SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número4A theological-ethical judgement of child labour in South AfricaCancer as a life crisis: Preliminary markers for the pastorate índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.4 Pretoria ene. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: Besinning vanuit 'n Christelike filosofie

 

Problems with the Bible in reformed theology: Reflections from a Christian philosophical perspective

 

 

B.J. van der Walt

Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: hannah@intekom.co.za

 

 


OPSOMMING

Die aanleiding tot hierdie ondersoek is die huidige spanning in die gereformeerde teologie en kerke in Suid-Afrika. Ten spyte van die feit dat die gesag van die Bybel in die gereformeerde tradisie bely word, is teoloë en kerkleiers tans verdeeld oor hoe die Skrif verstaan en toegepas moet word. Hulle verskil oor hoe God se Woord in die geval van aktuele kwessies, soos byvoorbeeld die vrou in kerklike ampte, of homoseksualiteit toegepas behoort te word. Die skrywer van hierdie verkennning is van mening dat hierdie spanning binne dieselfde kerkgemeenskap veroorsaak word, nie alleen deur verskillende metodes van By-belinterpretasie nie, maar op 'n veel dieper vlak, ook deur verskillende Skrifbeskouings en lewensvisies. In 'n poging om hier-die probleme en die gevolglike botsende standpunte te hanteer, sal in plaas van die gangbare teologiese pogings, hier eerder 'n Christelik-filosofiese benadering gevolg word.


ABSTRACT

The motivation for undertaking this investigation is the present tension in the reformed theology and in the reformed churches in South Africa. In spite of the fact that the reformed tradition confesses the authority of the Bible, theologians and church leaders are at the moment divided on how to view and interpret the Scriptures. They disagree about the message ofGod's Word in the case of topical issues, for instance whether women should be allowed in ecclesiastical offices or on what the Bible has to say about homosexuality. The author is of the opinion that these tensions in the same church are caused, not only by different methods of interpreting the Bible but, at a much deeper level, also by the way in which one views the Bible according to different worldviews. In trying to resolve these problems and the resulting conflict of opinion, a Christian philosophical approach will be taken instead of the current theological efforts.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne:

BARTHOLOMEW, C.G. & GOHEEN, M.W. 2004. The drama of Scripture: finding our place in the Biblical story. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

BAVINCK, H. 1979. The philosophy of revelation. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

BREED, D.G. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: gedagtes oor die onlangse GTV-vergadering. Die Kerkblad, 111(3214):31-33.         [ Links ]

BREED. D.G., JANSE VAN RENSBURG, J.J. & JORDAAN, J.C. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Noordbrug: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BRIL, K.A. & BOONSTRA, P.J. 2000. D.H. Th. Vollenhoven schematische kaarten: filosofiese concepties in probleemhistorisch verband. Amstelveen: De Zaak Haes.         [ Links ]

DE GRAAF, S.G. 1977-1981. Promise and deliverance. Vol. 1-4. St. Catherines: Paedeia.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & JANSE VAN RENSBURG, J.J. 2005. Preekgeboorte: 'n handleiding vir gereformeerde eksegese en prediking. Noordbrug: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

FOWLER, S. 1985. The Word of God. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

FOWLER, S. 1991. A Christian voice among students and scholars. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

GREIJDANUS, S. 1946. Schrifbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schrifuitlegging. Kampen: Kok.         [ Links ]

GREIDANUS, S. 1988. The modern preacher and the ancient text: interpreting and preaching Biblical literature. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

GROSHEIDE, F.W. 1929. Hermeneutiek ten dienste van de bestudeering van het Nieuwe Testament. Amsterdam: Van Bottenburg.         [ Links ]

HART, H. 1989. Setting our sights by the morning star: reflections on the role of the Bible in post-modern times. Toronto: Patmos.         [ Links ]

HOWELL, J.H. 2008. GTV 2008 ... Sinode 2009. Die Kerkblad, 111(3214):34-36.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, F. 2006. Die tydgerigtheid van die Bybel en die etiek van Bybellees: respons op die artikel van Gerrie Snyman. In die Skriflig, 40(4):745-769.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1980. Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit. (In Van Os, M. & Wieringa, W.J., reds. Wetenschap en rekenschap, 1880-1990: een eeuw van wetenschapsbeoefening aan de Vrije Universiteit. Kampen: Kok. p. 529-593.         [ Links ])

MARSDEN, G. 1987. Reforming fundamentalism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MARSHALL, P. 1998. Heaven is not our home: learning to live in God's creation. Nashville: Word Publishing.         [ Links ]

NOLL, M.A. 1994. The scandal of the evangelical mind. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

OLTHUIS, J.H. 1976. The Word of God and Biblical authority. Potchefstroom: Institute for the Advancement of Calvinism. (Study pamphlet no. 101, April.         [ Links ])

