-ethical evaluation

 

 

A.L. Rheeder

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: corriaan1@942.co.za

 

 


OPSOMMING

Stamselnavorsers het al wonderlike en asemrowende terapeutiese suksesse met stamselle bewerk. Mens en dier is deur middel van stamselle van 'n verskeidenheid siektes verlos. Vir baie mense hou die moontlikheid van genesing deur stamselnavorsing en meegaande terapie ontsaglike hoop in. Die doel van hierdie artikel is om hierdie medies-tegnologiese verskynsel in die algemeen teologies-eties te beoordeel. Wat leer die Bybel ons oor die genesing van siek mense? Kan Christus se leer en lewe ons in hierdie verband help? In die beantwoording van die vraag sal ook na die betekenis van die eskatologiese etiek gekyk word. Verskeie argumente vir en teen hierdie tegnologie word behandel. Die groot etiese vraag rondom stamselnavorsing en terapie in die besonder is die noodwendige vernietiging van menslike embrio's. Menslike embrio's word geskenk en soms geskep met die doel om stamselle te oes. Verskeie argumente vir en teen die vernietiging van die embrio word behandel. Die etiese oordeel dat menslike embrio's met die oog op moontlike genesing vernietig mag word, word filosofies en in die lig van die Skrif beoordeel.


ABSTRACT

Researchers have already created wonderful and fascinating therapeutic results with stem cells. Human beings and animals have been cured of a variety of ailments through the use of stem cells. For a large number of human beings the possibility of a cure through stem cell research and accompanying therapy has tremendous possibilities. The aim of this article is a theological evaluation of this medico-technological phenomenon in general. What does the Bible teach us about the cure of sick people? Can Christ's teaching and life aid us in this regard? In answering this question the meaning of the escatological ethics will be examined as well. Various arguments for and against this technology are examined. The most important ethical question concerning research and therapy in particular is the unavoidable destruction of human embryos. Human embryos are donated and sometimes created with the aim of harvesting cells. Numerous arguments for and against the destruction of embryos are treated. The ethical argument that human embryos may be destroyed for the purpose of possible cure is evaluated philosophically in the light of the Scripture.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ALDEN, R.L. 1993. Job. Nashville: Broadman. (The new American commentary: an exegetical and theological exposition of Holy Scripture NIV text. Vol. 11.         [ Links ])

ATKINSON, D.J. 1995. Life, health and death. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 87-92.         [ Links ])

BARLOW, J.H. 1995. A Biblical perspective on abortion: center for reformed theology and apologetics. http://www.reformed.org/social/abortion.html Date of access: 4 Jan. 1999.         [ Links ]

BJÖRNSSON, B. & KJEMS, L. 1995. In vitro fertilization: a letter to a childless couple. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC Publications. p. 41-49.         [ Links ])

CHRISTOFFERSEN, S.A. & MORTENSEN, V. 1995. Ethics and counseling: a letter to a fellow pastor. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC Publications. p. 94-97.         [ Links ])

COOK, E.D. 1995b. Health and health care. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 435-437.         [ Links ])

COOPER, S.L. & GLAZER, E.S. 1998. Choosing assisted reproduction: social, emotional & ethical considerations. Indianapolis: Perspectives.         [ Links ]

DAVIDSON, B. s.a. Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Florida: Mcdonald.         [ Links ]

DE BRUYN, P.J. 1993. Die tien gebooie. Midrand: Varia.         [ Links ]

DOUMA, J. 1981. Verantwoord handelen: ethisch kommentaar. Amsterdam: Ton Bolland.         [ Links ]

DOUMA, J. 1997. Medische ethiek. Kampen: Uitgeverij Van den Berg.         [ Links ]

DU TOIT, D. 1989. Antropologie en embriologie. (In Theron, P.F. & Kinghorn, J., reds. Koninkryk, kerk en kosmos: 'n huldigingsbundel ter ere van prof. W.D. Jonker. Bloemfontein: Pro Christo Publikasies. p. 101-111.         [ Links ])

DUVENAGE, B. 1963. Hoofpunte van die gereformeerde geloofsleer. Potchefstroom: Pro Rege-Pers.         [ Links ]

DWAKINS, R. 2006. The God delusion. London: Transworld.         [ Links ]

FEINBERG, J.S. & FEINBERG, P.D. 1993. Ethics for a brave new world. Wheaton: Crosswaybooks.         [ Links ]

FERGUSSON, D.A.N. 1995. Sick, care of. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 787-788.         [ Links ])

FRAME, J.M. 1988. Medical ethics: principles, persons and problems. Phillipsburg: Presbyterian & Reformed Publishing.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1985. Mediese etiek. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HIGGINSON, R.A. 1995. Ethics of medical care. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 93-99.         [ Links ])

HURDING, R.H. 1995. Healing. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., eds. New dictionary of Christian ethics and pastoral theology. Downers Grove: InterVarsity. p. 431-434.         [ Links ])

KAISER, W.C. 1983. Toward an Old Testament ethics. Michigan: Zondervan.         [ Links ]

KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. 1958. Lexicon in veteris testamenti libros. Leiden: Brill.         [ Links ]

KÖNIG, A. 1993. Menseregte: menslike mense: gelowig nagedink. Dl. 5. Oor die mens en sonde in die praktyk. Halfway House: Orion.         [ Links ]

KÖNIG, A. 2001. Fokus op die 300 geloofsvrae wat mense die meeste vra: sleutelbegrippe van die Christelike geloof: 'n verwysingsgids vir elke huis. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

KÖNIG, A. 2006. Die groot geloofswoordeboek: meer as 500 kernwoorde van die Christelike geloof maklik gemaak. Vereniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.         [ Links ]

KROEZE, J.H. 1961. Job: commentaar op het Oude Testament. Kampen: Kok.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1989. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains. Cape Town: National Book.         [ Links ]

MARAIS, P.W. 1978. Die tien woorde van God. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

MONITORING STEM CELL RESEARCH. 2004. A report of the president's council on bioethics. http://www.bioethics.gov/reports/stemcell/index.html Date of access: 23 May 2007.         [ Links ]

MORTENSEN, V. 1995. Preface. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC Publications. p. i-x.         [ Links ])

NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS. 2001. (In Die Psalmboek. Wellington: NG Kerkuitgewers. p. 5-32.         [ Links ])

NGB kyk NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS

NILSSON, G. & KVIST, H. 1995. Legislation on human and animal research: a letter to a parliamentarian. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC Publications. p. 86-93.         [ Links ])

O'MATHÚNA, D.P. 1995. The Bible and abortion: what of the image of God? (In Kilner, J.F., Cameron, N.M de S. & Schiedermayer, D.L., eds. Bioethics and the future of medicine: a Christian appraisal. Michigan: Eerdmans. p. 199-211.         [ Links ])

OSTNOR, L. & THUNBERG, A. 1995. Fertilized eggs and pre-implantation diagnosis: a letter to a medical researcher. (In Mortensen, V., ed. Life and death: moral implications of biotechnology. Geneva: WCC Publications. p. 50-63.         [ Links ])

OUWENEEL, W.J. 1978. Operatie supermens: een Bijbels-biologiese blik op de toekoms. 3e uitg. Groningen: De Vuurbraak.         [ Links ]

PANNO, J. 2006. Stem cell research: medical applications & ethical controversy. New York: Checkmark Books.         [ Links ]

PETERS, T. 1996. For the love of children: genetic technology and the future of the family. Louisville: Wesminister John Knox.         [ Links ]

PETERS, T. 2007. The stemcell debate. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

RAE, S.B. 1996. Brave new families: Biblical ethics and reproductive technologies. Grand Rapids: Baker Books.         [ Links ]

RAMSEY COLLOQUIUM. 1998. The inhuman use of human beings: a statement on embryo research by the Ramsey colloquium. (In Lammers, S.E. & Verhey, A., eds. On moral medicine: theological perspectives in medical ethics. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans p. 936-941.         [ Links ])

RHEEDER, A.L. 1999. Selektiewe voortplanting by die mens: 'n teologies-etiese studie. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

RHEEDER. A.L. 2008. Stamselnavorsing en terapie: 'n oorsig oor die uitvoerbaarheid daarvan met meegaande etiese implikasies. In die Skriflig, 42(3):469-497.         [ Links ]

RIDDERBOS, J. 1958. De psalmen Dl. 2: Commentaar op het Oude Testament. Kampen: Kok.         [ Links ]

SCHUURMAN, E. 1994. Perspectives on technology and culture. Potchefstroom: PU for CHE. (Series F2: Brochures of the Institute for Reformational Studies. No. 60.         [ Links ])

SCORGIE, G.G. & JONES, C.F.E. 1997. Human life is not sheep: an ethical perspective on cloning. Journal of the evangelical theological society, 40(4):663-678.         [ Links ]

SCOTT, T.S. 2006. Stem cell now: from the experiment that shook the world to the new politics of life. New York: Pi Press.         [ Links ]

SILVER, L.M. 1998. Remaking Eden: cloning and beyond in a brave new world. London: Weidenfeld & Nicolson.         [ Links ]

STIGERS, H.G. 1980. IMAGEMAQUI. (In Harris, R.L., ed. Theological wordbook of the Old Testament. Vol. 1. Chicago: Moody. p. 538.         [ Links ])

TADA, J.E. & CAMERON, M. DE S. 2006. How to be a Christian in a brave new world. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

VAN GRONINGEN, J. 1988. IMAGEMAQUI (In Harris, R.L., ed. Theological wordbook of the Old Testament. Volume 1. Chicago: Moody. p. 374.         [ Links ])

VAN NIEKERK, A.A. 2005. Geloof sonder sekerhede: besinning vir eietydse gelowiges. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1986. Gesindheid en gestalte. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1988. Spel met sperma? Oor voortplantingstegniek en -etiek. Potchefstroom: PU vir CHO. (Wetenskaplike bydraes. Studiestuk nr. 244:1-15, Maart.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1991. Moraliteit en verantwoordelikheid: opstelle oor politieke etiek. Potchefstroom: PU vir CHO. (Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO. Reeks A: Geesteswetenskappe, nr. 77.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1998. Wie lê die Skrif reg uit - en hoe? Die Kerkblad, 101(3048):6-7.         [ Links ]

VAN WYK. J.H. 1999. Kloning: konflik tussen wat kan en wat mag: 'n voorlopige ondersoek vanuit teologies-etiese perspektief. In die Skriflig, 33(1):81-97.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 2001. Die nuwe hemel en nuwe aarde: dogmatiese en etiese oorwegings oor 'n aspek van die eskatologie. (In Van Wyk, J.H. Etiek en eksistensie in koninkrykperspektief. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies. p. 465-491.         [ Links ])

VORSTER, J.M. 2007. Christian attitude in the South African liberal democracy. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications.         [ Links ]

WINSTON, R. 2005. The story of God: a personal journey into the world of science and religion. London: Bantambooks.         [ Links ]

YU, J. & THOMSON, J.A. 2006. Embryonic stem cells: regenerative medicine department of health and human services. http://stemcells.nih.gov/info/scireport/2006report Date of access: 23 Oct. 2007.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License