OLTHUIS, J.H. 1979. Towards a certitudinal hermeneutic. (In Kraay, J. & Tol, A., eds. Hearing and doing: philosophical essays dedicated to H.E. Runner. Toronto: Wedge Pub. Foundation. p. 65-86.         [ Links ])

OLTHUIS, J.H. 1987. A hermeneutics of ultimacy: peril or promise? New York: University Press of America.         [ Links ]

RIDDERBOS, H. 1975. The coming of the Kingdom. Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publications.         [ Links ]

RIDDERBOS, H. 1978. Studies in Scripture and its authority. St. Catherines: Paideia.         [ Links ]

SEERVELD, C.G. 2000a. The Gospel of creation. (In Bartholomew, C., ed. In the fields of the Lord: a Seerveld reader. Toronto: Tuppence. p. 46-48.         [ Links ])

SEERVELD, C.G. 2000b. The pertinence of the gospel of creation for Christian education. (In Bartholomew, C., ed. In the fields of the Lord: a Seerveld reader. Toronto: Tuppence. p. 205-208.         [ Links ])

SEERVELD, C.G. 2000c. Creational revelation: Gods glossolalia. (In Seerveld, C. Bearing fresh olive leaves: alternative steps in understanding art. Toronto: Tuppence. p. 159-163.         [ Links ])

SEERVELD, C.G. 2003. How to read the Bible to hear God speak: a study in Numbers 22-24. Sioux Center: Dordt College.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2006. Homoseksualiteit en tydsgerigtheid: 'n etiek van Bybellees. In die Skriflig, 40(4):715-744.         [ Links ]

SNYMAN, G. 2007. Om die Bybel anders te lees; die etiek van Bybellees. Pretoria: Griffel.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1973a. Scripture, faith and science. International reformed bulletin, 16(54):19-31.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1973b. A confessional hermeneutic: alternative to the historical-critical method. R.E.S. Theological bulletin, 1(3):1-14.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J., ed. 1981. Society, state and schools: a case for structural and confessional pluralism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1984. How is Scripture normative in Christian ethics? (In Schrotenboer, P.G., ed. The interpretation of Scripture today. Grand Rapids: Reformed Ecumenical Synod. p. 39-57.         [ Links ])

SPYKMAN, G.J. 1985. Biblical hermeneutics. (In Spykman, G.J. Spectacles: Biblical perspectives on Christian scholarship. Potchefstroom: PU for CHE. p. 48-69.         [ Links ])

SPYKMAN, G.J. 1992. Reformational theology: a new paradigm for doing dogmatics. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

TIDBALL, D.J. 1994. Who are the Evangelicals? Tracing the roots of the modern movements. London: HarperCollins.         [ Links ]

TROOST, A. 1978. De relatie tussen scheppingsopenbaring en Woordopenbaring. Philosophia reformata, 43:101-129.         [ Links ]

TROOST, A. 2004. Vakfilosofie van de geloofswetenschap: prolegomena van de theologie. Budel: Damon.         [ Links ]

VAN DEN BRINK, G. 2007. Als een schoon boek: achtergrond, receptie en relevantie van Artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Leiden: Universiteit van Leiden. (Inougurele rede.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2008. How to view and read God's revelation. (In Van der Walt, B.J. The eye is the lamp of the body: worldviews and their impact. Potchefstroom: Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 13-48.         [ Links ])

VAN KEULEN, D. 2003. Bijbel en Dogmatiek: Schriftbeschouwing en Schriftgebruik in het dogmatisch werk van Kuyper, Bavinck en Berkouwer. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1989. Die Woord is waardevol: 'n dogmatiese besinning oor die reformatoriese Skrifbeskouing. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VEENHOF, J. 1984. Holy Spirit and Holy Scripture. (In Schrotenboer, P.G., ed. The interpretation of Scripture today. Grand Rapids: Reformed Ecumenical Synod. p. 1-19.         [ Links ])

VORSTER, J.M. 2008. The contemporary challenge of religious fundamentalism. Pretoria: Church History Society of South Africa.         [ Links ]

VORSTER, N. 2004a. Op soek na 'n weg uit fundamentalisme. Die Kerkblad, 107:27-29.         [ Links ]

VORSTER, N. 2004b. Hoe kan ons verskille oorkom? Die Kerkblad, 107:34-36.         [ Links ]

VORSTER, N. 2005a. Voortgesette gesprek oor fundamentalisme. Die Kerkblad, 107:29-30.         [ Links ]

VORSTER, N. 2005b. Fundamentalisme en gereformeerd is nie dieselfde nie. Die Kerkblad, 108:34-36.         [ Links ]

WALKER, D.S. 1993. Challenging evangelicalism. Pietermaritzburg: Cluster.         [ Links ]

WOLTERS, A.M. 2005. Creation regained: Biblical basics for a reformational worldview. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons